Opis przedmiotuPobieranie 44.34 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar44.34 Kb.

OPIS PRZEDMIOTU

 


Nazwa przedmiotu

Kultura brytyjska 2010/2011 FA I

Kod przedmiotuWydział

Humanistyczny

Instytut/Katedra

Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej,

Kierunek

Filologia

Specjalizacja/specjalność

Filologia angielska

Poziom organizacyjny studiów

studia pierwszego stopnia

System studiów

Stacjonarne

Rok/semestr

2

3

 

Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego/ prowadzących przedmiot

Dr Wojciech Jasiakiewicz


 

Liczba godzin dydaktycznych

45 g (15 g wykład, 30 g konwersatorium)

Liczba punktów ECTS

4

Opisywana forma zajęć

Wykład, konwersatorium

Rygor

Egzamin, zaliczenie z oceną

Typ przedmiotu

Kierunkowy

Język wykładowy

 Angielski

 

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne

brak

Założenia i cele przedmiotu (w formie efektów kształcenia)

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu współczesnego społeczeństwa brytyjskiego, rozumie i potrafi interpretować zachodzące obecnie procesy i zjawiska w tym kraju


Treści programowe przedmiotu

Wybrane, podstawowe zagadnienia z zakresu procesów zachodzących we współczesnym społeczeństwie brytyjskim
Metody dydaktyczne

Wykład, dyskusja, analiza materiałów źródłowych,


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu – wymagania i system oceniania

Egzamin pisemny po sem 3, zaliczenie z oceną po sem. 3; skala ocen przyjęta w regulaminie studiów

 

Literatura podstawowa

Wybrane podstawowe opracowania z zakresu dziejów społeczeństwa i kultury GB po 1945 r


Literatura uzupełniająca (w tym portale internetowe)

 Dodatkowe uzupełniające materiały wskazane przez prowadzącego zajęcia

1 10 2010

.....................................................  .........................................................................................................................................

data podpis prowadzącego przedmiot/ koordynatora przedmiotu*
PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU


Nazwa przedmiotu

Kultura brytyjska 2010/2011 FA I

Opisywana forma zajęć

wykładLiczba godzin dydaktycznych

3 semestr -15 godz

 

Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego/ prowadzącego dana formę zajęć

Dr Wojciech Jasiakiewicz

Szczegółowa tematyka zajęć
 1. determinizm geograficzny,

 2. koncepcje brytyjskości,

 3. konstytucja brytyjska,

 4. wieloetniczność, wielokulturowość,

 5. consensus, państwo dobrobytu społecznego, krytyka państwa dobrobytu społecznego,

 6. procesy dewolucyjne,

 7. Wielka Brytania i Unia Europejska,

 8. Thatcheryzm,
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu – wymagania i system oceniania

Egzamin pisemny po sem 3Literatura podstawowa

J. Oakland, Contemporary Britain, A Survey with Texts, 2001,

D. Kavanagh, P. Morris, Consensus Politics. From Attlee to Major, 1994,

British Politics, ed. F.N. Forman and N.D.J. Baldwin, 200

A.Birch, The British System of Government, 1993,

The Thatcher Effect, ed. D. Kavanagh and A. Seldon, 1991

Social Change in Contemporary Britain, ed. N. Abercrombie and A. Warde, 1992,

Jeremy Paxman, The English. A Portrait of A People, 2005

Filmy dotyczące państwa dobrobytu społecznego, consensusu, thatcheryzmu,
Literatura uzupełniająca (w tym portale internetowe)

R. Hewison, Culture and Consensus, 1997

Politics UK, ed. Bill Jones, 1998,

W. Lipoński, Dzieje kultury brytyjskiej, 2003,

Britain, An Oficial Handbbook, (latest edition)

A. Marwick, British Society Since 1945, (latest edition)

W. Lipoński, Imperium Linguae Anglorum, Nurt 1989, nr 218, 222.


...........................1.10.2010..........................   ......................................................................................................................................

data podpis prowadzącego daną formę zajęć


....................1.10.2010.................................   ......................................................................................................................................

data podpis koordynatora przedmiotu

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU


Nazwa przedmiotu

Kultura brytyjska 2010/2011 FA I


Opisywana forma zajęć

konwersatoriumLiczba godzin dydaktycznych

3 semestr -30 godz

 

Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego/ prowadzącego dana formę zajęć

Dr Wojciech Jasiakiewicz

Szczegółowa tematyka zajęć
 1. geografia GB, ćwiczenia z mapą,

 2. konstytucja,

 3. monarchia,

 4. parlament,

 5. rząd,

 6. partie polityczne,

 7. wybory parlamentarne,

 8. media,

 9. edukacja,

 10. samorząd lokalny,
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu – wymagania i system oceniania

Zaliczenie z oceną; dwa testy pisemne; skala ocen zgodna z regulaminem studiówLiteratura podstawowa

J. Oakland, Contemporary Britain, A Survey with Texts, 2001,

D. Kavanagh, P. Morris, Consensus Politics. From Attlee to Major, 1994,

British Politics, ed. F.N. Forman and N.D.J. Baldwin

A.Birch, The British System of Government, 1993,

The Thatcher Effect, ed. D. Kavanagh and A. Seldon, 1991

Social Change in Contemporary Britain, ed. N. Abercrombie and A. Warde, 1992,

Jeremy Paxman, The English. A Portrait of A People, 2005

Filmy dotyczące państwa dobrobytu społecznego, consensusu, thatcheryzmu,


Literatura uzupełniająca (w tym portale internetowe)

R. Hewison, Culture and Consensus, 1997

Politics UK, ed. Bill Jones, 1998,

W. Lipoński, Dzieje kultury brytyjskiej, 2003,

Britain, An Oficial Handbbook, (latest edition)

A. Marwick, British Society Since 1945, (latest edition)

W. Lipoński, Imperium Linguae Anglorum, Nurt 1989, nr 218, 222.


........................1.10.2010.............................   ......................................................................................................................................

data podpis prowadzącego daną formę zajęć


................1.10.2010.....................................   ......................................................................................................................................data podpis koordynatora przedmiotu©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna