Opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2012 roku) fairyland 5 Poziom A2 wg cef (esokj) lipiec 2012 WstępPobieranie 434.04 Kb.
Strona1/5
Data03.05.2016
Rozmiar434.04 Kb.
  1   2   3   4   5


Joanna Gołąb

(modyfikacja: Alicja Cholewa-Zawadzka;

propozycje tematów lekcji: Aleksandra Sobala)

Rozkład materiału
z tematami lekcji


(opracowany zgodnie z nową podstawą programową

obowiązującą od września 2012 roku)

FAIRYLAND 5

Poziom A2 wg CEF (ESOKJ)
lipiec 2012

Wstęp
Podręcznik Fairyland 5 stanowi kontynuację znakomitego kursu Fairyland przeznaczonego do nauki języka angielskiego w szkole podstawowej. Seria szybko zyskała sympatię uczniów, którzy z pomocą jej baśniowych bohaterów: Woody’ego, Alvina, Frosty’ego, Willow i Erliny czynią coraz większe postępy językowe. W piątej części serii poznajemy nowe postaci, bardziej przemawiające do 11-latków. Tym razem uczniom towarzyszą sympatyczne nastolatki – Lee, Harry, Emma i Mona, które posiadają niezwykłe moce, umożliwiające im przeżywanie fantastycznych przygód – wycieczkę na wirtualne safari, schwytanie sklepowego złodzieja czy uratowanie wieloryba.

Nowi bohaterowie to jedna z wielu zalet kursu. Wyróżnia się on także idealnym przystosowaniem treści nauczania do wieku ucznia, jego potrzeb i oczekiwań, bogatym materiałem ilustracyjnym i ciekawym doborem tekstów. Recenzenci Ministerstwa Edukacji Narodowej podkreślali jego nowoczesność, systematyczność i przejrzystość, a także umiejętne prezentowanie komponentu kulturowego.

Niniejszy rozkład materiału, którego ogólne założenia i sposób prezentacji są kontynuacją rozkładów materiału do poprzednich podręczników serii, stanowi szczegółowe zestawienie zawartości podręcznika i Zeszytu ćwiczeń pod kątem ćwiczonych sprawności
i podsystemów języka, w tym słownictwa, gramatyki i wymowy. Jasna struktura
i tabelaryczny układ treści ułatwią nauczycielowi jego codzienną pracę.

Rozkład materiału do Fairyland 5 zakłada, że nauczyciel dysponuje trzema jednostkami lekcyjnymi tygodniowo, a praca nad każdym z dziesięciu modułów (części: a, b, c i d) zajmie około ośmiu godzin. Pozostałe lekcje w module wymagają jednej lub dwóch godzin. Dwie jednostki lekcyjne powinny być przeznaczone na utrwalenie materiału i sprawdzian. Realizacja otwierającego podręcznik modułu powtórzeniowego przewidziana została na 4 godziny lekcyjne.

Poniższy rozkład materiału stanowi propozycję i może podlegać modyfikacjom, szczególnie że przygotowano go do realizacji w trakcie ok. 109 godzin lekcyjnych.

ROZKŁAD MATERIAŁU – Fairyland 5


Str./ Ilość lekcji/ Data

Słownictwo

Elementy gramatyki

Elementy komunikacji.
Wymowa


Elementy słuchania, czytania i pisania

MODUŁ 0 – Welcome back!

str. 4-11

4 lekcje:

1) ……


2) ……

3) ……


4) ……


 • powtórzenie słownictwa: przedmioty szkolne, liczebniki główne i porządkowe, nazwy państw, pory roku, miesiące, dni tygodnia, przedmioty osobistego użytku, dyscypliny sportu, wyposażenie domu, nazwy produktów żywnościowych i opakowań, nazwy zwierząt

 • zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia

 • przymiotniki i zaimki dzierżawcze

 • regularne i nieregularne formy liczby mnogiej rzeczowników

 • przyimki miejsca i kierunku

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji z użyciem liczebników porządkowych i zaimków

 • podawanie czasu

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: wiek, data urodzenia, adres zamieszkania itd.

 • słuchanie i czytanie: piosenka o bohaterach serii Fairyland – uzupełnianie brakujących słów w zdaniach

 • czytanie: dobieranie odpowiedzi do podanych pytań

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie brakujących zaimków w zdaniach

 • pisanie: zapisywanie nazw miesięcy i dni tygodnia

Tematy lekcji: 1. Welcome back! – przedmioty szkolne, liczebniki – powtórzenie wiadomości.

2. Are these your pencils? – zaimki, liczba mnoga, ćwiczenia leksykalne.

3. What is there in Tina’s room? – ćwiczenia leksykalno-gramatyczne; powtórzenie materiału z klasy czwartej.

4. Poznajemy nowy podręcznik.

MODUŁ 1 – Unit 1a – Old friends, New friends

str. 12-13

2 lekcje:

5) ……


6) ……


 • nazwy mebli i urządzeń: shelves, chest of drawers, bunk bed, mat, bedside table, air conditioner, laptop, iPod

 • czas teraźniejszy ciągły Present Continuous (czynności odbywające się w danej chwili) – zdania twierdzące, pytające i przeczące, krótkie odpowiedzi, zasady tworzenia (także w Zeszycie ćwiczeń: 1e – Grammar Focus, str. 6)

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: opisywanie swojego pokoju

 • słuchanie i czytanie: historyjka obrazkowa (Mona urządza swój pokój) – poprawianie błędnych informacji w podanych zdaniach

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie zdań właściwymi słowami i krótkiego e-maila czasownikami we właściwej formie

 • pisanie: opis swojego pokoju (Portfolio)

Zeszyt ćwiczeń:

 • czytanie i pisanie: zapisywanie wyrazów związanych z domem (np. nazwy mebli, czasowniki)

 • pisanie: wybór gramatycznie poprawnej reakcji (z dwóch podanych)

Tematy lekcji: 1. Old friends, new friends – urządzamy mieszkanie.

2. I am tidying my room – powtórzenie czasu Present Continuous.Str./ Ilość lekcji/ Data

Słownictwo

Elementy gramatyki

Elementy komunikacji.
Wymowa


Elementy słuchania, czytania i pisania

MODUŁ 1 – Unit 1b – It’s party time! & Unit 1c – Hobbyland

str. 14-15

2 lekcje:

7) ……


8) ……


 • obowiązki domowe: go shopping, do the vacuuming, cook, make the beds, do the washing up, do the ironing, dust the furniture, mop the floor

 • czas teraźniejszy ciągły Present Continuous – zamiary i plany (What are you doing tomorrow?) (także w Zeszycie ćwiczeń: 1e – Grammar Focus, str. 7)

 • omawianie weekendowego przyjęcia

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: plany weekendowe (A: Are you doing anything next weekend? B: I’m having a Hollywood theme party next Saturday.)

 • wymowa dźwięków , (litery: u, o, a)

Zeszyt ćwiczeń:

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: kto co robi? (na podstawie obrazka): Is [Ryan] mopping the floor? No, he isn’t. He is [cooking dinner].

 • słuchanie i czytanie: historyjka obrazkowa – wyszukiwanie informacji

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie podanych zdań czasownikami w czasie Present Continuous

 • słuchanie: dopasowywanie osób do zadań związanych z organizacją przyjęcia (Mike prepare the food and drinks)

 • pisanie: zaproszenie na przyjęcie (Portfolio)

Zeszyt ćwiczeń:

Tematy lekcji: 1. It’s party time! – prace domowe na wesoło.

2. We’re having a party – piszemy zaproszenie na przyjęcie.

str. 16-17

2 lekcje:

9) ……


10) ……


 • zajęcia czasu wolnego: play sports, collect comics, surf the Net, hang out with friends, go to a sleepover, download music, send text messages, read magazines

 • czas teraźniejszy ciągły Present Simple – zdania twierdzące, pytające i przeczące, krótkie odpowiedzi, zasady tworzenia

 • czas Present Simple i Present Continuous – porównanie (także w Zeszycie ćwiczeń: 1e – Grammar Focus, str. 7-8)

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: zajęcia czasu wolnego

 • czytanie: kwiz na temat zajęć czasu wolnego

 • czytanie i pisanie: tworzenie zdań z użyciem przysłówków częstotliwości, uzupełnianie zdań czasownikami w czasie Present Simple lub Present Continuous

Zeszyt ćwiczeń:

 • słuchanie i czytanie: wyjazd Anny za granicę – wybór wielokrotny

 • pisanie: podpisywanie obrazków

Tematy lekcji: 1. Hobbyland – czym zajmujemy się w wolnym czasie?

2. Present Simple vs Present Continuous – porównanie czasów teraźniejszych.


Str./ Ilość lekcji/ Data

Słownictwo

Elementy gramatyki

Elementy komunikacji.
Wymowa


Elementy słuchania, czytania i pisania

MODUŁ 1 – Unit 1d – Time for fun & Enta the Dragon, Fun Time

str. 18-19

2 lekcje:

11) ……


12) ……


 • słownictwo związane z grami wideo i grami komputerowymi: characters, story-line, players, video game, computer game

 • forma -ing (I love playing sports.) (także w Zeszycie ćwiczeń: 1e – Grammar Focus, str. 9)

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat zajęć czasu wolnego

 • omawianie zakupu gry wideo

 • czytanie i pisanie: tekst prezentujący dwie gry wideo – dopasowywanie synonimów

 • słuchanie: rozmowa kolegów na temat gry komputerowej – pytania typu prawda/ fałsz

 • czytanie i pisanie: łączenie zdań za pomocą spójników

 • pisanie: e-mail opisujący ulubioną grę komputerową (Portfolio)

Zeszyt ćwiczeń:

 • pisanie: e-mail (uczeń przedstawia się koledze)

Tematy lekcji: 1. Time for fun – praca z tekstem.

2. Wyrażanie preferencji – I like, I enjoy…

str. 20-21

1 lekcja:

13) ……Enta the Dragon: historyjka obrazkowa (czytanie i słuchanie, czytanie z podziałem na role)

Fun Time: układanie wyrazów z rozsypanki literowej; humor obrazkowy; piosenka I need a Super Mario… (słuchanie i czytanie; pisanie: alternatywna wersja piosenki)

Powtórzenie i utrwalenie materiału – Checkpoint 1, str. 122 (także w Zeszycie ćwiczeń, str. 10-11)

Tematy lekcji: 1. Enta the Dragon – historyjka obrazkowa. Fun Time: dziwne wynalazki; piosenka I need a Super Mario….Str./ Ilość lekcji/ Data

Słownictwo

Elementy gramatyki

Elementy komunikacji.
Wymowa


Elementy słuchania, czytania i pisania

MODUŁ 2 – Unit 2a – Virtual Reality & Unit 2b – Jobs for all

str. 22-23

2 lekcje:

14) ……


15) ……


 • zawody: computer programmer, dog walker, fashion designer, vet, photographer, shop assistant

 • obowiązki: take photos, work in a shop, design computer programmes, help sick animals, make fashionable clothes, take dogs for a walk

 • zwroty: Good idea!, It sounds like fun., I’m not so sure.

 • czas przeszły prosty (Past Simple): zdania twierdzące, pytające i przeczące, krótkie odpowiedzi (także w Zeszycie ćwiczeń: 2e – Grammar Focus, str. 16)

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji (zajęcia zeszłego weekendu): Where did you go? What did you do? Did you have a good time?

 • słuchanie i czytanie: historyjka obrazkowa – dobieranie postaci do czynności

 • czytanie: dobieranie zawodów do przypisanych im obowiązków; zakreślanie właściwej formy czasownika

 • czytanie i pisanie: tworzenie zdań pytających na podstawie zdań twierdzących

 • pisanie: krótki tekst o zajęciach zeszłego weekendu (Portfolio)

Zeszyt ćwiczeń:

 • pisanie: rozwiązywanie krzyżówki

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami

 • pisanie: uzupełnianie dialogu odpowiednimi wyrażeniami (np. Let me show you; So am I.)

Tematy lekcji: 1. Virtual Reality – mój wymarzony zawód.

2. I wanted to be a teacher... – czas przeszły Past Simple.

str. 24-25

2 lekcje:

16) ……


17) ……


 • przymiotniki określające charakter: creative, patient, friendly, kind, sociable, reliable, brave, hard-working, careful, honest, loving, practical

 • czynności: watch a play, clean the kitchen, plant flowers, read a book, fix the car, watch a film

 • zwroty: good/ bad at, fond of, interested in, bored with

 • czas przeszły ciągły (Past Continuous): zdania twierdzące, pytające i przeczące, krótkie odpowiedzi (także w Zeszycie ćwiczeń: 2e – Grammar Focus, str. 17)

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji (czynności wykonywane zeszłego dnia o godz. 19): I was watching TV at seven o’clock yesterday evening.

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat idealnego zawodu dla czterech nastolatków (John wants to be a …) i swoich planów zawodowych: I want to be a teacher because…

 • czytanie: tekst o czterech nastolatkach i ich zawodowych aspiracjach – dobieranie postaci do zawodów

 • czytanie i pisanie: tworzenie zdań z rozsypanych wyrazów; uzupełnianie raportu inspektora Parrota

 • słuchanie: dochodzenie w sprawie włamania do posesji Lorda Spooka – pytania typu prawda/ fałsz

 • pisanie: krótki tekst informujący o tym, co uczeń/ uczennica i jego/ jej rodzina robili wczoraj o godzinie 19 (Portfolio)

Zeszyt ćwiczeń:

 • pisanie: rozsypanka wyrazowa

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie zdań; wybieranie właściwego przyimka (z dwóch podanych)

Tematy lekcji: 1. Jobs for all – przymiotniki określające charakter.

2. I was waiting for the bus – czas przeszły ciągły Past Continuous.Str./ Ilość lekcji/ Data

Słownictwo

Elementy gramatyki

Elementy komunikacji.
Wymowa


Elementy słuchania, czytania i pisania

MODUŁ 2 – Unit 2c – On the move & Unit 2d – The world’s got talent

str. 26-27

2 lekcje:

18) ……


19) ……


 • środki transportu: ship, double-decker bus, coach, helicopter, scooter, van, bicycle, motorbike, underground, tram

 • czynności: play with toys, play computer games, walk to school, go to school by bike, write letters/ emails, eat vegetables

 • uczucia: hate vegetables

 • zwroty: by car/ taxi/ ship, on foot (także w Zeszycie ćwiczeń)

 • konstrukcja used to: zdania twierdzące, pytające i przeczące (także w Zeszycie ćwiczeń: 2e – Grammar Focus, str. 18)

 • czas przeszły prosty (Past Simple) i ciągły (Past Continuous): porównanie (także w Zeszycie ćwiczeń: 2e – Grammar Focus, str. 18-19)

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji (na temat wycieczki szkolnej): Where did you go on your school trip last week?

 • opisywanie obecnych zajęć Wendy i tych sprzed 3 lat

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie tekstu o historii środków transportu

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie tekstu czasownikami w czasie Past Simple i Past Continuous

 • słuchanie: zakończenie opowiadania – wybór właściwej opcji

 • pisanie: własne zakończenie opowiadania (Portfolio)

Zeszyt ćwiczeń:

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami; odpowiadanie na pytania; dobieranie odpowiedzi do podanych pytań

 • słuchanie: dobieranie czynności do osób, które je wykonują

Tematy lekcji: 1. On the move – konstrukcja used to.

2. Past Simple vs Past Continuous – porównanie czasów przeszłych.

str. 28-29

2 lekcje:

20) ……


21) ……


 • słownictwo używane w krótkich opisach biograficznych: perform, cure, end up, overdo

 • przysłówki: badly, happily, carefully itd.

 • przysłówki sposobu (badly, well, late, early itd.) (także w Zeszycie ćwiczeń: 2e – Grammar Focus, str. 19)

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji (wywiad ze sławną osobą)

 • wymowa dźwięków: , , (litera a i o)

 • czytanie: tekst o dwóch szczególnie uzdolnionych nastolatkach – pytania otwarte i uzupełnianie zdań słowami z tekstu

 • słuchanie: tekst o uzdolnionej nastolatce – pytania typu prawda/ fałsz

 • czytanie i pisanie: pisanie zdań z użyciem przysłówków na podstawie zdań zawierających przymiotniki

 • pisanie: artykuł o sławnej osobie do szkolnej gazetki (Portfolio)

Zeszyt ćwiczeń:

 • pisanie: opowiadanie o odbytej podróży

Temat lekcji: 1. The world’s got talent – rozumienie tekstu czytanego.

2. Przeprowadzamy wywiad. Przysłówki sposobu – zasady tworzenia i użycia.

  1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna