OrzecznictwoPobieranie 21.43 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar21.43 Kb.

ORZECZNICTWOUchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 24 lutego 2005 r. III CZP 86/2004 Biuletyn Sądu Najwyższego 2005/2

Zarzut zapisu na sąd polubowny, dotyczącego stosunku prawnego pomiędzy wystawcą weksla a remitentem, jest skuteczny w stosunku do wystawcy weksla także wtedy, gdy pozwanym, obok tegoż wystawcy weksla, jest poręczyciel wekslowy, który nie był stroną umowy poddającej spór pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 16 czerwca 2004 r. III CK 97/2004

Po to strony robią w umowie zapisy na sąd polubowny, by w razie sporu poddać się jego jurysdykcji. Nigdzie też nie jest powiedziane, że jego rozstrzygnięcia muszą być zgodne z prawem materialnym i procesowym stosowanym przez sądy powszechne.

Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 2 kwietnia 2003 r. I CK 287/2002 OSNC 2004/6 poz. 100

  1. Zobowiązanie wekslowe może być objęte zapisem na sąd polubowny.

2. W postępowaniu przed sądem polubownym nie jest wyłączone stosowanie przepisów o postępowaniu nakazowym (art. 484[1]-497 kpc).

Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 11 października 2001 r. IV CKN 139/2001 Palestra 2002/3-4 str. 225

Umowa o poddanie sporu właściwości sądu polubownego, w której funkcja „rozstrzygania” sądu polubownego miałaby polegać wyłącznie na prowadzeniu mediacji w celu zawarcia przez strony ugody, nie jest zapisem na sąd polubowny.

Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 1 marca 2000 r. I CKN 845/99 Biuletyn Sądu Najwyższego 2000/7 str. 7

Zbycie przez wspólnika udziałów w spółce z o.o. nie wpływa na jego dalsze związanie zapisem na sąd polubowny, zawartym w umowie spółki, jeżeli orzecznictwu sądu polubownego poddany został stosunek prawny (przedmiot sporu - udział w czystym zysku), a nie konkretne strony sporu, mające status prawny wspólnika (art. 199 § 1 pkt 4, art. 697 § 1 i 2 oraz art. 698 § 2 kpc).

Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 marca 1979 r. III CRN 10/79 OSNCP 1979/10 poz. 197

Małżonkowie mogą poddać rozstrzygnięciu przez sąd polubowny spór o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej, a w tym także spór o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 czerwca 1992 r. I ACz 115/92 Przegląd Sądowy 1994/1 poz. 20 (dodatek)

Nie jest dopuszczalne poddanie przez strony pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wszystkich sporów, jakie w ogóle mogą między nimi wyniknąć w przyszłości, bez oznaczenia określonego stosunku prawnego.

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 11 lipca 2001 r.V CKN 379/2000 Biuletyn Sądu Najwyższego 2001/10 str. 12

Umowa o poddanie sporu właściwości sądu polubownego jedynie w celu zawarcia ugody nie stanowi zapisu na sąd polubowny (art. 698 § 1 kpc).

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 czerwca 1994 r. I ACr 819/94 Wokanda 1995/2 str. 49

Jeżeli do rozpoznania sporu właściwy jest wyłącznie sąd polubowny, pozew wniesiony do sądu państwowego podlega odrzuceniu. Do innego wniosku nie prowadzi to, iż między stronami pozostaje sporny fakt, czy umowa, w której uregulowana została kwestia właściwości sądu, rzeczywiście została zawarta.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. I ACz 756/97

Zapis w umowie łączącej strony o poddaniu sporu pod sąd polubowny sprawia, że także po wygaśnięciu umowy właściwy do rozpoznania sporu jest sąd polubowny, a nie sąd powszechny. Inna interpretacja byłaby nielogiczna i sprzeczna z istotą zapisu na sąd polubowny. Spory bowiem między stronami danej umowy najczęściej powstają już po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu i dotyczą roszczeń z tytułu wzajemnych rozliczeń za okres obowiązywania umowy. Sąd powszechny odrzuca pozew bez wnikania, czy pozwany uznaje roszczenie w nim zgłoszone, czy nie.
2003.04.02 postanow. SN T U I CK 287/02 OSNC 2004/6/100
1. Zobowiązanie wekslowe może być objęte zapisem na sąd polubowny.

2. W postępowaniu przed sądem polubownym nie jest wyłączone stosowanie przepisów o postępowaniu nakazowym (art 484 § 1-497 k.p.c.).

2000.03.01 postanow. SN T U I CKN 845/99 LEX nr 51840
Zbycie przez wspólnika udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie wpływa na jego dalsze związanie zapisem na sąd polubowny, zawartym w umowie spółki, albowiem orzecznictwu sądu polubownego poddany został stosunek prawny (przedmiot sporu) - udział w czystym zysku - a nie konkretne strony sporu, mające status prawny wspólnika.
1997.08.21 postanow. s.apel. T I ACz 756/97 Pr.Gosp. 1998/2/44 w Warszawie
Zapis w umowie łączącej strony o poddaniu sporu pod sąd polubowny sprawia, że także po wygaśnięciu umowy właściwy do rozpoznania sporu jest sąd polubowny, a nie sąd powszechny. Inna interpretacja byłaby nielogiczna i sprzeczna z istotą zapisu na sąd polubowny. Spory bowiem między stronami danej umowy najczęściej powstają już po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu i dotyczą roszczeń z tytułu wzajemnych rozliczeń za okres obowiązywania umowy.

Sąd powszechny odrzuca pozew bez wnikania, czy pozwany uznaje roszczenie w nim zgłoszone, czy nie.

1994.06.21 postanow. s.apel. T I ACr 819/94 Wokanda 1995/2/49 w Poznaniu
Jeżeli do rozpoznania sporu właściwy jest wyłącznie sąd polubowny, pozew wniesiony do sądu państwowego podlega odrzuceniu. Do innego wniosku nie prowadzi to, iż między stronami pozostaje sporny fakt, czy umowa, w której uregulowana została kwestia właściwości sądu, rzeczywiście została zawarta.

1979.03.07 postanow. SN T U III CRN 10/79 OSNC 1979/10/197

OSP 1980/4/81
Małżonkowie mogą poddać rozstrzygnięciu przez sąd polubowny spór o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej, a w tym także spór o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym.

2000.12.15 postanow. SN T U I CKN 1131/00 OSNC 2001/7-8/107
W razie wygaśnięcia ugody poddającej dochodzenie przed sądami powszechnymi określonej wierzytelności, wynikającej z umowy kooperacyjnej, przewidziany w tej umowie zapis na sąd polubowny wiąże strony.

2000.03.16 wyrok SN T U I CKN 1507/99 LEX nr 51803
O wyłączeniu jurysdykcji sądu i poddaniu określonego sporu kompetencji sądu polubownego decyduje umowa stron - zawierana w ramach zakreślonych przez ustawę. Jeśli chodzi o formę takiego kontraktu, to stosownie do wymogów art. 698 § 1 oraz 1105 § 2 kpc powinna to być umowa pisemna. Wprawdzie w obu tych przepisach mowa jest o zawarciu umowy przez strony, ale w wypadku kiedy umowa przewiduje możliwość przystąpienia do niej nowych podmiotów, to w razie zgłoszenia takiego akcesu, podmioty te związane są treścią całej umowy, włącznie z klauzulą arbitrażową.

1998.09.03 wyrok SN T U I CKN 822/97 OSNC 1999/2/39
Zapis na sąd polubowny odnosi skutek także wobec cesjonariusza.

1999.09.24 wyrok SN T U I CKN 141/98 OSNC 2000/4/65
W postępowaniu przed sądem polubownym wyłączenie arbitra lub superarbitra, z tych przyczyn, które uzasadniają wyłączenie sędziego, może nastąpić tylko na wniosek strony (art. 703 w związku z art. 48 i 49 k.p.c.).
1996.05.23 wyrok s.apel. T I ACr 189/96 Pr.Gosp. 1997/4/50 w Poznaniu
Sąd polubowny nie może oceniać wniosku o wyłączenie arbitra ani pod względem merytorycznym, ani formalnym, nawet gdyby wniosek ten był oczywiście nieuzasadniony czy spóźniony. Dotyczy to także oceny, czy in concreto chodzi o żądanie wyłączenia całego sądu jako jednostki organizacyjnej (czego istotnie kpc nie dozwala), czy też o wyłączenie poszczególnego sędziego lub nawet wszystkich sędziów danego sądu, imiennie jednak określonych (czego kpc nie zabrania i co w praktyce niejednokrotnie się zdarza).

2003.04.02 postanow. SN T U I CK 287/02 OSNC 2004/6/100
1. Zobowiązanie wekslowe może być objęte zapisem na sąd polubowny.

2. W postępowaniu przed sądem polubownym nie jest wyłączone stosowanie przepisów o postępowaniu nakazowym (art 4841-497 k.p.c.).

1995.07.14 wyrok s.apel. T U I ACr 424/95 OSA 1995/9/62 w Gdańsku
Istotną różnicą w porównaniu z postępowaniem przed sądem państwowym jest brak związania sądu polubownego nie tylko przepisami postępowania cywilnego (art. 705 k.p.c.), ale także przepisami prawa cywilnego materialnego. Wprawdzie w tej ostatniej kwestii brak wyraźnego uregulowania, ale wniosek tego rodzaju jednoznacznie wynika z analizy przepisów art. 711 § 3 k.p.c. i art. 712 § 1 pkt 4 k.p.c., przewidujących jako jedyne kryterium oceny prawidłowości wyroku ewentualne naruszenie praworządności lub zasad współżycia społecznego.

Powoływanie się na zarzut, że wyrok sądu polubownego narusza określone przepisy prawa materialnego, może więc być w świetle art. 712 § 1 k.p.c. skuteczne tylko o tyle, o ile uchybienie konkretnym normom narusza jednocześnie zasady praworządności w państwie polskim.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna