Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: „Rozbudowę i przebudowę pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Tarnobrzegu na cele Przedszkola Integracyjnego wraz zagospodarowaniem terenu na działce nr ewidPobieranie 12.3 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar12.3 Kb.
ABI.VI.271.2.9.2011 Tarnobrzeg, dnia 20.09.2011r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego pn Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: „Rozbudowę i przebudowę pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Tarnobrzegu na cele Przedszkola Integracyjnego wraz zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 645/5 przy ul. Wiejskiej 4 w Tarnobrzegu”

Zamawiający uprzejmie informuje, że w w/w przetargu nieograniczonym jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:
Wasko – Projekt s. c.

Bartłomiej Skoczek, Bernadetta Bigaj – Skoczek

ul. Bursztynowa 5

31-213 Kraków

za cenę brutto: 36 900,00 zł

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała największa liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert zastosowanym w tym postępowaniu.

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia jedynym kryterium, jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

W przedmiotowym postępowaniu ofertom przyznana została następująca punktacja:
 • Oferta nr 1 : SPÓŁDZIELNIA PRACY „INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI” ul. Targowa 18,

  1. Kielce – 66,67 pkt.

 • Oferta nr 3: BUDOFROM mgr inż. Marek Froń Pracownia Projektowa Al. Jana Pawła II 58/32

  1. Stalowa Wola – 28,57 pkt.

 • Oferta nr 4 : a.s.p.i autorskie studio projektowo- inwestycyjne Andrzej Fałat ul. Biernackiego

13a/39 39-300 Mielec – 66,67 pkt.

 • Oferta nr 5: Wasko – Projekt s. c. Bartłomiej Skoczek, Bernadetta Bigaj – Skoczek

ul. Bursztynowa 5 31-213 Kraków – 100,00 pkt.

 • Oferta nr 6: P.P.U.H „VITARO” Wojciech Jędrzejczyk Dziepółć 3, 97-500 Radomsko – 40,00 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca „Eneprojekt” Adam Dziamski Oś. Armii Krajowej 19/6 61-374 Poznań został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający w dniu 15.09.2011r na podst. art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunku z art. 22 ust. 1 pkt. 3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił oferty o wymagane dokumenty.
Mając powyższe na uwadze Wykonawca „Eneprojekt” Adam Dziamski Oś. Armii Krajowej 19/6 61-374 Poznań podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stosownie do art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
Stosownie do dyspozycji art. 92 ust.1 pkt. 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający uprzejmie informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Otrzymują: 1. SPÓŁDZIELNIA PRACY „INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI” ul. Targowa 18, 25-520 Kielce

 2. „Eneprojekt” Adam Dziamski Oś. Armii Krajowej 19/6 61-374 Poznań

 3. BUDOFROM mgr inż. Marek Froń Pracownia Projektowa Al. Jana Pawła II 58/32 37-450 Stalowa Wola

 4. a.s.p.i autorskie studio projektowo- inwestycyjne Andrzej Fałat ul. Biernackiego 13a/39 39-300 Mielec

 5. Wasko – Projekt s. c. Bartłomiej Skoczek, Bernadetta Bigaj – Skoczek ul. Bursztynowa 5 31-213 Kraków

 6. P.P.U.H „VITARO” Wojciech Jędrzejczyk Dziepółć 3, 97-500 Radomsko


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna