OGŁoszenie o zamówieniu nr 2/2013 z dnia 18. 01. 2013r. Nazwa: dostawa dedykowanego oprogramowania dla firmy aplan michał wasilewskiPobieranie 39.1 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar39.1 Kb.

APLAN Michał Wasilewski

ul. 6 Sierpnia 52/4


90-637 Łódź

NIP: 727 263 61 41


REGON: 100722285


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2/2013 z dnia 18.01.2013r.

Nazwa: DOSTAWA DEDYKOWANEGO OPROGRAMOWANIA DLA FIRMY
APLAN MICHAŁ WASILEWSKI


 1. Zamawiający

nazwa i adres siedziby: APLAN Michał Wasilewski

ul. 6 Sierpnia 52/4, 90-637 Łódź

NIP: 727-263-61-41

REGON: 100722285


adres biura: ul. Andrzeja Struga 26, 90-513 Łódź
telefon kontaktowy w sprawie Zamówienia: 604-222-678

faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (42) 207-11-07

adres strony internetowej Zamawiającego: www.aplan.media.pl

e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: kontakt@aplan.media.pl

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00


 1. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ

Podniesienie pozycji konkurencyjnej firmy APLAN poprzez wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania gośćmi na imprezach masowych.

 1. Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt

OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

DZIAŁANIE III.6: ROZWÓJ MIKRO - I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dedykowanego oprogramowania w postaci systemu do zarządzania gośćmi na imprezach masowych dla firmy APLAN Michał Wasilewski.
Szczegółowy wykaz i opis zamówienia:

Lp.

Nazwa

Parametry wymagane

1

Dedykowane oprogramowanie do zarządzania gośćmi na imprezach masowych - rdzeń

Specyfikacja

Na potrzeby realizacji projektu zostaną użyte technologie :

- baza danych PostgreSQL w wersji od 8.4 do wersji 9.x lub równoważne

- php w wersji 5.3 lub równoważne

- extJs w wersji 3.3.0 lub równoważne

- serwer aplikacji ze wsparciem dla php jako cgi : apache2 lub równoważne

- system operacyjny Linux lub równoważne

- Framework php Zend w wersji 1.11.3 lub równoważne


- Agregator - pobieranie danych z rejestracji uczestników

- Bloki - zarządzanie strukturą systemu oraz jego wyświetlaniem, włączanie wyłączanie opcji w danym miejscu systemu.

- Formularze - moduł generujący formularze rejestracyjne dla uczestników konferencji

- Tłumaczenia - moduł tłumaczeń, pozwalający na tworzenie konferencji w wielu językach

- Dashboard - kokpit dla administratora, pomagający zarządzać całym systemem

- SQL - zarządzanie bazą danych uczestników

- Help - pomoc

- Menu - blok tworzący menu nawigacyjne

- Wyszukiwarka - umożliwia przeszukiwanie zawartości systemu

- Pool - system do głosowań

- User - zarządzanie kontami użytkowników


2


Dedykowane oprogramowanie do zarządzania gośćmi na imprezach masowych – moduły: mailingu, zarządzania gośćmi, płatności

Specyfikacja
•MODUŁ MAILLINGU

- Newsletter - tworzenie list maillingowych

- Mail Sender - wysyłanie zaproszeń graficznych, treści, aktualności

•MODUŁ ZARZĄDZANIA GOŚĆMI

- przydzielanie miejsc siedzących

- generowanie listy gości

- check in

- drukowanie kart imiennych

- czytniki dla uczestników targów

•MODUŁ PŁATNOŚCI

- podpięcie zewnętrznych płatności do systemu

- połączenie płatności z bazą hoteli oraz komunikacji w mieście.

- FV - generowanie faktur

- SMS - płatności mobilne poprzez sms, kartę kredytową.

- SSL - szyfrowanie danych


3

Dedykowane oprogramowanie do zarządzania gośćmi na imprezach masowych – moduły: mediów, statystyk

Specyfikacja
MODUŁ MEDIÓW

- Video - zarządzanie multimediami

- Foto - zarządzanie zdjęciami z imprez

- Web Cam - kamerki online na imprezach

MODUŁ STATYSTYK- generowanie statystyk w czasie rzeczywistym

- generowanie pełnych statystyk po imprezie

- wykresy

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.


 1. Opis sposobu obliczania ceny

Ocena wg kryterium ceny - ranga kryterium - 100%
Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru:

C = (Cmin /Cb ) x 100%

gdzie:

C - cena

Cmin  cena najniższa

Cb – cena badana
a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych.

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.
OBLICZANIE CENY

1.Wykonawca określi cenę przedmiotu zamówienia korzystając z Załącznika nr 1 (Formularz ofertowy). Wykonawca może podać tylko jedną cenę – bez proponowania rozwiązań wariantowych.

2.Oferta powinna zawierać cenę brutto, wyrażoną w złotych polskich (PLN). Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowymi. Cena brutto musi obejmować wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia, w tym opłaty celne, ubezpieczeniowe, transportowe, koszty przygotowania i dostarczenia próbek, podatki itp.

3.Jeżeli w złożonej ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.Cena powinna zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, w tym te realizowane przez inne podmioty. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny, wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.

5.Cena oferty określona przez Wykonawcę pozostanie stała w okresie realizacji umowy

i nie będzie podlegała zmianom również w przypadku ewentualnej zmiany stawki podatku VAT.

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia do 20.06.2013r.

W tym:


Etap I (rdzeń) do 28.02.2013r.

Etap II (moduły: mailingu, zarządzania gośćmi, płatności) do 25.04.2013r.Etap III (moduły: mediów, statystyk) do 20.06.2013r.

 1. Opis sposobu przygotowania ofert, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru Formularza oferty (Załącznik nr 1).

 2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Upoważnienie
  do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w postaci oryginału. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią imienną.

 3. Sporządzenie oferty:

  1. musi być sporządzona w języku polskim,

  2. wszystkie strony oferty musza być podpisane

  3. oferta wraz z załączonymi dokumentami powinna zostać złożona
   w formie trwale spiętej,

  4. dla zapewnienia czytelności oferta powinna zostać wypełniona drukiem maszynowym
   lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem),

  5. każda poprawka w ofercie musi być złożona przez osobę, która podpisała ofertę. Nie dopuszcza się stosowania korektora.

 4. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w biurze Zamawiającego (ul. Andrzeja Struga 26, 90-513 Łódź) w terminie najpóźniej do dnia 04.02.2013 roku do godz. 1000.  1. Kopertę zaadresować należy jak niżej:


APLAN Michał Wasilewski

ul. Andrzeja Struga 26, 90-513 Łódź
OFERTA W POSTĘPOWANIU NA

Dostawę dedykowanego oprogramowania

dla firmy APLAN Michał Wasilewski
Nie otwierać przed dniem 04.02.2013 roku przed godz. 1100


  1. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej w miejsce składania i w określonym terminie) ponosi Wykonawca.

 1. Wykonawca na życzenie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty.

 2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2013 roku o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Andrzeja Struga 26, 90-513 Łódź, tj. niezwłocznie po upływie terminu składania ofert
  w postępowaniu.

 4. W przypadku przesłania Oferty drogą pocztową winna ona być zapakowana w dwie koperty: zewnętrzną (która podlega rozpakowaniu jak zwykła korespondencja) oraz wewnętrzną (oznaczoną zgodnie z wymogami Zamawiającego).

 5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków;

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,

 2. dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

 3. dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz gwarantują 24-miesięczny okres objęcia ww. oprogramowania serwisem gwarancyjnym liczonym od dnia podpisania i zaakceptowania odbioru technicznego całego serwisu.

 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, że zapłata za wykonanie każdego etapu zamówienia dokonana będzie do 14 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby Zamawiającego,

 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 i 2 ustawy). 1. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa


FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna