Ocena skutków regulacjiPobieranie 171.3 Kb.
Strona1/3
Data07.05.2016
Rozmiar171.3 Kb.
  1   2   3
Ocena skutków regulacji

Rozwiązania zawarte w projekcie mają na celu ułatwienie wykonywania działalności gospodarczej poprzez uproszczenie regulacji, redukcję niektórych obowiązków informacyjnych, doprecyzowanie zagadnień budzących wątpliwości, wsparcie inwestycji oraz podnoszenie efektywności pracy.

Projekt stanowi kontynuację wcześniejszych działań legislacyjnych mających na celu ułatwienie i uproszczenie regulacji prawnych dotyczących wykonywania działalności gospodarczej (w latach 2011 – 2013 r. weszły w życie trzy ustawy o charakterze deregulacyjnym, w ramach których dokonano łącznie 284 zmian w 109 ustawach)1. W projekcie ustawy zawarto 45 rozwiązań z zakresu prawa gospodarczego. Ustawy te upraszczają wykonywanie działalności gospodarczej w różnych obszarach. Wprowadzanie kolejnych rozwiązań „krok po kroku” jest wynikiem przyjętej koncepcji doskonalenia regulacji gospodarczych w oparciu o konkretne problemy zidentyfikowane w praktyce wykonywania działalności gospodarczej.

Realizacja założonych celów projektowanego aktu wymaga wprowadzenia zmian w ponad 30 ustawach. Propozycje mają charakter powszechny, będą korzystnie oddziaływać w szczególności na małe i średnie przedsiębiorstwa. Bilans wprowadzanych rozwiązań dla przedsiębiorców jest pozytywny i powinien wynieść ok. 1 mld zł (oszczędności dla przedsiębiorców wynikające w szczególności z redukcji obowiązków informacyjnych) w pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy.

Wprowadzanie rozwiązań o charakterze deregulacyjnym, uproszczeniowym jest pożądane zarówno z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości, jak i rozwoju całej gospodarki. Znoszenie barier administracyjnych, ograniczanie obowiązków informacyjnych czy upraszczanie procedur administracyjnych jest efektywnym, często bezkosztowym sposobem na wyzwolenie mechanizmów rozwojowych przedsiębiorstw. Uproszczenie regulacji i procedur odciąży przedsiębiorstwa i ich pracowników od wykonywania niektórych zbędnych formalności administracyjnych, co w konsekwencji umożliwi zwiększenie efektywności gospodarowania posiadanymi zasobami i koncentrację na podstawowej działalności przedsiębiorcy. Dla gospodarki oznacza to wzmocnienie konkurencyjności i jej efektywności, co powinno wpłynąć pozytywnie na wzrost PKB. Proponowane działania usuwają niektóre prawne przeszkody do tego, żeby działania systemowe dot. realizowania polityki w poszczególnych obszarach gospodarki były skuteczniejsze. Wskutek ograniczenia biurokracji w przedsiębiorstwach budowane jest zaufanie w relacjach administracja publiczna a przedsiębiorca.

Informacje przedstawione w OSR pochodzą z badań (analiz) Ministerstwa Gospodarki przeprowadzonych na podstawie danych pozyskanych m.in. z innych organów administracji publicznej oraz - w zakresie 11 propozycji objętych oceną wpływu na sektor mikro - małych i średnich przedsiębiorstw (tzw. testu MŚP)2 - informacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Zakres merytoryczny analizowanych zmian regulacyjnych w ramach testu MŚP został określony przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z PARP. W zakresie wspomnianych 11 propozycji3, 7 będzie oddziaływać praktycznie na cały sektor przedsiębiorstw (w szczególności na sektor MŚP)4, a 4 nie będą miały wpływu na podmioty z sektora MŚP. 1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny.

 1. Umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę (art. 1 projektu ustawy)

Populacja: pracownicy poszukujący innej pracy niż obecnie wykonywana (ok. 1,2 mln osób rocznie), pracodawcy oraz podmioty wydające orzeczenia lekarskie (ZOZ i NZOZ)5.


 1. Zapewnienie podstaw prawnych dla wystawiania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia przez inne (obok organów celnych) podmioty upoważnione na podstawie przepisów odrębnych (art. 2 i 22 projektu ustawy)

Populacja: eksporterzy, Krajowa Izba Gospodarcza, Urzędy Celne – 146 jednostek organizacyjnych wydających około 250 tys. sztuk świadectw pochodzenia rocznie.6


 1. Uproszczenie rozliczeń podatkowych w przypadku, gdy przyjmowanie zaliczek rejestrowane jest za pośrednictwem kasy rejestrującej (art. 3 i 4 projektu ustawy)

Populacja: przedsiębiorcy rejestrujący obrót za pomocą kasy fiskalnej (szacunkowa liczba zarejestrowanych kas wynosi 1,9 mln)7.


 1. Zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu dowozu do zakładu pracy organizowanego przez pracodawcę (art. 3 projektu ustawy)

Populacja: pracownicy dojeżdżający do zakładu pracy transportem organizowanym przez pracodawcę (szczególnie pracownicy mieszkający na terenach objętych największym bezrobociem) – potencjalnie 400 tys. osób8 oraz ich pracodawcy.


 1. Wyłączenie z podatku VAT wartości świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej otrzymanego przez osobę korzystającą z pomocy społecznej oraz zwolnienie otrzymującego pomoc z podatku dochodowego z tego tytułu (art. 21 i art. 3 projektu ustawy)

Populacja: podmioty świadczące bezpłatną pomoc prawną (obecnie do Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich jest wpisanych 7 044 czynnych zawodowo adwokatów. W organizowanym w tym roku 7 Ogólnopolskim Dniu Bezpłatnych Porad Adwokackich wzięło udział 900 adwokatów i aplikantów. Odpowiednio, do Krajowego Rejestru Radców Prawnych wpisanych jest ok. 29 300 radców, z czego w 2009 r. w akcji "Niebieski Parasol" wzięło udział 600 prawników w 33 miastach, w 2010 r. – 800 w 42 miastach, a w 2011 r. – ponad 1000 w 75 miastach). Osoby objęte pomocą społeczną (w 2012 r. zasiłek stały lub okresowy pobierało w Polsce ok. 800 tys. osób 9)


 1. Zwiększenie dostępności ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa (art. 5 projektu ustawy)

Populacja: eksporterzy, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA, banki udzielające kredytów eksportowych.


 1. Ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikroprzedsiębiorców (art. 6 projektu ustawy).

Populacja: propozycja oddziaływać będzie na nowopowstałe mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność w roku kalendarzowym, w którym zostały zarejestrowane, spośród których prawie 1 tys. losowanych jest przez GUS do badań wynikających z prawa krajowego.10


 1. Zniesienie obowiązków niektórych osób prawnych w zakresie prowadzonej przez nie działalności poręczeniowo-gwarancyjnej (art. 7 projektu ustawy).

Populacja: osoby prawne prowadzące działalność poręczeniowo-gwarancyjną objęte ww. ustawą. W 2012 roku 43 podmioty udzieliły łącznie 244 poręczeń i gwarancji na łączną kwotę blisko 6,22 mld PLN. Stan potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji od początku historii udzielania poręczeń i gwarancji oraz sprawozdawania wyniósł na koniec 2012 r. 16,09 mld PLN11. Po wprowadzeniu propozycji liczba podmiotów, których dotyczyć będzie ustawa zmniejszy się do 512 (tych 5 podmiotów ma zobowiązania rzędu około 97 mln PLN).


 1. Wyłączenie obowiązku rejestracyjnego wobec niektórych administratorów danych (art. 8 projektu ustawy).

Populacja: podmioty przetwarzające dane osobowe obowiązane do rejestracji w GIODO.13


 1. Rejestracja ABI w GIODO i udzielenie mu upoważnienia do prowadzenia kontroli (art. 8 projektu ustawy).

Populacja: podmioty przetwarzające dane osobowe, w tym przedsiębiorcy i urzędy, administratorzy bezpieczeństwa informacji.


 1. Umożliwienie administratorom danych przekazywania danych osobowych do państw trzecich oraz państw EOG bez uzyskiwania każdorazowej zgody GIODO (art. 8 projektu ustawy).

Populacja: podmioty przetwarzające dane osobowe, w tym przedsiębiorcy i urzędy, obowiązane do przekazywania danych osobowych do państw trzecich.


 1. Zniesienie obowiązku płatników składek dotyczącego przekazywania informacji z raportów miesięcznych (art. 9 projektu ustawy).

Populacja: płatnicy opłacający składki za osoby bezrobotne (2,11 mln osób14) tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne (343 powiatowych urzędów pracy wraz z ich filiami i punktami obsługi – łącznie ponad 440 placówek15).


 1. Zniesienie obowiązku sprawdzania przez płatników prawidłowości danych przekazanych do ZUS (art. 9 projektu ustawy).

Populacja: przedsiębiorstwa - płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne – 1,93 mln przedsiębiorstw będących aktywnymi płatnikami, w tym 1,925 przedsiębiorstw z sektora MŚP. Liczba ubezpieczonych wynosiła 14,6 mln, w tym w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach 8,56 mln16.


 1. Możliwość składania oświadczeń w miejsce dotychczas wymaganych zaświadczeń - ustawa z dnia 9 lipca 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 10 projektu ustawy).

Populacja: przedsiębiorstwa MŚP, które składają wnioski o wsparcie, w tym pożyczkę do PARP oraz przedsiębiorstwa, z którymi podpisywana jest umowa o wsparcie, w tym pożyczkę. Średnia liczba MŚP, które złożyły wnioski o wsparcie w latach 2010-2012 wynosiła 5 991 rocznie, natomiast średnia liczba MŚP, z którymi podpisano umowę o wsparcie w analogicznym okresie wynosiła 2 678 rocznie17.


 1. Zmniejszenie uciążliwości importowych procedur kontrolnych towarów przez polskie porty morskie (art. 11, 17, 19, 25, 28).

Populacja: wszystkie podmioty importujące towary przez porty morskie (w 2012 r. w portach morskich Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście dokonano przeładunków o wolumenie
1 657 tys. TEU18), przedsiębiorstwa portowe obsługujące ładunki, terminale kontenerowe, spedytorzy oraz służby kontrolne (celne, sanitarne, weterynaryjne, fitosanitarne, jakości handlowej). 1. Rozszerzenie podmiotowego i przedmiotowego zakresu udzielania poręczeń w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (art. 12 projektu ustawy).

Populacja: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), jego organy wojewódzkie (wfośigw), przedsiębiorcy, którzy będą mogli skorzystać ze wsparcia (w tym spółki komunalne). Obecnie ze wsparcia NFOŚiGW w postaci poręczeń nie korzysta żaden przedsiębiorca ze względu na bardzo wąski zakres podmiotowo-przedmiotowy tego instrumentu.


 1. Rozszerzenie katalogu bezzwrotnych form finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej (art. 12 projektu ustawy).

Populacja: NFOŚiGW, wfośigw, przedsiębiorcy, którzy będą mogli skorzystać ze wsparcia (w tym spółki komunalne)19.


 1. Doprecyzowanie przepisów o informacji publicznej w odniesieniu do orzeczeń sądowych (art. 13 projektu ustawy).

Populacja: Obywatele, sądy. Z opracowania Ministerstwa Sprawiedliwości20 wynika, że
w I-szym półroczu 2013 roku sądy załatwiły w sumie 7 372 501 spraw. Na portalu orzeczeń sądowych prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowanych zostało 27 285 orzeczeń sądów powszechnych, w tym 13 570 z sądów apelacyjnych.


 1. Umożliwienie złożenia potwierdzenia zapoznania się z warunkami korzystania z certyfikatu w formie dokumentu elektronicznego (art. 14 projektu ustawy).

Populacja: liczba aktywnych certyfikatów kwalifikowanych wynosi ponad 278 tys.liczba certyfikatów wydanych od początku działania ustawy - ponad 861 tys., natomiast liczba kwalifikowanych znaczników czasu – ponad 245 mln.21 Liczba przedsiębiorstw sektora MŚP otrzymujących e-faktury i posiadających ustandaryzowaną strukturę umożliwiającą ich automatyczne przetwarzanie w 2011 roku wyniosła 13 847.22 Liczba przedsiębiorstw MŚP, korzystających z podpisu elektronicznego w 2009 roku wynosiła 34 510 podmiotów23.


 1. Ograniczenie wymogu formy pisemnej umowy przy usługach certyfikacyjnych (art. 14 projektu ustawy).

Populacja: przedsiębiorstwa, które są zainteresowane zakupem usługi certyfikującej podmioty kwalifikowane i niekwalifikowane. Zmiana nie dotyczy podmiotów kwalifikowanych. Zniesienie rygoru nieważności dotyczy również usług certyfikujących podmioty niekwalifikowane, w pozostałych przypadkach wymóg ten pozostaje niezmieniony.


 1. Umożliwienie podmiotom kwalifikowanym złożenia wniosków wraz z załącznikami w formie elektronicznej (art. 14 projektu ustawy).

Populacja: kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne. Przedmiotowa zmiana będzie oddziaływać w pierwszej kolejności na przedsiębiorstwa, które są wpisane do rejestru (w celu odnowienia/rozszerzenia wpisu), w drugiej kolejności na podmioty zainteresowane zdobyciem statusu podmiotu kwalifikowanego świadczącego usługi certyfikujące podpis elektroniczny. Aktualnie jest to 5 podmiotów gospodarczych, a charakter świadczenia usług certyfikacyjnych wyklucza w praktyce możliwość funkcjonowania w nich podmiotów z sektora MŚP (wymagane powiązania kooperacyjne/obszar działalności gwarantujące zasięg ogólnopolski). Model biznesowy działania centrów certyfikacji opiera się na rozwiniętej strukturze agencji i przedstawicielstw regionalnych.


 1. Wydłużenie terminów na zgłaszanie zmian przez podmiot kwalifikowany (art. 14 projektu ustawy).

Populacja: kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne. Przedmiotowa zmiana będzie oddziaływać w pierwszej kolejności na przedsiębiorstwa, które są wpisane do rejestru (w celu odnowienia/rozszerzenia wpisu), w drugiej kolejności na podmioty zainteresowane zdobyciem statusu podmiotu kwalifikowanego świadczącego usługi certyfikujące podpis elektroniczny. Aktualnie jest to 5 podmiotów gospodarczych, a charakter świadczenia usług certyfikacyjnych wyklucza w praktyce możliwość funkcjonowania w nich podmiotów z sektora MŚP (wymagane powiązania kooperacyjne/obszar działalności gwarantujące zasięg ogólnopolski). Model biznesowy działania centrów certyfikacji opiera się na rozwiniętej strukturze agencji i przedstawicielstw regionalnych.


 1. Możliwość składania oświadczeń w miejsce dotychczas wymaganych zaświadczeń - ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (art. 14 projektu ustawy).

Populacja: przedsiębiorstwa składające wniosek o wpisanie do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne lub zmianę tego wpisu. Aktualnie jest to 5 podmiotów gospodarczych.


 1. Uchylenie delegacji ustawowych zobowiązujących do wydania rozporządzeń w sytuacji, gdy realizacja zadań wynikających z systemu nadzoru rynku nie wymaga formy rozporządzenia (art. 16, 18 i 29 projektu ustawy).

Populacja: organy uczestniczące w systemie nadzoru rynku (w tym służba celna), pośrednio przedsiębiorcy.


 1. Ograniczenie obowiązku wprowadzania przez punkty wwozu importowanych z państw trzecich roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyłącznie do tych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej (art. 19 projektu ustawy).

Populacja: podmioty importujące z państw trzecich rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej; w roku 2010 granicznej kontroli fitosanitarnej poddano 14 320 przesyłek zawierających rośliny, produkty roślinne lub przedmioty podlegające granicznej kontroli fitosanitarnej, w 2011 r. - 13 679, a w 2012 r. - 13 727. Obecnie wyznaczonych jest 7 punktów wwozu w przejściach drogowych, 6 w przejściach kolejowych, 4 w portach oraz 1 w porcie lotniczym.24


 1. Ograniczenie obowiązku przechowywania paszportu roślin jedynie do ostatecznego nabywcy, zajmującego się zawodowo lub zarobkowo uprawą roślin lub wytwarzaniem produktów roślinnych lub przedmiotów (art. 19 projektu ustawy).

Populacja: nabywcy roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów zobowiązani do przechowywania przez rok od dnia ich nabycia paszportów roślin, w które były one zaopatrzone.25


 1. Umożliwienie podmiotom upoważnionym przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa samodzielnego wystawiania paszportów roślin (art. 19 projektu ustawy).

Populacja: wojewódzcy inspektorzy ochrony roślin i nasiennictwa, przedsiębiorcy upoważnieni do samodzielnego wystawiania paszportów roślin. W 2011 r. wydano 2,85 mln paszportów roślin, a koszty przedsiębiorstw z tego tytułu szacuje się na 0,57 – 1 mln PLN26.


 1. Możliwość składania oświadczeń w miejsce dotychczas wymaganych zaświadczeń - ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (art. 20 projektu ustawy).

Populacja: podmioty prawne ubiegające się o uzyskanie statusu wstępnie uznanej grupy lub uznanej organizacji producentów owoców i warzyw. Obecnie w Polsce funkcjonuje 226 wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, 101 uznanych organizacji producentów owoców i  warzyw, 11 podmiotów w tym roku uzyskało wstępne zatwierdzenie planów dochodzenia do uznania i czeka na określenie przez KE współczynnika przydziału aby uzyskać (lub nie) wstępne uznanie i ostateczne zatwierdzenia planów dochodzenia do uznania.27


 1. Wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie dla AEO (art. 21 projektu ustawy).

Populacja: przedsiębiorcy dokonujący importu towarów posiadający status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO). W Polsce status AEO posiada 634 przedsiębiorców (w całej UE ok. 13 tys. podmiotów, w tym w Niemczech ok. 5,5 tys., Holandii ok. 1,5 tys.). 28


 1. Zniesienie obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R (art. 21 projektu ustawy).

Populacja: Przedmiotowa regulacja będzie oddziaływać na przedsiębiorstwa, które są zobowiązane do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R i których dotyczy w danym roku obowiązek podatkowy dla podatku od towarów i usług. W 2012 r. wydano potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT (VAT-5) dla 147 475 podmiotów29.


 1. Uelastycznienie normy dotyczącej umieszczania na produktach adresu dystrybutora z siedzibą w Polsce (art. 23 projektu ustawy).

Populacja: podmioty zobowiązane do umieszczania na swoich produktach adresu dystrybutora – 27 56430.


 1. Możliwość składania oświadczeń w miejsce dotychczas wymaganych zaświadczeń - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (art. 24 projektu ustawy).

Populacja: organizacje odzysku sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego. Obecnie zarejestrowanych jest 9 podmiotów mających statut organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego31.


 1. Możliwość składania oświadczeń w miejsce dotychczas wymaganych dokumentów - ustawa z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (art. 26 projektu ustawy).

Populacja: przedsiębiorcy publiczni, którzy nie uzyskali przysporzenia w ostatnim roku podatkowym oraz nie uzyskali przysporzeń ze środków publicznych w latach poprzednich. Liczba podmiotów, których może dotyczyć zmiana, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje MSP oraz podmiotów od nich zależnych wynosi ok. 50.32


 1. Zwrot podatku akcyzowego - zwrot podatku akcyzowego dotyczący samochodów osobowych zarówno w procedurze eksportu jak i wewnątrzwspólnotowego wywozu (art. 27 projektu ustawy).

Populacja: podatnicy podatku akcyzowego – eksportujący bądź dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy samochodów osobowych.33


 1. Ułatwienia w zakresie obrotu olejami opałowymi - umożliwienie składania oświadczeń w okresowej umowie (art. 27 projektu ustawy).

Populacja: podmioty zajmujące się obrotem paliwami opałowymi 8 660 podmiotów34 i nabywcy olejów opałowych (w 2011 r. i 2012 r. liczba spraw związanych z niezłożeniem miesięcznych zestawień oświadczeń wynosiła odpowiednio 106 i 212, natomiast liczba spraw związanych ze złożeniem miesięcznych zestawień oświadczeń po terminie - odpowiednio 195 i 335)35.


 1. Ułatwienia w zakresie obrotu olejami opałowymi - redukcja zakresu danych określonych w miesięcznym zestawieniu (art. 27 projektu ustawy).

Populacja: podmioty zajmujące się obrotem paliwami opałowymi 8 660 podmiotów36. 1. Rozszerzenie kręgu podmiotów mogących ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku akcyzowego (art. 27 projektu ustawy).

Populacja: podatnicy podatku akcyzowego37.


 1. Umożliwienie wydania znaków akcyzy producentom wina będącym rolnikami (art. 27 projektu ustawy).

Populacja: „mali winiarze” – podmioty produkujące wyroby winiarskie – 32 podmioty38.


 1. Odstąpienie od obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu celnego o formie prowadzonej ewidencji (art. 27 projektu ustawy).

Populacja: podatnicy podatku akcyzowego, naczelnicy urzędów celnych39.


 1. Wprowadzenie wiążącej informacji taryfowej w zakresie podatku akcyzowego (art. 27 projektu ustawy).

Populacja: podmioty prowadzące działalność w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych.


 1. Zmiany w zakresie dokumentów towarzyszących w przypadku win wysyłanych przez małych winiarzy (art. 27 projektu ustawy).

Populacja: „mali winiarze” – podmioty produkujące wyroby winiarskie – 32 podmioty40.


 1. Usunięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zastosowania ustawy o kredycie konsumenckim do umów leasingu (art. 30 projektu ustawy).

Populacja: leasingodawcy (92 podmioty41) oraz leasingobiorcy (liczba umów leasingu konsumenckiego w 2011 r wynosiła ok. 3,5 tys.42).


 1. Zmiany w zakresie pozwoleń na przechowywanie lub używanie sprzętu strzałowego (art. 31 projektu ustawy).

Populacja: podmioty obowiązane do uzyskania pozwolenia na przechowywanie lub używanie sprzętu strzałowego oraz podmioty którym powierzono przechowywanie lub używanie sprzętu strzałowego (ok. 6750 podmiotów, w tym potencjalnie 6700 MŚP - 20 podmiotów usługowo prowadzących roboty strzałowe)43.


 1. Ułatwienia w zakresie wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania (art. 31 projektu ustawy).

  Populacja: podmioty wykonujące wykopy oraz roboty geologiczne (ok. 700 przedsiębiorców )44.


 1. Uelastycznienie przesłanek dot. pozwolenia na przechowywanie lub używanie sprzętu strzałowego (art. 31 projektu ustawy).

  Populacja: przedsiębiorcy obowiązani do uzyskania pozwolenia na przechowywanie lub używanie sprzętu strzałowego (ok. 6750 podmiotów, w tym potencjalnie 6700 MŚP - 20 podmiotów usługowo prowadzących roboty strzałowe) 45. 1. Konsultacje społeczne.

Projekt ustawy, równocześnie z uzgodnieniami międzyresortowymi, zostanie skierowany do konsultacji publicznych z następującymi podmiotami:

 1. Biuro Informacji Kredytowej,

 2. Business Centre Club,

 3. Europejskie Centrum Konsumenckie,

 4. Forum Związków Zawodowych,

 5. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

 6. Geodezyjna Izba Gospodarcza,

 7. Górnicza Izba Przemysłowo- Handlowa,

 8. Instytut Spraw Publicznych,

 9. Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

 10. Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz,

 11. Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie”,

 12. Izba Przemysłowo - Handlowa Inwestorów Zagranicznych w Polsce,

 13. Konfederacja Lewiatan,
  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna