OGŁoszenie o zamiarze udzielenia zamówieniaPobieranie 22.64 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar22.64 Kb.

znak sprawy: 140/DE/Z/15


Data 11.12.2015 r.
OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia
Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.
z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.: system akwizycji danych.

Zamówienie realizowane będzie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

 1. Zamawiający

Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa


 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę systemu akwizycji danych, który powinien posiadać następujące moduły:

1) NI 9927, Strain Relief and Operator Protection for 10-pos Screw Term

2) NI 9940 Strain relief & high voltage connector kit for the 36-position weidmuller connector

3) NI 9935 15-pin connector kit with strain relief. Includes enclosed screw terminal connector and DSub solder cup backshell

4) Power cord,240V,EuroClass

5) NI 9205 32-Channel +/-10 V, 250 kS/s, 16-Bit Analog Input Module

6) NI 9265 Screw Terminal, 0 to 20 mA, 16-Bit, 100 kS/s, 4-Ch, AO C Series Module

7) NI 9411 6-Ch ±5-24 V, 1 MHz, Single-Ended TTL or Differential Digital Input Module

8) NI 9472 8-Channel 24 V, 100 us, Sourcing Digital Output Module

9) NI 9212, Ch-Ch Isolation, 24-Bit, 100 S/s, 8-Ch, Thermocouple C Series Module

10) cDAQ-9188, CompactDAQ chassis (8 Slot ENET)


 1. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia – do dnia 15 stycznia 2016r.


 1. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej

  1. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 punktów.

  2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

   1. Kryterium Ceny - waga 100%

Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:

C = * 100 pkt

gdzie:

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena,Cmin – najniższa oferowana cena,

Cofertycena oferty badanej; 1. Obliczenia w ww. kryterium oceny ofert dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc
  po przecinku, bez zaokrągleń.

 2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty
  o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożą te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w w/w kryterium oceny ofert.

 1. Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty:

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia oraz opisu przedmiotu zamówienia.

 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Ofertę
  i wszystkie załączone dokumenty powinny/a podpisać osoby/a uprawnione/a
  do reprezentowania Wykonawcy ujawnione/a w rejestrze lub ewidencji. Jeżeli ofertę i wszystkie załączone dokumenty podpisuje/ą osoba/y nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby/tych osób, udzielone przez osobę/osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji. Z pełnomocnictwa powinno wynikać upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy
  w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego lub do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie lub komputerze.

 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 6. Oferta musi zawierać:

  1. formularz ofertowy (zał. nr 2)

  2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  3. pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z odpisu
   z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 7. Brak złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 2-3 podlega jednokrotnemu uzupełnieniu. Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie uzupełni lub wadliwie uzupełni dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 2-3 oferta podlega odrzuceniu.

 8. Oferta może być złożona w formie pisemnej bądź elektronicznej.

 9. W przypadku wybrania formy elektronicznej, ofertę należy złożyć w postaci skanu podpisanych dokumentów na adres: elwira.grotek@ilot.edu.pl.

 10. W przypadku wybrania formy pisemnej, ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, budynek X2, I piętro, pokój 1.1B. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinna widnieć nazwa, adres Wykonawcy i Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:

……………………………….

nazwa i adres Wykonawcy
Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa
OFERTA na:

"system akwizycji danych”
Dostarczyć do budynku X2 pokój nr 1.1B do dnia 16.12.2015 r. do godz. 12:00. 1. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami

W sprawie zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielami Zamawiającego:

W sprawach merytorycznych – Piotr Wodyński, Piotr.wodynski@ilot.edu.pl

W sprawach formalno - prawnych – Elwira Grotek, elwira.grotek@ilot.edu.pl


 1. Termin składania ofert

Oferty należy złożyć do dnia 16.12.2015 r. do godz. 12:00 czasu lokalnego.

 1. Inne postanowienia

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny z Wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

 2. Jeżeli firma, której oferta zostanie wybrana, będzie się uchylać od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert z spośród pozostałych ofert, bez dokonania ponownej oceny ofert.

 3. W przypadku gdy w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie nie zostanie złożona żadna ważna oferta Zamawiający unieważni postępowanie.

 4. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania (wyboru oferty, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania) nie przysługuje odwołanie.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek
  z ofert, odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówieniaZałącznik nr 2 – formularz ofertowy
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna