Oferta cenowaPobieranie 67.67 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar67.67 Kb.
Z A Ł Ą C Z N I K Nr 1pieczątka firmyOFERTA CENOWA
Dostawa elementów dozownika systemu AdBlue i układu chłodzenia do naprawy autobusów komunikacji miejskiej

Dane oferenta:
Pełna nazwa firmy


Dokładny adres


Województwo


Adres do doręczeń


Osoba do kontaktów

(imię, nazwisko, nr tel.)
NIP


REGON


Nr kierunkowy

Nr telefonu

Nr faksu

Internet

e-mail

Nazwa Banku,

nr kontaData sporządzenia oferty


Adres zamieszkania*

PESEL** dotyczy oferenta, który prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i posiada wpis w CEIDGpodpis i stanowisko upoważnionego przedstawiciela firmypieczątka firmy

Cena
Cena oferowana za dostawę elementów dozownika systemu AdBlue i układu chłodzenia do naprawy autobusów komunikacji miejskiej wynosi:

1. Wtrysk modułu dozującego nr kat. 0120 322 580
……........ zł netto za 1 szt. x 10 szt. = .................................... zł netto

nazwa producenta – …………………………………………………………

nazwa handlowa, która będzie wpisywana do faktury – ………………………………………………

2. Przekaźnik do pompy AdBlue nr kat. 0332 019 203

……........ zł netto za 1 szt. x 20 szt. = .................................... zł netto

nazwa producenta – …………………………………………………………

nazwa handlowa, która będzie wpisywana do faktury – ………………………………………………3. Moduł dozujący DAF 1791538 nr kat. 0120 423 200

……........ zł netto za 1 szt. x 8 szt. = .................................... zł netto

nazwa producenta – …………………………………………………………

nazwa handlowa, która będzie wpisywana do faktury – ………………………………………………4. Zawór modułu nr kat. F00BH40030

……........ zł netto za 1 szt. x 12 szt. = .................................... zł netto

nazwa producenta – …………………………………………………………

nazwa handlowa, która będzie wpisywana do faktury – ………………………………………………5. Przewód AdBlue nr kat. 0101 800 098

……........ zł netto za 1 szt. x 5 szt. = .................................... zł netto

nazwa producenta – …………………………………………………………

nazwa handlowa, która będzie wpisywana do faktury – ………………………………………………6. Króciec do UREA nr kat. 1793 230 050

……........ zł netto za 1 szt. x 20 szt. = .................................... zł netto

nazwa producenta – …………………………………………………………

nazwa handlowa, która będzie wpisywana do faktury – ………………………………………………7. Cewka wtrysku DAF PE183C nr kat. 0414 755 008

……........ zł netto za 1 szt. x 10 szt. = .................................... zł netto

nazwa producenta – …………………………………………………………

nazwa handlowa, która będzie wpisywana do faktury – ………………………………………………8. Obudowa filtra DAF 1386747 nr kat. 0131 506 035

……........ zł netto za 1 szt. x 20 szt. = .................................... zł netto

nazwa producenta – …………………………………………………………

nazwa handlowa, która będzie wpisywana do faktury – ………………………………………………9. Pompa hydrauliczna nr kat. 0101 900 087

……........ zł netto za 1 szt. x 6 szt. = .................................... zł netto

nazwa producenta – …………………………………………………………

nazwa handlowa, która będzie wpisywana do faktury – ………………………………………………10. Silnik wentylatora nr kat. 0120 432 203

……........ zł netto za 1 szt. x 10 szt. = .................................... zł netto

nazwa producenta – …………………………………………………………

nazwa handlowa, która będzie wpisywana do faktury – ………………………………………………11. Wentylator nr kat. 0120 432 800

……........ zł netto za 1 szt. x 6 szt. = .................................... zł netto

nazwa producenta – …………………………………………………………

nazwa handlowa, która będzie wpisywana do faktury – ………………………………………………12. Czujnik spalin NOX nr kat. DAF 1836061

……........ zł netto za 1 szt. x 18 szt. = .................................... zł netto

nazwa producenta – …………………………………………………………

nazwa handlowa, która będzie wpisywana do faktury – ………………………………………………


13. Czujnik spalin NOX nr kat. DAF 1836060

……........ zł netto za 1 szt. x 18 szt. = .................................... zł netto

nazwa producenta – …………………………………………………………

nazwa handlowa, która będzie wpisywana do faktury – ………………………………………………14. Napinacz nr kat. DAF 1449133

……........ zł netto za 1 szt. x 20 szt. = .................................... zł netto

nazwa producenta – …………………………………………………………

nazwa handlowa, która będzie wpisywana do faktury – ………………………………………………15. Napinacz nr kat. DAF 1800898

……........ zł netto za 1 szt. x 5 szt. = .................................... zł netto

nazwa producenta – …………………………………………………………

nazwa handlowa, która będzie wpisywana do faktury – ………………………………………………


Łącznie za całość zamówienia:

............................... zł netto +……………..zł pod. VAT (……%) = …………………… zł brutto

brutto słownie: ........................………………………………………………………………………..

gwarancja w miesiącach: .........................................................................................................
CENA USTALONA W WYNIKU ZAMÓWIENIA JEST CENĄ OSTATECZĄ I NIE PODLEGA ZMIANIE
…………........................... podpis i stanowisko miejscowość - data uprawnionego przedstawiciela firmy

ZAŁĄCZNIK Nr 2
pieczątka firmy

O Ś W I A D C Z E N I E


W związku z udziałem naszej Firmy w zamówieniu publicznym w trybieprzetargu nieograniczonego na:

Dostawa elementów dozownika systemu AdBlue i układu chłodzenia do naprawy autobusów komunikacji miejskiej
oświadczamy, że Firma nasza spełnia określone Regulaminem warunki tzn.:  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  2. posiadają wiedzę i doświadczenie;

  3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  • Oświadczam (my), że zapoznałem (liśmy) się ze wszystkimi warunkami oraz dokumentami przetargowymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia i przyjmuję (my) te warunki bez zastrzeżeń oraz, że zdobyłem (liśmy) konieczne informacje do sporządzenia oferty

…………........................... podpis i stanowisko miejscowość - data uprawnionego przedstawiciela firmy

ZAŁĄCZNIK Nr 3
pieczątka firmy

O Ś W I A D C Z E N I E


W związku z udziałem naszej Firmy w zamówieniu publicznym w trybieprzetargu nieograniczonego na:

Dostawa elementów dozownika systemu AdBlue i układu chłodzenia do naprawy autobusów komunikacji miejskiej

oświadczamy, że  • nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w §11 ust. 2 pkt 5) Regulaminu zamówień publicznych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.*,

  • należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w §11 ust. 2 pkt 5) Regulaminu zamówień publicznych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w §11 ust. 2 pkt 5) Regulaminu zamówień publicznych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o., Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

…………........................... podpis i stanowisko miejscowość - data uprawnionego przedstawiciela firmy

* niepotrzebne skreślić

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna