Opis kursu kod kursu: ftp2962 Nazwa kursu: Obliczenia Optyczne Język wykładowy: polski Forma kursu WykładPobieranie 38.02 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar38.02 Kb.
Załącznik nr 1 do PO 10/2010

OPIS KURSU


Forma kursu

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium

Tygodniowa liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni

1
1Semestralna liczba godzin

zajęć zorganizowanych w Uczelni

15
15Forma zaliczenia

zal

Punkty ECTS

2

Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta

60 • Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): zaawansowany

 • Wymagania wstępne: optyka geometryczna

 • Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: dr inż. Agnieszka Popiolek-Masajada

 • Imiona i nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: dr inż. Damian Siedlecki

 • Rok: II Semestr 3

 • Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy

 • Cele zajęć (efekty kształcenia): Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze sposobem modelowania układów optycznych i oceną jakości odwzorowania w odniesieniu do konkretnych przykładów

 • Forma nauczania (tradycyjna/zdalna):

 • Krótki opis zawartości całego kursu: Na zajęciach studenci zapoznają się ze sposobem śledzenia biegu promienia w układach optycznych, oceną jakości odwzorowania, zapoznają się z zaawansowanymi elementami optycznymi stosowanymi w optyce praktycznej.

 • Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin):

Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych

Liczba godzin

1. Raytracing w przybliżeniu trzyosiowym oraz w postaci wektorowej

2. Wyznaczanie parametrów układu optycznego przy pomocy procedury raytracing i wyznaczników Lagrange’a na przykładzie dubletu

3. Ocena jakości odwzorowania na podstawie aberracji geometrycznych i falowych.

4. Wyznaczenie charakterystyk aberracyjnych na przykładzie soczewki płasko-wypukłej(aberracje osiowe i chromatyczne)

5. Wyznaczenie charakterystyk aberracyjnych na przykładzie soczewki płasko-wypukłej (aberracje pozaosiowe).

6.Ośroski gradientowe o symetrii sferycznej – właściwości rybiego oka Maxwella

7.Ośrodki gradientowe o symetrii radialnej-właściwości i zastosowania


2

2
2
2
2
2
2

 • Ćwiczenia - zawartość tematyczna:

 • Seminarium - zawartość tematyczna:

 • Laboratorium - zawartość tematyczna:

 1. Zapoznanie z programem OSLO, służącym do projektowania układów optycznych

 2. Pojedyncza soczewka gruba z kronu i flintu, wyznaczenie układu zastępczego, wyznaczenie aberracji chromatycznej, minimalizacja aberracji sferycznej

 3. Dublet achromatyczny z grubymi soczewkami zoptymalizowany ze względu na aberrację sferyczną, porównanie z poprzednimi soczewkami

 4. Model układu optycznego oka miarowy, niemiarowy, modelowanie akomodacji oraz korygowanie wad wzroku za pomocą soczewek okularowych i kontaktowych, anizeikonia, anizometropia

 5. Soczewki Selfoc dodatnie i ujemne, wyznaczanie parametrów w celu uzyskanie określonych właściwości
 • Projekt - zawartość tematyczna:

 • Literatura podstawowa:

 1. Warren Smith, Modern Optical Engineering, Mc-Graw Hill

 2. Optical Software for Layout and Optimization, User Guide

 3. H. Gross (Ed) Handbook of Optical System, • Literatura uzupełniająca:

 • Warunki zaliczenia: kolokwium, rozwiązywanie zadanych projektów

Załącznik nr 2 do PO 10/2010DESCRIPTION OF THE COURSES


 • Course code:FTP2962

 • Course title: Optical calculation

 • Language of the lecturer: polish
Course form

Lecture

Classes

Laboratory

Project

Seminar

Number

of hours/week

1
1Number

of hours/semester

15
15Form of the course completion
ECTS credits

2

Total Student’s Workload

60

 • Level of the course (basic/advanced): advanced

 • Prerequisites: geometrical optics

 • Name, first name and degree of the lecturer/supervisor: Agnieszka Popiolek-Masajada, PhD

 • Names, first names and degrees of the team’s members: Damian Siedlecki, PhD

 • Year: II Semester 3

 • Type of the course (obligatory/optional): obligatory

 • Aims of the course (effects of the course): The aim of this study is to introduce students into the basic optical design topics

 • Form of the teaching (traditional/e-learning):

 • Course description: During the classes student will learn the raytracing procedure and its application to evaluate the image quality. They will be also introduced to special optical elements used in practical optics.

 • Lecture:

Particular lectures contents

Number of hours

1.Paraxial raytracing and its vectorial form

2. Application of the raytracing to the doublet-finding basic characteristics

3.Image quality evaluation on the base of geometrical and wave aberrations.

4.Calculation of the geometrical aberration in the case of the Simple lens(on-axis aberrations)

5. Calculation of the geometrical aberration in the case of the Simple lens(off-axis aberrations)

6.Spherically symmetrical grin media- Maxwell Fish eye

7. Radially symmetrical grin media- basic parameters and applications

2

2
2
2
2
2

2

 • Classes – the contents:

 • Seminars – the contents:

 • Laboratory – the contents:

 1. Introduction to the Optical Software for Layout and Optimzation (OSLO) program

 2. Design of the thick lens (made of flint and crown) of the given parameters, calculation of the chromatic aberration, optimization according to LSA.

 3. Design of the achromatic dublet of the given parameters optimized according to LSA, comparison with the previous lenses.

 4. Modelling of the optical system of the eye, emmetropic, myopic, hyperopic, accommodation, correction of the eye refraction

 5. Selfoc lenses, calculation of the lens parameters

 • Project – the contents:

 • Basic literature:

 1. Warren Smith, Modern Optical Engineering, Mc-Graw Hill

 2. Optical Software for Layout and Optimization, User Guide

 3. H. Gross (Ed) Handbook of Optical System

 • Additional literature:

 • Conditions of the course acceptance/credition: assessments, reports.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna