Opisy kursóW/przedmiotóWPobieranie 31.8 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar31.8 Kb.
OPISY KURSÓW/PRZEDMIOTÓW:

Kod kursu/przedmiotu


ETD 6052

Tytuł kursu/przedmiotu


PÓŁPRZEWODNIKI, DIELEKTRYKI, MAGNETYKI

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącegoKarol Nitsch, prof. PWr, dr hab. inż.

Imiona, nazwiska oraz tytuły członków zespołu dydaktycznegodr inż. Łukasz Gelczuk, dr hab. inż. Teodor Gotszalk, dr inż. Damian Radziewicz, mgr inż. Adam Szyszka, dr inż. Beata Ściana, mgr inż. Artur Wiatrowski,

Forma zaliczenia kursuForma kursu

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium

Liczba punktów

Tygodniowa liczba godzin35

Forma zaliczenia


Wymagania wstępneZaliczenie wykładów: Półprzewodniki, Dielektryki i Magnetyki.

Krótki opis zawartości całego kursuPomiary parametrów elektrofizycznych półprzewodników, dielektryków i magnetyków. Celem tych pomiarów jest uzyskanie podstawowych informacji o właściwościach materiałów pod kątem ich wykorzystania w elektronice. Uczestnicy kursu zapoznają się z metodami badań, narzędziami diagnostycznymi oraz techniką pomiarów służących charakteryzacji szerokiej gamy materiałów elektronicznych.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych

Liczba godzin

Ćwiczenia, seminarium - zawartość tematyczna
Laboratorium, projekt - zawartość tematycznaPomiary zmiennoprądowe materiałów i elementów elektronicznych

Testowanie materiałów i podzespołów piezoelektrycznych

Pomiary materiałów magnetycznych

Spektroskopia impedancyjna

Elektryczne układy równoważne

Bezkontaktowe metody pomiaru materiałów półprzewodnikowych

Pomiary charakterystyk I-V i C-V struktur półprzewodnikowych

Spektroskopia fotowoltaiczna PVS

Badania półprzewodników metodą LBIC

Spektroskopia głębokich poziomów DLTS

Badanie kontaktów metal - półprzewodnik i metal - dielektryk

Materiał do samodzielnego opracowania
Literatura podstawowa 1. Z. Celiński, Materiałoznawstwo elektrotechniczne, OW Politechniki Warszawskiej 1998

 2. A. Chełkowski, Fizyka dielektryków, PWN, Warszawa 1993

 3. W. Marciniak, Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone, WNT Warszawa 1979

 4. W. Marciniak, Przyrządy półprzewodnikowe MOS, WNT Warszawa, 1991

 5. K. Nitsch, Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej w badaniach materiałów elektronicznych, OW PWr, 1999

 6. D. K. Schroder, Semiconductor Material and device characterization, John Wiley & Sohns, Inc., 1998

Literatura uzupełniająca 1. W. Bogusz, F. Krok, Elektrolity stałe właściwości elektryczne i sposoby ich pomiaru, WNT W-wa 1995.

 2. S. Grimnes, O. G. Martinsen, Bioimpedance & Bioelectricity Basics, Academic Press, 2000

 3. T. Zajt, Metody woltamperometryczne i elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, Oficyna Wydawnicza PGd, 2001

Warunki zaliczenia

DESCRIPTION OF THE COURSES:
Course code

ETD 6052

Course titleSEMICONDUCTORS, DIELECTRICS AND MAGNETICS

Supervising course lecturerKarol Nitsch, Prof.

Other course lecturersŁukasz Gelczuk, PhD, Teodor Gotszalk, PhD DSc, Damian Radziewicz, PhD, Adam Szyszka, MSc, Beata Ściana, PhD, Artur Wiatrowski, MSc,

Course structureCourse form

Lecture

Classes

Laboratory

Project

Seminar

Number of credits

Number of hours /week

1
35

Form of the course completion


PrerequisitesCredit of lectures on Semiconductors and Dielectrics & Magnetic Materials

Course descriptionMeasurements of electrical parameters of semiconductors, dielectric and magnetic materials. These measurements are made in goal to obtain the information about materials characteristics in order they’re used in microelectronics projects. Students will learn investigation methods, diagnostic equipment and measurement techniques which are applied to electronic materials and components characterization.

Lecture


Particular lectures contents

Number of hours

Classes, seminars - the contents
Laboratory, project – the contentsIntroduction to the laboratory (curriculum, requirements)

Ac measurements of electronic components and materials

Investigation of piezoelectric materials and elements

Magnetic materials characterization

Electrical equivalent circuits

Impedance spectroscopy

C-V and I-V measurements

Photovoltaic voltage spectroscopy

Light beam induced current

Deep level transient spectroscopy

Investigation on metal-semiconductor and metal–dielectric contacts

Material for self preparation
Core literature 1. Z. Celiński, Materiałoznawstwo elektrotechniczne, OW Politechniki Warszawskiej 1998

 2. A. Chełkowski, Fizyka dielektryków, PWN, Warszawa 1993

 3. W. Marciniak, Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone, WNT Warszawa 1979

 4. W. Marciniak, Przyrządy półprzewodnikowe MOS, WNT Warszawa, 1991

 5. K. Nitsch, Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej w badaniach materiałów elektronicznych, OW PWr, 1999

 6. D. K. Schroder, Semiconductor Material and device characterization, John Wiley & Sohns, Inc., 1998

Additional literature 1. W. Bogusz, F. Krok, Elektrolity stałe właściwości elektryczne i sposoby ich pomiaru, WNT W-wa 1995.

 2. S. Grimnes, O. G. Martinsen, Bioimpedance & Bioelectricity Basics, Academic Press, 2000

 3. T. Zajt, Metody woltamperometryczne i elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, Oficyna Wydawnicza PGd, 2001

Conditions for course credition


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna