Odpady przewidziane do wytworzenia w 2016 rokuPobieranie 132.11 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar132.11 Kb.
UWAGA !!!


Odpady przewidziane do wytworzenia w 2016 roku
 • dla każdej grupy odpadów wymienionej w tabeli należy złożyć odrębny wniosek! • uzupełniając tabelę należy podać szacunkową ilość wytwarzanych odpadów oraz kwotę przeznaczoną na utylizację w danym zadaniu!

Dla ułatwienia szacowania kwot informujemy, że obecnie odpady są oddawane po niżej wymienionych cenach:Grupa odpadów

Szacunkowy koszt utylizacji odpadów

w danej grupie

1- „Odpady chemiczne”

 • przeterminowane odczynniki chemiczne

 • zlewki laboratoryjne

 • agrochemikalia

 • oleje przepracowane

 • filtry olejowe


4,00 zł/kg

2- „Nośniki informacji”

4,50 zł/kg

3- „Odpady medyczne”

 • zużyte narzędzia chirurgiczne

 • szalki


16,00 zł/kg

4- „Opakowania + inne”

 • opakowania:

 • inne odpady np.:1,50 zł/kg

5- „Rtęć”

35,00 zł/kg

6- „Zwierzęta padłe i ubite”

2,70 zł/kg

Grupa odpadów nr 1


Lp.

Kod odpadu

Nazwa odpadu

JM

Szacunkowa ilość
1.

02 01 09

Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione
w 02 01 08

kg
2.

07 02 99

Inne nie wymienione odpady (barwniki organiczne, alkohole, roztwór bromku etydyny)

kg
3.

08 01 11*

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

kg
4.

13 01 13*

Inne oleje hydrauliczne

kg
5.

13 02 06*

Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe
i smarowe

kg
6.

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

kg
7.

16 05 06*

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych
i analitycznych

kg
8.

16 05 07*

Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

kg
9.

16 05 08*

Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

kg
10.

16 05 09

Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

kg
11.

16 08 01

Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

kg
12.

16 09 01*

Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)

kg
13.

16 09 02*

Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)

kg
14.

16 09 03*

Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)

kg
15.

18 02 05*

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

kg
16.

18 02 06

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne,
inne niż wymienione w 18 02 05

kg
17.

16 01 07*

Filtry olejowe

kg
18.

16 01 13*

Płyny hamulcowe

kg
19.

16 01 14*

Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje

kg


Łączna ilość


kgKwota przeznaczona na utylizację odpadów
Grupa odpadów nr 2


Lp.

Kod odpadu

Nazwa odpadu

JM

Szacunkowa ilość
1.

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
(płytki CD i dyskietki)

kg


Łączna ilość


kgKwota przeznaczona na utylizację odpadów

Grupa odpadów nr 3


Lp.

Kod odpadu

Nazwa odpadu

JM

Szacunkowa ilość
1.

18 02 01

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki
(z wyłączeniem 18 02 02)

kg
2.

18 02 02*

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt

kg
3.

18 02 03

Inne odpady niż wymienione w 18 02 02

kg
4.

19 80 01

Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych
i weterynaryjnych

kg


Łączna ilość


kgKwota przeznaczona na utylizację odpadów

Grupa odpadów nr 4


Lp.

Kod odpadu

Nazwa odpadu

JM

Szacunkowa ilość
1.

02 01 01

Osady z mycia i czyszczenia

kg
2.

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych
(z wyłączeniem opakowań)

kg
3.

02 03 04

Surowce i produkty nie nadające się do spożycia
i przetwórstwa

kg
4.

02 05 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

kg
5.

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

kg
6.

10 01 02

Popioły lotne z węgla

kg
7.

10 08 09

Inne żużle (żużle hutnicze wielkopiecowe)

kg
8.

12 01 02

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

kg
9.

12 01 04

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

kg
10.

12 01 13

Odpady spawalnicze

kg
11.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

kg
12.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

kg
13.

15 01 04

Opakowania z metali

kg
14.

15 01 07

Opakowania ze szkła

kg
15.

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
(np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności
-bardzo toksyczne i toksyczne)

kg
16.

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania
(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
(np. PCB)

kg
17.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
inne niż wymienione w 15 02 02

kg
18.

16 01 03

Zużyte opony

kg
19.

16 01 20

Szkło

kg
20.

17 02 02

Szkło (szyby okienne i drzwiowe)

kg
21.

17 05 03*

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

kg
22.

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie,
inne niż wymienione w 17 05 03

kg
23.

17 06 01*

Materiały izolacyjne zawierające azbest

kg
24.

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione
w 17 06 01 i 17 06 03

kg
25.

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

kg


Łączna ilość


kgKwota przeznaczona na utylizację odpadów

Grupa odpadów nr 5


Lp.

Kod odpadu

Nazwa odpadu

JM

Szacunkowa ilość
1.

06 04 04*

Odpady zawierające rtęć

kg


Łączna ilość


kgKwota przeznaczona na utylizację odpadów
Grupa odpadów nr 6


Lp.

Kod odpadu

Nazwa odpadu

JM

Szacunkowa ilość
1.

02 01 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

kg
2.

02 01 81

Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80

kg
3.

02 01 82

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności

kg
4.

02 02 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

kg
5.

02 02 81

Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady
z produkcji pasz mięsno-kostnych
inne niż wymienione w 02 02 80

kg


Łączna ilość


kgKwota przeznaczona na utylizację odpadów
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna