OGŁoszenie o zamówieniu nr sprawy: zr-098/D/RZ/2013 Nazwa zamówienia: „Zakup serwerów”Pobieranie 31.28 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar31.28 Kb.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr sprawy: ZR-098/D/RZ/2013

Nazwa zamówienia: „Zakup serwerów”.


 1. Zamawiający Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

85-817 Bydgoszcz ul. Toruńska 103

Tel: 52 58 60 985 Faks: 52 58 60 573 adres e-mail: tz3@mwik.bydgoszcz.pl 1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej www.bip.mwik.bydgoszcz.pl

 3. Przedmiot zamówienia

Zakres zamówienia: obejmuje jednorazową dostawę, fabrycznie nowych serwerów:

Szczegółowo określa „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący Załączniki nr 9a i 9b do SIWZ.

CPV: 48821000-9Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - Wykonawca może złożyć oferty częściowe na 1 część i/lub 2 części.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 2. Termin wykonania zamówienia: 31.12.2013r.

 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

   1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 1. W przypadku składania oferty na Część 1 - w szczególności Wykonawca musi wykonać w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - co najmniej jedną dostawę polegającą na dostawie, instalacji i konfiguracji serwera lub serwerów o wartości co najmniej 400.000,00 zł bez podatku VAT.

 2. W przypadku składania oferty na Część 2 - w szczególności Wykonawca musi wykonać w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - co najmniej jedną dostawę polegającą na dostawie, instalacji i konfiguracji serwera lub serwerów o wartości co najmniej 30.000,00 zł bez podatku VAT.

W przypadku składania oferty na którąkolwiek z Części wymienionych w a) i b) Wykonawca musi spełniać warunek a).

   1. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

 1. W przypadku składania oferty na Część 1 w szczególności Wykonawca musi dysponować:

    • co najmniej 1 osobą, odpowiedzialną za instalowanie, konfigurację i serwisowanie oferowanych urządzeń - posiadającą aktualne uprawnienia do instalowania, konfiguracji i serwisowania oferowanych urządzeń wydane przynajmniej przez dystrybutora z oficjalnego kanału dystrybucji w Polsce, lub osobami zajmującymi się każda osobno instalowaniem lub konfiguracją lub serwisowaniem oferowanych urządzeń.

    • co najmniej 1 osobą wdrażająca projekt, posiadającą następujące certyfikaty wystawione przez producenta oprogramowania, uprawniające do instalacji
     i konfiguracji oprogramowania:

   1. Vmware Certified Professional on vSphere

   2. IBM Certified Advanced Technical Expert - Power Systems with AIX v3

   3. IBM Certified Specialist - Midrange Storage Technical Support V2

   4. Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuration

Wykonawca musi dysponować 1 osobą posiadającą kwalifikacje w zakresie oprogramowania określonego w pkt. 1)-4) lub 2, 3, 4 osobami spełniającymi wymagania kwalifikacji łącznie.

Wykonawca może wskazać te same osoby odpowiedzialną za instalowanie, konfigurację i serwisowanie oferowanych urządzeń oraz instalowanie i konfiguracji oferowanych oprogramowań.
 1. W przypadku składania oferty na Część 2 w szczególności Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia posiadającą certyfikat VMware Certified Professional (VCP).

   1. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

   2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
   z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy:

   1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

   2. wykonawców, z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego,
    z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

   3. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
    z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

   4. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

   5. wykonawców (dotyczy osób fizycznych, wspólników w spółkach jawnych, partnerów lub członków zarządu w spółkach partnerskich, komplementariuszy w spółkach komandytowych oraz spółkach komandytowo-akcyjnych, urzędujących członków organu zarządzającego osób prawnych), których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

   6. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

  2. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie;

  3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

  4. dla osób, wskazanych w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiednio:

 • dokument potwierdzający nadanie uprawnień,

   • Certyfikat Vmware Certified Professional on vSphere,

   • Certyfikat IBM Certified Advanced Technical Expert - Power Systems with AIX v3

   • Certyfikat IBM Certified Specialist - Midrange Storage Technical Support V2,

   • Certyfikat Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuration,

   • Certyfikat VMware Certified Professional (VCP;

  1. jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
   w postępowaniu, o których mowa w pkt. 7.1, na zasoby innych podmiotów przedkłada dokumenty:


 • pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o pkt 7.2.3, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

  4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  5. dowód wniesienia wadium;

  6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy złożyć:

   1. Specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, zawierające szczegółowy opis
    i parametry techniczne oferowanych urządzeń, fotografie, itp. których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego.

   2. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenia pochodzą z oficjalnego kanału dystrybucji w Polsce.

   3. Oświadczenia producenta, że elementy, z których zbudowane są serwery,
    są produktami producenta tych serwerów lub są przez niego certyfikowane.

   4. (dot. Części 1) Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane urządzenia są fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2013 roku, oraz że zaoferowana macierz jest fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w czerwcu 2013 roku.

   5. (dot. Części 2) Oświadczenie Wykonawcy, że serwer został wyprodukowany zgodnie
    z normami ISO9001 oraz ISO 14001.ii

   6. (dot. Części 2) Wydruk z wynikiem testu oferowanego serwera w teście SPECint_rate_base2006.

   7. (dot. Części 2) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany serwer znajduje się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 oraz Microsoft Hyper-V Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vSphere.

 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku składania oferty na Część 1 jest wniesienie wadium w kwocie 15.000,00 zł.

 2. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

 3. Miejsce i termin składania ofert

Miejsce: Bydgoszcz, ul. Toruńska 103 – Biuro Obsługi Klienta

Termin: 18.10.2013r. godz. 12:00

 1. Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert.

 2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny podanej w ofercie.

Dyrektor ds. Rozwoju/-/ podpis nieczytelny

Włodzimierz Smoczyński©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna