Ogólne procedury rozliczania poniesionych kosztów: Koszty podróży krajowejPobieranie 20.2 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar20.2 Kb.


Ogólne procedury rozliczania poniesionych kosztów:
1. Koszty podróży krajowej są refundowane na podstawie przedstawionych biletów. W celu rozliczenia wyjazdu należy złożyć w Sekretariacie Dziekana (p.15) wypełniony druk delegacji służbowej / rozliczenia przejazdu wraz z biletami.
2. Koszty podróży zagranicznej wymagają wcześniejszego (min. 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem) zgłoszenia do Działu Współpracy z Zagranicą UAM. Należy wypełnić druk zgłoszenia wyjazdu zagranicznego (dostępny na stronie UAM) i przekazać do Sekretariatu Dziekana (p. 15). Do zgłoszenia proszę załączyć zaproszenie lub inny stosowny dokument potwierdzający wyjazd. Uniwersytet zgodnie z prawem zamówień publicznych na koszty podróży wyłonił w ramach przetargu firmę Blue Sky Travel i tylko za jej pośrednictwem można kupić bilety. 
Blue Sky Travel

ul. Roosevelta 2


60-829 Poznań
tel. +48 61 841 09 00
fax +48 61 842 03 43
email:
Jeżeli nie korzystali Państwo z usług tej firmy przy zakupie biletów to proszę o napisanie pisma wyjaśniającego - dlaczego został wybrany inny przewoźnik – pismo powinno być skierowane do prof. dr. hab. Jacka Witkosia Prorektora UAM.
3. Koszty przejazdu samochodem - konieczne jest dodatkowe pismo skierowane do mgr Marii Buzińskiej, Z-ca Kanclerza UAM (w przypadku wyjazdów krajowych) lub do prof. dr. hab. Jacka Witkosia Prorektora UAM (w przypadku wyjazdów zagranicznych) za pośrednictwem Dziekana WPiA z prośbą o wyrażenie zgody na przejazd samochodem prywatnym (podać jakim) i uzasadnić dlaczego zaistniała taka potrzeba.

4. Koszty opłaty konferencyjnej są refundowane na podstawie faktury VAT wystawionej na poniższe dane:


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. H. Wieniawskiego 1

60-712 Poznań

NIP  777-00-06-350


Uprzejmie proszę o załączenie potwierdzenia dokonania opłaty konferencyjnej.
Istnieje możliwość dokonania opłaty konferencyjnej przez UAM. W tym celu proszę o kontakt z Sekretariatem Dziekana (p. 15).
5. Koszty usługi noclegowej są refundowane na podstawie faktury VAT wystawionej na poniższe dane:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. H. Wieniawskiego 1

60-712 Poznań

NIP  777-00-06-350


Uprzejmie proszę o załączenie potwierdzenia dokonania opłaty konferencyjnej.
6. Druk i projekty graficzne. Na stronie internetowej: http://siw.amu.edu.pl/siw/strona-glowna/strona-glowna znajdują się Księga znaku UAM, wzory druków oraz formularze zamówień druku. W związku z obowiązującym na UAM Systemem Identyfikacji Wizualnej uprzejmie informujemy, że wszystkie projekty graficzne muszą zostać zaakceptowane przez osoby do tego wyznaczone:

Dział Promocji i Marketingu: Dorota Fedoruk, tel. 61 / 829 44 76, siw@amu.edu.pl
Zakład Graficzny: Adriana Machowiak, tel. 61 / 829 42 94, adria11@amu.edu.pl

7. Materiały biurowe.

W wyniku rozstrzygniętych przetargów na UAM na stronie: http://pracownicy.amu.edu.pl/kategorie/zaopatrzenie-i-zamowienia-publiczne/dzial-zaopatrzenia zostały umieszczone listy materiałów biurowych oraz formularze zapotrzebowania.


8. W związku z udzieloną zgodą na dofinansowanie związaną z wydaniem publikacji, druku materiałów dydaktycznych, organizacji konferencji itp. uprzejmie przypominam o konieczności przygotowania wniosków o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. W razie wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt z Sekretariatem Dziekana (p. 15).
9. Usługa ksero. Na terenie Wydziału Prawa i Administracji należy korzystać z kserografów dostępnych w Sekretariatach Katedr/Zakładów. Koszty za usługę ksero wykonaną podczas wyjazdów na kwerendy zostaną zrefundowane na podstawie faktury VAT wystawionej na dane UAM.
10. Tłumaczenie. Usługa tłumaczenia podlega Prawu Zamówień Publicznych. W razie wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt z Sekretariatem Dziekana (p. 15).
Podsumowanie:


  • Uprzejmie proszę o dokonanie rozliczenia poniesionych kosztów niezwłocznie po powrocie z wyjazdu służbowego;
  • Wszystkie faktury VAT, które ma refundować UAM powinny być wystawione na dane UAM czyli:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. H. Wieniawskiego 1

60-712 Poznań

NIP  777-00-06-350


  • Wszystkie wydatki ponoszone w ramach UAM należy realizować zgodnie z procedurami przyjętymi w UAM i zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych;
  • Niespełnienie powyższych warunków uniemożliwia dofinansowanie/refundacje kosztów;
  • W kwestiach innych niż wymienione powyżej kosztów uprzejmie proszę o kontakt z Sekretariatem Dziekana (p. 15);Al. Niepodległości 53, Collegium Iuridicum Novum, 61-714 Poznań

NIP 777 00 06 350, REGON 000001293

tel. +48 61 829 31 42, fax. +48 61 829 31 45

uamprawo@amu.edu.plwww.prawo.amu.edu.pl
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna