Opis produktuPobieranie 32.68 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar32.68 Kb.


ANIONIT SILNIE ZASADOWY

A520EOPIS PRODUKTU
Purolite A 520E jest polistyrenową żywicą silnie zasadową, specjalnie opracowaną do usuwania azotanów z wody pitnej. Makroporowata matryca oraz grupy funkcyjne posiadają wysoką selektywność do azotanów w szerokim zakresie stężeń, nawet w obecności podwyższonego, towarzyszącego im ładunku jonów siarczanowych.

Anionit ten pracuje w formie chlorkowej.Purolite A 520E charakteryzuje wysoka trwałość chemiczna i fizyczna.

Tabela 1 – Typowe właściwości fizyczne i chemiczne


Struktura polimeru

Polistyren makroporowaty sieciowany dwuwinylobenzenem

Grupy funkcyjne

R-N+(CH3)3

Forma fizyczna

Sferyczne nieprzezroczyste kremowe ziarna

Forma jonowa (przy wysyłce)

Cl-

Ciężar nasypowy, forma Cl-

680 g/l

Zakres wielkości cząstek

0.3 – 1.2 mm
maks. 1 % < 0.3 mm; maks. 5 % > 1.2 mm

Zawartość wilgoci

50 – 56 %

Pęcznienie odwracalne, Cl- SO4-2/NO3-

Pomijalne

Maksymalna temperatura pracy

100C (postać Cl-)

Całkowita pojemność wymienna, forma Cl-

min. 0.9 val/l, objętościowo

Zakres pH

0 – 14 (trwałość)

4.5 – 8.5 (praca)

Tabela 2 – Standardowe warunki pracy i regeneracji


Operacja

Przepływ

Medium

Praca

8 – 32 OZ/h

Woda surowa

Płukanie wsteczne

dane z wykresu nr 2

Woda surowa

Regeneracja

2 – 10 m/h

3 – 10 % NaCl, 90 – 250 g 100% NaCl/l

Płukanie wolne (wypieranie)

2 – 10 m/h

Woda surowa lub woda uzdatniona

Płukanie szybkie

do 40 m/h

Woda surowa

Ilość wody płuczącej

3 – 6 OZ*

-

Ekspansja złoża przy płukaniu wstecznym 50 – 75%

*OZ = Objętość złoża

TRWAŁOŚĆ CHEMICZNA I TERMICZNA
Purolite A 520E jest nierozpuszczalny w kwasach, zasadach i większości typowych rozpuszczalników. Nie należy poddawać żywicy działaniu znaczących ilości wolnego chloru i innych czynników utleniających, jak np. nadtlenków, co mogłoby powodować stopniową degradację chemiczną oraz naruszenie usieciowania. Konsekwencją jest zmniejszenie pojemności wymiennej żywicy i pogorszenie jej własności fizycznych.

Niektóre środki utleniające, np. stężony kwas azotowy mogą prowadzić do degradacji żywicy, a nawet do zainicjowania reakcji egzotermicznej połączonej z nieodwracalnym jej uszkodzeniem. Jonit w postaci większości soli jest stabilny w podwyższonych temperaturach.CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA
Spadek ciśnienia w prawidłowo sklasyfikowanym złożu anionitu jest funkcją jego uziarnienia, wysokości, a także przepływu i lepkości (temperatury) medium zasilającego wymiennik. Czynniki wpływające na którykolwiek z tych parametrów, na przykład niska temperatura, mogą powodować zwiększenie spadku ciśnienia. Wielkości spadku ciśnienia przez złoże Purolite A 520E podano na wykresie nr 1.

Podczas płukania wstecznego złoże powinno zostać poddane ekspansji o 50 do 75%, w celu:  • usunięcia zanieczyszczeń stałych przefiltrowanych przez żywicę,

  • usunięcia pęcherzyków i nieregularnych pustych przestrzeni,

  • uzyskania właściwej klasyfikacji cząstek żywicy aby zapewnić minimalny opór przepływu.

Ekspansję złoża Purolite A 520E przy płukaniu wstecznym pokazano na wykresie nr 2.


Wykres 1. Spadek ciśnienia w funkcji

prędkości przepływu

Wykres 2. Ekspansja złoża przy

płukaniu wstecznym

Opory przepływu, kPa/m złoża

Ekspansja złoża, %
Prędkość liniowa, m/h
Prędkość liniowa, m/h


PRZEPISY NORMATYWNE
W Polsce obowiązują przepisy normujące zawartość azotanów w wodzie pitnej określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 , Dz. U. Nr 203, poz 1718. Rozporządzenie to ogranicza zawartość azotanów do maksymalnego dopuszczalnego stężenia wynoszącego 50 mg NO3/l.


Zakłady PUROLITE International Ltd posiadają międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001:2000
A-520E/1299/SOP

MW/MV – 11/2005


Wszystkie sugestie i zalecenia podane wyżej dotyczące produktów Purolite oparte są na wiarygodnych i sprawdzonych danych. Ponieważ jednak Purolite nie może kontrolować stosowania swoich produktów przez innych, nie stanowią one gwarancji. Nie bierzemy także odpowiedzialności za potencjalne naruszenie jakichkolwiek ważnych patentów.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna