Ostateczne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty I unieważnieniu postępowania w pakiecie V, VII, VIII, IXPobieranie 23.53 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar23.53 Kb.
Suwałki, dn. 06 lutego 2015 r.

OSTATECZNE ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W PAKIECIE V, VII, VIII, IX


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na dostawę odżywek, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 2/ZP/2015 wybrano oferty :


Pakiet I – Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska

Cena brutto : 61 496,17 zł ( słownie : sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć 17/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Nie wpłynęły inne oferty.
Pakiet II – Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska

Cena brutto : 6 415,20 zł ( słownie : sześć tysięcy czterysta piętnaście 20/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Nie wpłynęły inne oferty.
Pakiet III – Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska

Cena brutto : 194 216,21 zł ( słownie : sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście szesnaście 21/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Nie wpłynęły inne oferty.
Pakiet IV – Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska

Cena brutto : 35 515,14 zł ( słownie : trzydzieści pięć tysięcy pięćset piętnaście 14/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Nie wpłynęły inne oferty.
Pakiet IV A – Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska

Cena brutto : 3 936,60 zł ( słownie : trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć 60/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Nie wpłynęły inne oferty.
Pakiet V – Nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający unieważnia postępowanie dotyczące Pakietu nr V na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pakiet VI – Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska

Cena brutto : 2 041,20 zł ( słownie : dwa tysiące czterdzieści jeden 20/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Nie wpłynęły inne oferty.

Pakiet VII – Nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający unieważnia postępowanie dotyczące Pakietu nr VII na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pakiet VIII – Nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający unieważnia postępowanie dotyczące Pakietu nr VIII na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pakiet IX – Nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający unieważnia postępowanie dotyczące Pakietu nr XIV na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pakiet IX – Nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający unieważnia postępowanie dotyczące Pakietu nr XV na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pakiet X ( z wyłączeniem pozycji 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21 )- Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „ZARYS” Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Cena brutto : 14 044,10 zł ( słownie : czternaście tysięcy czterdzieści cztery 10/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Pozostałe złożone oferty :
Polmil Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz

Cena brutto : 14 796,54 zł ( słownie : czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć 54/100 zł ) – kryterium ceny 94,91 punktów


Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska

Cena brutto : 15 321,77 zł ( słownie : piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 77/100 zł ) – kryterium ceny 91,66 punktów


Pakiet X ( pozycje 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21 )- Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „ZARYS” Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Cena brutto : 629,85 zł ( słownie : sześćset dwadzieścia dziewięć 85/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Pozostałe złożone oferty :
Polmil Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz

Cena brutto : 1 901,88 zł ( słownie : jeden tysiąc dziewięćset jeden 88/100 zł ) – kryterium ceny 33,12 punktów


Pakiet XI – Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska

Cena brutto : 10 896,17 zł ( słownie : dziesięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć 17/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Nie wpłynęły inne oferty.
Pakiet XI A – Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska

Cena brutto : 74 786,76 zł ( słownie : siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć 76/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Pozostałe złożone oferty :
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

Cena brutto : 82 099,44 zł ( słownie : osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć 44/100 zł ) – kryterium ceny 91,09 punktów


Pakiet XII – Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska

Cena brutto : 10 213,13 zł ( słownie : dziesięć tysięcy dwieście trzynaście 13/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Nie wpłynęły inne oferty.
Pakiet XIII – Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska

Cena brutto : 1 789,65 zł ( słownie : jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt dziewięć 65/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Pozostałe złożone oferty :
Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „ZARYS” Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Cena brutto : 2 697,30 zł ( słownie : dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem 30/100 zł ) – kryterium ceny 66,35 punktów


Pakiet XIV – Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska

Cena brutto : 21 213,17 zł ( słownie : dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzynaście 17/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Nie wpłynęły inne oferty.
Pakiet XV – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

Cena brutto : 17 322,66 zł ( słownie : siedemnaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa 66/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).

Pozostałe złożone oferty :

Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska

Cena brutto : 17 459,28 zł ( słownie : siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć 30/100 zł ) – kryterium ceny 99,22 punktów
Medasept Sp. z o.o., ul. Bałtycka 6, 61-013 Poznań

Cena brutto : 17 679,60 zł ( słownie : siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć 30/100 zł ) – kryterium ceny 97,98 punktów


Mercator Medical S.A., ul. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków

Cena brutto : 18 454,50 zł ( słownie : osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery 50/100 zł ) – kryterium ceny 93,87 punktów


Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „ZARYS” Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Cena brutto : 18 991,26 zł ( słownie : osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden 26/100 zł ) – kryterium ceny 91,21 punktów


GRICARD Polska Sp. z o.o., ul. Garbarska 16, 20-353 Lublin

Cena brutto : 20 978,46 zł ( słownie : dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem 46/100 zł ) – kryterium ceny 82,57 punktów


Pakiet XVI – Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska

Cena brutto : 5 607,12 zł ( słownie : pięć tysięcy sześćset siedem 12/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Pozostałe złożone oferty :
Polmil Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz

Cena brutto : 5 751,78 zł ( słownie : pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden 78/100 zł ) – kryterium ceny 97,48 punktów


Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „ZARYS” Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Cena brutto : 6 824,99 zł ( słownie : sześć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery 99/100 zł ) – kryterium ceny 82,15 punktów


GRICARD Polska Sp. z o.o., ul. Garbarska 16, 20-353 Lublin

Cena brutto : 8 275,89 zł ( słownie : osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć 89/100 zł ) – kryterium ceny 67,75 punktów


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna