Odpowiedz I na zapytania w sprawie siwzPobieranie 30.08 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar30.08 Kb.
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Krucza 5/11d

00-548 Warszawa

Pismo: PT/1/2012/4 Warszawa dnia: 2012-02-03

O D P O W I E D Z I

na zapytania w sprawie SIWZ


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 19-25 stycznia 2012 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:Remont i aranżację pomieszczeń parteru w budynku Instytutu Ochrony Środowiska -PIB przy ul. Kolektorskiej 4 w Warszawie.
Pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi, zmiana siwz

Zestaw pytań nr 1:


  1. W przedmiarze robót budowlanych poz. nr 8  wykazane są skrzydła drzwiowe
    o powierzchni ponad 1,6m2 – „w ilości 1m2

Czy Zamawiający zmieni ilość m2 w przedmiarze robót?

2) Czy w pozycji nr 8 i nr 9 przedmiaru robót budowlanych należy wycenić kompletne skrzydła drzwiowe z ościeżnicami, czy tylko skrzydła?

3) W punkcie 7.1 SIWZ w tabeli „Wymagany dokument” L.p. 2 napisane jest „koncesja, zezwolenie lub licencja”.

Proszę o wyjaśnienie w/w treści zapisu ponieważ żaden z przewidzianych elementów robót, nie wymaga koncesji lub licencji.

Czy Zamawiający rozumie przez ten zapis  przedłożenie uprawnień Kierowników Robót poszczególnych branż?

4) Czy ujęte w projekcie prace dotyczące odwodnienia specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych i sanitarnych są objęte przedmiotem zamówienia?

Jeśli tak to czy Zamawiający uzupełni przedmiar robót dotyczący robót sanitarnych?

Odpowiedzi:
Odp. pyt 1,2 i 4:

Przedmiar Robót Budowlanych posiada swoją korektę, w załączeniu jako Załącznik nr 2.

Ta poprawiona wersja zawiera właściwą wielkość skrzydeł drzwiowych, wyszczególnione ościeżnice i przedmiar odwodnienia urządzeń laboratoryjnych i sanitarnych.
Odp. pyt. 3:

Zamawiający przez „koncesje, zezwolenie, licencja” rozumie uprawnienia budowlane kierowników robót.Zestaw pytań nr 2:
1. Prosimy o podanie nazwy wykładziny np. UNI, DIVERSION, PAPYRUS,RENZO lub URBAN oraz określenie koloru, który jest podany w kodzie cztercyfrowym.

2. Wykuwamy z muru 6 szt. oscieżnic drewnianych, natomiast powiękrzamy 2 otwory drzwiowe  w murze 0,44 m  i 2 otwory w murze 0,12 m

    Czy  pozostałe dwa otwory dzwiowe są  właściwe. Zgodnie z Obmiarem i Wykazem stolarki obsadzamy 8 szt drzwi. 

3. Wyjaśnienie pkt. 8 Obmiaru - skrzydła dzwiowe Halspan TM ST VT60 - tylko 1 m2  (7 szt drzwi ?)

4. Wyjaśnienie pkt.8  Obmiaru  - skrzydła drzwiowe EI 30  - 7 m2   (jedne drzwi?)

Odpowiedzi:
Odp. pyt. 1

W projekcie nie podano konkretnego rodzaju wykładziny Teralay Impression ze względu na fakt, iż cena linii Impression jest jednakowa bez względu na rodzaj i kolor.

Będzie on podany Inwestorowi w późniejszym terminie, najpóźniej w ramach Nadzoru Autorskiego. Prawdopodobnie będzie nim 0592 Ottawa Poplar.
Odp. pyt. 2

Wielkość 2,00*2 w pkt. 4 Przedmiaru Robót Budowlanych nie oznacza sztuk, a długość kucia. Do poszerzenia otworów jest jedna para drzwi w murze o grubości 44cm i jedna para drzwi w murze o grubości 12cm.

Odp. pyt. 3 i 4.

Przedmiar Robót Budowlanych posiada swoją korektę, w załączeniu jako Załącznik nr 2.

Ta poprawiona wersja zawiera właściwą wielkość skrzydeł drzwiowych. Jest 7 par drzwi bez odporności ogniowej i jedna para drzwi o odporności ogniowej EIS30.

Zestaw pytań nr 3:  1. W przedmiarze brak jest pozycji dotyczących branży sanitarnej. W części opisowej Projektu uwzględniono prace sanitarne natomiast takich prac nie uwzględniono
    w zamieszczonych przedmiarach.

  2. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 7 „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów” zamieszczono, że należy przedłożyć Koncesję, zezwolenie lub licencję,
    co Zamawiający przez to rozumie?Odpowiedzi:
Odp. pyt. 1

Przedmiar Robót Budowlanych posiada swoją korektę, w załączeniu jako Załącznik nr 2.


Odp. pyt. 2

Zamawiający przez „koncesje, zezwolenie, licencja” rozumie uprawnienia budowlane kierowników robót.Zestaw pytań nr 4:
W związku z remontem pomieszczeń parteru w budynku Instytutu Ochrony Środowiska przy ul. Kolektorskiej 4 w Warszawie, w celu uściślenia  zakresu  robót  i ilości zastosowanych materiałów  prosimy o podanie czy wykładzina PCV  z kolekcji TARALAY Impression     (okładzina  ścinna  chemiczna) w  pokoju  13  i 14  ma być na  ścianach  do  wysokości  1,50m  jak  podano  w  opisie i na  rysunku,  czy  do sufitu tj. H=3,00m  jak  w  Obmiarze.
Odpowiedź:
Przedmiar Robót Budowlanych posiada swoją korektę, w załączeniu jako Załącznik nr 2.

Płytki laboratoryjne firmy Agrob Buchtal 20x20 cm są użyte na posadzce tzw. „chemicznej”


i na ścianach gdzie oznaczono okładzinę „chemiczną” (na rysunku projektu kolor zielony). Aneksy kuchenne (na rysunku projektu kolor jasno brązowy) mają okładzinę ścienną nie koniecznie laboratoryjną , ale też firmy Agrob Buchtal też 20x20 cm, . Wszystkie okładziny ścienne występują tylko do wysokości 150cm nad posadzką.

Zestaw pytań nr 5:
W związku z remontem pomieszczeń parteru w budynku Instytutu Ochrony Środowiska przy ul. Kolektorskiej 4 w Warszawie, w celu uściślenia zakresu robót i ilości zastosowanych materiałów prosimy o podanie czy licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm do wysokości H=3,00m na ścianie w pokoju 18,20,16 (aneks kuchenny) zawarte w pkt. 19 i pkt. 20 Obmiaru będzie również płytkami AGROS BUCHTAL Steinzeug Glasiert.
Odpowiedź:
Przedmiar Robót Budowlanych posiada swoją korektę, w załączeniu jako Załącznik nr 2.

Płytki laboratoryjne firmy Agrob Buchtal 20x20 cm są użyte na posadzce tzw. „chemicznej”


i na ścianach gdzie oznaczono okładzinę „chemiczną” (na rysunku projektu kolor zielony). Aneksy kuchenne (na rysunku projektu kolor jasno brązowy) mają okładzinę ścienną nie koniecznie laboratoryjną , ale też firmy Agrob Buchtal też 20x20 cm, . Wszystkie okładziny ścienne występują tylko do wysokości 150cm nad posadzką.

Zestaw pytań nr 6:
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie pozycji nr 8 i 9 przedmiaru budowlanego dotyczących skrzydeł drzwiowych.

W pozycji nr 8 i 9 przedmiaru budowlanego przyjęto obmiary w m2, natomiast w poz. 7 ilość ościeżnic przyjęto w sztukach. Czy w pozycji 8 i 9 obmiar nie powinien być również


w sztukach?

Odpowiedź:
Przedmiar Robót Budowlanych posiada swoją korektę, w załączeniu jako Załącznik nr 2.

Ta poprawiona wersja zawiera właściwą wielkość skrzydeł drzwiowych. Jest 7 par drzwi bez odporności ogniowej i jedna para drzwi o odporności ogniowej EIS30.Zestaw pytań nr 7:

W związku z remontem pomieszczeń parteru w budynku Instytutu Ochrony Środowiska przy ul. Kolektorskiej 4 w Warszawie, informuje że wskazane  w  dokumentacji projektowej  płytki  AGROB  BUCHTAL MP Steinzeug Glasiert  nie są  już produkowane.

Prosimy o wskazanie  zamienników  (typ, kolor, wymiary) .
Odpowiedź:
W Przedmiarze Robót Budowlanych do Projekcie Remontu i Aranżacji Pomieszczeń Parteru w Budynku Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Kolektorskiej 4 z datą Styczeń 2012 oraz jego korekcie w załączeniu jako Załącznik nr 2 umieszczone płytki laboratoryjne firmy AGROB  BUCHTAL są produktem w aktualnej produkcji, o czym zapewnia producent.

Informację o aktualnej produkcji można otrzymać w firmie:


Paulina Biskupska

Deutsche Steinzeug Keramik GmbH

Agrob Buchtal Architekturkeramik

tel. 061/852 35 48

fax. 061/887 47 44

GSM 693 130 716

e-mail:biuro@agrob-buchtal.pl

www.agrob-buchtal.de

www.agrob-buchtal.plZestaw pytań nr 8:
1. Zakres prac który został dołączony w formie załączników - kosztorysy inwestorskie - do SIWZ precyzuję wykonanie prac budowlanych i elektrycznych , natomiast w załączonych projektach wystepują prace sanitarne. Czy Zamawiający przewiduję wykonanie tych prac
w pózniejszym etapie , czy zleci to odrębnym zamówieniem.?


2. Zamawiający określił w projekcie  budowlanym typ drzwi wewnętrznych zgodnie
z zestawieniem , natomiast opis przedmiar kosztorysu inwestorskiego określa co innego. Proszę o wskazanie czego wykonawca ma się trzymać do celów wyliczeniowych.


3.kosztorys budowlany nie przewiduję przygotowania , gruntowania i wykonania warstwy samopoziomującej pod ułożenie wykładziny PCV co przy tym typu wykładziny jest to zaleceniem producenta a żeby zachować gwarancję na produkt oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Proszę o odniesienie się do tego zapytania? dotyczy to poz. 10 i 21 kosztorysu budowlanego.
Odpowiedzi:
Odp. pyt. 1.

Przedmiar Robót Budowlanych posiada swoją korektę, w załączeniu jako Załącznik nr 2.

Ta poprawiona wersja zawiera również prace dotyczące instalacji sanitarnych wod-kan.
Odp. pyt. 2.

Przedmiar Robót Budowlanych posiada swoją korektę, w załączeniu jako Załącznik nr 2.

Ta poprawiona wersja zawiera właściwą wielkość skrzydeł drzwiowych. Jest 7 par drzwi bez odporności ogniowej i jedna para drzwi o odporności ogniowej EIS30.
Odp. pyt. 3.

Podana w przedmiarze pozycja dotycząca wykładziny podłogowej Teralay Impression zawiera zarówno materiał jak i montaż wykładziny podłogowej Taralay Impression do pomieszczeń biurowych wg wszelkich wymogów producenta wraz z wszystkimi pracami przygotowawczymi zgodnymi z zaleceniami producenta tj. również z wylewką samopoziomującą grubości 3 do 5mm.Zestaw pytań nr 9
1. Ilość drzwi (ilość podana w specyfikacji technicznej nie jest zgodna z przedmiarem, zarówno drzwi techniczne wewnętrzne jak i o podwyższonym standardzie ochrony pożarowej);
2. Czy zamówienie obejmuje również zakup i montaż wyposażenia laboratorium i pokojów do pracy? Jeśli tak to czy Zamawiający sprecyzuje ilości, modele, producentów, bądź z jakich materiałów ma być wykonana projektowana armatura, meble, sprzęt, monitor i komputer (parametry), drukarka, czajnik, mikroskopy itp. ?

Odpowiedzi:
Odp. pyt. 1.:

Przedmiar Robót Budowlanych posiada swoją korektę, w załączeniu jako Załącznik nr 2.

Ta poprawiona wersja zawiera właściwą wielkość skrzydeł drzwiowych. Jest 7 par drzwi bez odporności ogniowej i jedna para drzwi o odporności ogniowej EIS30.
Odp. pyt. 2.

Nie obejmuje.Zestaw pytań nr 10:
Proszę mi odpowiedzieć, czego dotyczy zapis w SIWZ w pkt. 7, pakt. 7.1, zatytułowane „Koncesja, zezwolenie lub licencja”?
Odpowiedź:

Zamawiający przez „koncesje, zezwolenie, licencja” rozumie uprawnienia budowlane kierowników robót.Zestaw pytań nr 11:
Bardzo proszę o informację czy konieczne jest dołączenie do oferty kosztorysu ofertowego.
Odpowiedź:

Tak.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich zainteresowanych oraz zamieszczone na stronie internetowej Instytutu: www.ios.gov.pl.Termin składania ofert upływa 14.02.2012 r. o godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi 14.02.2012 r. o godz. 10:30.System ProPublico © Datacomp Strona /6
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna