Ocena realizacji programu polityki zdrowotnej pt.: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem hiv w Polsce” w latach 1999-2003 Krajowe Centrum ds. AidsPobieranie 182.08 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar182.08 Kb.

Leczenie antyretrowirusowe... Krajowe Centrum ds. AIDS

OCENA REALIZACJI PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

pt.: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce”

w latach 1999-2003

Krajowe Centrum ds. AIDS

I. Wstęp

Zakażenie wirusem HIV w świetle dzisiejszego stanu wiedzy medycznej jest chorobą poddającą się leczeniu, choć nadal jest chorobą nieuleczalną. Tego rodzaju opinia oparta jest na stanowisku specjalistów wynikającym z osiągnięć terapii zakażenia HIV w ostatnich latach. Stało się tak dzięki wprowadzeniu skojarzonego leczenia antyretrowirusowego, tzw. wysoce aktywnej terapii antyretrowirusowej (Highly Active Antiretroviral Therapy - HAART), co miało miejsce w roku 1996. Wprowadzenie leczenia spowodowało spadek liczby zachorowań na AIDS oraz spadek śmiertelności z powodu AIDS w krajach rozwiniętych. Ma ono również znaczenie prewencyjne, gdyż u osób objętych terapią antyretrowirusową ( ARV ) dochodzi do zmniejszenia ilości krążącego we krwi wirusa, co powoduje zmniejszenie zakaźności tych osób. Ponadto, jak wykazują prowadzone badania, leczenie antyretrowirusowe jest ekonomicznie efektywne, gdyż zmniejsza całkowite koszty wydatkowane na leczenie osób żyjących z HIV.


Pomimo, iż w regionie Europy Środkowej i Wschodniej główną drogą zakażeń pozostaje dożylne stosowanie środków odurzających, w Polsce coraz więcej osób zakaża się poprzez kontakty heteroseksualne, a zjawisko to narasta niepokojąco szybko.

Należy także podkreślić, iż pomimo stosunkowo stabilnej sytuacji epidemiologicznej w regionie Europy Środkowej, Polska pozostaje drugim ( po Rumunii 309 /milion ) krajem co do wskaźników prewalencji HIV/AIDS (212 /milion mieszkańców ).Jak wynika z danych skumulowanych, w Polsce od początku epidemii, tj. od 1985 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. wykryto 8491 przypadków zakażenia wirusem HIV. Każdego roku wykrywa się średnio 550-600 zakażeń. Ogółem od 1986 odnotowano 1366 zachorowań na AIDS - zmarło 665 pacjentów. Szacuje się jednak, że w Polsce ogólna liczba żyjących osób zakażonych HIV lub chorych na AIDS wynosi 15-20 tysięcy, z czego około 20% to kobiety.

Dane epidemiologiczne do dnia 31 grudnia 2002.
Wykres nr 1

Wykres nr 2
Wykres nr 3
Leczenie ARV

Począwszy od pierwszej połowy lat 90-tych ( pierwsi chorzy: rok 1991), zaczęto wdrażać w Polsce terapię dwoma lekami z grupy analogów nukleozydowych. Ten schemat terapeutyczny został zastąpiony metodą HAART z udziałem, oprócz wyżej wymienionych, także inhibitorów proteazy.

W początkowym okresie głównymi parametrami oceny efektywności leczenia był stan kliniczny (z wykorzystaniem właściwych i zróżnicowanych technik), oznaczanie liczby limfocytów CD4+ oraz proporcji subpopulacji limfocytów CD4+/limfocyty CD8+. Według szacunkowych danych, liczba leczonych monoterapeutycznie wynosiła wtedy około 350 osób.

Wysoce aktywna terapia antyretrowirusowa ( HAART ) jest prowadzona w Polsce od roku 1997. Leczenie antyretrowirusowe w Polsce prowadzone jest zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Strategii leczenia antyretrowirusowego”, zaakceptowanej przez Ministra Zdrowia.
W latach 1999- 2000 leczenie to było realizowane w Polsce w ramach tzw. procedur wysokospecjalistycznych na podstawie umów zawartych pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, a szpitalami ( Krajowe Centrum ds. AIDS nie podpisywało wtedy umów ) na bazie których działają ośrodki referencyjne prowadzące opiekę stacjonarną i ambulatoryjną skierowną do osób żyjących z HIV. Leczeniem w latach 1999-2000 objęto łącznie grupę około 1100 osób.
Pomiędzy rokiem 1999 a 2003 przyrost liczby poddanych terapii wynosił 59%. Był więc bardzo znaczny.

W latach 1998 – 2003 terapii antyretrowirusowej poddawanych było 60-65% osób zidentyfikowanych jako zakażone HIV/AIDS. U źródeł tych danych leży fakt, iż u części pacjentów we wczesnych stadiach choroby jeszcze nie wszczynano terapii, a część z nich nie mogła być zakwalifikowana z przyczyn psychosocjalnych (dotyczy to szczególnie osób, nie gwarantujących ciągłości leczenia ze względu na swoisty tryb życia- czynni narkomani, alkocholicy, lekomanii i inni ).


W ostatnich dwóch latach uległy rozszerzeniu metody diagnostyczne, obejmujące w coraz szerszym stopniu pomiary wiremii w trakcie i przed leczeniem, jak również oznaczanie lekooporności. Rozpowszechnienie tego typu diagnostyki jest jednym z ważniejszych zadań, stojących przed ośrodkami diagnostyczno-terapeutycznymi HIV/AIDS.
Od 1 stycznia 2001 roku dzięki wprowadzonemu Programowi Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia - „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV w Polsce” była kontynuowana leczenie terapia ARV u pacjentów wprowadzonych do w latach ubiegłych w ramach procedur wysokospecjalistycznych. Rok 2003 był trzecim rokiem prowadzonego programu polityki zdrowotnej, koordynowanym przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
Leczenie antyretrowirusowe w Polsce jest prowadzone w 12 szpitalach na bazie których działają ośrodki referencyjne leczące zakażonych HIV i chorych na AIDS. Leczenie antyretrowirusowe jest prowadzone również w zakładach penitencjarnych (umowa z Centralnym Zarządem Służby Więziennej ), dla pacjentów wymagających takiego leczenia lub jako kontynuacja leczenia dla pacjentów już wcześniej leczonych przed umieszczeniem ich w zakładzie penitencjarnym. Jest ono konsultowane przez specjalistów z wymienionych poniżej ośrodków referencyjnych specjalizujących się w leczeniu zakażonych HIV i chorych na AIDS ( Tabela nr 1 ).
Ośrodki referencyjne leczące osoby żyjące z HIV i chore na AIDS.


Lp.NAZWA PLACÓWKI

ADRESSzpitale na bazie których działają ośrodki referencyjne


1.

Wojewódzki Szpital Zakaźny

01 – 201 Warszawa, ul. Wolska 37


Wojewódzki Szpital Zakaźny

01 – 201 Warszawa, ul. Wolska 37

2.

Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych AM

01 – 201 Warszawa, ul. Wolska 37

Wojewódzki Szpital Zakaźny

01 – 201 Warszawa, ul. Wolska 37

3.

Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM w Warszawie

01 – 201 Warszawa, ul. Wolska 37

Wojewódzki Szpital Zakaźny

01 – 201 Warszawa, ul. Wolska 37

4.

Klinika Chorób Zakaźnych AM

15 – 540 Białystok, ul. Żurawia 14

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Druskiego, ul. Żurawia 1415 – 540 Białystok

5.

Klinika Chorób Zakaźnych AM

85 – 030 Bydgoszcz, ul.Św. Floriana 12

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno - Zakaźny, im. T. Browicza

ul. Św. Floriana 12, Bydgoszcz

6.

Szpital Specjalistyczny - Ośrodek

Diagnostyki i Terapii AIDS41 – 500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 10

Szpital Specjalistyczny

ul. Zjednoczenia 1041 – 500 Chorzów

7.

Klinika Chorób Zakaźnych AM

80–214 Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18

Wojewódzki Szpital Zakaźny

ul. Smoluchowskiego 1880 – 214 Gdańsk

8.

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych AM Collegium Medicum Uniwersytetu

31 – 531 Kraków, ul. Śniadeckich 5

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Śniadeckich 531 – 501 Kraków

9.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych AM91 – 347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Wł. Biegańskiego, ul. Kniaziewicza 1/591 – 347 Łódź

10.

Szpital Zakaźny

Klinika Chorób Zakaźnych AM61 – 003 Poznań, ul. Wincentego 2

Zakład Opieki Zdrowotnej Stare Miasto,

ul. Szkolna 2,60 – 987 Poznań

11.

Klinika Obserwacyjno – Zakaźna Dzieci, ul. Szpitalna 27 /33

65 – 572 Poznań

Samodzielny Szpital Kliniczny AM Nr 5, ul. Szpitalna 27 /33

65 – 572 Poznań

12.

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych AM ul. Arkońska 4

71 – 455 Szczecin

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Arkońska 4, 71 – 455 Szczecin

13.

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych AM

51- 149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Chorób Infekcyjnych , ul. Koszarowa 5,

51 – 149 Wrocław

14.

PZOM - Dziecięcy Szpital Kliniczny

Oddział Obserwacyjno Zakaźny50 – 345 Wrocław, ul. Bujwida 44

Samodzielny Publiczny ZOZ Dziecięcy - Szpital Zakaźny

ul. Wrońskiego 24 / 25, 50 – 375 Wrocław

Leczenie antyretrowirusowe w Polsce prowadzone jest zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Strategii leczenia antyretrowirusowego”, zaakceptowanej przez Ministra Zdrowia, a opracowanej w roku 1998 przez zespół pod kierunkiem prof. Andrzeja Gładysza - Krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych. Zalecenia te są poddawane okresowej weryfikacji celem ich aktualizacji i dostosowania do standardów terapeutycznych obowiązujących na świecie. W latach 1999 – 2003 zanotowano spadek zapadalności na AIDS, który można, przynajmniej częściowo, odnieść do prowadzonego leczenia.
Terapia substytucyjna metadonem
W Polsce podobnie jak w krajach rozwiniętych jest prowadzone leczenie substytucyjne osób uzależnionych od opiatów lekiem metadon. Program metadonowy jest prowadzony zgodnie z Ustawą o Przeciwdziałaniu narkomanii w państwowych zakładach opieki zdrowotnej na podstawie zgody na prowadzenie programu wydanej przez wojewodę, który wydają ją w porozumieniu z Ministrem Zdrowia.
Narkomani zakażeni HIV leczeni substytucyjnie w ramach programu metadonowego, ze wskazań klinicznych mogą również zostać włączeni do terapii antyretrowirusowej, co ma niebagatelne znaczenie dla ograniczania zasięgu epidemii HIV/AIDS w Polsce.
W sumie terapią ARV objętych zostało 2100 pacjentów ( na dzień 31 grudnia 2003 r. ), którzy wymagali pilnego wprowadzenia do leczenia ze względu na pogarszający się stan kliniczny i bezpośrednie zagrożenie życia.

Obserwujemy znaczną dynamikę wzrostu liczby pacjentów wymagających leczenia antyretrowirusowego w ostatnich latach ( Tabela nr 2 i wykres nr 4 ).

Tabela nr 2


Lp.
Data
Liczba pacjentów


leczonych ARV

1

Sierpień 2000

1020

2

Grudzień 2000

1069

3

Luty 2001

1136

4

Maj 2001

1289

5

Sierpień 2001

1278

6

Grudzień 2001

1375

7

Styczeń 2002

1390

8

Lipiec 2002

1445

9

Wrzesień 2002

1511

10

Grudzień 2002

1626

11

Marzec 2003

1798

12

Czerwiec 2003

1950

13

Wrzesień 2003

1988

14

Grudzień

2100


Wzrost liczby pacjentów leczonych ARV w latach 2000-2003, przedstawia poniższy wykres:
Profilaktyka ARV zakażeń wertykalnych matka -dziecko
Wraz z pierwszym opisem AIDS u dziecka w 1982 roku stało się jasne, że HIV może być przenoszony od matki do dziecka. Ponieważ wszystkie matki, które urodziły dzieci zakażone HIV były HIV-dodatnie, utrwaliło się przekonanie, że zakażenie HIV u matki zawsze powoduje zakażenie HIV u jej dziecka.
Wobec braku dokładnych danych można przypuszczać, że w Polsce co roku ok. 150 – 200 kobiet zakażonych HIV rodzi dzieci. Od połowy lat 90-tych obserwujemy stały wzrost liczby kobiet zakażonych HIV, które zachodzą w ciąże i decydują się na urodzenie dziecka.
Ryzyko transmisji odmatczynej HIV na terenie Europy wynosi 15–30%. Jest większe w przypadku matek z wysoką wiremią, podczas porodu drogami natury, u dzieci karmionych piersią i kobiet, które nie były pod specjalistyczna opieką podczas ciąży i porodu oraz nie otrzymywały profilaktycznie leków antyretrowirusowych. Do ok. 70% zakażeń odmatczynych HIV dochodzi podczas porodu. Poznanie czynników ryzyka przeniesienia zakażenia HIV od matki do dziecka pozwoliło na opracowanie programów profilaktyki odmatczynych zakażeń HIV.
Profilaktyka zakażeń wertykalnych stosowana jest w Polsce od r. 1994. W ramach profilaktyki zakażeń perinatalnych stosowano początkowo monoterapię Retrovirem, a następnie skojarzone leczenie antyretrowirusowe ( zawsze z Retrovirem ).
Równolegle z rozwojem metod terapii wdrażano leczenie zapobiegawcze u ciężarnych. Począwszy od czasu jego opracowania w roku 1996 profilaktyka jest prowadzona według protokołu ACTG 076 i jest to rutynowe postępowanie u każdej zidentyfikowanej ciężarnej HIV dodatniej.
W skali roku leki antyretrowirusowe otrzymuje ok. 120 kobiet ciężarnych zakażonych HIV i ich nowo-urodzonych dzieci. U kobiet, które były leczone antyretrowirusowo przed zajściem w ciąże, leczenie to jest kontynuowane z ewentualnymi zmianami na mniej toksyczne dla dziecka leki.
Dzięki zastosowaniu profilaktyki antyretrowirusowej odsetek zakażeń zmniejszył się z 23% przed rokiem 1989 do 0.5% zakażeń HIV w grupie noworodków , których matki otrzymały profilaktykę ARV zakażenia wertykalnego ( doc. T. Niemiec).

Leczenie atyretrowirusowe dzieci
U młodzieży i starszych dzieci do zakażenia HIV może dojść tak jak u dorosłych, najczęściej przez zanieczyszczone krwią igły i strzykawki przy stosowaniu dożylnych narkotyków, narzędzia wielokrotnie używane do nacięć skóry. Coraz częściej słyszy się o wykorzystywaniu seksualnym dzieci, pedofilii, wczesnej inicjacji seksualnej.
W Polsce od lipca 2001 do lipca 2002 r. przebadano, wykorzystując test bibułowy w kierunku fenyloketonurii, ponad 25.000 noworodków, u 14 z nich stwierdzono obecność przeciwciał anty- HIV (testem EIA + Western blot), co pozwala sądzić, że na 370 tysięcy żywych porodów jakie miały miejsce w Polsce w 2001 roku urodziło się 150 – 200 dzieci matek HIV /+/. ( za doc. T. Niemcem).
Leczenie atyretrowirusowe dzieci zakażonych HIV i chorych na AIDS, a także leczenie noworodków i niemowląt urodzonych przez matki zakażone HIV ( profilaktyka zakażenia wertykalnego u noworodka – syrop RETROVIR ) jest prowadzone bez ograniczeń i „kolejki oczekujących”.
U 20 % dzieci zakażonych HIV dochodzi do gwałtownego postępu choroby, objawy choroby średnio pojawiają się w 8 miesiącu życia. 80 % dzieci ma objawy do 2 roku życia. Średnie przeżycie wynosi 22- 38 miesięcy. 25 % dzieci bez leczenia rozwija pełnoobjawowy AIDS przed ukończeniem pierwszego roku życia.
Poza lekami antyretrowirusowymi wszystkie wymienione powyżej dzieci otrzymują bezpłatnie szczepionki według specjalnego kalendarza szczepień opracowanego na potrzeby dzieci przez Klinikę Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM w Warszawie - zatwierdzonego i finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia z rozdziałupoza programem polityki zdrowotnej.

Profilaktyka zakażeń zawodowych i pozazawodowych wypadkowych
Od początku możliwości zastosowania swoistych leków anty-HIV wdrożono czynne zapobieganie infekcji HIV u osób zawodowo eksponowanych. W związku z tym zostały opracowane – oparte na kryteriach międzynarodowych – zasady postępowania po analizie konkretnych zdarzeń.

Po wprowadzeniu modyfikacji ukazało się na ten temat kilka publikacji w monografiach, prasie fachowej, jak również znalazły one formę zaleceń eksperckich wydanych w postaci plakatowej ( dla placówek służby zdrowia ) przez Krajowe Centrum ds. AIDS w roku 2000.


Należy podkreślić, że tego rodzaju zalecenia, choć w większości przypadków realnie dotyczą pracowników służby zdrowia, to również są stosowane poza tą grupą zawodową. Dotyczy to pracowników zatrudnionych w takich służbach, jak: straż pożarna, policja oraz incydentalnie innych osób spoza wyżej wymienionych kręgów. Łącznie w kraju postępowaniu poekspozycyjnemu z użyciem leków antyretrowirusowych poddano kilkaset osób.

Również przypadki ekspozycji pozazawodowej wypadkowej na zakażenie HIV – u osób zgwałconych, zakłutych igłą niewiadomego pochodzenia, czy też zakłutych przez narkomanów itp. są objęte profilaktyką poekspozycyjną lekami antyretrowirusowymi pochodzącymi z puli programu leczenia ARV.


Dzięki zastosowaniu leków ARV w celach profilaktycznych nie zarejestrowano żadnego przypadku zakażenia HIV.

Koszty leczenia antyretrowirusowego.
W latach 1996-1998 nastąpił znaczny wzrost środków finansowych z budżetu ministra zdrowia przeznaczanych na leczenie. W roku 1996 - 24%, tj. kwota 709 975,00 PLN, w roku 1997 – 34% tj. kwota 1 726 026,00 PLN, w roku 1998 - 41% tj. kwota 3 615 724,00 PLN. Wiązało się to z koniecznością objęcia opieką i leczeniem osób żyjących z wirusem HIV
W 1999 roku Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło dodatkowe środki finansowe na zakup leków. W latach 1999 – 2000 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministerstwie Zdrowia dokonał zakupu leków na kwotę ponad 73 677 748,00PLN (procedury wysokospecjalistyczne – umowy Ministerstwa Zdrowia ze szpitalami ), niezależnie od środków przyznanych w tym czasie w ramach działań Krajowego Centrum ds. AIDS.
W kolejnych latach utrzymuje się tendencja wzrostowa wydatków przeznaczonych na leczenie. Jednakże wysokość środków finansowych, które Minister Zdrowia przeznaczył na zapobieganie i zwalczanie AIDS w latach 1999-2002 była znacznie niższa ( patrz wykres nr 5 i nr 6 ) od zaplanowanych w trakcie opracowywania i przyjęcia w roku 1999 Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS przez Rząd RP. Wynikało to z ogólnie panującej trudnej sytuacji w budżecie kraju.
Wykres ...5

Wykres...6

Wykres 7

Koszty profilaktyki zakażeń wertykalnych

I. Profilaktyka zakażeń wertykalnych w 2001 roku.
W 2001 roku zostało objętych profilaktyką zakażeń wertykalnych około 120 kobiet żyjących z HIV.
Na koszt profilaktyki zakażeń wertykalnych składają się następujące części;
1. Koszt leczenia matki : 9 x 3500,00 PLN x 120 osób = 3 780 000,00 PLN

2. Zestaw leków do porodu: 350,00 PLN x 120 osób = 42 000,00 PLN

3. Leki dla dzieci urodzonych przez matki żyjące z HIV = 120 x 2 x 113,00 PLN = 27 120,00 PLN
W sumie wydatkowano na profilaktykę wertykalną w 2001 r. około: 3 849 120,00 PLN
II. Profilaktyka zakażeń wertykalnych w 2002 roku.
W 2002 roku zostało objętych profilaktyką zakażeń wertykalnych około 125 kobiet żyjących z HIV.
Na koszt profilaktyki zakażeń wertykalnych składają się następujące części;
1. Koszt leczenia matki : 9 x 3500,00 PLN x 125 osób = 3 937 500,00 PLN

2. Zestaw leków do porodu: 350,00 PLN x 125 osób = 43 750,00 PLN

3. Leki dla dzieci urodzonych przez matki żyjące z HIV = 125 x 2 x 113,00 PLN = 28 250,00 PLN
W sumie wydatkowano na profilaktykę wertykalną w 2002 r. około: 4 009 500,00 PLN
III. Profilaktyka zakażeń wertykalnych w 2003 roku.

W 2003 roku zostało objętych profilaktyką zakażeń wertykalnych około 125 kobiet żyjących z HIV.
Na koszt profilaktyki zakażeń wertykalnych składają się następujące części;
1. Koszt leczenia matki : 9 x 3500,00 PLN x 120 osób = 3 780 000,00 PLN

2. Zestaw leków do porodu: 315,64 PLN x 120 osób = 37 876,80 PLN3. Leki dla dzieci urodzonych przez matki żyjące z HIV = 120 x 2 x 113,00 PLN = 27 120,00 PLN
W sumie wydatkowano na profilaktykę wertykalną w 2003 r. około: 3 844 996,80 PLN

Nakłady finansowe poniesione na leczenie dzieci zakażonych HIV i chorych na AIDS
I. ROK 2001 - Liczba dzieci leczonych antyretrowirusowo: 68
Koszt leczenia: 1 463 621,66 PLN

( średni koszt leków antyretrowirusowych na dwanaście miesięcy - w przeliczeniu na jedno dziecko wynosi: 21 523,85 PLN ).
II. ROK 2002 - Liczba dzieci leczonych antyretrowirusowo: 72
Szacunkowy koszt leczenia do 31 grudnia 2002 r: 1 900 800,00 PLN

( średni koszt leków antyretrowirusowych na dwanaście miesięcy - w przeliczeniu na jedno dziecko wynosi: 26 400,00 PLN ).
III. ROK 2003 - Liczba dzieci leczonych antyretrowirusowo: 79
Szacunkowy koszt leczenia do 31 grudnia 2003 r.: 2 223 060,00 PLN

( średni koszt leków antyretrowirusowych na dwanaście miesięcy - w przeliczeniu na jedno dziecko wynosi: 28 140,00 PLN ).
Wszystkie wymienione koszty leczenia dzieci nie zawierają wcześniej rozliczonego kosztu profilaktyki wertykalnej u noworodków urodzonych przez matki zakażone HIV.


ŚRODKI WYDATKOWANE NA LEKI ANTYRETROWIRUSOWE 1998 - 2003RokLiczba leczonych/procedur


Środki na leki z budżetu Ministerstwa Zdrowia


Uwagi


1997? ( zielone recepty )


1 726 026,00 PLN

Pozostałe poniesione środki to leki zakupione na „zielone recepty”


1998? ( zielone recepty )


2 963 818,00 PLN

Pozostałe poniesione środki to leki zakupione na „zielone recepty”


1999862


35 890 000,00 PLN

Umowy szpitali z Ministerstwem Zdrowia

na procedury wysokospecjalistyczne


20001170


37 420 000,00 PLN

Umowy szpitali z Ministerstwem Zdrowia

na procedury wysokospocjalistyczne


20011270


40 000 000,00 PLN

Program polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia

Leki + testy

( CD4/CD8, wiremia HIV )


20021450


42 000 000,00 PLN

Program polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia

Leki + testy

( CD4/CD8, wiremia HIV )


2003210059 000 000,00 PLN

Program polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia

Leki + testy

( CD4/CD8, wiremia HIV )

Średni koszt leczenia ARV w przeliczeniu na jednego pacjenta - wyliczenia w oparciu o dane liczbowe i cenowe z 2002 r.

6 przykładowych terapiiTERAPIA ANTYRETROWIRUSOWAKoszt leczenia jednego pacjenta przez 12 miesięcy


Lp.I lek


II lek


III lek


IV /V lek


1.
COMBIVIR
CRIXIVAN


______________


_______________
34 546,68 PLN


2.RETROVIR


VIDEX


CRIXIVAN


______________


36 548,87 PLN


3.ZERIT


3 TC


FORTOVASE


_____________


41 724,28 PLN


4.ZERIT


VIDEX


KALETRA


_____________


42 341,04 PLN


5.RETROVIR


HIVID


VIRACEPT


______________


43 324,44 PLN


6.ZERIT


3 TC


CRIXIVAN


NORVIR


54 851,68 PLN


ŚREDNIO42 222,83 PLN

* Powyższe zestawienie pochodzi ze sprawozdania ośrodka leczącego zakażonych HIV

i chorych na AIDS - bez podania dawek zastosowanych w indywidualnych terapiach

Leki antyretrowirusowe stosowane w programie leczenia - stan na dzień 31. 12. 2003r.

Terapia ARV jest prowadzona i dobierana indywidualnie dla poszczególnych pacjentów. Zastosowana dawka i ilość zużytego leku antyretrowirusowego zależy od wagi pacjenta, a także zastosowanej kombinacji leków. W różnych kombinacjach terapii podaje się czasami różne dawki danego leku.


Lp.Nazwa leku


Firma


Postać leku

1.

RETROVIR


Glaxo

Wellcome

tabl. syrop, ampułki

2.

3TC


Glaxo

Wellcome

tabl. syrop3.

COMBIVIR

Glaxo

Wellcome

tabletki

4.

ZIAGEN


Glaxo

Wellcome

tabletki, syrop


5.

AGENERASE


Glaxo

Wellcome

kaps.


6.

TRIZIVIR

Glaxo

Wellcome

tabletki

7.

VIRAMUNE


Boehringer


tabletki, syrop

8.

CRIXIVAN


MSD

kaps. 400 i 200


9.

STOCRIN


MSD

kaps. 200 , 100 , 50


10.

VIRACEPT


ROCHE

tabletki , proszek

11.

FORTOVASE

ROCHE


kapsułki

12.

INVIRASE

ROCHE

kapsułki

13.

HIVID

ROCHE

tabl. 750

14.

FUZEON

ROCHE

fiolki

15.

ZERIT ( D4T )

BMS

kaps. 40, 30, 20, 15, proszek

16.

VIDEX EC


BMS

kaps. 400


17.

VIDEX


BMS

kaps. 100


18.

VIDEX


BMS

kaps. 50


19.

VIDEX


BMS

kaps. 25


20.

REYATAZ

BMS

kaps.


21.

NORVIR


Abbott

kaps. syrop


22.

KALETRA


Abbott

kaps. syrop

23.

VIREAD

GILEAD

kaps.
 1. Nukleozydowe Inhibitory Odwrotnej TranskryptazyLp.


Nazwa leku


Nazwa firmy


Uwagi


1.

RETROVIR ( AZT )

GlaxoSmithKline
2.

3TC ( Lamivudine )

GlaxoSmithKline
3.

COMBIVIR ( AZT/3TC )

GlaxoSmithKline
4.

ZIAGEN ( Abacavir )

GlaxoSmithKline
5.

TRIZIVIR ( AZT/3TC/Abacavir)

GlaxoSmithKline
6.

HIVID ( Zalcitabine )

ROCHE
7.

VIDEX ( Didanosine )

Bristol-Myers Squibb
8.

VIDEX EC ( Didanosine )

Bristol-Myers Squibb
9.

ZERIT ( Stavudine )

Bristol-Myers Squibb

Koszt miesięcznej kuracji dla dorosłej osoby wymienionymi powyżej lekami kształtuje się w granicach od: 800,00 do 1600,00 zł.

 1. Nienukleozydowe Inhibitory Odwrotnej TranskryptazyLp.


Nazwa leku


Nazwa firmy


Uwagi


1.

STOCRIN ( Efavirenz )

MSD
2.

VIRAMUNE ( Nevirapine )

Boehringer Ingelheim

Koszt miesięcznej kuracji dla dorosłej osoby wymienionymi powyżej lekami kształtuje się w granicach od: 910,00 do 1250,00 zł.


 1. Inhibitory proteazyLp.


Nazwa leku


Nazwa firmy


Uwagi


1.

AGENERASE ( Amprenavir )

GlaxoSmithKline
2.

CRIXIVAN ( Indinavir )

MSD
3.

FORTOVASE ( Saquinavir )

ROCHE
4.

INVIRASE ( Saquinavir )

ROCHE
5.

VIRACEPT ( Nelfinavir )

ROCHE
6.

NORVIR ( Ritonavir )

Abbott
7.

KALETRA

( Lopinavir/Ritonavir )Abbott
8.

VIREAD ( Tenofovir )

Gilead
9.

REYATAZ ( Atanazavir )

Bristol Myers Squibb

Koszt miesięcznej kuracji dla dorosłej osoby wymienionymi powyżej lekami kształtuje się w granicach od: 1250,00 do 2200,00 zł.

Koszty miesięcznych kuracji zostały podane w założeniu podawania pełnej dawki leku. W przypadku doboru indywidualnych terapii ( np. mniejsze dawki poszczególnych leków przy ich większej liczbie leków w kombinacji ) koszty są różne w zależności od zastosowanej dawki leku.

Program leczenia w 2003 r. – rozliczenie do dnia 30 czerwca 2003 r.

Koszt miesięczny leczenia jednego dorosłego pacjenta kształtuje się od 3200,00 PLN do nawet 4800,00 PLN ( średnio do ok. 4000,00 PLN - zależy to od indywidualnego doboru leków ).Na dzień 30 czerwca 2003 r. zostało objętych leczeniem 1950 pacjentów w tym 76 dzieci zakażonych HIV.

Realizacja przebiega następująco. Zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych Krajowe Centrum ds. AIDS w I półroczu 2003r. zakupiło za pośrednictwem Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia leki antyretrowirusowe - I transza zakupu leków ( postępowanie przetargowe - zakupy z wolnej ręki od producentów leków ARV - Decyzje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych ) oraz testy diagnostyczne: do oznaczania poziomu wiremii HIV i profilu immunologicznego CD4/CD8 również za zgodą Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na zakup z wolej ręki na kwotę: 25 323 839,37 PLN.

Wszystkie zakupione leki i testy składowane są w magazynach obcych - magazynach firm farmaceutycznych. Jednakże całą gospodarkę magazynową (ewidencję ilościowo-wartościową oraz dystrybucję) prowadzi Krajowe Centrum ds. AIDS.

Ogółem z rozdziału 85149 wydatkowano w ramach realizacji Programu w pierwszym półroczu 2003 r. kwotę: 25 326 673,47 PLN

( w tym na leki 25 323 839,37 PLN, na koszty dodatkowe 2 834,10 PLN, a kwotę 127,77 PLN zapłacono ze środków bieżących).System komputerowej bazy danych
Uruchomienie ogólnopolskiej bazy danych do rejestracji zużycia leków antyretrowirusowych pozwoli bardziej obiektywnie i dokładnie ocenić rzeczywiste zapotrzebowanie na leki, prowadzić należyta gospodarkę lekami, jak również kontrolować „przepływ” pacjentów między ośrodkami, co w przypadku osób żyjących z HIV jest w pewnym sensie standardem. Objecie ośrodków referencyjnych siecią informatyczną umożliwi szybką wymianę doświadczeń wynikających z wniosków wypływających z problemów kwalifikacji do leczenia, a także z obserwacji dotyczących skuteczności leczenia, szczególnie w odniesieniu do działań niepożądanych.

Wnioski

 1. Terapią ARV ( leczenia antyretrowirusowego ) objętych zostało 1950 pacjentów ( stan na dzień 30 czerwca 2003 r. )
 1. Specyfika leczenia antyretrowirusowego wymaga zachowania ciągłości i nie przerywania prowadzonej terapii.
 1. Stworzenie centralnej ogólnopolskiej puli leków administrowanej przez Krajowe Centrum ds. AIDS umożliwiło prowadzenie leczenia ARV w sposób ciągły we wszystkich ośrodkach w Polsce.
 1. Opierając się na literaturze światowej należy wnioskować że nie podważalne korzyści płynące z zapewnienia dostępu do leczenia ARV to stabilizacja liczby zachorowań na AIDS i zauważalny spadek śmiertelności z powodu AIDS w ostatnich dwóch latach.
 1. Dzięki zastosowaniu leków ARV w celach profilaktycznych po ekspozycji na zakażenie HIV nie zarejestrowano żadnego przypadku tego rodzaju zakażenia.
 1. Ze względy na wydłużony okres przeżycia pacjentów zakażonych HIV i coraz dłuższy okres leczenia antyretrowirusowego od początku rozpoczęcia terapii istnieje pilna konieczność rozpowszechnienia diagnostyki specjalistycznej: wiremii i lekooporności w obserwacji przebiegu zakażenia i leczenia ARV
 1. Dzięki zastosowaniu profilaktyki antyretrowirusowej w grupie noworodków urodzonych przez matki zakażone HIV zmniejszył się odsetek zakażeń z 23% przed rokiem 1989 do 0.5% zakażonych noworodków od momentu wprowadzenia profilaktyki ARV zakażenia wertykalnego.
 1. W ramach ograniczania ryzyka odmatczynych zakażeń HIV zostały opracowane standardy postępowania z kobietą zakażoną HIV podczas ciąży i porodu. Standardy te i rekomendacje zostały opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych.


 1. W związku ze stałym wzrostem liczby pacjentów obejmowanych terapią ARV, w celu dokładnej analizy jakościowej, ilościowej i wartościowej prowadzonego w Polsce leczenia ARV i diagnostyki, niezbędne jest pilne uaktywnienie stworzonego przez Krajowe Centrum ds. AIDS komputerowego systemu bazy danych.
 1. Pomiędzy rokiem 1999 a 2002 przyrost liczby pacjentów objętych terapią ARV wyniósł 88%
 1. W najbliższych latach należy spodziewać się dalszego wzrostu liczby pacjentów wymagających diagnostyki i leczenia antyretrowirusowego ze wskazań życiowych. Wynika to m.in. z sytuacji epidemiologicznej na początku lat ’90, kiedy to wykrywano najwięcej zakażeń HIV, obecnie przechodzących w fazę pełno-objawowego AIDS.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna