Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)Pobieranie 34.58 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar34.58 Kb.
OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)


1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

Kultura języka2.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

Language culture3.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej4.

Kod przedmiotu/modułu

MK4


5.

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)

obowiązkowy6.

Kierunek studiów

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna7.

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie)

I stopień8.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I


9.

Semestr (zimowy lub letni)

zimowy


10.

Forma zajęć i liczba godzin

ćwiczenia, 18 godzin11.

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

dr Roman Wróblewski12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów

Ogólna wiedza i kompetencja językowa na poziomie absolwenta szkoły średniej13.

Cele przedmiotu

Rozumienie przez studentów podstawowych pojęć z kultury języka; umiejętność rozpoznawania i unikania różnych typów błędów językowych; umiejętność diagnozowania szczególnie niepokojących zjawisk językowych, takich jak zapożyczenia językowe, mody językowe, neologizmy, stereotypy językowe, profesjonalizmy, kolokwializmy czy wulgaryzmy; kompetencja w zakresie poprawnego używania polszczyzny; pobudzenie do samokształcenia w tej dziedzinie.14.

Zakładane efekty kształcenia

Ma wiedzę o miejscu i znaczeniu teorii i pragmatyki języka w obszarze komunikacji społecznej. Ma podstawową wiedzę o powiązaniach teorii i pragmatyki języka.

Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w obszarze kultury języka.

Potrafi – przy użyciu różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, zwłaszcza dotyczące problemom poprawnościowym języka.

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze w zakresie Poprawnej polszczyzny.

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.Symbole kierunkowych efektów kształcenia

KW_02, KW_05,

KU_01, KU_03

KK_01


15.

Treści programowe

  1. Internetowe źródła wiedzy poprawnościowej. Zasady komunikacji internetowej. Kultura języka – znaczenie terminu; najważniejsze pojęcia. Błąd językowy. Typy błędów językowych. Kryteria poprawności językowej.

  2. Poziomy i typy normy współczesnej polszczyzny. Kodyfikacja polszczyzny. Polityka językowa. Ustawa o języku polskim. Poprawność wymawianiowa. Akcent wyrazowy

  3. Poprawność leksykalna i frazeologiczna. Błędy stylistyczne i stosowność stylistyczna. Pleonazmy, tautologie i paradoksy językowe. Poprawność składniowa.

  4. Gatunki dziennikarskie a język. Moda językowa. Wulgaryzacja języka, grzeczność językowa. Etyka słowa. Manipulacja językowa. Nowomowa.

  5. Język polityki. Brutalizacja języka. Język nienawiści.
16.

Zalecana literatura (podręczniki)

Bugajski Marian, Językoznawstwo normatywne, Warszawa 1993.

Buttler Danuta, Kurkowska Halina, Satkiewicz Halina, Kultura języka polskiego, t. 1 Warszawa 1986, t. 2 Warszawa 1987.

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, [red.] K. Mosiołek-Kłosińska, wyd. nowe, zmienione, Warszawa 2014.

Grzenia Jan, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006.

Jadacka Hanna, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2008.

Kamińska-Szmaj Irena, Agresja językowa w życiu publicznym, Wrocław 2007.

Karpowicz Tomasz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2008.

Markowski Andrzej, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2007.

Ożóg Kazimierz, Język w służbie polityki, Rzeszów 2004.

Ożóg Kazimierz, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2001.

Pisarek Walery, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002.

Polszczyzna na co dzień, [red.] Mirosław Bańko, Warszawa 2006.

Przybylska Renata, Wstęp do nauki o języku polskim, Kraków 2003.

Walczak Bogdan, Przegląd kryteriów poprawności językowej, „Poradnik Językowy” 1995 z 9/10.

Wójcikiewicz Marek, Piszę, więc jestem. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów, Kraków 1993.

Współczesny język polski, [red.] Jerzy Bartmiński, Lublin 2001

Zdunkiewicz-Jedynak Dorota, Ćwiczenia ze stylistyki, PWN, Warszawa 2012

Zdunkiewicz-Jedynak Dorota, Wykłady ze stylistyki, PWN, Warszawa 2013.


17.

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:

wykład:


seminarium:

laboratorium:

konwersatorium: do zaliczenia przedmiotu będą brane pod uwagę: obecność, aktywność na zajęciach, ocena ze sprawdzianu

inne:


18.

Język wykładowy

Język polski19.

Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- ćwiczenia:


18
Praca własna studenta np.:

- przygotowanie do zajęć:

- czytanie wskazanej literatury:


36

36

Suma godzin

90
Liczba punktów ECTS

3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna