Opis założeń do sporządzenia projektu zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi I Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w OpoluPobieranie 10.09 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar10.09 Kb.
Opis założeń do sporządzenia projektu zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Załęczański Łuk Warty PLH100007 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 poz. 1685), (Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 2014 poz. 1072).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu na podstawie sporządzonego planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Załęczański Łuk Warty PLH100007, dokumentacji planów ochrony dla rezerwatów przyrody „Dąbrowa w Niżankowicach” i „Węże” (położonych w całości na terenie obszaru Natura 2000) oraz opinii eksperckich wystąpił do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem znak: WPN.6320.1.13.2011.AM.32 z dnia 12 września 2014 r. o wprowadzenie zmian w bazie obszarów Natura 2000 w zakresie usunięcia z listy przedmiotów ochrony następujących siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt: 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy


z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis) oraz 1096 minóg strumieniowy Lampetra planeri. Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska w Łodzi i Opolu na podstawie danych naukowych zaproponowali dodanie nowych przedmiotów ochrony: 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis (8210-2 szczelinowe zbiorowiska paproci); 4068 dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia; 2448 minóg ukraiński Eudontomyzon mariae; 1146 koza złotawa Sabanejewia aurata; 1149 koza Cobitis taenia; 5085 brzana Barbus barbus; 5339 różanka Rhodeus marus; 1324 nocek duży Myotis myotis (populacja letnia); 1337 bóbr Castor fiber oraz 1188 kumak nizinny Bombina bombina,1037 trzepla zielona Ophiogomphus cecilia.

Zgodnie z art. 28 ust. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.


z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), w przypadku dokonywania zmiany planu zadań ochronnych, sporządzający projekt dokumentu winien umożliwić zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach związanych ze zmianą tego dokumentu, a także zapewnić możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym w art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 39 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).

Szczegółowy tryb dokonywania zmian w planie zadań ochronnych określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186, z późn. zm.). Zgodnie z § 6 w związku


z § 2 ww. rozporządzenia, tryb sporządzenia projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 obejmuje m. in. obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu zapewnią zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność


w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach związanych ze zmianą tego dokumentu poprzez wydanie właściwych Obwieszczeń oraz zamieszczenie pełnej informacji dotyczącej trwającego procesu planistycznego
w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu umieszczonymi pod adresem internetowym: http://lodz.rdos.gov.pl/; http://opole.rdos.gov.pl/.

Sprawę prowadzi i szczegółowych informacji udziela:

Arkadiusz Malec tel. 42 6650970

Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna