Oraz „praktyki pedagogiczne do ścieżki dydaktycznej dziedzictwo kulturowe w regioniePobieranie 16.87 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar16.87 Kb.
mgr Agnieszka Matusiak

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE DO PRZEDMIOTU WIEDZA O KULTURZE” ORAZ „PRAKTYKI PEDAGOGICZNE DO ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ DZIEDZICTWO KULTUROWE W REGIONIE


ZAŁOŻENIA, KONCEPCJA, SYSTEM ORGANIZACJI

Założenia wstępne

W nawiązaniu do koncepcji dr Aliny Górniok-Naglik, prowadzącej przedmiot „Metodyka nauczania Wiedzy o kulturze” oraz programu dr Edyty Korepty, prowadzącej „Metodykę nauczania w zakresie ścieżki dydaktycznej Dziedzictwo kulturowe w regionie
a także w oparciu o następujące podstawy prawne:


 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. Nr 164,
  poz. 1365,


 • Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli, Dz.U. nr 207 poz.2110,

 • Standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów,

 • Regulamin Studiów Uniwersytetu Śląskiego,

powstał spójny program praktyk pedagogicznych do obydwóch przedmiotów.

Służą one nabyciu przez studentów umiejętności zawodowych poprzez praktyczne zajęcia


z uczniami, a także poznaniu organizacji i funkcjonowania szkół oraz placówek oświatowych.

„Celem praktyk pedagogicznych jest w szczególności:

- poznanie organizacji pracy różnych typów szkół i placówek, a w szczególności tych, w których absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie;

- nabycie umiejętności planowania, prowadzenie i dokumentowania zajęć;

- nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji zajęć jej dokumentowania;

- nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk przez opiekunów praktyk i studentów;- nabycie umiejętności analizowania własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów”1.

Prowadzone w ramach programu kształcenia uniwersyteckiego „przygotowanie studentów do pracy nauczyciela, powinno doprowadzić do nabycia kompetencji w zakresie:

- dydaktycznym;

- wychowawczym i społecznym – związanym z umiejętnością rozpoznawania potrzeb uczniów oraz zdolnością do współpracy w relacjach międzyludzkich;

- kreatywnym – wyrażającym się zdolnością do samokształcenia, innowacyjnością
i niestandardowością działań w powiązaniu ze zdolnościami adaptacyjnymi, mobilnością i elastycznością;

- prakseologicznym – wyrażającym się skutecznością w planowaniu, realizacji, organizowaniu, kontroli i ocenie procesów edukacyjnych;

- komunikacyjnym – wyrażającym się skutecznością zachowań werbalnych pozawerbalnych w sytuacjach edukacyjnych

- informacyjno-medialnym – wyrażającym się umiejętnością posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystywania w nauczaniu przedmiotu (prowadzeniu zajęć);- językowym – wyrażającym się znajomością co najmniej jednego języka obcego
w stopniu zaawansowanym”
2.
System organizacji praktyk

Koncepcja, którą opracowałam, jest wynikiem kilkuletniej współpracy


z nauczycielami cieszyńskich szkół, w szczególności z Panią mgr Urszulą Hermą (I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego), Panią mgr Patrycją Łyżbicką, Panią mgr Gabrielą Urbaś (II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika), Panią mgr Małgorzatą Gross (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. W. Szybińskiego) oraz Panią mgr Beatą Sabath (Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Kubisza).

Całoroczny cykl pracy studentów składa się z dwóch zasadniczych części: 1. praktyk grupowych - hospitacji lekcji prowadzonych przez nauczycieli cieszyńskich szkół oraz zajęć prowadzonych przez studentów, a obserwowanych przez pozostałą cześć grupy,

 2. praktyk indywidualnych - realizowanych w wybranej przez studenta szkole (indywidualne hospitacje i prowadzenie zajęć).

Lekcje hospitowane i prowadzone przez studentów powinny być zróżnicowane pod względem programowym i metodycznym (różne typy lekcji i metody pracy).

W przypadku hospitacji grupowych lekcje omawiane są przez nauczyciela prowadzącego, studentów oraz opiekuna ze strony uczelni. Poruszane są kwestie spójności oraz jasności celów, stosowanych metod, sposobu prowadzenia lekcji, uczestnictwa uczniów, ich aktywności i zachowania na prowadzonych zajęciach.

W trakcie praktyk studenci obserwują, bądź uczestniczą aktywnie w przygotowaniu szkolnych wydarzeń, takich jak: apele, konkursy, konferencje, wycieczki, przedstawienia, zajęcia pozalekcyjne, warsztaty i inne. Obecność na nich pozwala na poznanie pozalekcyjnego sposobu funkcjonowania placówek oświatowych oraz pomaga zaobserwować studentom pełny obraz pracy nauczyciela i wychowawcy.

Studenci kierunku Pedagogika ze specjalnością Animacja Społeczno-Kulturalna od kilku lat uczestniczą w finałach Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Jana Kubisza w Gimnazjum


nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kubisza w Cieszynie, brali również udział w Dniu otwartym oraz w Festiwalu Kultury Żydowskiej w II Liceum Ogólnokształcącym
im. M. Kopernika w Cieszynie, ucząc się tym samym, jak będąc nauczycielem można animować społeczność uczniowską na terenie szkoły.

Na końcową ocenę pracy studentów składa się:

- ocena przedstawionych konspektów lekcji,

- ocena umiejętności wypełniania dokumentów potrzebnych w pracy nauczyciela,

- ocena i opinia opiekuna indywidualnych praktyk.

Po zakończeniu praktyk prowadzonych indywidualnie opiekunowie proszeni są


o wystawienie opinii uwzględniającej następujące kryteria:

 • poziom przygotowania rzeczowego i metodycznego kandydata do zawodu nauczycielskiego oraz umiejętności wykorzystania posiadanej przez praktykanta wiedzy metodycznej i merytorycznej,

 • umiejętność wykorzystania pomocy dydaktycznych,

 • kultura osobista i stosunek do pracy,

 • osiągnięcia na lekcji i innych zajęciach w szkole,

 • wychowawczy stosunek do młodzieży,

 • kreatywność i samodzielność myślenia.

Głównym celem jaki stawiam co rok sobie i studentom w ramach praktyk do ww przedmiotów jest jak najlepsze przygotowanie do pracy w szkole, tak aby prowadzone przez nich zajęcia nie tylko były bogate, urozmaicone, ciekawe, kształcące, ale by rozbudzały wśród uczniów chęć aktywnego uczestnictwa w kulturze, potrzebę dogłębnego jej poznania oraz współtworzenia.Wraz z Panią dr Aliną Górniok-Naglik, stworzyłyśmy bazę konspektów i prezentacji, które budują obraz pracy studentów podczas uczelnianych zajęć z „Metodyki nauczania Wiedzy o kulturze” oraz odbywających się w szkołach „Praktyk pedagogicznych do przedmiotu Wiedza o kulturze”. Jest to wybór ciekawych prac studentów, który ma stanowić inspirację do poszukiwań oraz pobudzać inwencję nauczycieli oraz studentów.

1 Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli, Dz.U. nr 207 poz.2110, [w:] http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20042072110&type=2&name =D20042110.pdf, s. 14557.

2 Tamże, s. 14553.

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna