OGŁoszenie o zamówieniu gmina SobolewPobieranie 33.67 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar33.67 Kb.
Sobolew, dnia 10.12.2012 r.

BG.271.1.20.2012/PN


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Sobolew

ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew

tel. /025/ 682-50-23 fax /25/ 683-27-36

NIP 826-10-26-445ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pn.:
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaleń Pierwszy oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grabniak wraz z infrastrukturą towarzyszącą
1. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłaczami w miejscowości Kaleń Pierwszy oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grabniak wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

  2. Sieć wodociągowa zaprojektowana została z rur PVC PN = 1,0 Mpa o średnicach Øz 160 i Øz 110. Rury PVC będą łączone ze sobą na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Głębokość ułożenia sieci wodociągowej minimum 1,6 m. Długość sieci wodociągowej obejmuje 6 551,0 m. przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie przyłączy wodociągowych w ilości około 24 szt.

  3. Budynek stacji uzdatniania wody murowany parterowy z poddaszem nieużytkowym. Na program funkcjonalny składają się pomieszczenia na filtry, pomieszczenia na agregator prądotwórczy, pomieszczenie chlorowni, pomieszczenie szaf elektrycznych, WC i komunikacji. Powierzchnia zabudowy – 161,00 m2, powierzchnia użytkowa – 134,70 m2, tabulatura 923,70 m3. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Ławy fundamentowe żelbetowe. Ściany zewnętrzne jednowarstwowe grubość 40 cm tynk wap-cem, gazobeton odm. 07 na zaprawie cementowo-wapiennej, ocieplenie z płyt styropianowych gr. 12 cm, tynk zewnętrzny mineralny. Nadproża drzwiowe i okienne oraz wieńce w poziomie stropu żelbetowe wylewane. Strop gęstożebrowy prefabrykowany typu TERIVA II. Konstrukcja więźby dachowej drewniana oparta na murłatach drewnianych. Pokrycie dachu na deskowaniu nie pełnym z blachy stalowej. Roboty związane z utwardzeniem terenu na drogi manewrowe, dojścia, parkingi oraz ogrodzenie terenu działki.
  1. Branża elektryczna rozbudowy stacji uzdatniania wody obejmuje elektroenergetyczny układ zasilania, przebudowę rozdzielni głównej NN-0.4kV, zasilanie głównej szafy sterowniczej, zasilanie zestawu hydroforowego, przebudowę instalacji gniazd wtykowych, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, instalacja zewnętrzna zasilania pomp głębinowych, oświetlenia terenu i sterowania, instalację rezerwowego źródła zasilania – agregatu prądotwórczego.
  1. Branża sanitarna obejmuje budowę budynku stacji uzdatniania wody z urządzeniami: aerator 1 szt., filtry ciśnieniowe odżelaziacze 2 szt., filtry ciśnieniowe odmanganiacze 2 szt., zestaw hydroforowy, sprężarka, pompa płuczna, dozownik podchlorynu sodu, awaryjny dozownik re agregatów, agregator prądotwórczy; wymianę pomp głębinowych i armatury w obudowie studni, budowę zbiorników retencyjnych, budowę odstojnika wód popłucznych z pompownią, przebudowę i budowę rurociągów na terenie Stacji Wodociągowej.
  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót (załącznik nr 12 do SIWZ), projekcje budowlanym (załącznik nr 13 do SIWZ), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 14 do SIWZ).
  1. Do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń I gatunku, zakupionych u producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny posiadać atesty oraz odpowiadać Polskim Normom.
  1. Ponadto w ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej: wytyczenie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, koszt powinien być wliczony w ogólną wartość zamówienia i nie podlega odrębnej zapłacie
  1. Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty.
  1. Każdy z Wykonawców winien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków wiązanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.  1. Występujące w dokumentacji i przedmiarze nazwy, typy i pochodzenia produktów zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaprojektowania innych urządzeń i materiałów niż wskazane w dokumentacji projektowej pod warunkiem posiadania przez te materiały lub urządzenia parametrów takich samych jak określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegać ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu „nierównoważności” zaproponowanych „zamienników”. Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia i materiały równoważne, nie mogą zakłócić funkcjonowania istniejącego systemu odprowadzania ścieków, powinny z nimi bezproblemowo współdziałać.
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 30 oraz dostępna jest na stronie internetowej www.bip.sobolew.pl
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej ani częściowej.
4. Informacja o zamówieniach uzupełniających

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp, realizatorowi zamówienia, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowiący nie więcej niż 30 % jej wartości


5. Wspólny Słownik Zamówień CPV

45111200-0 – Roboty ziemne

45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45252120-5 – Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

45111300-1 – Roboty rozbiórkowe

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
6. Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2013 r.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień, warunek ten zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. ustawy PZP.

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia – tj. realizacji w okresie ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch zamówień polegających na budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączam, o łącznej długość co najmniej 6 km oraz o łącznej wartości brutto 900 000,00 zł. oraz co najmniej dwóch zamówień polegających na rozbudowie, budowie, przebudowie lub modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, o łącznej wartość brutto 1 000 000,00 zł.

 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – tj. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

 3. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale pkt X SIWZ.
8. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy pzp:

 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków przez Wykonawca, o których mowa w art. 22 ust. 1, należy złożyć:
  1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 PZP - wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

  2. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch zamówień polegających na budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączam, o łącznej długość co najmniej 6 km oraz o łącznej wartości brutto 900 000,00 zł. oraz co najmniej dwóch zamówień polegających na rozbudowie, budowie, przebudowie lub modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, o łącznej wartość brutto 1 000 000,00 zł. z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów (referencje lub protokóły odbioru) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 3 do SIWZ

  3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczeniem i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 5 do SIWZ

  4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywani zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca musi złożyć następujące dokumenty:
 1. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ)

 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 5. Wykonawcy powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2 podpunkt 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.
 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

   - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

   - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.


 1. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 oraz w § 1 ust. 1 pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.


9. Wadium:
  1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

  2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 28.12.2012 r. do godz. 10:00.

  3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  1. pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Łaskarzew Oddział Sobolew 57 9217 0001 0010 6470 2000 0050;

  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  3. gwarancjach bankowych;

  4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).10. Kryteria oceny ofert: 100 % cena


11. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, pokój nr 23, do dnia 28.12.2012 r. do godz. 10:00.
12. Termin związania ofertą: 30 dnia od ostatecznego terminu składania ofert.
Otwarcie ofert nastąpi 28.12.2012 r. w siedzibie Zamawiającego

w pok. nr 23 o godz. 1030
Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów, dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.12.2012 r.,Zatwierdzam w dniu 10.12.2012 r.
Wójt Gminy
Andrzej Koszutski

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna