Okres po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk prawnychPobieranie 88.63 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar88.63 Kb.


Dr hab. Ryszard Mojak

Katedra Prawa Konstytucyjnego

INFORMACJA

dotycząca uczestnictwa w międzynarodowych i krajowych konferencjach oraz sympozjach naukowych 1. OKRES PO UZYSKANIU STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NAUK PRAWNYCH


Rok 1992

 1. XXXIV Sesja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego nt. Zagadnienia Współczesnego Prawa Konstytucyjnego (Jastrzębia Góra, 29-31 maja 1992 r.). Organizator: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Komunikat naukowy pt. Instytucja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w systemie ustrojowym państwa w okresie transformacji ustrojowej w latach 1989-1991, opublikowany [w:] Zagadnienia współczesnego prawa konstytucyjnego, red. A. Pułło, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993, s. 86-92.
Rok 1993

 1. Sesja naukowa nt. Kościół – Państwo w świecie współczesnym (Lublin, KUL, 1-2 marca 1993 r.). Organizatorzy: Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL oraz Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.

 2. Konferencja naukowa nt. Mała Konstytucja w procesie przemian ustrojowych w Polsce (Warszawa, INP PAN, 29-30 marca 1993 r.). Organizator: Instytut Nauk Prawnych PAN, Zespół Prawa Publicznego i Badań Europejskich.

Głos w dyskusji, odnotowany w opublikowanych materiałach konferencyjnych [w:] Mała Konstytucja w procesie przemian ustrojowych w Polsce, red. M. Kruk, Wyd. Sejmowe 1993, s. 249.

 1. XXXV Sesja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego (Szczecin, 29-30 maja 1993 r.). Organizator: Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego.

 2. Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego nt. Kościół – Państwo we współczesnych systemach prawnych (Lublin, KUL, 14-19 września 1993 r.). Organizator: Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL.


Rok 1994

 1. Konferencja naukowa nt. Następstwa konkordatu zawartego między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r. (Warszawa, 14 marca 1994 r.). Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich i Stowarzyszenie Polskich Prawników Katolickich.

Udział z referatem pt. Konkordat a prawo konstytucyjne (współautor: W. Skrzydło), opublikowany [w:] nnales UMCS”, Sectio G. vol. XLI, Lublin 1994, s. 237-253.

 1. Seminarium naukowe nt. Zagadnienie dwuizbowości w europejskich systemach parlamentarnych (Warszawa, Senat RP, 26-27 kwietnia 1994 r.). Organizator: Marszałek Senatu RP.

 2. XXXVI Sesja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego nt. Demokratyczne modele ustrojowe w rozwiązaniach konstytucyjnych (Jachranka, 9-11 czerwca 1994 r.). Organizator: Zakład Systemów Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 3. Seminarium naukowe nt. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską (Warszawa, Senat RP, 29 czerwca 1994 r.). Organizator: Marszałek Senatu RP.

 4. Szóste (VI) polsko-niemieckie sympozjum nt. Konstytucja a porządek gospodarzy. Spór wokół konstytucjonalizacji porządku gospodarczego w procesie stanowienia konstytucji w Polsce (Warszawa – Bielany, ATK, 18-19 listopada 1994 r.). Organizatorzy: Akademia Teologii Katolickiej, Wydział Nauk Historyczno-Społecznych, Instytut Społecznej Gospodarki Rynkowej oraz Fundacja Konrada Adenauera.


Rok 1995

 1. Siódme (VII) polsko-niemieckie sympozjum nt. Nowy porządek Europy. Między transformacją a integracją (Warszawa - Bielany ATK, 26-27 maja 1995 r.). Organizator: Akademia Teologii Katolickiej, Wydział Nauk Historyczno-społecznych i Fundacja Konrada Adenauera.

 2. XXXVII Sesja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego (Białowieża, 8-10 czerwca 1995 r.). Organizator: Zakład Prawa Konstytucyjnego Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.

 3. Sesja naukowa nt. Ocena projektu Konstytucji RP Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (Lublin, KUL, 16 grudnia 1995 r.). Organizatorzy: Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Prawa Konstytucyjnego KUL oraz Fundacja Rozwoju KUL.


Rok 1996

 1. IV Ogólnopolskie Dni Prawnicze nt. Harmonizacja polskiego prawa ze standardami europejskimi (Kraków, 23-26 maja 1996 r. ) Organizator: Zrzeszenie Prawników Polskich, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie.

 2. XXXVIII Sesja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego nt. Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej w nowej Konstytucji (Duszniki-Jamrozowa Polana, 7-8 czerwca 1996 r.). Organizator: Zakład Prawa Państwowego Uniwersytetu Wrocławskiego.

 3. Konferencja międzynarodowa nt. Projekt Konstytucji RP na tle tendencji rozwojowych współczesnego konstytucjonalizmu (Warszawa, 25-27 października 1996 r.). Organizator: Instytut Spraw Publicznych, Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej.

Głos w dyskusji.

 1. Seminarium naukowe nt. Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa ,Wydział Prawa i Administracji UW, 4 listopada 1996 r.). Organizator: Instytut Spraw Publicznych, Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej.

Głos w dyskusji.

 1. Konferencja naukowa nt. Konstytucja RP – oczekiwania i nadzieje (Warszawa, 14-15 listopada 1996 r.) Organizatorzy: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Fundacja im. Friedricha Eberta.

Głos w dyskusji.
Rok 1997

 1. Seminarium naukowe z cyklu: „Debata konstytucyjna” pt. Zasady prawa karnego w projekcie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa, Wydział Prawa i Administracji UW, 23 stycznia 1997 r.). Organizator: Instytut Spraw Publicznych, Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej.

Głos w dyskusji.

 1. Konferencja naukowa nt. Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w świetle badań nauki prawa konstytucyjnego (Gdańsk, 7-9 marca 1997 r.). Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego oraz Uniwersytet Gdański, Katedra Prawa Konstytucyjnego.

Głos w dyskusji, odnotowany w opracowaniu Przegląd dyskusji, [w:] Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w świetle badań nauki prawa konstytucyjnego (Materiały Konferencji, Gdańsk 7-9 marca 1997 r.), red. K. Działocha i A. Pułło, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998, s. 145-147.

 1. Konferencja naukowa nt. Polskie sprawy konstytucyjne. Procedury uchwalania Konstytucji 1791-1997 (Warszawa, Zamek Królewski, 16 kwietnia 1997 r.) Organizator: Instytut Spraw Publicznych. Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej.

 2. Konferencja naukowa nt. Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa (Lublin - Kazimierz Dolny, 28-30 kwietnia 1997 r.) Organizatorzy: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Wydział II Nauk Humanistycznych oraz Wydział Prawa i Administracji UMCS.

Udział z referatem pt. Droga do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Przesłanki, uwarunkowania i dylematy w procesie stanowienia nowej Konstytucji RP), opublikowany [w:] Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa. (Materiały z konferencji, Lublin – Kazimierz Dolny, 28-30 kwietnia 1997 r.), red. M. Mozgawa, M. Nazar, J. Stelmasiak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997, s. 47-59.

 1. XXXIX Zjazd i Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego nt. Wejście w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Ciechocinek, 1-4 czerwca 1997 r.) Organizator: Zakład Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu.

 2. Seminarium z cyklu „Debata konstytucyjna” nt. Konstytucyjne przesłanki skuteczności rządzenia (Warszawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 26 czerwca 1997 r.) Organizator: Instytut Spraw Publicznych, Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej.


Rok 1998

 1. Konferencja naukowa nt. Ochrona danych osobowych (Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 27-28 lutego 1998 r.). Organizatorzy: Instytut Spraw Publicznych, Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej oraz Fundacja im. Friedricha Naumana.

 2. Seminarium naukowe z cyklu „Konstytucyjne podstawy prawa RP” nt. Normatywna wartość ustawy zasadniczej (Warszawa, Wydział Prawa i Administracji UW, 24 kwietnia 1998 r.). Organizator: Instytut Spraw Publicznych, Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej.

Głos w dyskusji.

  1. Seminarium międzynarodowe polsko-białoruskie nt. Ustrój polityczny w świetle nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. (Mińsk, Białoruś, 5-6 maja 1998 r.) Organizator: Białoruskie
   Centrum Konstytucjonalizmu i Studiów Prawno-Politycznych.


Udział z referatem: Сucmeмa peaлuзaцuu bлacmu b Koнcmumyцuu Pecnyблuқu Пoљшa 1997 г., opublikowany [w:] Problemy Konstytucjonalizmu. Zbiór prac naukowych, Rocznik 3, Mińsk 1998, s. 21-30.

  1. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Prawa jednostki w społeczeństwie informatycznym, (Bóbrka k/Myczkowiec, 29-30 maja 1998 r.). Organizator: Wyższa Szkoła Informatyki i Zrządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Udział z referatem pt. Konstytucyjne podstawy ochrony danych osobowych (współautor: W. Kręcisz), opublikowany [w:] Prawa jednostki w społeczeństwie informatycznym (Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej), red. M. Grzybowski, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania” w Rzeszowie, 1999, nr 1, rok wydania III, Rzeszów 1999, s. 9-20.

  1. XL Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego nt. Ustrój polityczny w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Kazimierz Dolny, 4-6 czerwca 1998 r.). Organizator: Zakład Prawa Konstytucyjnego UMCS.

Udział z referatem pt. Status ustrojowy Rady Ministrów w nowej Konstytucji RP (wybrane zagadnienia), opublikowany [w:] Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w nowej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, red. W. Skrzydło, R. Mojak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 53-76.

  1. Centralna Konferencja Szkoleniowa w Krajowej Szkole Administracji Publicznej nt. Zagadnienia prawne i ustrojowe reformy administracji publicznej (Warszawa, KSzAP, 10-12 września 1998 r.). Organizator: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

  2. Pierwsza Międzynarodowa Konferencja – „Kultura i Prawo” nt. Podstawy jedności europejskiej (Lublin, KUL, 23-25 września 1998 r.). Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski – Wydział Prawa i Administracji. Fundacja „Stowarzyszenie Polityki Prawnej” – Trier z siedzib w Trewirze (RFN), Towarzystwo Naukowe KUL, Wydział Nauk Prawnych oraz Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.

  3. Seminarium międzynarodowe polsko-białoruskie nt. Ustrój polityczny Republiki Białoruś (Lublin, Wydział Prawa i Administracji UMCS, 15 grudnia 1998 r.). Organizator: Wydział Prawa i Administracji UMCS, Zakład Prawa Konstytucyjnego.

Udział z referatem: Ustrój polityczny Republiki Białoruś w świetle Konstytucji z 1997 roku (niepublikowany).
Rok 1999

 1. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Kultura konstytucyjna (Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 5-6 marca 1999 r.). Organizatorzy: Instytut Spraw Publicznych, Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej oraz Fundacja im. Friedricha Naumana.

Głos w dyskusji.

 1. Konferencja naukowa nt. Konstytucja RP w praktyce (Popowo n/Bugiem, 18-19 marca 1999 r.). Organizatorzy: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Kancelaria Prezydenta RP, Kancelarie Sejmu i Senatu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny.

 2. Seminarium naukowe z cyklu: „Konstytucyjne podstawy systemu prawa” nt. Konstytucyjne podstawy ustroju administracji (Warszawa, Wydział Prawa i Administracji UW, 22 kwietnia 1999 r.). Organizator: Instytut Spraw Publicznych, Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej.

Głos w dyskusji.

 1. Seminarium naukowe nt. Po dziesięciu latach – za dziesięć lat [dop. R.M. – seminarium poświęcone 10 rocznicy „Okrągłego Stołu”] (Warszawa, PAN, Instytut Nauk Prawnych, 17 maja 1999 r.). Organizator: Instytut Spraw Publicznych, Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej.

Głos w dyskusji.

 1. XXXXI Ogólnopolski Zjazd i Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego nt. Ustrój polityczny w nowej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (Wisła, 3-5 czerwca 1999 r.). Organizator: Zakład Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Śląskiego.

 2. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany Państwa i prawa (część III), (Lublin – Kazimierz Dolny, 24-25 czerwca 1999 r.). Organizatorzy: Wydział Prawa i Administracji UMCS oraz Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I Nauk Humanistycznych.

 3. Seminarium międzynarodowe – III Polsko-Japońskie Dni Prawnicze (Warszawa, 20 lipca 1999 r.). Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego, Instytut Spraw Publicznych – Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej, Polskie Towarzystwo Legislacyjne oraz Japan Fundation.

 4. Konferencja naukowa nt. Problematyka prawna i polityczna wdrożenia Konstytucji RP do praktyki prawnej [dop. R.M. – konferencja zwołana w pierwszą rocznicę uchwalenia i wejścia w życie Konstytucji RP z 2 IV 1997 r.] (Warszawa, PAN, Instytut Nauk Prawnych, 17 października 1998 r.). Organizatorzy: Polskie towarzystwo Prawa Konstytucyjnego, Polskie towarzystwo Legislacyjne, Instytut Spraw Publicznych, Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej.

Głos w dyskusji.

 1. Konferencja naukowa – „XVII Dni Praw Człowieka” nt. 50 lat Konwencji Genewskich (Lublin, KUL, 15-16 grudnia 1999 r.) Organizator: Instytut Socjologii KUL, Katedra Praw Człowieka.


Rok 2000

 1. Konferencja naukowa nt. Regulamin Sejmu w praktyce parlamentarnej (Warszawa, Sejm RP, 11 stycznia 2000 r.). Organizator: Kancelaria Sejmu RP.

 2. Seminarium naukowe z cyklu: „Konstytucja dla rozszerzającej się Europy” nt. Konstytucja Unii Europejskiej a suwerenności narodowa (Warszawa, Wydział Prawa i Administracji UW, 20 kwietnia 2000 r.). Organizator: Instytut Spraw Publicznych, Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej.

 3. Seminarium naukowe międzynarodowe polsko-włoskie nt. Partie polityczne we współczesnym konstytucjonalizmie (Lublin, Wydział Prawa i Administracji UMCS, 31 maja 2000 r.). Organizator: Zakład Prawa Konstytucyjnego UMCS.

Głos w dyskusji.

 1. XLII Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego nt. System źródeł prawa na gruncie Konstytucji RP (Nałęczów, 1-3 czerwca 2000 r.). Organizator: Katedra Prawa Konstytucyjnego KUL.

 2. Seminarium naukowe z cyklu: „Konstytucja dla rozszerzającej się Europy” nt. Konstytucja RP a członkowstwo w Unii Europejskiej – perspektywa rewizji? (Warszawa, Wydział Prawa i Administracji UW, 15 czerwca 2000 r.). Organizator: Instytut Spraw Publicznych, Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej.

 3. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Ten Years of the Demokratic Constitutionalizm in Central and Eastern Europe, (Kazimierz Dolny, 14-17 września 2000 r.). Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego, UMCS, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Spraw Publicznych oraz Polskie Towarzystwo Legislacji.

Udział z referatem pt. Presiency in Poland (współautor: W. Skrzydło), opublikowany [w:] Ten Years of teh Democratic Constittionalism in Central and Easter Europe, red. K. Działocha, R. Mojak, K. Wójtowicz, Wydawnictwo Morpol, Lublin 2001, s. 293-306.
Rok 2001

 1. Seminarium naukowe (dyskusja panelowa) nt. Dysfunkcjonalność wymiaru sprawiedliwości (Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 5 kwietnia 2001 r.). Organizator: Instytut Spraw Publicznych – Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej.

 2. XLIII Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego nt. Akcesja do Unii Europejskiej a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Polańczyk, 31 maja – 2 czerwca 2001 r.). Organizator: Zakład Prawa Konstytucyjnego Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie.

 3. Międzynarodowa konferencja i Pierwsze Spotkanie Konstytucjonalistów Latynoamerykańskich i Europy Wschodniej nt. Konstytucyjne gwarancje praw jednostki w Ameryce Łacińskiej i w Europie Środkowej oraz systemu rządów w tych regionach (Wrocław, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, 20-21 września 2001 r.). Organizatorzy: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Centrum Latynoamerykańskiego Prawa Konstytucyjnego w Buenos Aires.


Rok 2002

 1. Seminarium naukowe z cyklu: „Nowe oblicze Europy - Reformy prawne i polityczne w Unii Europejskiej” nt. Konwent Europejski – zadania, zakres tematyki, znaczenie (Warszawa, PAN, Instytut Nauk Prawnych, 4 kwietnia 2002 r.). Organizatorzy: Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Wydział Prawa i Administracji UW.

 2. XLIV Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego nt. Prawo wyborcze w Rzeczypospolitej Polskiej (Olsztyn, 25-27 kwietnia 2002 r.). Organizator: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 3. Seminarium naukowe z cyklu: „Nowe oblicze Europy. Reformy prawne i polityczne w Unii Europejskiej” nt. Charakter prawny przyszłej konstytucji europejskiej, jej relacje z konstytucjami narodowymi (Warszawa, PAN, Instytut Nauk Prawnych, 25 czerwca 2002 r.). Organizatorzy: Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Wydział Prawa i Administracji UW.

 4. Międzynarodowy Kongres Naukowy nt. Społeczeństwo w niebezpieczeństwie (Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 13-14 września 2002 r.). Organizatorzy: Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Prawnych (IALS) oraz Wydział Prawa i Administracji UW.

 5. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej (Łódź, 3-4 października 2002 r.). Organizator: Wydział Prawa i Administracji, Zakład Konstytucyjnego Prawa Porównawczego Uniwersytetu Łódzkiego.

 6. Konferencja naukowa nt. V rocznica wejścia w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa, Zamek Królewski, 17 października 2002 r.). Organizatorzy: Prezydent RP, Marszałek Sejmu RP oraz Marszałek Senatu RP.

 7. II Międzynarodowa Konferencja naukowa nt. Stosunki polsko-ukraińskie w zmieniających się uwarunkowaniach europejskich (Przemyśl, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania, 18-19 października 2002 r.). Organizatorzy: Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania z siedziba w Przemyślu, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki oraz Kapituła Nagrody Pojednania z siedzibą w Przemyślu.

 8. Konferencja naukowa nt. Stanowienie prawa – kompetencje Senatu w procesie legislacyjnym (Warszawa, Senat RP, 22 października 2002 r.). Organizator: Senat RP, Senacka Komisja Ustawodawstwa i Praworządności.

 9. Konferencja naukowa nt. Senat w II i III Rzeczypospolitej (Warszawa, Senat RP, 27 listopada 2002 r.). Organizator: Marszałek Senatu RP.

 10. Seminarium naukowe - „XX Dni Praw Człowieka” nt. Prawa Człowieka na progu Trzeciego Millenium – problemy otwarte (Lublin, KUL, 10-11 grudnia 2002 r.). Organizator: Instytut Socjologii KUL, Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka.


Rok 2003

 1. Konferencja naukowa nt. 10-lecie „Przeglądu Sejmowego”(1993-2003) (Warszawa, Sejm RP, 10 stycznia 2003 r.). Organizator: Kancelaria Sejmu RP.

 2. Seminarium naukowe z cyklu: „Nowe oblicze Europy. Reformy prawne i polityczne w Unii Europejskiej” nt. Współpraca parlamentów państw członkowskich w funkcjonowaniu Unii Europejskiej: szanse i trudności (Warszawa, PAN, 15 lutego 2003 r.). Organizatorzy: Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa Administracji.

Głos w dyskusji.

 1. XLV Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego nt. Wolność słowa w mediach (Spała , 29-31 maja 2003 r.). Organizator: Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego.

 2. Seminarium naukowe z cyklu: „Nowe oblicze Europy. Reformy prawne i polityczne w Unii Europejskiej” nt. Konwent Unii Europejskiej: Bilans prac (Warszawa, PAN, 23 czerwca 2003 r.), Organizatorzy: Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji.

 3. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Problemy stosowania Konstytucji Polski i Ukrainy w praktyce (Lublin, UMCS, 6-7 października 2003 r.). Organizator: Wydział Prawa i Administracji UMCS, Katedra Prawa Konstytucyjnego.

 4. Konferencja naukowa nt. Przygotowania Polski w sferze ustrojowej do członkostwa w Unii Europejskiej” (Warszawa, Polska Agencja Informacyjna, 17 października 2003 r.). Organizator: Instytut Spraw Publicznych.

 5. Międzynarodowa konferencja naukowa (zorganizowana z okazji jubileuszu 70 rocznicy urodzin Profesora Kazimierza Działochy) nt. Parlament Europejski i parlamenty narodowe (Wrocław, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, 14-15 listopada 2003 r.). Organizator: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Prawa Konstytucyjnego.


Rok 2004

 1. Konferencja naukowa nt. Wykładnia Prawa (Warszawa, Wydział Prawa i Administracji UW, 27 lutego 2004 r.). Organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 2. Międzynarodowy Kongres Rektorów – Higner Education for United Europe (Lublin, 28 kwietnia – 1 maja 2004 r.). Organizatorzy: UMCS w Lublinie, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół w Polsce (KRASP) oraz Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów.

Głos w dyskusji w panelu „The Role of the University in the Promotion of the European Joint Heritage”.

 1. Konferencja naukowa nt. Prawne problemy członkowstwa Polski w Unii Europejskiej (Lublin, UMCS – Wydział Prawa i  Administracji, 10 maja 2004 r.) Organizator: Wydział Prawa i Administracji UMCS.

Udział z referatem pt. Konstytucyjny system rządów a członkowstwo Polski w Unii Europejskiej (zagadnienia wybrane), opublikowany [w:] Prawne problemy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. L. Leszczyński, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, s. 263-280.

 1. XLVI Zjazd i Konferencja Naukowa Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego nt. Polska w Unii Europejskiej (Wierzba, 3-5 czerwca 2004 r.). Organizator: Zespół Prawa Publicznego i Badań Europejskich Instytutu Nauk Prawnych PAN.

 2. Ogólnopolskie sympozjum naukowe nt. Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej połączone z II Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26-28 października 2004 r.). Organizatorzy: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Katedra Prawa Wyznaniowego KUL.

Głos w dyskusji, opublikowany [w:] Prawo i polityka wyznaniowa w „Polsce Ludowej, red. A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, s. 121-123.

 1. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP (Wrocław, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski, 25-26 listopada 2004 r.). Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego oraz Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Głos w dyskusji, opublikowany [w:] Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP, red. A. Preisner, T. Zalasiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 95-97.

 1. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Zamoyscy, Zamość i Ordynacja Zamoyska w badaniach końca XIX i XX wieku (Zamość, 2-3 grudnia 2004 r.). Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu.

 2. Seminarium naukowe – „XXII Dni Praw Człowieka” nt. Wokół nauczania Jana Pawła II (Lublin, KUL, 13-14 grudnia 2005 r.). Organizator: Instytut Socjologii KUL – Katedra Praw Człowieka.


Rok 2005

 1. XLVII Zjazd i Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego nt. Polskie prawo konstytucyjne i nauka prawa konstytucyjnego w Polsce Dwudziestolecia (Cedzyna, 6-8 czerwca 2005 r.). Organizatorzy: Katedra Prawa Konstytucyjnego oraz Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 2. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Zamoyscy w dziejach Polski. W kręgu polityki, gospodarki, prawa i kultury (Zamość, 15-17 września 2005 r.). Organizatorzy: Miasto Zamość (Urząd Miejski w Zamościu) oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubinie.

 3. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. O potrzebie zmian konstytucji Polski i Ukrainy (Krasiczyn, 19 września 2005 r.). Organizatorzy: Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania z siedzibą w Przemyślu oraz Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki.


Rok 2006

 1. Ogólnopolskie sympozjum naukowe nt. Funkcje publiczne związków wyznaniowych połączone z III Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006 r.). Organizatorzy: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Katedra Prawa Wyznaniowego KUL.

Udział z referatem pt. Kościół a sprawy publiczne w demokratycznym państwie. Podstawowe zagadnienia prawnoustrojowe współdziałania Kościoła i Państwa, opublikowany [w:] Funkcje publiczne związków wyznaniowych, red. A. Mezglewski, Wydawnictwo KUL Lublin 2007, s. 59-96 i głos w dyskusji, s. 140-142; s. 149-150; s. 276-277; s. 278; s. 331; s. 336-337; s. 435-436; s. 444; s. 445-446.

 1. XLVIII Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego nt. Zagadnienia prawa parlamentarnego (Serock, 1-3 czerwca 2006 r.). Organizator: Wydział Prawa i Administracji oraz Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 2. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Stosowanie Konstytucji RP z 1997 roku – doświadczenia i perspektywy (Kraków – Tomaszowice k/Krakowa, 24-27 września 2006 r.). Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego, Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedra Prawa Konstytucyjnego Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Głos w dyskusji.


II. OKRES PO OTWARCIU PRZEWODU HABILITACYJNEGO ORAZ PO UZYSKANIU STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO NAUK PRAWNYCH (2007-2013)
Rok 2007

 1. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Konstytucja RP: spełnione
  oczekiwania czy zawiedzione nadzieje (1997-2007
  ), (Pułtusk - Akademia
  Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 25 maja 2007). Organizatorzy: Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora - Wydział
  Nauk Politycznych oraz Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk
  Politycznych.


Udział z referatem pt. Rządy koalicyjne w dobie Konstytucji RP z
1997 r.,
opublikowany [w:] Porządek konstytucyjny w Polsce. Wybrane problemy, red. W. Jakubowski i T. Słomka, Warszawa – Pułtusk 2008, s. 85-121.

 1. Międzynarodowa konferencja naukowa w 35-lecie Rady Legislacyjnej nt. Udział rządu w procesie legislacyjnym (Warszawa, 18 września 2007 r.). Organizatorzy: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów.

 1. XLIX Zjazd i Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa
  Konstytucyjnego nt. Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w
  świetle polskiego prawa konstytucyjnego
  (Poznań, 20-22 września 2007 r.). Organizatorzy: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Wydział Prawa
  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


 2. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Konstytucje europejskie a konstytucje narodowe (Kraków - Przegorzały, 21-24 października 2007 r.). Organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Hull (Wielka Brytania) oraz Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.


Rok 2008

 1. L Ogólnopolski Zjazd i Konferencja Naukowa Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego nt. Trzecia władza - sądy i trybunały w Polsce (Gdynia, 24-26 kwietnia 2008 r.). Organizatorzy: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 1. V Zjazd Katedr Prawa Wyznaniowego i Ogólnopolska Konferencja
  Naukowa nt. Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych
  (Krasnobród, 13-15 maja 2008 r.). Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. Forma udziału - głos w dyskusji w II sesji konferencji.


 1. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. 10 lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Baranów Sandomierski, 1-2 czerwca 2008 r.). Organizatorzy: Katedra Prawa Konstytucyjnego UMCS w Lublinie oraz Zakład Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 1. Konferencja Sprawozdawczo-Programowa „Przeglądu Sejmowego" (Warszawa, 4 czerwca 2008 r.). Organizatorzy: Kancelaria Sejmu RP - Komitet Redakcyjny „Przeglądu Sejmowego".

 1. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. 10 lat reformy ustrojowej
  administracji publicznej w Polsce
  (Łańcut, 12-14 czerwca 2008 r.).
  Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział
  Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim
  oraz Wydział Prawa i Administracji - Katedra Prawa Administracyjnego i
  Nauki Administracji UMCS w Lublinie.


 2. Konferencja naukowa nt. Feniks z Popiołów - Polska Odrodzona - 1918;
  w 90-lecie odzyskania niepodległości
  (Lublin, 6 listopada 2008 r.).
  Organizatorzy: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I Nauk
  Humanistycznych.


 3. Sympozjum - konferencja naukowa (XXVI Dni Praw Człowieka) nt. 60 lat
  Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
  (Lublin - KUL, 10 grudnia
  2008 r.). Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Katedra Socjologii Prawa i Praw Człowieka KUL w Lublinie.Rok 2009

 1. Konferencja z okazji 20-tej rocznicy rozpoczęcia obrad „Okrągłego Stołu"
  nt. Dialog - Kompromis - Porozumienie (Warszawa - Sejm RP, 5 lutego
  2009 r.). Organizatorzy: Centrum Politycznych Analiz, z siedzibą w Warszawie.


 1. 51. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego pt. Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce (Warszawa, 19-21
  czerwca 2009 r.). Organizatorzy: Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego.


 1. Sympozjum - Transdyscyplinarna konferencja na temat: Pokonać kryzys - żyć bezpiecznie (Siedlce - Akademia Podlaska, 22 września 2009 r.).
  Organizatorzy: Akademia Podlaska; Transdyscyplinarny Zespół Badania
  Problemów Bezpieczeństwa.


 2. Konferencja naukowa pt. Kościół prawosławny w Polsce po 1945 roku
  (Warszawa - Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 4 listopada 2009 r.).
  Organizatorzy: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie oraz
  Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych - Departament Wyznań
  Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych.


 3. Sesja naukowa pt. Współczesne państwo wyznaniowe (Warszawa, 10
  grudnia 2009 r.). Organizatorzy: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.Rok 2010

 1. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Prawomocność czy zgodność z prawem. Legitymacja władzy w państwach demokratycznych (Wrocław, 15-16 kwietnia 2010 r.). Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Katedra Prawa Konstytucyjnego.

 2. 52. Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego nt. Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku (Międzyzdroje, 27-28 maja 2010 r.). Organizator: Uniwersytet Szczeciński, Katedra Prawa Konstytucyjnego.

Udział z referatem nt. Koncepcja ustrojowa władzy wykonawczej w Konstytucji Rzeczypospolitej, opublikowany [w:] Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, red,. A. Bałaban i P. Mijal, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 255-258.

 1. Naukowa Konferencja Jubileuszowa – 25 lat Trybunału Konstytucyjnego nt. Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego – założenia a ich realizacja (Warszawa, 10 czerwca 2010 r.). Organizator Trybunał Konstytucyjny z siedzibą w Warszawie.

 2. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Parlamentaryzm zracjonalizowany w projektach zmian Konstytucji (Kazimierz Dolny nad Wisłą, 12-13 czerwca 2010 r.). Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Administracji. Zakład Prawa Konstytucyjnego.

 3. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. 20 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce (Chlewiska k/Siedlec, 16 czerwca 2010 r.). Organizator: Akademia Podlaska w Siedlcach. Instytut Administracji, Samorządu i Prawa.

Glos w dyskusji.

 1. II Česko-Polskŷ právnickŷ semináŕ – tema: Ustavni system České republice a Polské republice (Praha, 23. zäŕi – 24. zäŕi 2010; 23-24 września 2010 r.). Organizator: Univerzity Karlovy v Praze, Pràvnickà fakulta. Katedra ústavniho pràva.

Udział z referatem nt. Pravomocni prezydenta republiky ve vztahu k zahvaniči - ústavni úprava a praxe v PR, opublikowany [w:] Ustavni system Česke republice a Polské republikę po prostoupeni k Evropské unii, red. Vĕra Jiráskova i Zbigniew Witkowski, Wydawnictwo Leges Praha 2011, s. 143-165 (ISBN 978-80-87212-69-1).

 1. Meждyнapoнднoй нayчнo-пpaктичecкaя кoнфepeнция nt, Пpaвoвoe oбecпeчeниe иннoвaциoннoгo paзвития экoнoмики Pecпzблики Бeлapycь (Mińsk 21-22 października 2010 r.). Organizator: Бeлapyccкий Гocyдapcтвeнный Yнивepcитeт.


Rok 2011

 1. VII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego nt. Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych. Zjazd Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego (Konstancin – Jeziorna, 18-19 maja 2011 r.). Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego.

Udział z referatem nt. Powszechny podatek kościelny jako forma finansowania działalności kościołów i innych związków wyznaniowych (niepublikowany).

25. 53. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego nt. Zmiany współczesnego systemu parlamentarnego (Józefów k/Warszawy, 9-11 czerwca 2011 r.). Organizator: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.26. Konferencja naukowa nt. Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP (Lublin, 9-10 grudnia 2011 r.). Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Udział z referentem nt. Kształtowanie się konstytucyjnego modelu układowego trybu regulacji stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi w pracach Komisji Konstytucyjnego Zgromadzenia Narodowego w latach 1994-1997 (złożony do druku w pokonferencyjnej monografii zbiorowej, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II).
Rok 2012

 1. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Finansowanie związków wyznaniowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych. Stan aktualny oraz perspektywy zmian (Kamień Śląski k. Opola, 24-25 kwietnia 2012 r.). Organizator: Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Teologiczny.

 2. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Zasada solidaryzmu w polskich rozwiązaniach ustrojowych. W poszukiwaniu nowych form solidaryzmu w polskich rozwiązaniach ustrojowych. W poszukiwaniu nowych form solidaryzmu społecznego (Katowice, 26-27 kwietnia 2012 r.). Organizator: Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji.

 3. II Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego Prawa Procesowego nt. Problemy z sądową ochroną praw człowieka (Olsztyn – Kortowo, 7-8 maja 2012 r.). Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji (Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego). Współorganizatorzy: Korpus Adwokatów Kościelnych, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA.

 4. 54. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego nt. Aktualne problemy reform konstytucyjnych (Augustów, 10-12 maja 2012 r.). Organizator Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytet w Białymstoku.

 5. Konferencja naukowa nt. Wartości i zasady Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. z perspektywy piętnastu lat jej obowiązywania (Warszawa, 11 października 2012 r.). Organizator: Uczelnia Heleny Chodakowskiej, Wydział Prawa i Administracji w Warszawie


Rok 2013

 1. Sympozjum naukowe nt. Ochrona przyrody w świetle prawa międzynarodowego oraz język prawny i prawniczy (Lublin, 18 maca 2013 r.). Organizator: Polish Academy of Sciences Branch in Lublin (Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie).

 2. X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego nt. Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej (Myczków – Polańczyk, 23-25 kwietnia 2013 r.). Organizatorzy: Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji (Zakład Teorii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych) oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego.

 3. LV (55) Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Konferencja nt. Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku (Toruń, 16-18 maja 2013 r.). Organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji.

 4. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Gwarancje instytucjonalne zasady pluralizmu politycznego w Polsce na tle standardów europejskich (Nałęczów, 14-16 czerwca 2013 r.). Organizatorzy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedra Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych Wydziału Prawa i Administracji oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Zakład Prawa Konstytucyjnego Wydziału Administracji.

Komunikat naukowy pokonferencyjny nt. Rola ustrojowa i zadania opozycji parlamentarnej w konstrukcji ustrojowej systemu rządów parlamentarnych (złożony do druku w monografii pokonferencyjnej).

........................................dr hab. Ryszard Mojak©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna