Opis przedmiotu / modułu kształcenia (sylabus)Pobieranie 38.82 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar38.82 Kb.
OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)


1.

Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim

Style krytyczne

2.

Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim

Styles of Criticism

3.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Filologii Polskiej

4.

Kod przedmiotu / modułu

21-FP-S2-E4-SK-K

5.

Rodzaj przedmiotu / modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)

fakultatywny

6.

Kierunek studiów

flologia polska

7.

Poziom studiów (I lub II stopień)

II stopień

8.

Rok studiów

II rok

9.

Semestr (zimowy lub letni)

semestr letni

10.

Forma zajęć i liczba godzin

konwersatorium 30 godz.

11.

Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

Joanna Orska dr

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

dla przedmiotu / modułu oraz zrealizowanych przedmiotówbrak wymagań

13.

Cele przedmiotu:

C-1 Wprowadzenie do dyskusji o literaturze w kontekście rozważań filozoficznych dotyczących języka literatury i jej miejsca w przestrzeni społecznej.


C-2 Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami z zakresu filozoficznej krytyki literatury, modernistycznej i postmodernistycznej.
C-3 Ukształtowanie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji tekstu filozoficznego o literaturze oraz tekstu literackiego za pomocą narzędzi problemowych związanych z filozofią.
C-4 Ukształtowanie umiejętności formułowania problemów, analizowania, wyciągana wniosków przy użyciu narzędzi filozoficznej interpretacji tekstu literackiego oraz wyrażania merytorycznych, krytycznych sądów dotyczących tych tekstów.
C-5 Uświadomienie wagi dyskusji filozoficznej o kulturze jako formie dziedzictwa kulturowego Europy i Polski i konieczności działania na rzecz jego zachowania.


14.
EK_01

EK_02

EK_03

EK_04EK_05

EK_06

EK_07

EK_08Zakładane efekty kształcenia:
Student zna, opisuje i objaśnia główne zagadnienia i problemy związane z filozoficzną krytyką literatury, w odniesieniu do jej najważniejszych stylów i dyskursów w XX wieku (modernistycznych i postmodernistycznych).
Student zna, opisuje i objaśnia na poziomie podstawowym najważniejsze przemiany i kierunki rozwoju współczesnej filozoficznej dyskusji o literaturze.
Student zna i stosuje różne zaawansowane metody opisu i interpretacji dzieła literackiego właściwych dla filozoficznej krytyki, rozumiejąc złożoność dzieła literackiego w procesie dwudziestowiecznej, filozoficznej dyskusji o literaturze.
Student formułuje, analizuje i rozwiązuje problemy w zakresie wybranych zagadnień modernistycznej i postmodernistycznej filozofii dzieła literackiego oraz potrafi zaprezentować wyniki tych badań.
Student potrafi analizować i krytycznie interpretować różne rodzaje filozoficznych tekstów o literaturze i tekstów literackich, z zastosowaniem metod właściwych dla filozoficznej krytyki.
Student wyraża uargumentowane, merytoryczne sądy na temat filozoficznej interpretacji tekstu literackiego, w odniesieniu do najważniejszych zjawisk związanych z nią w XX wieku.
Student umie pracować w grupie, a także kierować nią, przyjmując w niej różne role i biorąc odpowiedzialność za efekty jej pracy.
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z rolą humanisty w sferze publicznej oraz dylematy związane z wykonywanym przez siebie zawodem.


Symbole kierunkowych efektów kształcenia:

K_W02, K_W07, K_W08

K_W06, K_W07, K_W14

K_W09, K_W14

K_U01, K_U03, K_U07,

K_U02, K_U05


K_U02, K_U08


K_K01, K_K02

K_K04, K_K06


15.
T-1

T-2


T-3
T-4
T-5
T-6


Treści programowe:
Fenomenologiczno-egzystencjalna interpretacja poezji Martina Heideggera na przykładzie poezji Friedricha Hölderlina.
Społeczno-krytyczne funkcje literatury i kultury w ujęciu przedstawicieli szkoły frankfurckiej. Adorna lektura Hölderlina; Benjamina lektura Baudelaire’a.
Francuska krytyka filozoficzna przed dekonstrukcją. Bataille o Emily Brönte; Blanchot o Kafce.
Hermeneutyka Gadamerowska w odniesieniu do poezji Paula Celana.
Dekonstrukcja w badaniach literackich. Derridy lektura Celana; Deleuza lektura Prousta.
Postsekularna krytyka Giorgia Agambena.

16.

Zalecana literatura (podręczniki)

A. Burzyńska, M. P. Markowski, „Teorie literatury XX wieku. Podręcznik”, Kraków 2006.


M. Kowalska, „Dialektyka poza dialektyką. Od Bataiile’a do Derridy”, Warszawa 2000.
M. Foucault, „Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w College de France 2 grudnia 1970”, tłum. Michał Kozłowski, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002
M. Heidegger, „Objaśnienia do poezji Hölderlina”, tłum. S. Lisiecka, Wydawnictwo KR, Warszawa 2004.
T. W. Adorno, „O literaturze. Wybór esejów”, wyb. Lech Budrecki, przekł. i posł. Anna Wołkowicz, Czytelnik, Warszawa 2005
W. Benjamin, „Paryż –stolica XIX wieku”, „Paryż II Cesarstwa według Baudelaire’a”, w: tegoż, „Anioł historii”, Poznań 1996 (ze wstepem)
H. G. Gadamer, „Czy poeci umilkną”, tłum. Małgorzata Łukasiewicz, Wyd. Homini, Bydgoszcz 1998.
J. Derrida, „Szibollet dla Paula Celana”, tłum. Adam Dziadek, Wydawnictwo „FA-art.”, Bytom 2000.
H. Melville, „Kopista Bartleby. Historia z Wall Street”, przeł. Adam Szostkiewicz, z dodatkiem esejów Deleuze’a i Agambena

17.

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu / modułu,

sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:


ćwiczenia: ocenianie ciągłe

odpowiednia frekfencja

przygotowanie części ćwiczeń w grupie, w formie referatowo-zadaniowej

18.

Język wykładowy
polski

19.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

na zrealizowanie aktywnościGodziny zajęć (według planu studiów) z nauczycielem:

- ćwiczenia:

- konsultacje30 godz.

5 godz.

Praca własna studenta

- przygotowanie do zajęć:- czytanie wskazanej literatury:


20 godz.

25 godz.

Suma godzin

80

Liczba punktów ECTS

3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna