Opis przedmiotu zamówienia Nazwa i adres ZamawiającegoPobieranie 142.26 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar142.26 Kb.

Sprawa nr 28/PN/2015 Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia


 1. Nazwa i adres Zamawiającego ;

Jednostka Wojskowa 5286, 66-600 Krosno Odrzańskie ul. Obrońców Stalingradu 10


 1. Przedmiot zamówienia: CPV 09.11.12.10. - 5 ; 09.11.30.00. - 4

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie opału do celów energetycznych.
3. Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia obejmuje dostawy węgla kamiennego- miał

oraz koksu opałowego w sortymentach , parametrach jakościowych i ilości

określonych w tabelach nr 1 i 2.
 1. Część I zamówienia

Dostawa węgla kamiennego – miał, do JW 1517 Czerwieńsk ul. Składowa 10 o parametrach jakościowych i ilości określonych w tabeli nr 1


 1. Część II zamówienia

Dostawa koksu przemysłowo – opałowego do JW 1517 Czerwieńsk ul. Składowa 10 o parametrach jakościowych i ilości określonych w tabeli nr 2


 1. Część III zamówienia

Dostawa koksu przemysłowo - opałowego do JW 3137 Krosno Odrzańskie 66-600 ul. Piastów 7 o parametrach jakościowych i ilości określonych w tabeli nr 2

Dostawa koksu przemysłowo - opałowego do JW 5286 Krosno Odrzańskie 66-600 ul. Obrońców Stalingradu 10 o parametrach jakościowych i ilości określonych w tabeli nr 2
 1. Część IV zamówienia

Dostawa koksu przemysłowo - opałowego do JW 4229 Skład Nowogród Bobrzański o parametrach jakościowych i ilości określonych w tabeli nr 2


 1. Część V zamówienia

Dostawa koksu przemysłowo - opałowego do JW 4229 Skład Radnica o parametrach jakościowych i ilości określonych w tabeli nr 2


Węgiel kamienny - miał Tabela nr 1

Numer części zamówienia

Oznaczenie wg PN-82/G-97003
- rejon dostaw

Typ węgla

Parametr spiekalności

RI

Temperatura

mięknięcia popiołu
powyżej °C

Wartość opałowa

Qir
kJ/kg

Zawartość popiołu

Ar
%

Zawartość

siarki

Str
%

Zawartość części lotnych
%

Zawartość wilgoci całkowitej

Wtr

%

Zamówiona

ilość ton

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Węgiel kamienny – miał


31-2-M II

gat II.


PN-82/G-97003

JW. 1517 Czerwieńsk


ul. Składowa 10

31-2


RI< 401250

22000÷

23000


do 20

do 0,8

18÷3512 ÷ 15

600


Koks opałowy tabela nr 2

Numer części zamówienia

Oznaczenie wg

PN-C 02050-06


- rejon dostaw


Zawartość podziarna z koksikiem

%

Wartość opałowa

Qir
kJ/kg

Zawartość popiołu

Ar
%

Zawartość

siarki

Str
%

Zawartość wilgoci całkowitej

Wtr

%

Zamówiona

ilość ton

1

2

4

5

6

7

8

9

2

Koks opałowy

gruby


pow. 40 mm

gat. I


PN-C 02050-06

JW. 1517 Czerwieńsk


ul. Składowa 10


do 10

od 27500

do 10

do 0,6

do 7

50


3


Koks

opałowy


gruby

pow. 40 mm

gat. I

PN-C 02050-06


JW. 3137

Krosno Odrzańskie
ul. Piastów 7


do 10

od 27500

do 10

do 0,6

do 7

250

Koks

opałowy


gruby

pow. 40 mm

gat. I

PN-C 02050-06


JW. 5286

Krosno Odrzańskie
ul. Obrońców Stalingradu


do 10

od 27500

do 10

do 0,6

do 7

250

4

Koks opałowy

gruby


pow. 40 mm

gat. I


PN-C 02050-06
Skład
Nowogród Bobrzański

do 10

od 27500

do 10

do 0,6

do 7

600

5

Koks

opałowy


gruby

pow. 40 mm

gat. I

PN-C 02050-06


Skład

Radnica


do 10

od 27500

do 10

do 0,6

do 7

50

4. Termin i miejsce realizacji zmówienia (harmonogram dostaw) :

Terminy i miejsca dostaw określone zostały poniżej w tabeli nr 3 i 4.Węgiel kamienny- miał tabela nr 3


l.p.

Nr części zamówienia

Odbiorca wojskowy, miejscowość,
adres do korespondencji


REGON

odbiorcy

Adres i miejsce dostawy zamówienia

Razem wielkość dostaw
w okresie

Wielkość dostaw w rozbiciu na miesiące
(harmonogram dostaw)
(tony)Możliwość jednorazowego przyjęcia dostaw przez odbiorcę

Dodatkowe informacje

(ton)

Od 21 WRZEŚNIA

PAŹDZIERNIK

DO 19 LISTOP[ADA


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

Jednostka Wojskowa 5286

66-600 Krosno Odrzańskie


ul. Obrońców Stalingradu 10

080519145


JW. 1517 CZERWIEŃSK

ul. Składowa 10
600

200

200


200


Min - 100

Max - 200
Transport samochodowy.

Dostawa od poniedziałku do czwartku w godz. od 7³º do 12 ºº

Tel. 261 671 803

fax. 261 671 802

kom. 785204785

kom. 785907257

Kontakt:

Kinga Bibik

Roman Cieślak


Koks opałowy tabela nr 4


l.p.

Nr części zamówienia

Odbiorca wojskowy, miejscowość,
adres do korespondencji


REGON

odbiorcy

Adres i miejsce dostawy zamówienia

Razem wielkość dostaw
w okresieWielkość dostaw w rozbiciu na miesiące

(harmonogram dostaw)

(tony)


Możliwość jednorazowego przyjęcia dostaw przez odbiorcę

Dodatkowe informacje

(ton)

Od 21 WRZEŚNIA

PAŹDZIERNIK

DO 19 LISTOP[ADA


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

Jednostka Wojskowa 5286

66-600 Krosno Odrzańskie


ul. Obrońców Stalingradu 10

080519145JW. 1517 CZERWIEŃSK

ul. Składowa 10

50
025

25

Max 25 tonTransport samochodowy.

Dostawa od poniedziałku do czwartku w godz. od 7³º do 12 ºº

Tel. 261 671 803

fax. 261 671 802

kom. 785204785

kom. 785907257

Kontakt:

Kinga Bibik

Roman Cieślak


2


3

Jednostka Wojskowa 5286

66-600 Krosno Odrzańskie


ul. Obrońców Stalingradu 10

080519145JW. 3137 KROSNO ODRZAŃSKIE

ul. Piastów 7250

0

50

200

Max

2 samochodyTransport samochodowy

Dostawa od poniedziałku do czwartku

w godz. od 7 ºº do 13 ºº

Tel. 261 672 459

261 672 470

Tel./fax. 261 672 289

Kontakt:

Leszek Szulc

Zbigniew Szostakiewicz


Jednostka Wojskowa 5286

66-600 Krosno Odrzańskie


ul. Obrońców Stalingradu 10

080519145


JW. 2852 KROSNO ODRZAŃSKIE


ul. Obrońców Stalingradu 10250


0
50200

Max


2 samochody

3

4

Jednostka Wojskowa 5286

66-600 Krosno Odrzańskie


ul. Obrońców Stalingradu 10

080519145


JW 4229

Skład


NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI


600


0
300300

Max


2 samochody


Transport samochodowy

Dostawa od poniedziałku do czwartku

w godz. od 7 ºº do 13 ºº

Tel./fax.

261 681 173

261 672 289

Kontakt:

Ireneusz Trzeciak

Zbigniew Szostakiewicz


4

5

Jednostka Wojskowa 5286

66-600 Krosno Odrzańskie


ul. Obrońców Stalingradu 10

080519145


JW 4229

Skład


RADNICA


50

0050

Max

2 samochody


Transport samochodowy

Dostawa od poniedziałku do czwartku

w godz. od 7 ºº do 13 ºº

Tel. 261 672 459

261 672 470

Tel./fax. 261 672 289

Kontakt:

Leszek Szulc

Zbigniew Szostakiewicz
5. Informacje o zamówieniu :
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Termin wykonania zamówienia: od dnia 21.09.2015 r. do dnia 19.11.2015 r.

6. Wadium – Zamawiający wymaga wniesienia wadium
7.Kryteria oceny ofert :
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium :

Cena brutto - 95 %

Termin płatności 30 dni - 5 %

Termin płatności 21 dni - 0 %


8. Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego na węgiel i koks

zużywany do celów opałowych zgodnie z artykułem 31a ust. 1 pkt 3 Ustawy

z dnia 06.12.2008 r. o podatku akcyzowym

9. Inne informacje
1. Odbiorca wskazany jest w „Harmonogramie dostaw” – tabela nr 3 i 4.

2. Dostawy będą realizowane w okresie:od dnia 21.09.2015 r. do dnia 19.11.2015 r.

3. Ilości, miejsce i terminy dostaw w rozbiciu na poszczególne okresy dostaw zwane

dalej okresami harmonogramu określa „Harmonogram dostaw”.

4. Wykonawca na drugi dzień po podpisaniu umowy prześle do Odbiorcy faksem,

a następnie pocztą wykaz osób (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego) oraz wykaz

pojazdów (marka pojazdu, nr dowodu rejestracyjnego), które będą realizowały

dostawy opału oraz imię i nazwisko (pełniona funkcja, nr telefonu) osoby która

będzie sprawowała nadzór ze strony Wykonawcy nad realizacją umowy.

5. Przed rozpoczęciem realizacji „Harmonogramu dostaw” Wykonawca dokona

z Odbiorcą roboczych uzgodnień organizacyjno-technicznych w zakresie sposobu

odbioru partii dostawy, w tym: sprawdzenia możliwości awizowania dostaw partii

węgla i koksu opałowego do Odbiorcy, zaplombowania tej partii, wzorów plomb.

6. Przez partię dostawy rozumie się jednorazową dostawę węgla, koksu opałowego

dostarczoną do Odbiorcy, jednego dnia, jednego sortymentu, klasy i gatunku,

identyfikowaną z dokumentami przewozowymi (np. list przewozowy, kwit wagowy

lub Wz) oraz certyfikatem jakości.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i skuteczne dostarczenie do

Odbiorcy awiza w formie faksu informującego o planowanym miejscu, terminie

i wielkości partii dostawy paliwa stałego,

8. Wykonawca realizuje dostawy na własny koszt i ryzyko (w cenę partii dostawy

wchodzą wszelkie koszty: węgla, koksu, transport, podatki, rozładunek,

ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty związane z dostawą) do momentu

odebrania partii dostawy przez Odbiorcę.

9. Przyjęcie partii dostawy przez Odbiorcę, realizowane będzie przez Wykonawcę

zgodnie z tabelą nr 3 i 4, po uprzednim otrzymaniu od Wykonawcy awiza dostawy

wg zasad określonych w pkt. 5.

10. Przyjęcie partii dostawy od Wykonawcy udokumentowane będzie przez Odbiorcę

czytelnym podpisem przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego na

dokumencie dostawy opału.

11. W przypadku stwierdzenia wad jakości lub ubytków przy odbiorze partii dostawy,

Odbiorca postępuje zgodnie z zasadami określonymi w pkt 12,13

12. Zamawiający do każdego rodzaju węgla i koksu dopuszcza możliwość:

a) zmniejszenia ilości dostarczanego paliwa stałego o nie więcej niż 20 % do każdej części zamówienia, w wyniku zgłoszenia przez Odbiorcę zmniejszonych potrzeb;

b) zmniejszenia ilości dostarczanego paliwa stałego przez Wykonawcę o nie więcej niż 3 % do każdej części zamówienia

c) dokonywania przesunięć (przyspieszania lub opóźniania) dostaw pomiędzy okresami harmonogramu.

d) zwiększenia możliwości przyjęcia minimalnych ilości jednorazowych dostaw.

13. Dostawca (wykonawca) w trakcie realizacji umowy będzie przestrzegał przepisów

wewnętrznych obowiązujących w danej jednostce, składzie w zakresie ochrony

informacji niejawnych i ochrony fizycznej wydanych przez poszczególnych

Dowódców, Kierowników Składów na terenie których będzie realizowana usługa

(dostawa)

14. Dostawca na dzień przed dostawą zgodnie z harmonogramem zgłosi

telefonicznie gotowość do instruktarzu w zakresie poruszania się po terenie

obiektu pod nadzorem osoby odpowiedzialnej z ramienia zamawiającego do

Kierownika Sekcji Ochrony Obiektów JW 5286 Krosno Odrzańskie (nr tel.

261672451, 785907234),JW 3137 (261672119) Komendanta Ochrony Składu

Nowogród Bobrzański (601928057) , Radnica (683831713, 261681619),

Czerwieńsk (261671370) .

W przypadku nie zastosowania się do powyższego, Wykonawca nie zostanie

wpuszczony na teren Jednostki Wojskowej.

15. Kierownik Sekcji Ochrony Obiektów Jednostki Wojskowej 5286 po zawarciu

umowy, na tydzień przed realizacją dostaw roześle do poszczególnych

komendantów ochrony obiektów tj. JW 1517 Czerwieńsk, JW 3137 Krosno

Odrzańskie, Składu Nowogród Bobrzański, Radnica wykaz osób i pojazdów firmy

realizującej umowę na w/w dostawę.
10. Wymagania jakościowe i tryb procedury badań inspekcyjnych


 1. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w w tabeli nr 1 i tabeli nr 2 co powinno być odzwierciedlone w formie certyfikatu dostarczonego na każdą partię dostawy.

 2. Certyfikat jakości partii dostawy, powinien określać rzeczywiste parametry jakościowe partii dostawy. Certyfikat powinien być wystawiony przez kopalnię lub laboratorium posiadające akredytację PCA w zakresie parametrów jakościowych objętych przedmiotem zamówienia lub równoważny dokument niezależnego podmiotu posiadającego wdrożony system zapewnienia jakości, oparty na odpowiednich normach europejskich, z akredytacją metody badań parametrów jakościowych.

 3. Certyfikat musi zawierać oznaczenia numeru lub numery rejestracyjne samochodu i przyczepy (naczepy) Wykonawcy.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo inspekcjonowania dostaw u Odbiorcy (w miejscu rozładunku) z udziałem przedstawiciela Wykonawcy (kierowcy) i pobrania 3 próbek do badań laboratoryjnych w tym jednej „próbki rozjemczej” zwanych dalej inspekcyjnymi przez laboratorium posiadające akredytację PCA w zakresie parametrów jakościowych, określonych w „Harmonogramie dostaw”, działające na zlecenie Zamawiającego zwane dalej laboratorium akredytowanym. Badaniu inspekcyjnemu poddawane będą łącznie dowolnie wybrane przez Odbiorcę partie dostaw, dostarczone przez Wykonawcę. Inspekcjonowanie partii dostaw będzie przeprowadzone na pisemny wniosek Zamawiającego, skierowany do Wykonawcy, zawierający informacje o wielkości partii dostaw inspekcjonowanych, miejscu i terminie przeprowadzenia inspekcji. Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić pisemnie termin przybycia do Odbiorcy celem uczestniczenia w pracach komisji.

 5. Przedstawicielem Wykonawcy z zastrzeżeniem pkt 6 w rozumieniu niniejszego punktu jest kierowca, wskazany z imienia i nazwiska w liście przewozowym, wystawionym przez Wykonawcę na inspekcjonowaną partię towaru.

 6. Wykonawca ma prawo wyznaczyć inną osobę niż kierowca do występowania w jego imieniu w trakcie inspekcjonowania i pobrania próbek do badań laboratoryjnych, wówczas jednak, taka osoba musi posiadać odpowiednie pełnomocnictwo Wykonawcy do występowania w jego imieniu w trakcie inspekcjonowania i pobrania próbek do badań laboratoryjnych.

 7. Pobrane próbki zostaną zaplombowane przez przedstawiciela Wykonawcy, Odbiorcę i laboratorium akredytowane z tym, że „próbkę rozjemczą” Odbiorca przekazuje laboratorium akredytowanemu, pozostałe dwie próbki pozostają w dyspozycji Wykonawcy – jedna próbka i Odbiorcy – jedna próbka.

 8. Z przeprowadzonych czynności upoważniony przedstawiciel Wykonawcy i Odbiorca przy udziale akredytowanego laboratorium sporządzają protokół z inspekcyjnego pobrania próbek w tym jednej „próbki rozjemczej”.

W/w protokół powinien zostać niezwłocznie przesłany przez Odbiorcę do Zamawiającego w formie faksu, a następnie pocztą.

Brak udziału przedstawiciela Wykonawcy mimo jego skutecznego uprzedniego powiadomienia przez Zamawiającego lub odmowa udziału w czynności pobrania próbek (podpisania protokołu) przez przedstawiciela Wykonawcy zostanie odnotowana w protokole i będzie rozumiana jako świadome zrzeczenie się prawa reprezentacji Wykonawcy w procedurze badań inspekcyjnych.


 1. Wydane orzeczenie laboratorium akredytowanego z badań inspekcyjnych (wyniki analizy „próbki rozjemczej” z uwzględnieniem dopuszczonych błędów pomiaru) strony umowy traktować będą jako ostateczne. Koszty analizy ponosi Wykonawca, jeżeli jej wyniki nie będą spełniać wymagań jakościowych, w przeciwnym przypadku koszty te ponosi Zamawiający.

Do momentu wydania orzeczenia o wynikach (badań opału) analizy przez akredytowane laboratorium zostanie wstrzymana zapłata za dostawę opału, który został poddany badaniu inspekcyjnemu.


 1. W przypadku uzyskania wyników badań inspekcyjnych:

 • obniżonej wartości opałowej Qir o więcej niż 1000 kJ/kg w stosunku do minimalnej Qir wymaganej umową, z uwzględnieniem dopuszczalnego błędu pomiaru;

 • innego niż określony w umowie sortymentu (granulacji);

Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwej partii dostawy na wolną od wad. Wykonawca dokona tej wymiany bez żadnej dopłaty bezwarunkowo, nawet gdyby ceny uległy zmianie w terminie 15 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia żądania wymiany przez Zamawiającego.
11.W przypadku braku wymiany wadliwych partii dostaw na wolną od wad w terminie określonym w pkt.10, w sytuacji:

- opłacenia faktury za dostarczone partie dostaw, Zamawiający otrzyma zwrot poniesionych kosztów z tytułu zapłaty za otrzymane partie dostaw podlegającą wymianie (100% wartości zapłaconych faktur) i innych kosztów związanych z dostawą tych partii, z zastrzeżeniem, że partie te nie zostaną zużyte na cele grzewcze przez Odbiorcę.

- braku zapłaty faktury za dostarczone partie dostaw, Zamawiający ma prawo usunąć partię dostawy na koszt Wykonawcy.
11. Tryb i zasady postępowania przy reklamacjach jakościowych (chemicznych parametrów jakości, składu ziarnowego):


 1. Reklamacje jakościowe Zamawiający lub Odbiorca zgłasza do Wykonawcy w terminie 21 dni kalendarzowych liczonych od daty odbioru partii dostaw potwierdzonych w dokumencie przewozowym, w formie protokołu reklamacyjnego sporządzonego przez Odbiorcę. 1. W przypadku reklamacji Odbiorca, zobowiązany jest zabezpieczyć reklamowane partie dostaw, zeskładowane oddzielnie na utwardzonym placu składowym. Ilość reklamowanych partii dostaw może zostać pomniejszona o 30 % w celu dokonania próbnego spalenia w urządzeniu grzewczym Odbiorcy. 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy protokołu reklamacji. Nie udzielenie jej w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji; 1. W przypadku nie uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od udzielenia pisemnej odpowiedzi lub 10 dni kalendarzowych od dnia doręczenia protokołu reklamacji, dokonać u Odbiorcy z udziałem laboratorium akredytowanego komisyjnego pobrania próbek do badań laboratoryjnych w tym jednej „próbki rozjemczej”. Termin i miejsce komisyjnego pobrania próbek do badań laboratoryjnych Wykonawca uzgodni z Odbiorcą i Zamawiającym. 1. Sytuacja, w której Wykonawca nie weźmie udziału w komisyjnym pobraniu próbek lub odmówi podpisania protokołu powoduje, że reklamację traktuje się za uznaną. 1. Wydane orzeczenie laboratorium akredytowanego (wyniki analizy „próbki rozjemczej” z uwzględnieniem dopuszczonych błędów pomiaru) strony umowy traktować będą jako ostateczne. Koszty analizy ponosi Wykonawca, jeżeli jej wyniki nie będą spełniać wymagań jakościowych; w przeciwnym przypadku koszty te ponosi Zamawiający. 1. W sytuacji, gdy reklamacja okaże się zasadna na podstawie orzeczenia Wykonawca zobowiązany będzie do uznania reklamacji. 1. W sytuacji, gdy reklamacja okaże się zasadna na podstawie orzeczenia w przypadku:

a) obniżonej wartości opałowej Qir o więcej niż 1000 kJ w stosunku do

minimalnej Qir

b) wymaganej w SIWZ, z uwzględnieniem dopuszczalnego błędu pomiaru;

c) innego niż określony w umowie sortymentu (granulacji);Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwych partii dostaw na wolną od wad, pomniejszonych o ilość partii dostaw poddanej próbnemu spaleniu. Wykonawca dokona tej wymiany bez żadnej dopłaty bezwarunkowo, w terminie 15 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia żądania wymiany przez Zamawiającego, nawet gdyby ceny uległy zmianie.

12. Tryb i zasady postępowania przy reklamacjach ilościowych.


 1. Reklamacje ilościowe (z tytułu utraty, ubytku masy przesyłki), Zamawiający składa bezpośrednio u Wykonawcy w terminie 15 dni kalendarzowych liczonych od daty odbioru partii dostaw potwierdzonej w dokumencie przewozowym w formie protokołu;

 2. Przed przyjęciem partii dostaw Odbiorca ocenia stan faktyczny sposobu zabezpieczenia partii dostawy (stan zamknięć, oznaki kradzieży, itp.), dokonuje sprawdzenia zgodności tego stanu ze stanem ewidencyjnym w dokumencie przewozowym;
 1. Odbiorca może przed odbiorem przesyłki dokonać kontrolnego, komisyjnego ważenia samochodów z udziałem przewoźnika, na wadze samochodowej wskazanej przez Odbiorcę. Wszelkie koszty związane z ważeniem kontrolnym ponosi Zamawiający jeśli ważenie potwierdzi zgodność stanu faktycznego z ewidencyjnym albo Wykonawca, jeżeli ważenie to potwierdzi niekorzystną dla Odbiorcy różnicę wagową (powyżej 0,5 %). Jeżeli ważenie kontrolne wskaże niedowagę równą lub mniejszą niż 0,5 % wagi określonej w dokumencie przewozowym Odbiorca uzna, że jest ona prawidłowa.

 2. Odbiorca ma prawo żądać okazania (przesłania) kopii dokumentów legalizacyjnych wag, na których waży się przesyłki, zaś Wykonawca ma prawo sprawdzenia dokumentów legalizacyjnych wag, na których będą wykonywane ważenia kontrolne.

 3. W przypadku uznania niedowagi (powyżej 0,5% wagi określonej w dokumencie przewozowym) Wykonawca wystawi stosowną fakturę korygującą.

 4. Do momentu wyjaśnienia przez obie strony reklamacji ilościowej zostanie wstrzymana zapłata za dostawę opału, który podlega reklamacji.


13. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Strona odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

  2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia przez Stronę od tej części umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

  3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości brutto części dostawy nie zrealizowanej w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

  4. W przypadku zaistnienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

  5. W przypadku dostarczenia wadliwej partii dostawy przez Wykonawcę tzn. o parametrach jakościowych niezgodnych z tab .nr 1, 2 lub potwierdzonych ostatecznym orzeczeniem lub uznaniu reklamacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w wysokości:

 1. 10% w odniesieniu do wadliwej partii dostawy, która nie została wymieniona przez Wykonawcę na wolną od wad, liczonych jako iloczyn dostarczonych ilości i ceny jednostkowej brutto partii dostawy o wymaganych parametrach;

 2. 3% w odniesieniu do wadliwej partii dostawy, która została wymieniona przez Wykonawcę na wolną od wad, liczonych jako iloczyn dostarczonych ilości wadliwych i ceny jednostkowej brutto partii dostawy o wymaganych parametrach;

  1. W przypadku opóźnienia w terminie płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami za każdy dzień opóźnienia.

  2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z przysługującego mu wynagrodzenia kar umownych

8. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie

należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto.

15. Upoważnieni przedstawiciele stron:

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego jest Kierownik Sekcji Obsługi

Infrastruktury:

• Czerwieńsk – p. Wiesława Michalik tel. …………………………………..

• Krosno Odrzańskie, Nowogród Bobrzański, Radnica – p. Roman Kruszyński tel.

……………………………………………..Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Okres obowiązywania umowy: od dnia 21.09.2015 r. do dnia 19.11.2015 r.
Strona z


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna