Oferta w odpowiedzi na zapytanie „Obsługa redakcyjna, multimedialna i graficzna portalu w zakresie dostarczania m in artykułów, wywiadów, reportaży z zakresu e-biznesu, w tym dotyczących relacji ze spotkań e-biznesowych typu barcamp.”Pobieranie 133.45 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar133.45 Kb.
załącznik nr 3 – wzór oferty
…….miejscowość………, dnia ……..data…….. r.
Oferta w odpowiedzi na zapytanie „Obsługa redakcyjna, multimedialna i graficzna portalu w zakresie dostarczania m.in. artykułów, wywiadów, reportaży z zakresu e-biznesu, w tym dotyczących relacji ze spotkań e-biznesowych typu barcamp.”.


 1. WYKONAWCA – DANE TELEADRESOWE

Wykonawca: …….…………………..

Adres: …….…………………..…….…………………..
REGON …….…………………..

NIP …….…………………..

tel. …….…………………..

e-mail: …….…………………..


Osoba do kontaktów:

Imię, nazwisko: …….…………………..

tel.: …….…………………..e-mail: …….………………….. 1. Kopia KRS/wpisu do ewidencji działalności gospodarczej1

Kopia KRS/wpisu do ewidencji działalności gospodarczej2 stanowi załącznik nr 1 do oferty.


 1. Propozycja całkowitej ceny brutto za realizację usługi.

Lp.

Element składowy ceny

Cena jednostkowa brutto

Liczba

Suma

w tym wartość autorskich praw majątkowych

1

Pakiet tekstów z organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach regionalnych typu Barcamp

………3

16

………

………

2

Pakiet tekstów z organizowanych przez Zamawiającego konferencjach

………4

1

………

………

3

Relacje z debat on-line

………5

3

………

………

4

Pakiet tekstów z innych spotkań regionalnych typu Barcamp

………6

………7

………

………

5

Reportaż

………8

………9

………

………

6

Stworzenie i prowadzenie działu portalu poświęconego barcampom w tym uzupełnianie harmonogramu spotkań

………10

4

………

………

7

Artykuł

………11

………12

………

………

8

Przygotowanie treści do newsleterów na podstawie przygotowanych materiałów redakcyjnych

………13

17

………

………

9

Obsługa profilu serwisu w portalu FB i forum portalu

………14

4

………

………
RAZEM (łączna cena brutto)………

………
 1. Wykaz personelu oddelegowanego do realizacji zamówienia

Wiersze w poniższych tabelach można powielać w zależności od potrzeb.

Lp.

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

Informacja o podstawie do dysponowania osobami15

1
Redaktor
2
Dziennikarz
3
Grafik
4
Fotograf
UWAGA: Jedna osoba może zostać wskazana do realizacji prac przewidzianych zamówieniem w więcej niż w jednej roli. Do jednej roli może być wskazana więcej niż jedna osoba.


Informacja o kwalifikacjach osoby pełniącej funkcję redaktora16

Imię i nazwisko
Wykształcenie i inne kwalifikacje zawodowe (szkolenia (ect.)

Instytucja

Data:
od (miesiąc/rok)
do (miesiąc/rok)

Uzyskane stopnie
lub dyplomy:

Uzyskane uprawnienia (jeśli dotyczy)

Doświadczenie zawodowe

Firma i stanowisko

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Opis doświadczenia, zakres wykonywanych czynności


Informacja o kwalifikacjach osoby pełniącej funkcję dziennikarza17

Imię i nazwisko
Wykształcenie i inne kwalifikacje zawodowe (szkolenia (ect.)

Instytucja

Data:
od (miesiąc/rok)
do (miesiąc/rok)

Uzyskane stopnie
lub dyplomy:

Uzyskane uprawnienia (jeśli dotyczy)

Doświadczenie zawodowe

Firma i stanowisko

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Opis doświadczenia, zakres wykonywanych czynności


Informacja o kwalifikacjach osoby pełniącej funkcję grafika18

Imię i nazwisko
Wykształcenie i inne kwalifikacje zawodowe (szkolenia (ect.)

Instytucja

Data:
od (miesiąc/rok)
do (miesiąc/rok)

Uzyskane stopnie
lub dyplomy:

Uzyskane uprawnienia (jeśli dotyczy)

Doświadczenie zawodowe

Firma i stanowisko

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Opis doświadczenia, zakres wykonywanych czynności


Informacja o kwalifikacjach osoby pełniącej funkcję fotografa19

Imię i nazwisko
Wykształcenie i inne kwalifikacje zawodowe (szkolenia (ect.)

Instytucja

Data:
od (miesiąc/rok)
do (miesiąc/rok)

Uzyskane stopnie
lub dyplomy:

Uzyskane uprawnienia (jeśli dotyczy)

Doświadczenie zawodowe

Firma i stanowisko

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Opis doświadczenia, zakres wykonywanych czynności


 1. Opis koncepcji realizacji zadania

 1. Ilość tekstów z organizowanych w imieniu Zamawiającego spotkaniach regionalnych typu Barcamp (na terenie wybranego miasta na terenie każdego województwa):

wywiady: ………20

relacje: ……… 21 1. Ilość tekstów z organizowanych w imieniu Zamawiającego konferencjach:

wywiady: ………22

relacje: ……… 23 1. Ilość tekstów z innych (nie organizowanych w imieniu Zamawiającego) spotkań regionalnych typu Barcamp:

wywiady: ………24

relacje: ……… 25
 1. proponowana oferta jakościowa przygotowywanych tekstów:

 1. wywiadów 26

…….…………………..……….…………………..……….…………………..……….…………………..……….…………………..……….………………..……….…………………..……….…………………..……….………………..

 1. relacji 27

…….…………………..……….…………………..……….…………………..……….…………………..……….…………………..……….………………..……….…………………..……….…………………..……….………………..

 1. reportaży28

…….…………………..……….…………………..……….…………………..……….…………………..……….…………………..……….………………..……….…………………..……….…………………..……….………………..

 1. artykułów29

…….…………………..……….…………………..……….…………………..……….…………………..……….…………………..……….………………..……….…………………..……….…………………..……….………………..

 1. propozycja organizacji zamówienia:

Propozycja organizacji zamówienia, powinna zawierać zgodny z zakresem zadań wykonawcy sposób komunikacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym i określający czas przygotowania materiałów przez Wykonawcę oraz czas reakcji na uwagi Zamawiającego. Propozycja organizacji zamówienia powinna zawierać harmonogram realizacji przedmiotu umowy.
…….…………………..……….…………………..……….…………………..……….…………………..……….…………………..……….…………………..……….…………………..……….…………………..……….…………………..……….………………………..……….…………………..……….…………………..……….………………………..……….…………………..……….…………………..……….………………………..……….…………………..……….…………………..……….…………

harmonogram realizacji projektu:Minimalny zakres harmonogramu poniżej:
Proponowane terminy

Podpisanie umowy

Start (s)

Spotkanie wstępne z Zamawiającym
Propozycja Wykonawcy barcampów do relacji oraz tematyki reportaży, i ich weryfikacja przez zamawiającego, doprecyzowanie sposobów komunikacji i organizacji przedsięwzięcia

s+………. dni roboczych

Start usług redakcyjnych

s+………. dni roboczych.

czas przygotowania poszczególnych typów materiałów
Wywiad

…….. godzin/dni od zakończenia danego wydarzenia

Relacja – pierwsza wersja


…….. godzin od zakończenia danego wydarzenia

Relacja – druga wersja


…….. godzin od zakończenia danego wydarzenia

Reportaż

Daty uzgodniona z Zamawiającym na spotkaniu wstępnym i w toku realizacji umowy

czas reakcji na uwagi Zamawiającego przez Wykonawcę


…….. godzin/dni od otrzymania uwag

Przesłanie treści do pierwszego newslettera

s+………. dni roboczych.

Przesłanie treści do każdego kolejnego newslettera

15 dni roboczych od przesłania treści do poprzedniego newslettera

Stworzenie działu poświęconego barcampom

s+………. dni roboczych 1. przykład reportażu o tematyce zbieżnej z tematyką portalu,

Tekst powinien być aktualny, zgodny z tematyką portalu oraz unikalny30

Przykład reportażu o tytule „……………..……….” stanowi załącznik nr 2 do oferty. 1. przykład wywiadu o tematyce zbieżnej z tematyką portalu,

Tekst powinien być aktualny, zgodny z tematyką portalu oraz unikalny31

Przykład wywiadu o tytule „……………..……….” stanowi załącznik nr 3 do oferty. 1. przykład relacji o tematyce zbieżnej z tematyką portalu,

Tekst powinien być aktualny, zgodny z tematyką portalu oraz unikalny32

Przykład relacji o tytule „……………..……….” stanowi załącznik nr 4 do oferty.
 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Obsługa redakcyjna, multimedialna i graficzna portalu w zakresie dostarczania m.in. artykułów, wywiadów, reportaży z zakresu e-biznesu, w tym dotyczących relacji ze spotkań e-biznesowych typu barcamp.” oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.


.........................., dnia .................... ...................................................................

Miejscowość Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy33


 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Obsługa redakcyjna, multimedialna i graficzna portalu w zakresie dostarczania m.in. artykułów, wywiadów, reportaży z zakresu e-biznesu, w tym dotyczących relacji ze spotkań e-biznesowych typu barcamp.” oświadczamy, że nie zachodzą wobec nas przesłanki do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 133, poz. 759 ze zm.)

.........................., dnia .................... ...................................................................

Miejscowość Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy34

Załączniki: 1. załącznik nr 1 do oferty - kopia KRS/wpisu do ewidencji działalności gospodarczej35

 2. załącznik nr 2 do oferty - Przykład reportażu o tytule „……………..……….

 3. załącznik nr 3 do oferty - Przykład wywiadu o tytule „……………..……….

 4. załącznik nr 4 do oferty - Przykład relacji o tytule „……………..……….

1 Niepotrzebne usunąć

2 Niepotrzebne usunąć

3 Propozycja ceny za jeden pakiet

4 Propozycja ceny za jeden pakiet

6 Propozycja ceny za jeden pakiet

7 propozycja liczby pakietów, które zostaną przygotowane przez Wykonawcę, nie mniej niż 20,

8 Propozycja ceny za jeden reportaż

9 propozycja liczby reportaży, które zostaną przygotowane przez Wykonawcę, nie mniej niż 24,

10 Propozycja ceny za jeden okres rozliczeniowy (określony w umowie)

11 Propozycja ceny za jeden artykuł

12 propozycja liczby artykułów, które zostaną przygotowane przez Wykonawcę, nie mniej niż 24,

13 Propozycja ceny

14 Propozycja ceny za jeden okres rozliczeniowy (określony w umowie)

15 Wykonawca zobowiązany jest podać na jakiej podstawie dysponuje osobami wymienionymi w pkt I – na przykład: stosunek pracy, zlecenia itp.. Jeżeli w stosunku do różnych osób zachodzą różne podstawy dysponowania należy udzielić informacji z wyszczególnieniem podstaw właściwych dla poszczególnych osób.

16 Wymagania wobec redaktora, które muszą znaleźć odzwierciedlenie w tabeli to:

- co najmniej wykształcenie wyższe (magisterskie)

- co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku redaktora serwisu internetowego lub prasowego o tematyce zbieżnej z tematyką platformy „Wspieramy e-biznes” (Interet, nowe technologie), w ramach którego do obowiązków należało tworzenie tekstów, zamawianie, pozyskiwanie, redagowanie, umieszczanie oraz planowanie emisji tekstów/artykułów, wiadomości i serwisów, a także administrowanie zasobami portalu, a także redakcja tekstów/artykułów w języku polskim i angielskim;

- znajomość problematyki e-gospodarki w tym dotyczącej społeczeństwa informacyjnego, nowoczesnych technologii B2B, e-usług;

- doświadczenie w użytkowaniu systemów CMS

Istotną informacją niezbędną do oceny doświadczenia redaktora jest podanie:

- stron internetowych serwisów internetowych dla których pracował, wraz z ich zasięgiem (UU) oraz okresem pracy dla nich,

- tytułów periodyków branżowych dla których pracował, wraz z ich nakładem (egz.) oraz okresem pracy dla nich, wraz z tytułem periodyku.17 Wymagania wobec dziennikarza, które muszą znaleźć odzwierciedlenie w tabeli to:

- co najmniej wykształcenie wyższe (magisterskie)

- co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku dziennikarza serwisu internetowego lub periodyku, do którego obowiązków służbowych należało przeprowadzanie wywiadów, tworzenie reportaży, pisanie zapowiedzi i relacji prasowych.

- znajomość problematyki e-gospodarki w tym dotyczącej społeczeństwa informacyjnego, nowoczesnych technologii B2B, e-usług,

- znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym przeprowadzać wywiady prasowe.


18 Wymagania wobec grafika, które muszą znaleźć odzwierciedlenie w tabeli to:

- co najmniej wykształcenie wyższe (licencjackie),

- co najmniej 2 letnie doświadczenie w przygotowywaniu materiałów graficznych i multimedialnych na potrzeby Internetu w ramach którego wykonywała prace polegające na: przygotowywaniu bannerów w technologii flash, wraz z tworzeniem dokumentacji w postaci źródłowych plików graficznych na warstwach (np. w Adobe PhotoShop, Paint.NET), przygotowywaniu projektów graficznych przy wykorzystaniu pakietów oprogramowania Adobe Creative Suite Master Collection oraz Corel.


19 Wymagania wobec fotografa, które muszą znaleźć odzwierciedlenie w tabeli to:

- dobra znajomość obsługi sprzętu fotograficznego oraz wideo20 Co najmniej 1

21 Co najmniej 1

22 Co najmniej 3

23 Co najmniej 1

24 Co najmniej 1

25 Co najmniej 1

26 Wywiad musi zawierać co najmniej 7000 znaków (liczone bez spacji). Wywiad powinien odnosić się do tematyki e-biznesu, e-usług lub działań 8.1 i 8.2 POIG. Powinien zawierać także zdjęcie rozmówcy, krótką notkę biograficzną (zawodową) oraz oprawę graficzną w postaci zdjęć, rysunków, grafik. Wywiad musi zostać także nagrany na wideo, zmontowany i udostępniony poprzez serwis YouToube. Wykonawca może zaoferować wyższy standard.

27 Relacja będzie przygotowywana w wersjach: Pierwsza wersja relacji musi zawierać co najmniej 1000 znaków (liczone bez spacji). Relacja w tej wersji powinna zawierać także oprawę graficzną w postaci przynajmniej jednego zdjęcia. Druga wersja relacji (zastępująca pierwszą) musi zawierać co najmniej 7000 znaków (liczone bez spacji). Relacja powinna zawierać także oprawę graficzną w postaci galerii minimum 3 zdjęć. Wykonawca może zaoferować wyższy standard.

28 Reportaż musi zawierać co najmniej 7000 znaków (liczone bez spacji). Reportaż powinien zawierać informacje nt. problematyki portalu, w tym tzw. dobrych praktyk, tj. przykładów projektów, które otrzymały dofinansowanie w działaniach 8.1 i 8.2 POIG. Powinien zawierać także oprawę graficzną w postaci: zdjęć, grafik. Wykonawca może zaoferować wyższy standard

29 Artykuł musi zawierać co najmniej 2000 znaków (liczone bez spacji), powinien wyczerpująco opisywać dane zagadnienie, zawierać oprawę graficzną w postaci: zdjęć, grafik; Wykonawca może zaoferować wyższy standard.


30 zamawiający nie dopuszcza publikowania artykułów wcześniej opublikowanych przez Wykonawcę

31 zamawiający nie dopuszcza publikowania artykułów wcześniej opublikowanych przez Wykonawcę

32 zamawiający nie dopuszcza publikowania artykułów wcześniej opublikowanych przez Wykonawcę

33 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

34 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

35 Niepotrzebne usunąć

Strona z©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna