Osm „przyszłOŚĆPobieranie 39.59 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar39.59 Kb.
PROTOKÓŁ NR 1/2016

Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA „ZAODRZE”

OSM „PRZYSZŁOŚĆ” W OPOLU

z dnia 25.01.2016 roku
Porządek posiedzenia

 1. Otwarcie.

 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

 3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Osiedla „Zaodrze” z dnia 14.12.2015r.

 4. Bieżąca informacja o wykonaniu zadań remontowych w zakresie rzeczowym oraz omówienie przetargów dot. Osiedla „Zaodrze” – ref. Kierownik AO.

 5. Analiza zużycia wody wg półrocznych odczytów w rozbiciu na poszczególne węzły
  i nieruchomości – ref. Komisja Rewizyjna.

 6. Analiza wykonania zaleceń komisji ds. przeglądu osiedla dot. uporządkowania części wspólnych nieruchomości – ref. Komisja ds. Techniczno – Eksploatacyjna.

 7. Wykonanie uchwał Rady Osiedla za 2015r. – ref. Sekretarz Rady Osiedla.

 8. Sprawozdanie z działalności komisji problemowych za II półrocze 2015r.

 • Komisja Rewizyjna

 • Komisja ds. Techniczno – Eksploatacyjnych

 • Komisja Społeczno - Samorządowa

 1. Sprawozdanie z działalności społeczno – kulturalno – oświatowej Klubu „Zaodrze” za II półrocze 2015r. - ref. Komisja Społeczno – Samorządowa.

 2. Zatwierdzenie preliminarza wydatków na działalność kulturalno – oświatową Klubu „Zaodrze” na 2016r., podjęcie uchwały - ref. Komisja Społeczno – Samorządowa.

 3. Zatwierdzenie preliminarza wydatków Klubu „Zaodrze” związanego z feriami zimowymi 2016r., podjęcie uchwały - ref. Komisja Społeczno – Samorządowa.

 4. Omówienie korespondencji wpływającej do Rady Osiedla – ref. Sekretarz Rady Osiedla.

 5. Sprawy różne.

 6. Zakończenie.

Obecnych 15 członków Rady Osiedla „Zaodrze” wg listy obecności;

Członek Zarządu Główny Księgowy Celina Walewska;

Kierownik Administracji Osiedla „Zaodrze” Henryk Adamowicz.


Ad. 1.
Zebranie otworzył i przywitał zgromadzonych Przewodniczący Rady Osiedla P. Zygmunt Kalinowski.
Ad. 2
Przystąpiono do głosowania przyjęcia porządku obrad.
W wyniku głosowania porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Głosowało 13 osób, 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.


Ad. 3
Przystąpiono do głosowania przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia.
W wyniku głosowania protokół z posiedzenia Rady Osiedla „Zaodrze” z dnia 14.12.2015r. przyjęto bez zmian.

Głosowało 13 osób, 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.Ad. 4
Kierownik Administracji Osiedla P. Henryk Adamowicz – przedstawił informację na temat realizacji zadań remontowych na 2015r. informując o przebiegu przeprowadzonych przetargów (informację stanowi załącznik do protokołu nr 1).
W dyskusji głos zabrali:

P. Fryderyk Wandzioch, P. Krzysztof Borkowski, P. Mirosław Kuryło, P. Antoni Majewski,


P. Ludmiła Franiczek, P. Krzysztof Skrocki, P. Andrzej Kaczkowski.
Odpowiedzi na pytania zadane w czasie dyskusji udzielał Kierownik Administracji Osiedla „Zaodrze” P. Henryk Adamowicz.
Przyjęto informację na temat realizacji zadań remontowych na 2015r.

Głosowało 15 osób, 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.Ad. 5
Kierownik Administracji Osiedla P. Henryk Adamowicz – przedstawił informację na temat zużycia wody za II półrocze 2015r. z podziałem na poszczególne węzły i nieruchomości, zwracając szczególną uwagę na różnice pomiędzy wskazaniem licznika głównego a sumą liczników indywidualnych, poinformował, że na dwóch węzłach, w których występują największe różnice będą prowadzone dalsze działania sprawdzające oraz będą wykonywane odczyty kontrolne (informację stanowi załącznik do protokołu nr 2).
W dyskusji głos zabrali:

P. Leonard Serwa, P. Andrzej Kaczkowski, P. Krzysztof Borkowski, P. Fryderyk Wandzioch,


P. Grzegorz Marcjasz, P. Antoni Majewski, P. Mirosław Kuryło, P. Ludmiła Franiczek, P. Edward Bujnicki.
Odpowiedzi na pytania zadane w czasie dyskusji udzielał Kierownik Administracji Osiedla „Zaodrze” P. Henryk Adamowicz.
Przyjęto informację na temat zużycia wody za II półrocze 2015r., przyjmując informację
w sprawie podjęcia dalszych czynności i działań kontrolno – sprawdzających mających na celu wyeliminowanie różnic pomiędzy licznikiem głównym a sumą liczników indywidualnych.

Głosowało 15 osób, 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 4 głosy wstrzymujące się.Ad. 6
P. Krzysztof Skrocki – przedstawił informację przygotowaną przez Komisję ds. Techniczno – Eksploatacyjnych w sprawie wykonania zaleceń komisji ds. przeglądu osiedla dot. uporządkowania części wspólnych nieruchomości, poinformował, że akcje usuwania z części wspólnych przedmiotów wielkogabarytowych należy przeprowadzać cyklicznie i bezwzględnie, aby doprowadzić do wyeliminowania gromadzenia przez mieszkańców różnych niepotrzebnych przedmiotów, które mogą stwarzać zagrożenie w przypadku ewakuacji przy zagrożeniu pożarowym (informację stanowi załącznik do protokołu nr 3).
W dyskusji głos zabrali:

P. Wiesław Sierpiński, P. Krzysztof Borkowski, P. Edward Bujnicki, P. Ludmiła Franiczek,


P. Fryderyk Wandzioch, P. Antoni Majewski, P. Mirosław Kuryło, P. Leonard Serwa.
Odpowiedzi na pytania zadane w czasie dyskusji udzielał Kierownik Administracji Osiedla „Zaodrze” P. Henryk Adamowicz oraz Przewodniczący Komisji ds. Techniczno – Eksploatacyjnych P. Krzysztof Skrocki.
Przyjęto informację na temat wykonania zaleceń komisji ds. przeglądu osiedla dot. uporządkowania części wspólnych nieruchomości.

Głosowało 15 osób, 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się.Ad. 7
Sekretarz Rady Osiedla P. Leokadia Kubalańca - przedstawiła informację na temat wykonania uchwał Rady Osiedla za 2015r., informując, iż podjętych zostało 31 uchwał, z czego 28 zostało zrealizowanych, natomiast 3 są w trakcie realizacji a realizacja 1 uchwały została wstrzymana na wniosek Komitetu Domowego (informację stanowi załącznik do protokołu nr 4).
Przyjęto informację na temat wykonania uchwał Rady Osiedla „Zaodrze” za 2015r.

Głosowało 15 osób, 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.Ad. 8
Sprawozdania poszczególnych komisji problemowych za II półrocze 2015r. stanowią załączniki do protokołu od nr 5 do nr 7.
W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
za II półrocze 2015r.

Głosowało 15 osób, 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.


W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji ds. Techniczno – Eksploatacyjnych za II półrocze 2015r.

Głosowało 15 osób, 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.


W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji Społeczno - Samorządowej za 2015r.

Głosowało 15 osób, 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.Ad. 9
P. Marcin Duda – dokonał prezentacji multimedialnej działalności klubu za II półrocze 2015r., szczegółowo przedstawiając wykaz zajęć stałych oraz zorganizowanych imprez w klubie i na terenie osiedla (informację stanowi załącznik do protokołu nr 8).
W dyskusji głos zabrali:

P. Krzysztof Borkowski, P. Antoni Majewski, P. Ludmiła Franiczek, P. Leokadia Kubalańca.


W wyniku głosowania przyjęto sprawozdanie, pozytywnie oceniając działalność w klubie
za II półrocze 2015r.

Głosowało 15 osób, 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
Ad. 10
P. Wiesław Sierpiński - przedstawił preliminarz działalności społeczno - kulturalnej na rok 2016, informując, że preliminarz opracowano na podstawie wydatków poniesionych w roku 2015, jednocześnie zwrócił się z pytaniem, co to są kursy komputerowe, gdzie się będą odbywały i kto je będzie prowadził oraz z czego wynikają i co stanowią pozostałe koszty, na które nie ma wpływu osoba prowadząca działalność klubową (preliminarz stanowi załącznik do protokołu nr 9).
Główna Księgowa P. Celina Walewska - poinformowała, że pozostałe koszty stanowią wydatki, które nie mogą być zakwalifikowane do wszystkich wymienionych, szczegóły rozliczenia zostaną przedstawione dokumentacyjne.
Kierownik Administracji P. Henryk Adamowicz - poinformował, że koszty na organizację kursów komputerowych związane są z prowadzeniem kawiarenki internetowej.
W dyskusji głos zabrali:

P. Antoni Majewski, P. Edward Bujnicki, P. Ludmiła Franiczek, P. Leokadia Kubalańca,


P. Wiesław Sierpiński, P. Fryderyk Wandzioch, P. Marcin Duda, P. Krzysztof Borkowski,
P. Krzysztof Skrocki.
Główna Księgowa P. Celina Walewska - szczegółowo wyjaśniła procedury kwalifikowania kosztów przy księgowaniu działalności kulturalno - oświatowej.
P. Ludmiła Franiczek - złożyła na piśmie interpelację w sprawie szczegółowego wyjaśnienia wydatków poniesionych w 2014r. na działalność społeczno - kulturalną w pozycji "pozostałe koszty".
P. Fryderyk Wandzioch - zaproponował sprawdzenie przez Komisję Rewizyjną pełnego rozliczenia kosztów prowadzenia działalności społeczno - kulturalnej.
Odpowiedzi na pytania zadane w czasie dyskusji udzielał Kierownik Administracji Osiedla „Zaodrze” P. Henryk Adamowicz oraz Główna Księgowa P. Celina Walewska.
W wyniku głosowania jednogłośnie zatwierdzono preliminarz działalności społeczno - kulturalnej na 2016r.

Głosowało 15 osób, 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.


W wyniku głosowania podjęto Uchwałę nr 43/2016

Ad. 11
P. Marcin Duda – przedstawił preliminarz organizacji ferii zimowych 2016r. organizowanych
w Klubie "Zaodrze", informując iż ze względu na możliwości lokalowe i limit ilości grupy wynikający z przepisów, w imprezie może maksymalnie uczestniczyć grupa 15 osób, ponadto przewidziano 3 imprezy dla większej ilości osób zainteresowanych - grupy 40 osobowe i są to wyjścia do Teatru Lalki, wyjście do kina oraz wycieczka do Wrocławia na wystawę "LEGO" (preliminarz stanowi załącznik do protokołu nr 10).
W dyskusji głos zabrali:

P. Antoni Majewski, P. Marcin Duda.
W wyniku głosowania jednogłośnie zatwierdzono preliminarz organizacji w Klubie "Zaodrze" ferii zimowych 2016r.

Głosowało 15 osób, 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.


W wyniku głosowania podjęto Uchwałę nr 44/2016

Ad. 12
Sekretarz Rady Osiedla P. Leokadia Kubalańca - przedstawiła informację na temat analizy korespondencji wpływającej do Rady Osiedla, informując, iż wpłynęło 20 pism, które zostały skatalogowane i przekazane do poszczególnych komisji problemowych z czego 16 po rozpatrzeniu przyjęto do wiadomości, 3 pisma zostały skierowane do rozpatrzenia przez Komisję Społeczno - Samorządową, oraz 1 przekazano do zaopiniowania przez Komitet Domowy.
W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto informację na temat analizy korespondencji wpływającej do Rady Osiedla.

Głosowało 15 osób, 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.Ad. 13
Przewodniczący Rady Osiedla P. Zygmunt Kalinowski – przedstawił informację w sprawach:

 • zmiany rozkładu godzin pracy osoby prowadzącej działalność w klubie w okresie trwania ferii zimowych,

 • przedstawił wniosek dotyczący wydania właścicielowi lokalu przy ul. Spychalskiego 4A-D zgody na sprzedaż alkoholu w sklepie "Żabka", następnie odczytał opinię Komitetu Domowego Budynku (pismo dnia 21.01.2016r.)

W dyskusji głos zabrali:

P. Krzysztof Borkowski, P. Mirosław Kuryło, P. Edward Bujnicki, P. Fryderyk Wandzioch,
P. Antoni Majewski, P. Ludmiła Franiczek.
W wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowano wniosek właściciela lokalu przy ul. Spychalskiego 4A-D w sprawie wydania zgody na sprzedaż alkoholu w sklepie "Żabka".

Głosowało 15 osób, 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się.Przewodniczący Rady Osiedla P. Zygmunt Kalinowski – przystąpił do kontynuowania przedstawiania informacji w sprawie:

 • otrzymania opinii prawnej w sprawie przeprowadzenia wyborów do Komitetu Domowego Budynku przy ul. Spychalskiego 8-18

 • przeprowadzenia spotkania z Przewodniczącą Dzielnicy Szczepanowice w sprawie wykonania zagospodarowania działki i wykonania rekultywacji boiska przy
  ul. PrószkowskiejP. Ludmiła Franiczek - wystąpiła z interpelacją w sprawie wyjaśnienia wprowadzenia korekty do planu funduszu remontowego na 2016r. na poszczególnych nieruchomościach.

P. Fryderyk Wandzioch - poruszył sprawy dotyczące:

 • przedstawienia rozliczenia nieruchomości garaży

 • wymiany wyparkowych podzielników kosztów na elektroniczne


P. Antoni Majewski - poruszył sprawę konieczności opracowania systemu do elektronicznego rozliczenia na przykładzie innych Spółdzielni np. ZWM, Brzeg, Kędzierzyn Koźle.
Kierownik Administracji P. Henryk Adamowicz - poinformował, że w wyniku przeprowadzonych ankiet na osiedlu "Zaodrze" na wszystkich nieruchomościach będą wymienione podzielniki wyparkowe na elektroniczne, wyniki ankiet są wiążące do przeprowadzenia przetargu na wykonanie tego przedsięwzięcia, poinformował również, że w chwili obecnej nie ma jeszcze rozliczenia kosztów za 2015 rok zarówno lokali mieszkalnych jak i garaży, po otrzymaniu dokumentacji zostanie ona przekazana do poszczególnych Komitetów Domowych i Rady Osiedla.
P. Leokadia Kubalańca - poruszyła temat opracowania PT zagospodarowania terenu przy
ul. Niedurnego 3-15.
Kierownik Administracji P. Henryk Adamowicz - poinformował, że w chwili obecnej z uwagi na protesty części mieszkańców temat jest zawieszony.
P. Zofia Nowotyńska - zwróciła się z pytaniem, kiedy nastąpi realizacja wymiany węzłów cieplnych przy ul. Prószkowskiej.
Kierownik Administracji P. Henryk Adamowicz - poinformował, że realizację prac będzie wykonywać firma ECO, należy przypuszczać że rozpoczęcie tej inwestycji rozpocznie się w roku bieżącym, w chwili obecnej wykonywane są prace projektowe.
P. Ludmiła Franiczek - podziękowała za uruchomienie nowej strony internetowej Spółdzielni.
P. Leonard Serwa - poruszył sprawę wykonywania nowych instalacji sieci internetowych na klatkach schodowych.
Kierownik Administracji P. Henryk Adamowicz - poinformował, że zgodnie z prawem mamy obowiązek udostępnić budynki zainteresowanym operatorom do wykonania sieci, dlatego nie możemy odmówić wykonywania nowych instalacji, natomiast w chwili obecnej Spółdzielnia nie ma własnych kanałów do położenia nowych instalacji.
W dyskusji głos zabrali:

P. Antoni Majewski, P. Mirosław Kuryło, P. Andrzej Kaczkowski, P. Ludmiła Franiczek.


P. Antoni Majewski - złożył na piśmie interpelacje w dwóch sprawach zgłoszonych przez mieszkańców budynku przy ul. Wrocławskiej.
P. Andrzej Kaczkowski - wystąpił o uporządkowanie okablowania na klatkach schodowych.
P. Marcin Duda - poinformował, że Rada Dzielnicy Szczepanowice - Wójtowa Wieś zwróciła się w sprawie możliwości udostępnienia na naszym osiedlu terenu w celu postawienia tablicy informacyjnej.
Postanowiono, aby Rada Dzielnicy wystąpiła w tej sprawie na piśmie, wskazując teren oraz określając warunki tj. kto będzie odpowiedzialny za stan estetyczny tablicy, kto będzie upoważniony do umieszczania informacji, jakie treści będą zamieszczane itd.

Na tym protokół zakończono.

Frekwencja na posiedzeniu, na 15 członków, obecnych 15.


Sekretarz Rady Osiedla Przewodniczący Rady Osiedla

Leokadia Kubalańca Zygmunt Kalinowski


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna