OGŁoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze administratorPobieranie 11.99 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar11.99 Kb.
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – ADMINISTRATOR
W CENTRUM ADMINISTRACYJNYM NR 2 W ŁODZI, UL. MARYSIŃSKA 100

Dyrektor Centrum Administracyjnego Nr 2 w Łodzi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – administrator, w Centrum Administracyjnym Nr 2 w Łodzi,


ul. Marysińska100, 91-851 Łódź.

1. Stanowisko pracy: administrator.

2. Wymiar czasu pracy: 1 etatu.

3. Rodzaj umowy: umowa o pracę.

4. Warunki dopuszczające do udziału w naborze:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego.

 4. Nieposzlakowana opinia.

 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. Brak prawomocnego wyroku sądu za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.

 2. Wykształcenie: średnie lub wyższe (preferowane kierunki administracyjne, prawnicze, organizacja i zarządzanie).

 3. Umiejętność kierowania zespołami ludzkimi.

 4. Biegła obsługa komputera, programów do ewidencji wyposażenia.

 5. Poczucie odpowiedzialności za realizację zadań, terminowość i sumienność.

 6. Bezkonfliktowość, życzliwość i wysoka kultura osobista.

6. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Organizowanie i kierowanie pracą personelu obsługi, stosownie do zakresu obowiązków
  i zaleceń dyrektora placówki.

 2. Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie placówki tzn. nadzór nad budynkiem, prawidłową działalnością urządzeń technicznych.

 3. Nadzór nad zabezpieczeniem budynku i terenu wokół niego.

 4. Zaopatrywanie placówki w materiały biurowe, szkolne i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

 5. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej.

 6. Prowadzenie kasy.

 7. Prowadzenie ewidencji mienia za pomocą programu Wyposażenie firmy Wolters Kluwer S.A.

 8. Prowadzenie kadr i archiwum placówki.


7. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.

 2. CV.

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 4. Kserokopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy.

 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 9. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia.

 10. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko administratora, zgodnie z ustawią z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późń. zm.)


8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie placówki


w godz. 8-16 (pon. - pt.), lub przesłać listem poleconym na adres Centrum Administracyjnego Nr 2
w Łodzi, ul. Marysińska 100, 91-851 Łódź, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko administratora” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.02.2014 r. (decyduje data faktycznego wpływu do placówki). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert odbędzie się dn. 25.02.2014 r. o godz. 9:00 w siedzibie placówki.

Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Centrum Administracyjnego Nr 2 w Łodzi.

Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalnie niniejszego ogłoszenia, zostaną dopuszczeni do dalszego etapu naboru i powiadomieni indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej nie później niż do dnia 25.02.2014 r. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej zostanie również wywieszona na tablicy ogłoszeń w Centrum Administracyjnym Nr 2 w Łodzi w terminie 25.02.2014 r.

Dokumenty kandydata wybranego w procesie naboru i zatrudnionego w placówce zostaną dołączone do akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Centrum Administracyjnego Nr 2 w Łodzi przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji


o naborze. W tym okresie kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty osobiście za pokwitowaniem, a po jego zakończeniu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Niezwłocznie po zakończeniu naboru, informacja o jego wyniku zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (bip.mops.lodz.pl) oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w placówce.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 616 03 63, (42) 616 09-40.

Dyrektor
Centrum Administracyjnego Nr 2


w Łodzi
mgr Andrzej Baranowski


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna