Ochotnicza straż pożarnaPobieranie 14.13 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar14.13 Kb.
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

w Milanówku

ul. Warszawska 18

05-822 Milanówek

Milanówek, dnia 16.09.2011 roku

Numer sprawy: ZP.271/1/OSP/2011


Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Milanówek”

Zamawiający informuje, że w dniu 15 września 2011 roku wpłynęło zapytanie w sprawie ww. postępowania o niniejszej treści:

Na podstawie art. 38 ust. 1 Pzp wnioskujemy o wyjaśnienie treści Załącznika Nr 1 do SIWZ.
  1. w pkt 3.4. Zamawiający wymaga: podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (osiągnięcie normy czystości spalin poprzez zastosowanie płynu AdBlue).


Informujemy, iż ze względu na swoją budowę niektóre pojazdy nie wymagają zastosowania płynu AdBlue. Nie generuje to niepotrzebnych kosztów związanych z koniecznością jego zakupu, obsługi i przechowywania.
Aspekt techniczny stosowania AdBlue: „Magazynowanie – opakowania z produktem AdBlue przechowywać szczelnie zamknięte w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od -5C do +30C.

Unikać kontaktu produktu z: …..temperatury poniżej -11C, temperatury powyżej +35C,

W wyniku rozkładu termicznego powstają toksyczne gazy: amoniak i cyjanowodór.

Termin ważności: 12 miesięcy – w wentylowanych zbiornikach, bez dostępu światła słonecznego i kurzu, przy maksymalnej temperaturze przechowywania nie przekraczającej +30C. 9 miesięcy – w szczelnie zamkniętych paleto-pojemnikach przy maksymalnej temperaturze przechowywania nie przekraczającej +30C.”

Ponadto na stronie internetowej producenta substancji, Zakładów Azotowych „Puławy” zapisano: „AdBlue nie jest łatwopalny ale przechowywany w temperaturze powyżej 30C może spowodować jego rozkład hydrolityczny z utworzeniem amoniaku. Natomiast w temperaturze poniżej -11,5C ulega procesowi krystalizacji”

Na stronie www.AdBlue.net.pl zapisano m.in.:

AdBlue jest korozyjny. Zużycie waha się 4-5% na litr oleju napędowego. Na pełnym zbiorniku AdBlue samochód przejedzie powyżej 6.000km.”


Tysiące wyprodukowanych pojazdów pożarniczych stosując nowocześniejsze rozwiązania – bez konieczności stosowania dodatkowych płynów typu AdBlue – jest eksploatowanych w jednostkach straży pożarnej przez dziesiątki lat i pracują w tym zakresie bezawaryjnie.

Tak postawione warunki przez zamawiającego nie są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na które powołuje się sam zamawiający, narzucają rozwiązania gorsze – przy jednoczesnym nie dopuszczeniu do udziału w postępowaniu pojazdów spełniających wymagania zamawiającego w stopniu wyższym, spełniających wymagania przepisów prawa, uzyskujących obowiązującą normę czystości spalin EURO5 bez konieczności stosowania AdBlue.

Warunki te są niczym nieuzasadnione i nie sposób logicznie, technicznie ich poprzeć.
Mając na uwadze powyższe, oraz wymagania Zamawiającego zawarte w ptk. 1.25 „Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od -25C do +50C wniosujemy o wykreślenie zapisu osiągnięcie normy czystości spalin poprzez zastosowanie płynu AdBlue jako bezzasadnego i dopuszczenie do udziału pojazdów spełniających wymagania Zamawiającego w stopniu równym lub wyższym.”

Zamawiający w odpowiedzi informuje, że:


Osiągnięcie normy czystości spalin poprzez zastosowanie płynu AdBlue” oznacza, że system oczyszczania spalin w pojeździe powinien być wykonany w technologii SCR, a co za tym idzie, pojazd powinien być wyposażony w dodatkowy zbiornik z płynem AdBlue.

Zaletą rozwiązania systemu SCR jest brak ingerencji w pracę silnika oraz potrzeby stosowania specjalnych olejów silnikowych. System taki obniża też poziom zużycia paliwa co powoduje obniżenie kosztów eksploatacyjnych w przeciwieństwie do metody alternatywnej wykorzystującej recyrkulacje spalin, gdzie koszty eksploatacyjne zwiększają się o koszt zakupu syntetycznego oleju silnikowego, krótszych przebiegów międzyprzeglądowych jak też wyższych kosztów przeglądu ze względu na konieczność obsługi lub okresowej wymiany filtra sadzy, który gromadzi w sobie niespalone drobiny sadzy.Z uwagi na to, że Zamawiający określając warunki techniczne przedmiotu zamówienia ma prawo sformułować je w taki sposób, aby dostarczony produkt optymalnie spełniał potrzeby i oczekiwania użytkownika, a jego eksploatacja nie generowała dodatkowych niepotrzebnych kosztów i problemów technicznych podtrzymujemy zapisy w pkt. 1.8. załącznika nr 1 do SIWZ.


Z poważaniem

Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej
w Milanówku


Przewodniczący Komisji Przetargowej

-/-

Marek Wesołowski©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna