Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m st. Warszawy



Pobieranie 15.82 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar15.82 Kb.




Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze



Stanowisko ds. naliczania wynagrodzeń

w Dziale Finansowo-Księgowym


(umowa na zastępstwo)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:




 • księgowanie w programie AGEMA (Budżet),

 • księgowanie analityki wydatków i kosztów wg planu kont,

 • dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • sporządzanie list płac/ZUS (Płatnik), podatki, zasiłki,

 • prowadzenie dokumentacji płacowej,

 • sporządzanie sprawozdań finansowych i z wynagrodzeń (GUS).

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,

 • minimum średnie wykształcenie ekonomiczne lub ogólnokształcące i studium ekonomiczne o kierunku rachunkowość,

 • minimum czteroletni staż pracy w księgowości,

 • znajomość programów: AGEMA (Budżet), Płatnik, Płacowy,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  stanowisku urzędniczym,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania pożądane:

 • dobra obsługa komputera w zakresie MS Office,

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, podatkowej, ubezpieczeń społecznych oraz przepisy wykonawcze do powyższych ustaw,

 • dyspozycyjność,

 • komunikatywność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • rzetelność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny,

 • kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia),

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

 • oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,

 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego rejestru Karnego,

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”,

 • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Księgowy, DA.1111-18/08”, osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, 02-457 Warszawa, ul. Czereśniowa 35, (Sekretariat) lub pocztą w terminie do dnia 13.10.2008 r.


Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 13.10.2008 r.



©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna