Opracowano na podstawie broszury wydanej na zlecenie głÓwnego inspektoratu pracy broszura została wydana we wspóŁpracy z krajowym urzędem ds. ŚRodowiska pracy w danii (nwea) druk oryginału zakład poligraficzny algrafPobieranie 247.95 Kb.
Strona1/3
Data02.05.2016
Rozmiar247.95 Kb.
  1   2   3
OPRACOWANO NA PODSTAWIE BROSZURY WYDANEJ NA ZLECENIE GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY

BROSZURA ZOSTAŁA WYDANA WE WSPÓŁPRACY
Z KRAJOWYM URZĘDEM DS. ŚRODOWISKA PRACY W DANII (NWEA)


DRUK ORYGINAŁU - ZAKŁAD POLIGRAFICZNY ALGRAF.SPIS TREŚCISŁOWO WSTĘPU OD KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP
I GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY

I.

WSTĘP
II.

SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM
1.

ZADANIA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW MIENIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA POŻAROM I INNYM MIEJSCOWYM ZAGROŻENIOM
2.

ZADANIA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW MIENIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA POWAŻNYM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM
3.

KTO PRZECIWDZIAŁA POŻAROM, AWARIOM PRZEMYSŁOWYM I INNYM ZAGROŻENIOM?
III.

ZAKŁADY CHEMICZNE POD NADZOREM PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY
IV.

OGÓLNE PROCEDURY ZACHOWANIA SIĘ W PRZYPADKU ALARMU
1.

ZASADY OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA
2.

PIERWSZA POMOC
V.

JAK SIĘ ZACHOWYWAĆ W PRZYPADKU ZAGROŻENIA?
1.

AWARIE W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH
2.

GŁÓWNE PRZYCZYNY AWARII PRZEMYSŁOWYCH
3.

POŻARY
4.

POŻARY LASÓW
5.

SILNE WIATRY
6.

WYPADKI NA OTWARTYCH ZBIORNIKACH WODNYCH
7.

KATASTROFY KOMUNIKACYJNE
8.

ZAGROŻENIA RADIACYJNE
9.

ZAGROŻENIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEDRODZY PAŃSTWO,

MAMY W POLSCE TYSIĄCE PRZEDSIĘBIORSTW, KTÓRE OPRÓCZ PRACY DAJĄ WIELE SATYSFAKCJI ZARÓWNO PRACOWNIKOM, JAK I KIEROWNICTWU. ZAPEWNIAJĄ ZATRUDNIENIE I POCZUCIE STABILIZACJI ŻYCIOWEJ. RESPEKTUJĄ PRAWO PRACY I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. POZWALAJĄ ŻYĆ NIE TYLKO DNIEM DZISIEJSZYM, ALE TEŻ PLANOWAĆ PRZYSZŁOŚĆ WŁASNĄ I NAJBLIŻSZYCH.

KILKASET SPOŚRÓD TYCH ZAKŁADÓW TO MIEJSCA ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH ZARÓWNO DLA LUDZI JAK I ŚRODOWISKA NATURALNEGO. SĄ ONE PRZEDMIOTEM SPECJALNEJ TROSKI GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY I KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ JAK TEŻ WSZYSTKICH TERENOWYCH STRUKTUR NASZYCH INSTYTUCJI.

BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH, OCHRONA PRACOWNIKÓW I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA - TO PRIORYTETY, KTÓRYMI KIERUJEMY SIĘ W CODZIENNEJ PRACY. TYCH ZADAŃ NIE MOGĄ SPYCHAĆ NA DALSZY PLAN PROBLEMY RYNKOWE CZY CHĘĆ MAKSYMALIZACJI ZYSKÓW. DOTYCZY TO ZARÓWNO NOWYCH ZAKŁADÓW JAK I TYCH, KTÓRE FUNKCJONUJĄ OD KILKUDZIESIĘCIU LAT.

STARAMY SIĘ UZMYSŁOWIĆ ISTOTĘ I POZIOM ZAGROŻEŃ, PRZYGOTOWAĆ DO ODPOWIEDZIALNEGO I SKUTECZNEGO PRZECIWDZIAŁANIA. SZKOLIMY, POUCZAMY, PRZYPOMINAMY. W RAZIE KONIECZNOŚCI ZMUSZENI JESTEŚMY UKARAĆ.

ALE PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE W KAŻDEJ SYTUACJI CELEM NADRZĘDNYM NASZYCH POCZYNAŃ JEST DOBRO CZŁOWIEKA, DOBRO WASZYCH RODZIN I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA, W KTÓRYM ŻYJEMY. NAWET NAJBARDZIEJ NOWOCZESNA TECHNIKA I TECHNOLOGIA MOŻE BOWIEM OKAZAĆ SIĘ ZAWODNA, GDY STOSUJE JĄ CZŁOWIEK NIEKOMPETENTNY, NIEDBAŁY LUB NIESUMIENNY.

STARAMY SIĘ JEDNOCZEŚNIE WSKAZYWAĆ I PRZEKONYWAĆ, ŻE UMIEJĘTNE OBCHODZENIE SIĘ Z RYZYKIEM GWARANTUJE WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ZAKŁADU I W JEGO OTOCZENIU.

POLECAJĄC PAŃSTWA UWADZE NASZ PORADNIK WYRAŻAMY NADZIEJĘ, ŻE PRZYCZYNI SIĘ ON DO WZROSTU WASZEGO BEZPIECZEŃSTWA W PRACY I DOMU.

JESTEŚMY PRZEKONANI, ŻE WSPÓLNY WYSIŁEK TOWARZYSZĄCY REALIZACJI TEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ WZAJEMNE ZROZUMIENIE I CODZIENNA WSPÓŁPRACA INSPEKTORÓW PRACY I PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI, SŁUŻBAMI BHP, LUDŹMI I ORGANIZACJAMI SPOŁECZNIE PRACUJĄCYMI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POZWOLĄ NAM CORAZ LEPIEJ WYPEŁNIAĆ ZASZCZYTNĄ MISJĘ DLA WSPÓLNEGO DOBRA.

KOMENDANT GŁÓWNY

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ GŁÓWNY INSPEKTOR PRACY

NADBRYG. TEOFIL JANKOWSKI ANNA HINTZ
WSTĘP

POSTĘP CYWILIZACYJNY CZYNI ŻYCIE CZŁOWIEKA WYGODNIEJSZYM, CIEKAWSZYM, RADOŚNIEJSZYM. JEDNAKŻE NIEMALŻE KAŻDEMU OSIĄGNIĘCIU TOWARZYSZY ELEMENT RY­ZYKA. ROZWÓJ MOTORYZACJI POZWALA NA SZYBKIE PRZEMIESZCZANIE SIĘ, ALE JEST TAK­ŻE PRZYCZYNĄ TRAGICZNYCH WYPADKÓW I KATASTROF KOMUNIKACYJNYCH (DROGOWYCH, KOLEJOWYCH). DZIĘKI ROZWOJOWI PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO MOŻLIWE JEST WYTWORZE­NIE WIELU DÓBR CODZIENNEGO UŻYTKU, ALE ISTNIEJE TEŻ GROŹBA UWOLNIENIA DO OTO­CZENIA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI. ENERGETYKA JĄDROWA TO BARDZO EFEKTYWNE ŹRÓDŁO POZYSKIWANIA ENERGII, JEDNAK W PRZYPADKU AWARII REAKTORA ATOMOWEGO TAKŻE ŹRÓDŁO MASOWYCH ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI, ZWIERZĄT ORAZ DLA ŚRODOWISKA. PODOBNE PRZYKŁADY MOŻNA PODAĆ PRZY OKAZJI KAŻDEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA. CO WIĘCEJ DYNAMICZNY ROZWÓJ ŚRODKÓW ŁĄCZNOŚCI, W TYM ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU, BARDZO CZĘSTO CZYNI NAS MIMOWOLNYMI UCZESTNIKAMI TRAGICZNYCH WYDARZEŃ, NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA I CZASU, W KTÓRYM ONE POWSTAŁY.

NA SZCZĘŚCIE SKALA ZAGROŻENIA W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW W ZNACZNYM STOP­NIU ZALEŻY OD SPOSOBU RADZENIA SOBIE Z NIMI. GŁÓWNYMI ELEMENTAMI DECYDUJĄ­CYMI O ZDOLNOŚCI ZMNIEJSZENIA ICH POZIOMU ZARÓWNO W ODNIESIENIU DO WŁASNEJ OSOBY, JAK I BLIŻSZEGO ORAZ DALSZEGO OTOCZENIA (DOMU, RODZINY, MIEJSCA PRACY, SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ), SĄ:

 • ZNAJOMOŚĆ NEGATYWNYCH SKUTKÓW JAKIE MOGĄ ONE WYWOŁYWAĆ,

 • ZNAJOMOŚĆ SPOSOBÓW UNIKANIA ICH WYWOŁYWANIA,

 • ZNAJOMOŚĆ SPOSOBÓW OGRANICZANIA ICH NEGATYWNYCH SKUTKÓW, W SYTUACJI GDY ZAPOBIEŻENIE OKAZAŁO SIĘ NIEMOŻLIWE.POMIMO CIĄGŁEGO DOSKONALENIA TECHNICZNYCH SYSTEMÓW PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM (NP. WYKORZYSTYWANIA AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA KOMPUTERO­WEGO, ZDECYDOWANEGO ZWIĘKSZENIA NIEZAWODNOŚCI SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ ITD.) KLUCZOWYM ELEMENTEM KAŻDEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM NADAL POZOSTAJE CZŁOWIEK. JAK WYKAZUJĄ DOŚWIADCZENIA, JEST ON NAJCZĘŚCIEJ BEZPOŚREDNIM LUB POŚREDNIM SPRAWCĄ WIĘKSZOŚCI ZDARZEŃ NIEBEZPIECZNYCH, ALE JEDNOCZEŚNIE LIKWIDACJA WIĘKSZOŚCI ZAGROŻEŃ NIE JEST MOŻLIWA BEZ JEGO UDZIAŁU. DLATEGO W NOWOCZESNYCH SYSTEMACH PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM, BARDZO DUŻĄ UWAGĘ PRZYKŁADA SIĘ DO KWESTII WŁAŚCIWEJ ORGANIZACJI DZIAŁAŃ ZA­POBIEGAWCZYCH I RATOWNICZYCH W KONTEKŚCIE ODPOWIEDNIEGO PRZYGOTOWANIA KADRY. PRZYGOTO­WANIA W TYM ZAKRESIE OBEJMUJĄ ZARÓWNO SFERĘ PRYWATNĄ (NP. DZIAŁANIA UŚWIADAMIAJĄCE PROWADZONE PRZEZ WŁADZE I SŁUŻBY ODPOWIEDZIALNE ZA BEZPIECZEŃSTWO), JAK I SFERĘ SŁUŻBOWĄ (NP. WDROŻENIE ZAKŁADOWEGO SYSTE­MU BEZPIECZEŃSTWA).

NINIEJSZY PRZEWODNIK MA NA CELU PRZEDSTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z WYSTĘPOWANIEM KATASTROF CYWILIZACYJNYCH ORAZ ICH PRZY­CZYN, A TAKŻE DZIAŁANIEM ŻYWIOŁÓW NATURALNYCH. NASZYM CELEM JEST ZAPOZNANIE Z ICH SKUTKAMI DLA LUDZI I ŚRODOWISKA, SPOSOBAMI ZAPOBIEGANIA ORAZ ZACHOWA­NIEM SIĘ W PRZYPADKU ICH POWSTANIA. ZACHĘCAJĄC DO DALSZEJ LEKTURY AUTORZY WY­RAŻAJĄ NADZIEJĘ, ŻE ZAWARTE W PRZEWODNIKU TREŚCI POZWOLĄ CZYTELNIKOM UNIKNĄĆ WIELU SYTUACJI NIEBEZPIECZNYCH W DOMU I W MIEJSCU PRACY. JEŻELI KOMUKOLWIEK, GDZIEKOLWIEK UDA SIĘ ZAPOBIEC JAKIEMUKOLWIEK ZAGROŻENIU LUB OCALIĆ ZAGROŻO­NE ZDROWIE LUB ŻYCIE TO CEL PRZEWODNIKA ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY.
PAMIĘTAJ!
TWOJE ZACHOWANIE W PRACY I DOMU
JEST KLUCZO­WYM ELEMENTEM ZAPOBIEGANIA ZAGROŻENIOM.
SPRAWDŹ, CZY JEST ONO WŁAŚCIWE.

SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM

JEDNYM Z PIERWSZYCH ŻYWIOŁÓW, Z KTÓREGO SKUTKAMI CZŁOWIEK PRÓBOWAŁ SO­BIE RADZIĆ W SPOSÓB ZORGANIZOWANY BYŁ OGIEŃ. JUŻ W CZASACH STAROŻYTNYCH WY­DAWANO PIERWSZE PRZEPISY PORZĄDKOWE POZWALAJĄCE UNIKAĆ POŻARÓW ORAZ OR­GANIZOWANO ZESPOŁY DO WALKI Z ŻYWIOŁEM OGNIA. NASTĘPNIE, DZIĘKI ROZWOJOWI WIEDZY I TECHNIKI, ROZSZERZANO DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE I RATOWNICZE NA INNE OBSZARY ZAGROŻEŃ, Z TEGO WZGLĘDU W WIĘKSZOŚCI KRAJÓW PODSTAWĄ ORGANIZACJI SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM SĄ PRZEPISY O OCHRONIE PRZECIWPOŻARO­WEJ. PODOBNIE JEST W NASZYM KRAJU. DWIE USTAWY: O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻAR­NEJ I O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ OKREŚLAJĄ ZASADNICZE RAMY:

 • ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU I ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ POŻARÓW, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KATASTROF TECHNICZNYCH, CHEMICZNYCH I INNYCH ZAGROŻEŃ,

 • PRZYGOTOWANIA SIĘ DO DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH, W TYM ORGANIZACJI KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO,

 • PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH.

USTAWOWE UREGULOWANIA OKREŚLAJĄ ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ZA­GROŻENIOM, POCZĄWSZY OD POJEDYNCZEGO OBYWATELA, WŁAŚCICIELA LUB ZARZĄDCY OBIEKTU, A SKOŃCZYWSZY NA ORGANACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I PODLEGŁYCH IM SŁUŻBACH RATOWNICZYCH.

W STOSUNKU DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH, UŻYTKUJĄ­CYCH MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE, WIELE ZASADNICZYCH WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA OKREŚLONO, WDRAŻAJĄC JEDNOCZEŚNIE W TYM ZAKRESIE STANDARDY UNII EUROPEJ­SKIEJ, W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.

MAJĄC NA WZGLĘDZIE PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA PONIŻEJ ZOSTANĄ SCHARAKTE­RYZOWANE GŁÓWNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TYCH DWÓCH OBSZARÓW PRZEPISÓW BEZ­PIECZEŃSTWA.


ZADANIA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW MIENIA
W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA POŻAROM I INNYM MIEJSCOWYM ZAGROŻENIOM


WŚRÓD WIELU PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH NALEŻY WYMIENIĆ ZASADNICZE. W STOSUNKU DO WŁAŚCICIELI LUB ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW OBEJMUJĄ ONE:

 • PRZESTRZEGANIE PRZECIWPOŻAROWYCH WYMAGAŃ BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH I TECHNOLOGICZNYCH,

 • WYPOSAŻENIE BUDYNKU, OBIEKTU LUB TERENU W SPRZĘT POŻARNICZY I RATOWNICZY ORAZ ŚRODKI GAŚNICZE, ZGODNIE Z OKREŚLONYMI ZASADAMI,

 • ZAPEWNIENIE KONSERWACJI I NAPRAWY SPRZĘTU ORAZ URZĄDZEŃ, ZGODNIE Z ZASADAMI I WYMAGANIAMI GWARANTUJĄCYMI NIEZAWODNE ICH DZIAŁANIE,

 • ZAPEWNIENIE OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM W BUDYNKU, OBIEKCIE LUB NA TERENIE BEZPIECZEŃSTWA I MOŻLIWOŚCI EWAKUACJI,

 • PRZYGOTOWANIE BUDYNKU, OBIEKTU LUB TERENU DO PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZEJ,

 • ZAZNAJOMIENIE PRACOWNIKÓW Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI,

 • USTALENIE SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA.

ZADANIA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW MIENIA
W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA POWAŻNYM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM


ABY ZMINIMALIZOWAĆ ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW UŻYTKUJĄCYCH MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE, W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA OKREŚLONO NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO ICH WŁAŚCICIELI I ZARZĄD­CÓW (PROWADZĄCYCH):

 • W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU I ILOŚCI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH, ZAKŁADY SĄ KWALIFIKOWANE DO GRUPY ZAKŁADÓW O ZWIĘKSZONYM RYZYKU POWAŻNĄ AWARIĄ PRZEMYSŁOWĄ LUB DO GRUPY ZAKŁADÓW O DUŻYM RYZYKU POWAŻNEJ AWARII PRZEMY­SŁOWEJ;

 • OBIE GRUPY TYCH ZAKŁADÓW OBJĘTE SĄ OBOWIĄZKIEM SPORZĄDZENIA PROGRA­MU ZAPOBIEGANIA AWARIOM, PODLEGAJĄCEGO AKCEPTACJI ODPOWIEDNIEGO KOMEN­DANTA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (PSP) - ZWIĘKSZONEGO RYZYKA KOMENDANTA POWIATOWEGO, ZAŚ DUŻEGO RYZYKA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO; PROGRAM ZAPO­BIEGANIA AWARIOM MA ZA ZADANIE WYKAZAĆ, ŻE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZAKŁADEM GWARANTUJE OCHRONĘ LUDZI I ŚRODOWISKA;

 • ZAKŁADY O DUŻYM RYZYKU SĄ PONADTO OBJĘTE OBOWIĄZKIEM OPRACOWANIA RAPORTU BEZPIECZEŃSTA, PODLEGAJĄCEGO ZATWIERDZENIU PRZEZ KOMENDANTA WO­JEWÓDZKIEGO PSP A TAKŻE OBOWIĄZKIEM SPORZĄDZENIA WEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO-RATOWNICZEGO. MINIMALIZACJI ZAGROŻEŃ SŁUŻY TAKŻE SYSTEMATYCZNE PRZESTRZEGANIE PRAWA PRACY. DBAJĄ O TO INSPEKTORZY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY.

PRZEDKŁADAJĄC RAPORT O BEZPIECZEŃSTWIE PROWADZĄCY ZAKŁAD BĘDZIE ZOBLIGO­WANY WYKAZAĆ, ŻE:

 • ZAKŁAD JEST ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANY DO STOSOWANIA PROGRAMU ZAPO­BIEGANIA AWARIOM I DO ZWALCZANIA AWARII PRZEMYSŁOWYCH,

 • ZAKŁAD SPEŁNIA WARUNKI DO WDROŻENIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA, OKRE­ŚLAJĄCEGO M.IN.: OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW NA WYPADEK AWARII, ZASADY SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA, ZASADY SYSTEMATYCZ­NEJ ANALIZY PRZEWIDYWANYCH SYTUACJI AWARYJNYCH, ZASADY MONITORINGU FUNKCJO­NOWANIA INSTALACJI,

 • PODJĘTO ŚRODKI KONIECZNE DO ZAPOBIEGANIA AWARIOM, I ŻE FUNKCJONOWA­NIE INSTALACJI, W KTÓREJ JEST SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA ZAPEWNIA BEZPIECZEŃ­STWO,

 • ZOSTAŁY OPRACOWANE WEWNĘTRZNE PLANY OPERACYJNO-RATOWNICZE ORAZ DO­STARCZONO INFORMACJE DO OPRACOWANIA ZEWNĘTRZNYCH PLANÓW OPERACYJNO-RATOWNICZYCH.
KTO PRZECIWDZIAŁA POŻAROM, AWARIOM PRZEMYSŁOWYM
I INNYM ZAGROŻENIOM?


WŁAŚCICIELE I ZARZĄDCY OBIEKTÓW NIE SĄ ZAZWYCZAJ W STANIE SAMODZIELNIE PO­RADZIĆ SOBIE Z WSZYSTKIMI ZAGROŻENIAMI. DLATEGO KONIECZNA JEST POMOC W TYM ZAKRESIE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ZEWNĘTRZNYCH SŁUŻB RATOWNICZYCH. W POLSCE GŁÓWNE ZADANIA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA REALIZOWANE SĄ PRZEZ KOMENDY I JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA ODPOWIADA ZA KON­TROLĘ PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRZECIWPOŻARO­WYCH ORAZ DOTYCZĄCYCH PRZECIWDZIAŁANIA PO­WAŻNYM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM, REALIZUJĄC BARDZO WIELE PRZEDSIĘWZIĘĆ W TYM ZAKRESIE, MIĘDZY INNYMI:

 • SYSTEMATYCZNE KONTROLE W OBIEKTACH I NA TERENACH WAŻNYCH Z PUNKTU WIDZENIA BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI (URZĘDY, SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, HOTELE, KINA, TEATRY, ZAKŁADY UŻYTKUJĄCE MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE, LASY I WIELE INNYCH),

 • ODBIORY OBIEKTÓW POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PRZED ICH ODDANIEM DO UŻYTKOWANIA. KONTRO­LE ZWIĄZANE Z ODBIORAMI ZAKŁADÓW PRZED URUCHOMIENIEM PRODUKCJI PRZEPROWA­DZAJĄ TAKŻE INSPEKTORZY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W RAMACH ZAKRESU DZIAŁA­NIA TEGO URZĘDU.

 • PROWADZENIE ROZPOZNANIA ZAGROŻEŃ POD KĄTEM SPORZĄDZENIA PLANÓW I PROCEDUR RATOWNICZYCH.PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PO­WIERZONO TAKŻE GŁÓWNE ZADANIA W ZAKRESIE NADZORU NAD REALIZACJĄ PRZEZ WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW ZAKŁA­DÓW OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM POWAŻNYM AWA­RIOM PRZEMYSŁOWYM, A TAKŻE REALI­ZACJĘ DZIAŁAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH I RATOWNICZYCH W TYM ZAKRESIE, TO JEST:

 • OPINIOWANIE I ZATWIERDZANIE PROGRAMÓW ZAPOBIEGANIA AWARIOM ORAZ RA­PORTÓW O BEZPIECZEŃSTWIE,

 • PRZEPROWADZANIE COROCZNYCH CZYNNOŚCI KONTROLNO - ROZPOZNAWCZYCH W ZAKŁADACH ZWIĘKSZONEGO I DUŻEGO RYZYKA,

 • OPRACOWANIE PRZEZ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP DLA KAŻDEGO ZA­KŁADU O DUŻYM RYZYKU ZEWNĘTRZNEGO PLAN OPERACYJNO-RATOWNICZEGO DLA TERENU NARAŻONEGO NA SKUTKI AWARII PRZEMYSŁOWEJ, POŁOŻONEGO POZA ZAKŁADEM O DU­ŻYM RYZYKU.PONADTO W CELU UŁATWIENIA ZROZUMIENIA ZASAD ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA WYPADEK ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM ZAKŁADÓW PRZEMYSŁO­WYCH UŻYTKUJĄCYCH MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE ORAZ UMOŻLIWIENIA AKTYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KOMENDANCI WOJEWÓDZCY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ:

 • PRZYGOTOWUJĄ PUBLICZNIE DOSTĘPNE WYKAZY, DOTYCZĄCE M.IN. DANYCH O SUBSTANCJACH NIEBEZPIECZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZAKŁADACH NA TERENIE WO­JEWÓDZTWA, PRZYJĘTYCH RAPORTACH O BEZPIECZEŃSTWIE, ZEWNĘTRZNYCH PLANACH RA­TOWNICZYCH, A TAKŻE UDOSTĘPNIAJĄ NA ŻĄDANIE W SIEDZIBIE KOMENDY WYŻEJ WY­MIENIONE DOKUMENTY,

 • OPRACOWUJĄ I UDOSTĘPNIAJĄ INSTRUKCJE O POSTĘPOWANIU NA WYPADEK WY­STĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ,

 • INFORMUJĄ O PRZYGOTOWYWANIU PROJEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH PLANÓW OPERA­CYJNO - RATOWNICZYCH DLA ZAKŁADÓW O DUŻYM RYZYKU ORAZ O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZA­NIA UWAG I WNIOSKÓW, NASTĘPNIE DOKONAJĄ ICH ROZPATRZENIA I INFORMUJĄ O UWZGLĘDNIENIU LUB NIEUWZGLĘDNIENIU WRAZ Z UZASADNIENIEM.

W PRZYPADKU ZAISTNIENIA ZDARZENIA NIEBEZPIECZNEGO Z POMOCĄ POSPIESZĄ JEDNOSTKI RATOWNICZE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻAR­NYCH LUB INNYCH SŁUŻB RATOWNICZYCH ZORGANIZOWANE W KRAJOWYM SYSTEMIE RA­TOWNICZO - GAŚNICZYM. W CHWILI OBECNEJ W RAMACH WYMIENIONEGO SYSTEMU JEST DO DYSPOZYCJI NA TERENIE KRAJU SPECJALI-STYCZNY POTENCJAŁ OKOŁO 500 JEDNOSTEK RATOWNICZO - GAŚNICZYCH PSP ORAZ 3000 JEDNOSTEK OSP PONADTO POMOCĄ SŁU­ŻĄ ZAKŁADOWE SŁUŻBY RATOWNICZE ORAZ KILKUSET SPECJALISTÓW Z RÓŻNYCH DZIEDZIN BEZPIECZEŃSTWA, L ISTNIEJĄCY SYSTEM JEST STALE DOSKONALONY POPRZEZ WŁĄCZANIE W JEGO STRUKTURY NOWYCH PODMIOTÓW RATOWNICZYCH, NP. SZPITALI SPECJALISTYCZ­NYCH, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ITP.

REALIZUJĄC SWOJE ZADANIA PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
STARA SIĘ ZAGWARANTOWAĆ MOŻLIWIE MAKSYMALNE
STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA DLA KAŻ­DEGO MIESZKAŃCA
ORAZ JEGO RODZINY, A TAKŻE SŁUŻYĆ RADĄ KAŻDEMU
ZWRACAJĄCEMU SIĘ O POMOC W TYM ZAKRESIE.

ZAKŁADY CHEMICZNE POD NADZOREM PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

WSZELKIE BŁĘDY W PROCESACH PRODUKCYJNYCH PROWADZIĆ MOGĄ DO ZAGROŻE­NIA ZDROWIA I ŻYCIA PRACOWNIKÓW I WSZYSTKICH KTÓRZY ZNAJDUJĄ SIĘ W POBLIŻU ZA­KŁADÓW. DUŻE ZAKŁADY CHEMICZNE STWARZAJĄCE POTENCJALNE ZAGROŻENIE WYMA­GAJĄ STOSOWANIA SPECJALNYCH PROCEDUR UMOŻLIWIAJĄCYCH ZAGWARANTOWANIE MAKSYMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA LUDZIOM PRACUJĄCYM NA TERENIE ZAKŁADU.

ZAJMUJĄ SIĘ TYM PO URUCHOMIENIU PRODUKCJI W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZAKŁA­DOWE SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. WSZYSCY PRACOWNICY SĄ SYSTE­MATYCZNIE SZKOLENI. STAN INSTALACJI MAGAZYNOWANIA CHEMIKALIÓW I PROCES PRODUKCJI JEST MONITOROWANY W SPOSÓB CIĄGŁY Z WYKORZYSTANIEM NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII. PONIEWAŻ NAJSŁABSZYM ELEMENTEM WSZYSTKICH, NAWET NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANYCH SYSTEMÓW, JEST CZŁOWIEK, SYSTEM KONTROLI I NADZORU MUSI TO UWZGLĘDNIAĆ. ABY ZAGWARANTOWAĆ MAKSIMUM BEZPIECZEŃSTWA OPRÓCZ INNYCH SŁUŻB, INTENSYWNE DZIAŁANIA PODEJMUJE PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY SZCZEGÓLNIE SPRAWDZAJĄC WARUNKI PRACY. NADZÓR I KONTROLA W ZAPOBIEGANIU WIELKIM ZAGROŻENIOM SĄ ZADANIEM PRIORYTETOWYM INSPEKCJI.


PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY JEST PODLEGŁYM SEJMOWI ORGANEM NADZORU I KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRAWA PRACY.
KONTROLE W ZAKŁADACH CHEMICZNYCH PROWADZONE PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEK­CJĘ PRACY DOTYCZĄ NAJCZĘŚCIEJ:

 • IDENTYFIKACJI ZAGROŻEŃ;

 • STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI;

 • WYMAGAŃ EKSPLOATACYJNYCH;

 • PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY.

 • ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM STANOM AWARYJNYM.
DZIAŁANIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY JEST WAŻNYM ELEMENTEM SYSTEMU DBANIA O TO, ABY ZAKŁADY PRACY POTENCJALNIE SPRAWIAJĄCE DUŻE ZAGROŻENIE BYŁY BEZPIECZNE NIE TYLKO DLA PRACOWNIKÓW, ALE I OKOLICZNYCH MIESZKAŃCÓW.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY STARA SIĘ BYĆ ŻYCZLIWYM DORADCĄ, ABY PRACO­DAWCY MOGLI SPROSTAĆ WSZELKIM WYMOGOM WYNIKAJĄCYM Z KODEKSU PRACY I IN­NYCH SZCZEGÓŁOWYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.

NIE WOLNO JEDNAK ZAPOMINAĆ, ŻE PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY DLA ZACHOWA­NIA PRAWORZĄDNOŚCI W STOSUNKACH PRACY MA W DYSPOZYCJI I STOSUJE ŚRODKI PRZY­MUSU. MOŻE WYDAWAĆ NAKAZY I KIEROWAĆ WNIOSKI O USUNIĘCIE NIEPRAWIDŁOWO­ŚCI POWODUJĄCYCH ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I ŻYCIA PRACOWNIKÓW DO ZAPRZESTA­NIA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU WŁĄCZNIE. POSIADA W SWOIM ARSENALE ŚRODKI REPRESJI W POSTACI MANDATÓW A NAWET SKIEROWANIA SPRAWY DO ROZPATRZENIA PRZEZ SĄD.

JEŻELI COKOLWIEK CIĘ NIEPOKOI, PODEJRZEWASZ, ŻE PRAWO PRACY JEST ŁAMANE, LUB CZUJESZ SIĘ ZAGROŻONY SĄSIEDZTWEM DUŻEGO ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO LUB W NIM PRACUJESZ, MOŻESZ OSOBIŚCIE LUB ANONIMOWO ZGŁOSIĆ SWOJE WĄTPLIWOŚCI DO OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W MIEŚCIE WOJEWÓDZKIM LUB NAJBLIŻSZEGO BIU­RA TERENOWEGO.
  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna