Opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2012 roku) starland 2 Poziom A1 wg cef (esokj) czerwiec 2012 WstępPobieranie 309.71 Kb.
Strona1/3
Data04.05.2016
Rozmiar309.71 Kb.
  1   2   3


Dorota Ostaszewska

(modyfikacja i propozycje tematów lekcji: Alicja Cholewa-Zawadzka)Rozkład materiału
z tematami lekcji


(opracowany zgodnie z nową podstawą programową

obowiązującą od września 2012 roku)

STARLAND 2

Poziom A1 wg CEF (ESOKJ)czerwiec 2012
Wstęp
Dzięki zmianom, jakie na przestrzeni ostatnich kilku lat dokonały się w polskim systemie edukacji, nauka języka obcego nabrała zupełnie nowego charakteru. Zajęcia z języka obcego stały się obowiązkowym elementem nauczania zintegrowanego, co oznacza, że nauczyciele klas IV–VI szkoły podstawowej rzadko mają do czynienia z uczniami początkującymi, szczególnie
w przypadku języka angielskiego. Korzyści, które ta zmiana niesie, są oczywiste i nie trzeba ich wyliczać; warto jednak zastanowić się nad jej wpływem na proces nauczania języka obcego na drugim etapie edukacyjnym. Kwestią najważniejszą okaże się tu zapewne odpowiedni dobór materiału językowego i treści kursu.

Wydaje się, że wzrost zaawansowania językowego uczniów musi iść w parze


z poszerzaniem zakresu treści, jakie potrafią w języku obcym zrozumieć i przekazać. Zgodnie
z tym poglądem, każdy kolejny rok nauki języka powinien przynosić znaczące zwiększenie liczby opanowanych struktur gramatycznych i jednostek leksykalnych, a także zauważalny przyrost wiedzy ogólnej, umożliwiający uczniom rozumienie i tworzenie coraz bardziej skomplikowanych wypowiedzi na coraz więcej tematów. Czego zatem należy uczyć na lekcjach języka angielskiego w klasach IV–VI szkoły podstawowej, kiedy uczniowie mają już za sobą przynajmniej trzy lata nauki tego języka?

Żeby odpowiedzieć na powyższe pytanie, trzeba przede wszystkim uświadomić sobie, jak błędne jest przekonanie, że liczba lat nauki języka przekłada się bezpośrednio na stopień zaawansowania wiedzy ogólnej i umiejętności językowych. Gdyby tak było, każdy dorosły człowiek z łatwością prowadziłby w języku ojczystym skomplikowane dyskusje na temat fizyki nuklearnej, tymczasem wielu ludzi doświadcza problemów z jasnym przekazem myśli


w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. Nauka języka, także rodzimego, jest procesem potencjalnie nieskończonym. Ponadto warto zauważyć, że chociaż uczniowie klas IV–VI nie są już początkującymi użytkownikami języka obcego, pozostają młodszymi nastolatkami, których wiedza i zainteresowania nie uległy większym zmianom. Dylemat nauczyciela polega zatem na znalezieniu odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób rozwijać umiejętności językowe uczniów, nie wykraczając poza zakres ich możliwości umysłowych i poza krąg ich doświadczeń i fascynacji.

Trzyczęściowy kurs Starland, przygotowany przez wydawnictwo Express Publishing, jest dostosowany do potrzeb uczniów w wieku 10–12 lat, którzy znają już podstawy języka angielskiego. Charakterystyczną cechę kursu stanowi innowacyjne podejście do nauczania leksyki. O ile w większości podręczników dominuje tendencja do prezentowania nowego słownictwa w powiązaniu z innymi wyrazami i zwrotami z tego samego zakresu tematycznego, filozofia nauczania w Starland opiera się w znacznej mierze na kontekstualizacji materiału leksykalnego. Uczniowie odkrywają znaczenie słów poprzez analizowanie środowiska językowego, w jakim zostały użyte; następnie, dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom, uczą się stosować nie tyle same wyrazy, ile całe związki leksykalne. Ma to wiele zalet: po pierwsze naśladuje naturalny proces uczenia się języka, po drugie pozwala na lepsze i szybsze zapamiętywanie słownictwa, po trzecie w znacznym stopniu eliminuje problemy, jakie napotyka wielu zaawansowanych już użytkowników języka obcego – trudności z prawidłowym doborem wyrazów do użycia w danym kontekście. Prezentowana w podręcznikach Starland kombinacja dwóch technik: grupowania nowych słów w zestawy tematyczne i kontekstualizacji materiału leksykalnego gwarantuje szybki i trwały przyrost sprawności słownikowej uczniów.

Jeśli chodzi o rozwój kompetencji gramatycznej, kurs Starland koncentruje się raczej na powolnym i systematycznym budowaniu prawidłowych nawyków językowych, niż na gwałtownym zwiększaniu liczby struktur, z jakimi uczeń się zapoznaje. Zadaniem nauczyciela jest tutaj przede wszystkim dbałość o systematyzowanie i pogłębianie umiejętności uczniów
w ramach znanych im już konstrukcji; pojawiające się stopniowo nowe elementy gramatyki są prezentowane w bogatym znaczeniowo kontekście i ćwiczone poprzez zadania wymagające praktycznego zastosowania danej struktury w sytuacjach komunikacyjnych.

Inną zasługującą na szczególną uwagę cechą podręczników Starland jest konsekwentne budowanie umiejętności uczniów w zakresie tworzenia własnych tekstów pisanych. Nauczanie pisania w języku obcym jest często postrzegane jako odrębny element instrukcji językowej, realizowany podczas lekcji poświęconych w całości rozwijaniu tej trudnej sprawności. Nauczyciel korzystający z kursu Starland szybko odkryje, że zadania wymagające napisania kilkuzdaniowego tekstu stanowią tutaj codzienną niemal praktykę: uczniowie w formie pisemnej reagują na treści przedstawione w materiałach do czytania, prezentują samodzielnie wyszukane w Internecie informacje, wykorzystują nowe struktury gramatyczne i słownictwo. W ten sposób opanowują reguły rządzące angielską składnią, która w znacznym stopniu różni się od składni polskiej, przede wszystkim ze względu na pozycyjny charakter języka angielskiego, gdzie


o znaczeniu zdania decydują nie formy gramatyczne, ale szyk wyrazów. Ponadto zalecenie, by uczniowie napisali krótki tekst, zamiast wypowiadać się ustnie, gwarantuje, że każdy uczeń –
a nie jedynie ochotnik – wykona zadanie; dzięki temu nauczyciel może mieć pewność, że wszyscy mieli okazję przećwiczyć nowy materiał. Warto także zauważyć, że w drugiej części kursu – Starland 2 – jednym z elementów nauki pisania jest tłumaczenie fragmentów tekstu
z języka polskiego (Zeszyt ćwiczeń).

Starland 2, druga część kursu, przeznaczona dla piątoklasistów, podzielona jest na osiem modułów o stałej budowie, dobrze już znanej użytkownikom Starland 1. Pierwsze dwie jednostki w każdym module (a i b) koncentrują się na wprowadzeniu nowego materiału leksykalnego oraz albo na odświeżeniu i pogłębieniu umiejętności uczniów w zakresie znanych im elementów gramatyki, albo na prezentacji nowych struktur. Kolejna lekcja (c) poświęcona jest rozwijaniu sprawności językowych, a następna – czwarta (d) – skupia uwagę uczniów na konkretnych sytuacjach komunikacyjnych i charakterystycznych dla tych sytuacji słowach
i zwrotach. W części piątej i szóstej uczniowie mają szansę wykorzystać język angielski do poszerzenia wiedzy ogólnej: lekcja (e) poświęcona jest elementom wiedzy o kulturze, a lekcja (f) prezentuje treści związane z różnymi dziedzinami nauki. Ostatnia lekcja (g) w każdym module stwarza okazję do powtórzenia materiału w niecodzienny, często zabawny sposób. Co najważniejsze, wszystko, co zawiera podręcznik, odpowiada możliwościom, wiedzy
i zainteresowaniom dzieci z grupy wiekowej, dla jakiej kurs jest przeznaczony.

Prezentowany tutaj rozkład materiału do podręcznika Starland 2 opiera się na następujących założeniach: 1. nauczyciel dysponuje trzema jednostkami lekcyjnymi tygodniowo,

 2. praca nad każdym z ośmiu modułów zajmuje dziesięć godzin: części (a) i (b) – 4 godziny, część (c) – 2 godziny, części (d), (e), (f) i (g) – po jednej godzinie,

 3. nauczyciel przeznacza dwie jednostki lekcyjne na utrwalenie materiału i sprawdzian po ukończeniu pracy nad każdym z modułów,

 4. realizacja otwierającego podręcznik modułu powtórzeniowego wymaga 4 godzin lekcyjnych.

Niniejszy rozkład materiału stanowi propozycję i może podlegać modyfikacjom, szczególnie że przygotowano go do realizacji w trakcie ok. 100 godzin.

Rozkład materiału – Starland 2


Str./ Ilość lekcji/ Data

Słownictwo

Umiejętności językowe:

Gramatyka

mówienie

słuchanie, czytanie

pisanie

Starter

str. 4-8


4 lekcje:

1) ……


2) ……

3) ……


4) ……

 • wyposażenie nastolatka: desk, schoolbag, skis, pencil, camera itd.

 • liczebniki główne i porządkowe

 • odzież: coat, socks, shirt, dress itd.

 • produkty spożywcze, owoce, warzywa: crisps, grapes, garlic itd.

 • części ciała: arm, knee, lip itd.

 • wyposażenie mieszkania: fireplace, washbasin, pillows itd.

 • zwierzęta: owl, elephant, fox itd.

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji – lokalizacja przedmiotów: Where is (the cap)?It’s there, (on the bed.)

 • pytanie o godzinę, udzielanie odpowiedzi

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: lubiane i nielubiane produkty spożywcze

 • opisywanie pomieszczeń mieszkalnych (na podstawie obrazków)

 • kupowanie pamiątek

 • witanie się, uzyskiwanie i udzielanie informacji: rozmowa z mamą kolegi/ koleżanki

 • użycie liczebników głównych i porządkowych

 • konstrukcja there is/ there are

TEMATY LEKCJI:

1. Where’s the watch? – Przypomnienie wiadomości z kl. IV. Opisywanie ilustracji, godziny.

2. Liczebniki główne i porządkowe, ubrania – ćwiczenia leksykalne.

3. Do you like…? – krótkie dialogi nt. jedzenia. Części ciała – słownictwo.

4. Opisywanie ilustracji. Tworzenie i odgrywanie dialogów w parach.


Zeszyt ćwiczeń:

 • gramatyka: czasownik have got [str. 2];

 • czytanie: wyszukiwanie wyrazów w ciągu liter [str. 2];

 • pisanie: układanie i zapisywanie pytań (rozsypanka wyrazowa), zapisywanie odpowiedzi [str. 3]

Moduł 1 – At work, at play

Słownictwo: zawody i profesje: postman, chef, dentist itd.


1a – 1b
str. 9-13

4 lekcje:

5) ……

6) ……


7) ……

8) ……


 • profesje i zawody: fashion designer, magician’s assistant, model itd.

 • wyrażanie opinii: dobre i złe strony pracy w różnych zawodach, cechy potrzebne do wykonywania różnych zawodów

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji, wyrażanie opinii: lubiane i nielubiane filmy, rodzaje muzyki, style ubierania się

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: życie i zwyczaje nastolatki imieniem Kelly (ćwiczenie z luką informacyjną)

 • opisywanie pogody, własnego ubioru i wykonywanych czynności

 • słuchanie i czytanie: dwa krótkie teksty opisujące niezwykłe zajęcia – przewidywanie treści tekstów (układanie pytań), dopasowanie opisanych zawodów do podanych zdań • czasy teraźniejsze: Present Simple i Present Continuous

 • przysłówki częstotliwości

 • konstrukcje czasownikowe: użycie bezokolicznika i formy -ing

TEMATY LEKCJI:

1. Jobs with a difference – nazwy zawodów, praca z tekstem.

2. Do you like rock music? – tworzenie i odgrywanie dialogów.

3. Present Simple i Present Continuous – porównanie czasów teraźniejszych.

4. Przysłówki częstotliwości, czasownik + -ing/ to + bezokolicznik. Ćwiczenia gramatyczne.1c
str. 14-15

2 lekcje:

9) ……

10) ……


 • zwierzęta: penguin, hedgehog, eagle itd.

 • przyjmowanie ról: wywiad z udomowionym pingwinem (na podstawie tekstu)

 • słuchanie i czytanie: krótki artykuł o niezwykłym zwierzątku domowym – przewidywanie treści tekstu, uzupełnianie podanych zdań informacjami z tekstu

 • słuchanie: wypowiedzi uczniów na temat ich klasowego zwierzątka: wybór właściwego zwierzęcia (opcje w postaci obrazków)

 • krótki artykuł opisujący zwierzątko domowe (Portfolio)TEMATY LEKCJI:

1. The Shopping Penguin – czytanie. Przeprowadzanie wywiadu – praca w parach.

2. My Pet – słuchanie; pisanie artykułu do gazetki szkolnej.


Moduł 1 – At work, at play


1d

Everyday English
str. 16

1 lekcja:

11) ……
 • rozmowa o ulubionych zajęciach weekendowych, ustalanie spotkania i sposobu wspólnego spędzenia czasu

 • czytanie i słuchanie: rozmowa dwojga przyjaciół na temat wspólnego spędzenia weekendu – przewidywanie treści rozmowy, pytania otwarte, czytanie dialogu z podziałem na role, wyszukiwanie w dialogu zwrotów o podanym znaczeniu

TEMAT LEKCJI: 1. My free-time activities – tworzenie i odgrywanie dialogów w parach.


1e

Culture Corner
str. 17

1 lekcja:

12) ……
 • słuchanie i czytanie: dwa krótkie teksty na temat dyscyplin sportowych popularnych w Wielkiej Brytanii i na Filipinach – przewidywanie treści tekstów (układanie pytań), pytania typu T/ F

TEMAT LEKCJI: 1. Favourite Partimes – ulubione zabawy w Wielkiej Brytanii i na Filipinach. Ćwiczenia wymowy.


1f

PSHE
str. 18

1 lekcja:

13) ……
 • udzielanie porad: jak zapewnić sobie dobry sen

 • udzielanie informacji o sobie: problemy ze snem, stosowane środki zaradcze

 • słuchanie i czytanie: artykuł z poradami dla ludzi mających problemy ze snem: przewidywanie treści tekstu, robienie notatek

TEMAT LEKCJI: 1. How to get a good night’s sleep – problemy ze snem. Czytanie i mówienie.

Moduł 1 – At work, at play


1g

Time Out
str. 19

1 lekcja:

14) ……


 • powtórzenie słownictwa z modułu: profesje i zawody • czytanie: kwiz oparty o informacje zawarte w module – pytania otwarte

 • czytanie i słuchanie: piosenka – wyszukiwanie nazw zawodów i profesji w tekście piosenkiTEMAT LEKCJI: 1. Powtórzenie materiału z modułu 1. Piosenka When I grow up.

Zeszyt ćwiczeń:

 • czytanie: kwiz na temat sławnych ludzi – określanie zawodu bohaterów kwizu [str. 8]; wywiad z muzykiem – uzupełnianie luk podanymi zwrotami [str. 9]; rozmowa na temat sposobów spędzania czasu wolnego – uzupełnianie luk podanymi słowami [str. 9]; tekst opisujący pracę psychologa zajmującego się problemami zwierząt – wyszukiwanie w tekście zwrotów o podanym znaczeniu, dopasowanie początków zdań do ich zakończeń [str. 10];

 • słuchanie: uzupełnianie luk [str. 10]; dyktando (nazwy profesji i zawodów) [str. 11];

 • pisanie: krótki artykuł na temat osoby wykonującej niezwykły zawód [str. 11];

 • mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji – podstawowe informacje o dwojgu młodych ludziach pochodzących z krajów anglojęzycznych (ćwiczenie z luką informacyjną) [str. 68–71]

2 lekcje:

15) ……

16) ……


TEMATY LEKCJI:

1. Sprawdzian.

2. Omówienie sprawdzianu.

Uwagi:

Moduł 2 – Masters of Art

Słownictwo: rodzaje filmów: animated cartoon, musical, action film itd.; przymiotniki opisujące filmy: boring, funny, frightening itd.;

Słuchanie: krótkie opisy kilku filmów – sprawdzanie poprawności dopasowania opisów filmów do ich tytułów;

Mówienie: udzielanie informacji, wyrażanie opinii: filmy


2a – 2b
str. 21-25

4 lekcje:

17) ……

18) ……


19) ……

20) ……


 • mityczne stworzenia: centaur, phoenix, cyclop, unicorn itd.

 • części ciała zwierząt: horn, tail, feathers itd.

 • prezentacja: podobieństwa i różnice pomiędzy mitycznymi postaciami, a postaciami o tych samych nazwach przedstawionymi w cyklu książek, którego bohaterem jest Harry Potter

 • opisywanie mitycznego stworzenia

 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT): prezentacja na temat mitycznego stworzenia (Portfolio)

 • słuchanie i czytanie: opis dwóch mitycznych stworzeń: centaura i feniksa – przewidywanie treści tekstu, pytania typu T/ F

 • słuchanie: krótkie opisy kilku mitycznych stworzeń – wskazywanie na obrazkach wymienionych w opisach cech wyglądu zewnętrznego mitycznych stworzeń • formy przeszłe czasowników to be, to have i can: zdania twierdzące, pytające i przeczące, krótkie odpowiedzi

TEMATY LEKCJI:

1. Rodzaje filmów – słownictwo. Mythical creatures – wyszukiwanie informacji w tekście.

2. Stwory mitologiczne – słuchanie i mówienie.

3. Czasownik was/ were – zdania twierdzące, przeczące i pytające. Rozmawianie nt. przeszłości.

4. Czasowniki had i could. Rozmawianie o umiejętnościach.2c
str. 26-27

2 lekcje:

21) ……

22) ……


 • synonimy nadużywanych przymiotników: amazing, disappointing, terrible itd.

 • relacjonowanie: wrażenia z festynu (na podstawie tekstu)

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: jak uczniowie spędzili poprzedni weekend

 • słuchanie i czytanie: e-mail opisujący wrażenia z pobytu na ulicznym festynie – pytania otwarte

 • słuchanie: rozmowa na temat wieczoru w teatrze – wielokrotny wybór

 • e-mail opisujący miniony weekend (Portfolio)TEMATY LEKCJI:

1. Music Festival – e-mail z opisem koncertu. Praca z tekstem.

2. Talking about part experiences – opowiadanie o koncercie. Pisanie e-maila o minionym wydarzeniu.


Moduł 2 – Masters of Art


2d

Everyday English
str. 28

1 lekcja:

23) ……
 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: sposób spędzenia minionego weekendu

 • czytanie i słuchanie: rozmowa przyjaciół na temat przyjęcia, jakie odbyło się w ubiegły weekend – przewidywanie treści rozmowy na podstawie podanych wypowiedzi, pytanie otwarte, czytanie dialogu z podziałem na role, wyszukiwanie w dialogu zdań o podanym znaczeniu

TEMAT LEKCJI: 1. Describing a past event – opisywanie czynności przeszłych. Tworzenie i odgrywanie dialogów w parach.


2e

Culture Corner
str. 29

1 lekcja:

24) ……
 • wymowa: formy słabe (wymowa sylab nieakcentowanych)

 • słuchanie i czytanie: dwie krótkie biografie: C.S. Lewis i Pablo Picasso – przewidywanie treści tekstów

 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT): krótka biografia polskiego artysty (Portfolio)TEMAT LEKCJI: 1. Znani artyści – czytanie i pisanie. Ćwiczenia wymowy.


2f

Music
str. 30

1 lekcja:

25) ……


 • instrumenty muzyczne: saxophone, cello, drum itd.

 • gatunki muzyczne: jazz, rock, pop itd.

 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT): prezentacja na temat ulubionego gatunku muzyki (Portfolio)TEMAT LEKCJI: 1. Instrumenty muzyczne – słownictwo. Przedstawianie informacji o ulubionym instrumencie.

Moduł 2 – Masters of Art


2g

Time Out
str. 31

1 lekcja:

26) ……


 • czytanie: określanie rodzaju filmu na podstawie tytułu i plakatu (powtórzenie słownictwa z modułu)

 • czytanie: kwiz oparty o informacje zawarte w module – pytania typu T/ F

 • czytanie i słuchanie: piosenka – pytanie otwarte (sposoby na upamiętnienie własnego nazwiska)

 • przygotowanie kwizu na podstawie informacji zawartych w moduleTEMAT LEKCJI: 1. Powtórzenie materiału z modułu 2. Piosenka A part of history.

Zeszyt ćwiczeń:

 • czytanie: określanie rodzaju filmu na podstawie krótkiego opisu [str. 17]; chat internetowy (życie w XIX wieku) – wyszukiwanie informacji, wielokrotny wybór (dwie opcje) [str. 18];

 • słuchanie: rozmowa przyjaciół na temat filmu, który oglądali – wielokrotny wybór [str. 18];

 • pisanie: uzupełnianie tekstu e-maila na temat minionego weekendu [str. 19];

 • mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji – wydarzenia kulturalne (daty, atrakcje, ceny biletów itd.) [str. 68–71]

2 lekcje:

27) ……

28) ……


TEMATY LEKCJI:

1. Sprawdzian.

2. Omówienie sprawdzianu.

Uwagi:

Moduł 3 – Legends

Słownictwo: sławne postaci: an Egyptian queen, a Polish scientist, an American president itd.;

Mówienie: odczytywanie dat, uzyskiwanie i udzielanie informacji – daty narodzin i śmierci sławnych ludzi: When was (Leonardo da Vinci) born? In (1452). When did he die?


3a – 3b
str. 33-37

4 lekcje:

29) ……

30) ……


31) ……

32) ……


 • przymiotniki używane do opisu wyglądu zewnętrznego: short, attractive, well-built itd.

 • przymiotniki opisujące charakter i osobowość: honest, patient, lazy itd.

 • relacjonowanie: historia chińskiej wojowniczki (na podstawie tekstu)

 • opisywanie wyglądu zewnętrznego

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji – wygląd zewnętrzny i osobowość: What does she/ he look like?, What’s she/ he like?

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: jak uczniowie spędzili poprzedni dzień

 • słuchanie i czytanie: krótki artykuł o słynnej chińskiej wojowniczce – przewidywanie treści tekstu, pytania typu T/ F/ brak informacji

 • czytanie: krótka biografia Czyngis-Chana – uzupełnianie luk w tekście przeszłymi formami czasowników, poprawianie błędnych informacji w podanych zdaniach

 • czytanie: krótka biografia Marco Polo – uzupełnianie luk w tekście przeszłymi formami czasowników, pytania otwarte

 • pojedyncze zdania w czasie przeszłym

 • czas Past Simple z czasownikami regularnymi: zdania twierdzące, pytające i przeczące, krótkie odpowiedzi

TEMATY LEKCJI:

1. Hua Mulan – praca z tekstem.

2. Wygląd zewnętrzny i charakter – przymiotniki. Opisywanie wyglądu zewnętrznego i charakteru.

3. Czas Past Simple – zdania twierdzące i przeczące.

4. Czas Past Simple – zdania pytające. Rozmawianie nt. przeszłości.3c
str. 38-39

2 lekcje:

33) ……

34) ……
 • relacjonowanie: wycieczka nad jezioro Loch Ness (na podstawie tekstu)

 • czytanie i słuchanie: opowiadanie o wycieczce nad jezioro Loch Ness – przewidywanie treści tekstu, numerowanie obrazków zgodnie z kolejnością wydarzeń w tekście, uzupełnianie podanych zdań informacjami z tekstu, układanie listy wydarzeń w kolejności chronologicznej

 • słuchanie: opowiadanie Jima o wycieczce do Parku Narodowego Banff – pytanie otwarte, pytania typu T/ F

 • opowiadanie o wycieczce do Parku Narodowego Banff (na podstawie wysłuchanego tekstu – Portfolio)TEMATY LEKCJI:

1. Wycieczka nad jezioro Loch Ness – praca z tekstem.

2. Banff National Park – słuchanie i pisanie artykułu dla gazetki szkolnej.


Moduł 3 – Legends


3d

Everyday English
str. 40

1 lekcja:

35) ……


 • słowa i zwroty używane do wyrażania opinii o filmie: special effects, it stars Nicole Kidman, there’s a lot of action itd.

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji, wyrażanie opinii: film

 • czytanie i słuchanie: rozmowa dwojga przyjaciół na temat filmu, który jedno z nich oglądało – przewidywanie treści rozmowy na podstawie podanych fragmentów, pytania otwarte, wyszukiwanie w dialogu zdań o podanym znaczeniu, czytanie dialogu z podziałem na role

TEMAT LEKCJI: 1. Describing a film – dialogi w parach nt. filmów.


3e

Culture Corner
str. 41

1 lekcja:

36) ……
 • wymowa: końcówki czasowników regularnych w czasie przeszłym: , ,

 • słuchanie i czytanie: dwa krótkie teksty opisujące sławne postaci historyczne: Aleksandra Wielkiego i Williama Wallace’a – przewidywanie treści tekstów, pytania otwarte

 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT): krótka biografia polskiego bohatera narodowego (Portfolio)


  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna