Ogólna Informacja Zarządu diak diecezji Legnickiej z pracy Akcji Katolickiej za 2007 rPobieranie 48.85 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar48.85 Kb.
Ogólna Informacja Zarządu DIAK Diecezji Legnickiej

z pracy Akcji Katolickiej za 2007 r.
Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej jest reprezentowana w 50 Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej i liczy wg sprawozdania na 31.12.2005 r. 300 członków.

Realizacja zadań Akcji Katolickiej w parafiach odbywa się w oparciu o plany pracy,

a w działalności ponad parafialnej zadania są realizowane wg planu pracy Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej jest reprezentowana w Radzie Krajowej Akcji Katolickiej przez swoich delegatów. Posiedzenia Rady Krajowej odbywają się trzy razy do roku. Raz w roku dla członków Rady, Zarząd Krajowy Akcji Katolickiej organizuje rekolekcje.

Zarząd Diecezjalny Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej łącznie z Komisją Rewizyjną spotyka się na posiedzeniach przynajmniej raz w miesiącu. W skład Zarządu wchodzi Prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik i czterech członków Zarządu. Komisja Rewizyjna ma swojego Przewodniczącego, zastępcę i trzech członków. Na koniec roku 2007 skończyła się trzyletnia kadencja Zarządu (2004-2007).

Ważniejsze zadania realizowane na poziomie ponadparafialnym w 2007 r.:  • W styczni 2007 opłatek Akcji Katolickiej dla regionu legnickiego w POAK parafii Najświętszego Serca PJ w Legnicy, dla regionu jeleniogórskiego w POAK parafii Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie.

  • W lutym (24.02.2007) odbyło się spotkanie wielkopostne formacyjne z Mszą św., której przewodniczył i homilię wygłosił J.E. Ks. Bp Stefan Regmunt. Temat spotkana to: „Synod diecezjalny zadaniem dla wspólnot Parafialnych”. Wykłady prowadzili: Ks. lic. Bogusław Wolański – „Wymiar pastoralny synodu diecezjalnego”, Ks. dr Józef Lisowski – „Podstawy prawne synodu diecezjalnego”, Ks, lic. Marek Kluwak – „Zadania świeckich w synodzie diecezjalnym”, Ks. dr Jan Klinkowski – „Formy kolegialności w tradycji biblijnej”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób.

  • W marcu Zarząd DIAK zaangażował się w ratowanie (przed przemiałem) nakładu książki „Wstańcie, chodźmy !”. Było to odpowiedzią na apel DIAK-u krakowskiego. Zamówiono i rozprowadzono 1020 książki. 31 marca Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Św. Jana Chrzciciela z Legnicy zorganizował wyjazd autokarowy na Drogę Krzyżową na górę Górzec k. Męcinki.

  • W kwietniu (16.04.2007) w parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Bolesławcu, miejscowy POAK zorganizował „Regionalne Spotkanie Akcji Katolickiej”. W programie spotkania była Msza św. oraz spotkanie integracyjne z wykładem Antoniny Jaz (członek Zarządu DIAK) na temat „Rola patrona szkoły w kształtowaniu osobowości młodego pokolenia” (na przykładzie katolickiej pisarki Zofii Kossak). 28 kwietnia wyruszyła „Sztafeta rowerowa Santo Subito” śladami Ojca Świętego Jana Pawła II zorganizowana przez POAK św. Jana Chrzciciela w Legnicy pod duchowym patronatem J.E. Ks. Bp Stefanem Cichym – Biskupem Legnickim. Trasa sztafety wiodła od Legnicy przez Wrocław – Gorzów Wielkopolski – Poznań – Gniezno – Kalisz – Częstochowa – Ludźmierz – Zakopane – Dukla – Krosno – Kraków – Starczów – Oława – Krzeszów – Legnica. Łączna długość ponad 2000 km.

  • W maju (20.05.2007) POAK parafii Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie zorganizował „Regionalne Spotkanie Akcji Katolickiej” przy kaplicy pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Bukównie. W programie spotkania Msza św., montaż słowno muzyczny „Konstytucja 3-maja” w wykonaniu „Akolady” grupy dzieci i młodzieży z Bukówny oraz przy ognisku z poczęstunkiem wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i ludowych.

  • W czerwcu (02.06.2007) odbyła się pielgrzymka Akcji Katolickiej do Bazyliki Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Uroczystość połączona z X rocznicą pielgrzymki Jana Pawła II do Legnicy oraz koronacji Obrazu Matki Bożej Łaskawej. W dniu 18.06.2007 odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu DIAK połączone z świętem patronalnym księdza Jana Klinkowskiego – Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej diecezji legnickiej. Także w czerwcu (23.06.2007) Akcja Katolicka diecezji legnickiej uczestniczyła w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę.

  • We wrześniu w pierwszą sobotę (01.09.200) Akcja Katolicka służyła swoją pomocą przy organizacji Diecezjalnej Pielgrzymki Osób Niepełnosprawnych do Krzeszowa, w której udział wzięło ponad cztery tysiące niepełnosprawnych pielgrzymów. Dnia 6 września 2007r. POAK w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach zorganizował „Regionalne Spotkanie Akcji Katolickiej”, w programie spotkania była Msza św. oraz wykład Ks. Aleksandra Radeckigo „Przypatrzy się powołaniu naszemu”. W programie był poczęstunek i spotkanie integracyjne.

W dniu 29.09.2007 w parafii Matki Bożej Królowej Polski miejscowy POAK zorganizował „Regionalne Spotkanie Akcji Katolickiej” w programie Msza św. oraz wykład Ks. Kan. Stanisława Draguły nt. „Blaski i cienie golgoty wschodu”. Po wykładzie spotkanie integracyjne.

  • W październiku została zorganizowana przez Zarząd DIAK i POAK w Bolesławcu w parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa z okazji Dnia Papieskiego, Sesja Naukowa nt. „Synod szansą dla odnowy Kościoła lokalnego w 45. Rocznicę II Soboru Watykańskiego”, wykładowcami byli, ks. mgr lic. Bogusław Wolański – Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Legnickiej Kurii Biskupiej, Ks. dr Bogusław Drożdż – Sekretarz Generalny I Synodu Diecezji Legnickiej, Dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, Ks. dr Stanisław Kusik – Wykładowca WSD w Legnicy, Dziekan dekanatu Bolesławiec Zachód, Ks. dr Stanisław Araszczuk – Wykładowca WSD w Legnicy, Dziekan dekanatu Legnica Zachód. Wykłady poprzedziła Msza św. pod przewodnictwem J.E. Ks. bpa Stefana Regmunta oraz homilią J.E. Ks. Bp Stefana Cichego – Biskupa Legnickiego.

  • W listopadzie (19.11.2007) odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu DIAK w parafii Św. Michała Archanioła w Polkowicach połączone ze spotkaniem z członkami Akcji Katolickiej regionu polkowickiego.

25.11.2007 w Uroczystość Chrystusa Króla odbyło się spotkanie delegatów POAK z całej diecezji. W auli WSD w Legnicy 25 osób otrzymało wyróżnienie za działalność w okresie 10-lecia w Akcji Katolickiej Diecezji Legnickie. W programie był wykład ks. prof. dr hab. Tadeusza Zastępy z KUL nt. „Przemiany społeczne i psychologiczne w Polsce pod wpływem mediów”. Po wykładzie alumni IV roku WSD z Legnicy przedstawili spektakl „Przez wytrwałość do świętości” o Słudze Bożym Ks. Jerzym Popiełuszce. Na zakończenie święta patronalnego Akcji Katolickiej w Katedrze Legnickiej była Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Inf. Władysława Bochnaka, homilię wygłosił Ks. dr Marek Mendyk – Dyrektor Wydziału Katechetycznego LKB.

- W grudniu (08.12.2007) odbyły wybory na nową kadencję do Zarządu i Komisji

Rewizyjnej oraz Delegata do Rady Krajowej Akcji Katolickie a także trzech

kandydatów na funkcję Prezesa Zarządu DIAK. Także w tym terminie odbyło się

spotkanie formacyjne z Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem J.E. Ks.

Bp Stefana Regmunta. Prelekcje wygłosili: Ks. lic. Bogusław Wolański – „Prezentacja

programu duszpasterskiego na 2008 r.”, O. prof. dr hab. Hugolin Langkammer – „I ty

pójdź za mną – pierwsi uczniowie Jezusa”, Ks. dr Jan Klinkowski – „Bycie uczniem w

Biblii i kulturach starożytnych”, Ks. dr Marek Kluwak – „Modlitwa ucznia Chrystusa”

Zarząd DIAK w Uroczystość Chrystusa Króla z okazji 10-lecia Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej składając podziękowanie za pracę w strukturach Akcji Katolickiej wyróżnił:

1.

POAK – parafia Św. Jana Chrzciciela L-caAktywność POAK w pielgrzymowaniu rowerowym

2.

POAK – parafia Najświętszego Ciała I Krwi Chrystusa

POAK

Bolesławiec

Par. NCiKCH


Podziękowanie za organizację w 2007 r. Sesji Naukowej „Synod szansą dla odnowy Kościoła lokalnego w 45. rocznicę II Soboru Watykańskiego”

3.

Antonina Jaz

Zarząd DIAK

Wieloletni członek Zarządu DIAK, przygotowanie wykładów, Bolesławiec, Kamienna Góra. Lubin

4.

Anna Jaśkowska

Zarząd DIAK

Aktywny udział w pracach Zarządu DIAK, reprezentowanie AK na wielu spotkaniach, udział w przygotowaniu opłatków AK oraz spotkań formacyjnych.

5.

Leonarda Fryc

POAK

Kamienna Góra

Parafia NSPJ


Aktywny udział w organizacji pielgrzymek AK do Krzeszowa oraz obsługi pielgrzymek osób niepełnosprawnych. Dwukrotne organizowanie spotkań regionalnych AK.

6.

Barbara Kraus

POAK

Szklarska Poręba

Par. Bożego Ciała


Organizacja opłatka AK Reg. Jelenia Góra. Aktywne uczestnictwo w organizacji Dnia Papieskiego „Ziemia darem Boga”

7.

Renata Niemiec

POAK

Zimna Woda

Par. Trójcy Świętej


Organizacja spotkania regionalnego AK, uczestnik w spotkań ponad parafialnych organizowanych przez AK.

8.

Jan Zarzycki

Zarząd DIAK

Wieloletni członek Zarządu DIAK, duża aktywność w organizacji spotkań AK, regionalnych i Sesji Naukowej

9.

Marian Jabłoński

POAK

Jelenia Góra

Par. Św. Marcina


Wieloletni członek Zarządu i Komisji rewizyjnej DIAK, organizowanie spotkania regionalnego, aktywny udział w organizacji pielgrzymek osób niepełnosprawnych.

10.

Jerzy Szałański

POAK

Legnica


Par. Św. Jana Chrzciciela

Organizator wielu spotkań ponad parafialnych AK, w tym opłatka AK, aktywna pomoc w organizacji pielgrzymek osób niepełnosprawnych

11.

Marek Śledź

Zarząd DIAK

Wieloletni członek Zarządu DIAK, organizator i aktywny uczestnik wielu pielgrzymek rowerowych AK w krajowych i zagranicznych.

12.

Czesław Mysona


POAK

Jelenia Góra

Par. MB Miłosierdzia


Organizator opłatkowych spotkań regionalnych AK. Uczestnik wielu uroczystości współorganizowanych przez AK.

13.

Jerzy Wójciak

POAK

Legnica


Par. Św. Wojciecha

Wieloletni członek Zarządu DIAK, współorganizator pielgrzymek osób niepełnosprawnych. Sprawozdawca AK z pielgrzymek – dla Biskupa.

14.

Jerzy Bram

POAK

Bolesławiec

Par. Naj. Ciała i Krwi Chrystusa.


Organizator spotkania regionalnego oraz Sesji Naukowej z okazji Dnia Papieskiego „ Synod szansą dla odnowy Kościoła lokalnego w 45. rocznicę II Soboru Watykańskiego”

15.

Leonard Bartkiewicz

POAK

Legnica


Par. NSPJ

Aktywny członek AK, w POAK współorganizator spotkań opłatkowych, formacyjnych. Organizator zakupu i dystrybucji chust AK Diecezji Legnickiej.

16.

Stanisław Ostrowski

Komisja Rewizyjna DIAK

Organizator spotkań regionalnych AK, aktywny uczestnik organizowanych przez AK ponad parafialnych spotkań i uroczystości.


17.

Romuald Jankiewicz

POAK

Wykroty


Par. Św. Michała Arch. i św. Anny

Wieloletni aktywny działacz AK na rzecz dzieci młodzieży. Organizator spotkań regionalnych , stały uczestnik uroczystości organizowanych przez AK oraz spotkań formacyjnych.

18.


Adam Zarzycki

POAK

Gwizdanów

Par. św. Urszuli


Organizator spotkań regionalnych AK, oraz pielgrzymek autokarowych. Wieloletni prezes oraz twórca i realizator bogatego programu dla POAK

19.

Stanisław WójcikPOAK


Polkowice

Par. Św. Michała ArchaniołaWieloletni prezes i działacz POAK, organizator spotkań regionalnych. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Projektant sztandaru Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej.20.

Marian Krawczyk

POAK

Nowy Kościół

Par. M.B. Różańcowej


Działacz Akcji Katolickiej, wieloletni prezes POAK, aktywny organizator pracy parafialnego oddziału AK

21.

Monika Gazda

POAK

Lubin


Par. Św. Jana Bosko

Współorganizator Sesji Naukowej „Autorytet w życiu publicznym”. Prezes i działacz AK, uczestnik spotkań ponad parafialnych AK.

22.

Maria Krzyżanowska

POAK

Legnica


Par. MB Królowej Polski

Prezes POAK i organizator spotkania regionalnego AK oraz wielu uroczystości na szczeblu parafialnym.

23.

Barbara Polek

Zarząd DIAK

Uczestnik działalności AK na szczeblu diecezjalnym. Współorganizator Sesji Naukowej „Ziemia darem Boga”, współorganizator spotkań opłatkowych regionu jeleniogórskiego.

24.

Adam Piecyk

POAK

Gwizdanów

Par. Św. Urszuli


Wraz z grupą wokalno instrumentalną od wielu lat uczestniczy 3 maja w uroczystościach pielgrzymek AK do Krzeszowa. Ubogaca śpiewem i muzyką inne uroczystości AK.

25.

Krzysztof MolendaPOAK

Legnica


Par. NSPJ

Wieloletni Prezes POAK, zasłużony organizator wielu spotkań regionalnych i ponadparafialnych oraz uroczystości z udziałem Zarządu DIAK.

Prezes Zarządu DIAK

Jan Zimroz

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna