Ogólne warunki świadczenia usług tłumaczeniowychPobieranie 16.68 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar16.68 Kb.
REGULAMIN ACR Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych

Ogólne warunki świadczenia usług tłumaczeniowych


ACR Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych, przyjmując do wykonania zlecenie na tłumaczenie pisemne lub ustne, podejmuje się wykonać zlecenie zgodnie z podanymi niżej warunkami. Wynagrodzenie za tłumaczenie określone jest w "Ogólnych Warunkach". W kwestiach nie uregulowanych poniżej mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Klienci mogą również zawrzeć umowę pisemną na innych warunkach. ACR Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych nie przyjmuje odpowiedzialności wykraczającej poza zobowiązania wynikające z niniejszych "Ogólnych Warunków", ewentualnych umów pisemnych i kodeksu cywilnego.

ROZDZIAŁ I.

Warunki świadczenia usług

§1.

Przyjęcie zlecenia


Zlecenie będzie uważane za przyjęte w momencie pisemnego lub ustnego potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez pracownika ACR Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych. Termin wykonania zlecenia zostanie ustalony po przyjęciu zlecenia i tekstu do tłumaczenia.

§2.

Termin wykonania zlecenia


ACR Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych standardowo podejmuje się wykonać tłumaczenie pisemne w terminie zwykłym w tempie 6 przeliczeniowych stron tłumaczenia (wg definicji w części "Stawki") na pełny dzień roboczy (poniedziałek-piątek oprócz dni ustawowo wolnych od pracy). Odpowiednio termin przyspieszony obejmuje od 6 do 10 stron przeliczeniowych tłumaczenia dziennie, a termin ekspresowy - powyżej 10 stron przeliczeniowych tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń ustnych konsekutywnych i symultanicznych tłumacze standardowo podejmują się tłumaczyć konsekutywnie do 8 godzin dziennie. Tłumaczenie powyżej 8 godzin wymaga indywidualnej zgody tłumacza.

§3.

Forma wykonania zlecenia (tłumaczenia pisemne)


Tekst wykonanego tłumaczenia zostanie przekazany Klientowi w formie wydruku komputerowego lub zapisu elektronicznego (na dyskietce, CD lub w postaci transferu danych) albo w obu tych formach jednocześnie, w zależności od życzenia Klienta. ACR Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych gwarantuje dostosowanie formatowania tekstu do potrzeb Klienta. Odtworzenie lub stworzenie elementów nietekstowych, takich jak wykresy, znaki graficzne, specjalne kroje i stopnie pisma, symbole i znaki spoza alfabetu polskiego i angielskiego itp. będą przedmiotem indywidualnych ustaleń ACR Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych i Klienta.

§4.

Jakość tłumaczenia


ACR Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych dołoży wszelkich starań, aby tekst tłumaczenia oddawał jak najwierniej tekst oryginalny. Jakość tekstu tłumaczenia pozostaje w ścisłej zależności od tekstu oryginału. Niekonsekwencje, błędy, niejasności i niespójności w tekście oryginalnym mogą negatywnie wpływać na tekst tłumaczenia. ACR Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usterki tekstu tłumaczenia wynikające z usterek tekstu oryginalnego. ACR Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych przyjmuje materialną odpowiedzialność za skutki wynikające z możliwych w tekście tłumaczenia błędów dotyczących tylko poszczególnego zlecenia.

§5.

Poufność


ACR Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim informacji zawartych w tłumaczonych tekstach ani w tłumaczonych rozmowach, o ile takie informacje nie są rozpowszechniane w sposób publiczny lub publicznie dostępne.

§6.

Prawa autorskie


Z chwilą uregulowania przez Klienta należności za tłumaczenie prawa majątkowe do tego tłumaczenia przechodzą na Klienta. W przypadku tłumaczeń publikowanych w wydawnictwach rozpowszechnianych odpłatnie ACR Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych zastrzega sobie prawo negocjowania dodatkowej zapłaty za każdy egzemplarz publikacji.

ROZDZIAŁ II.

Stawki

§1.

Sposób obliczania ilości tłumaczenia

Tłumaczenia pisemne

Jednostką obliczeniową objętości tekstu pisanego jest przeliczeniowa strona na której znajduje się 1500 znaków, gdzie znak oznacza każdy znak alfanumeryczny i interpunkcyjny oraz pojedynczą spację między wyrazami. W rozliczeniu brana jest pod uwagę faktyczna liczba znaków w tekście przetłumaczonym. Strona zawierająca ponad 750 znaków traktowana jest jako jedna strona rozliczeniowa.

Tłumaczenia ustne

W przypadku tłumaczeń ustnych oblicza się czas pracy tłumacza.

Tłumaczenia miejscowe

Tłumaczenia wykonywane we Wrocławiu oraz tłumaczenia poza Wrocławiem, które nie spełniają określonych niżej warunków tłumaczenia zamiejscowego, stanowią tłumaczenia miejscowe. Czas pracy tłumacza wykonującego tłumaczenia miejscowe oblicza się w godzinach od chwili zgłoszenia się tłumacza o umówionej porze w umówionym miejscu we Wrocławiu lub od chwili planowego wyjazdu z Wrocławia do chwili zwolnienia tłumacza z pracy we Wrocławiu lub do chwili faktycznego powrotu do Wrocławia. Czas pracy zaokrągla się do najbliższej 1/2 godziny, a minimalny czas pracy wynosi 4 godziny.

Tłumaczenia zamiejscowe

Tłumaczenia wykonywane poza Wrocławiem i związane z co najmniej jednym noclegiem tłumacza poza Wrocławiem stanowią tłumaczenia zamiejscowe. Czas pracy tłumacza wykonującego tłumaczenia zamiejscowe oblicza się w dobach kalendarzowych nieobecności tłumacza we Wrocławiu. Jeżeli sumaryczny czas tłumaczenia w ciągu którejkolwiek doby kalendarzowej zaangażowania tłumacza przekroczy osiem godzin, liczy się ponadto nadwyżkę ponad osiem godzin jako tzw. godziny dodatkowe. Liczbę godzin dodatkowych zaokrągla się do najbliższej 1/2 godziny.


§2.

Stawki za wykonane tłumaczenie - zasady ogólne


Stawki podstawowe za tłumaczenia są określone w cenniku, który stanowi integralną część "Warunków Ogólnych Świadczenia Usług Tłumaczeniowych" i są dostępne na stronie internetowej www.acrcentrum.pl. Stawka za tłumaczenia w terminie przyspieszonym wynosi 50% odpowiedniej stawki za tłumaczenie w terminie zwykłym. Stawka za tłumaczenie w trybie ekspresowym wynosi 100% odpowiedniej stawki za tłumaczenie w terminie zwykłym.

§3.

Świadczenia dodatkowe


W przypadku tłumaczeń zamiejscowych Klient pokrywa koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia tłumacza. W przypadku wyjazdów zagranicznych Klient zobowiązany jest pokryć koszt ubezpieczenia tłumacza i 25% diet wynikających z przepisów o służbowych podróżach zagranicznych. Jeśli Klient nie zapewnia całodziennego wyżywienia, tłumaczowi przysługuje ekwiwalent w wysokości określonej wyżej wymienionymi przepisami.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna