Oszenie o przetargu nieograniczonymPobieranie 103.5 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar103.5 Kb.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3470

ul. Bociańskiego 1 07 – 310 Ostrów Mazowiecka

fax (0-29) 74 50 510

Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i zaprasza do złożenia ofert:

Przedmiotem zamówienia są:


Akcesoria komputerowe, oprogramowanie oraz produkty eksploatacyjne (tonery do drukarek)

Warunki realizacji zamówienia zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin realizacji zamówienia do 15 września 2008 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w:


Jednostka Wojskowa 3470

Komorowo, ul. Bociańskiego 1

„Logistyka”, pokój nr 203 w godz. 7.00 – 14.00


oraz jest udostępniona na stronie internetowej http://biuletyn.wp.mil.pl/

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Termin składania ofert upływa dnia 11.08.2008 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.08.2008 r. o godz. 13.00

JW 3470 Komorowo, ul. Bociańskiego 1 - budynek „WAK”- świetlica.


Kryteria wyboru oferty:

cena 100%


OFERENT musi spełniać warunki:

- określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Vadium nie wymaga się
Termin związania ofertą – 30 dni
Osoba upoważniona do kontaktów:

- ppłk Grzegorz ŚWIDERSKI tel. 0-29 74 50 314, 605 065 363
DOWÓDCAw z. ppłk Wiesław BLACHOWICZ

Z A T W I E R D Z A M

DOWÓDCA JW 3470

w z. ppłk Wiesław BLACHOWICZ
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zakup akcesorii komputerowych i oprogramowania zawiera:

 1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.

 2. Załącznik nr 2 - oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy.
  1. ADRES ORAZ NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO

JEDNOSTKA WOJSKOWA 3470


07-310 OSTRÓW MAZOWIECKA

ul. Bociańskiego 1.
  1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są „Akcesoria komputerowe i oprogramowanie” w ilościach i asortymencie zgodnie z załączą specyfikacją szczegółową (pkt. XVIII) i formularzem oferty cenowej.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Przewiduje się udzielanie zamówień uzupełniających.


  1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia do 15 września 2008 r.

  1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu oferentów, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych .

  1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potwierdzenie spełnienia wymaganych przez Zamawiającego warunków, oferent zobowiązany jest załączyć do oferty:

- oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- szczegółowy opis typów wszystkich zaproponowanych urządzeń .


  1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
   A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI


Zapytania proszę przesyłać na FAX 029 74 50 510

Szczegółowych informacji o niniejszym przetargu udziela:

ppłk Grzegorz ŚWIDERSKI – tel. (029) 74 50 314, 605 065 363  1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

WADIUM nie wymaga się.

  1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą 30 dni.

  1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

Oferty należy sporządzić obowiązkowo zgodnie z załączonym formularzem.

Oferty umieścić w kopercie zewnętrznej opisanej klauzulą:


„Oferta na dostawę- akcesoria komputerowe”, nie otwierać przed 11.08.2008 r. do godz. 13.00

Oferta powinna być opakowana kopertą wewnętrzną zaadresowaną nazwą i adresem oferenta, tak by możliwe było zwrócenie oferty w razie opóźnienia w jej doręczeniu.  1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty przesłać na adres: Jednostka Wojskowa 3470

07 – 310 Ostrów Maz. ul. Bociańskiego 1

Termin składania ofert upływa dnia 11.08.2008 r. godz.12.00

Otwarcie ofert i komisyjne ich rozpatrzenie nastąpi w dniu 11.08.2008 r. o godz.13.00 w siedzibie Zamawiającego (budynek – WAK)).


  1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Oferta cenowa powinna zawierać ceny jednostkowe brutto, zgodnie z formularzem cenowym.

  1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryteria wyboru oferty:

Cena 100%  1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Podstawą do wyboru OFERENTA będzie najniższa wartość brutto.

Oferty nadesłane lub dostarczone po terminie będą zwracane bez otwierania.

Złożenie podpisanej oferty będzie traktowane przez zamawiającego jako akceptacja warunków podanych w SIWZ.

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania.  1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie dotyczy.

  1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

 • Koszty transportu ponosi dostawca.

 • W przypadku dostarczenia produktów nie spełniających wymogów jakościowych odbiorca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia towaru, dostawca będzie zobowiązany do wymiany zakwestionowanej ilości towaru.

 • Odpłatność przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury.

 • W przypadku nie przestrzegania warunków umowy Dostawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości zamówienia.

  1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferentom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, art. 180 – 184 ma zastosowanie.


  1. SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA


CZĘŚĆ I

1.Przełącznik Switch

Liczba portów 10/100 Mbps 8

QoS Tak

Obsługiwane protokoły Wsparcie dla 802.1p QoS

Zasilanie Wewnętrzne, 220V AC
2.Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe atramentowe

Interfejs USB 2.0

Technologia druku Atramentowa

Rozdzielczość wydruku mono 600 x 600 dpi

Rozdzielczość wydruku kolor 600 x 600 dpi

Min. prędkość wydruku mono 15

Min. prędkość wydruku kolor 10

Typ skanera Stolikowy

Min. rozdzielczość skanera 1200 x 1200

Format skanowania A4

Obsługiwane systemy operacyjne Windows 2000/XP/2003server

Min okres gwarancji 36 miesięcy
3.Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono

Interfejs USB 2.0

Technologia druku Laserowa

Rozdzielczość wydruku mono 600 x 600 dpi

Rozdzielczość wydruku kolor 600 x 600 dpi

Min. prędkość wydruku mono 15

Typ skanera Stolikowy

Min. rozdzielczość skanera 1200 x 1200

Format skanowania A4

emulacja do standardu PLC 6

Obsługiwane systemy operacyjne Windows 2000/XP/2003server

Min okres gwarancji 36 miesięcy
4.Drukarka laserowa

Druk w kolorze: Nie

Min szybkość druku (mono) 12 str./min.

Maks. rozmiar nośnika A4

Min. rozdzielczość w pionie (mono) 1200 dpi

Min. rozdzielczość w poziomie (mono) 1200 dpi

Min zainstalowana pamięć 32 MB

Złącza zewnętrzne USB 2.0

emulacja do standardu PLC 6

Obsługiwane systemy operacyjne Windows 2000/XP/2003serverMin okres gwarancji 36 miesięcy
5.Dysk twardy 160 GB IDE

Typ Wewnętrzny

Format 3,5

Interfejs IDE ATA 100

Pojemność 160 GB

Bufor pamięci 8 MB

Obroty na min. 7200

Min okres gwarancji 36 miesięcy
6.Nagrywarka DVD

Typ napędu Wewnętrzny

Interfejs IDE ATA 100

Rodzaje odczytywanych płyt DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, DVD+R, DVD+RW, CD-ROM,

Maks. prędkość zapisu CD-R 48x

Maks. prędkość zapisu CD-RW 32x

Maks. prędkość zapisu DVD-R 20x

Maks. prędkość zapisu DVD+R 20x

Maks. prędkość zapisu DVD-RW 6x

Maks. prędkośc zapisu DVD+RW 8x


7. Listwa zasilająca

Napięcie znamionowe 230

Ilość gniazd sieciowych 5

min długość kabla 2 m

Bezpieczniki 1 bezpiecznik automatyczny o

charakterystyce zwłocznej 10A/250V

Możliwość mocowania do podłoża Tak
8. Telefax

Druk laserowy

Min rozdzielczość druku 600*600dpi

Rozmiar nośnika A4;

Min prędkość druku 12 str./min.;

Min pamięć 4MB;

Min ilość stron w trybie odbioru; 150

Min ilość stron w trybie nadawania; 120

Funkcja korekcji błędów (ECM);

Wyświetlacz LCD;

Możliwość pracy jako faks, kopiarka, telefon;

Funkcja identyfikacji abonenta dzwoniącego (FSK);

Opisy na obudowie, komunikaty na wyświetlaczu i wydruki w języku polskim;

Min okres gwarancji 36 miesięcy

9.UPS 1600 VA

Moc pozorna: 1600 VA

Moc rzeczywista: 1040 Wat

Maks. czas przełączenia na baterię 6 ms

Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania 4 x IEC320 C13 (10A)

Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową 2 x IEC320 C13 (10A)

Min czas podtrzymania dla obciążenia 100% 3 min

Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 175-295 V

Zimny start Tak

Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Tak

Porty komunikacji USB

Port zabezpieczający linie danych RJ11 – linia modemowa/faxowa, DSL RJ45 - linia 10/100BaseTXMin okres gwarancji 36 miesięcy
10. Kabel do komunikacji drukarki z PC USB – min długość kabla 2 m
11. Niszczarka

automatyczny start/stop

AUTOREVERSE - funkcja cofania

termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

niszczy zszywki, spinacze, karty plastikowe

kruszy płyty CD

elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem

blokada bezpieczeństwa

min. pojemność kosza 28 l.

Min okres gwarancji 36 miesięcy
12. Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej 802.11g
z wbudowanym routerem szerokopasmowym do podzielenia łącza 3G/UMTS/EDGE/GPRS

Min okres gwarancji 36 miesięcy
13. Program antywirusowy ESET NOD32 ANTIVIRUS – licencja na 5 stanowisk, 24 miesięczna
14. Program antywirusowy MCAFEE VIRUS SCAN PLUS 2008 PL - licencja na 10 stanowisk, 12 miesięczna
15. MS Office 2007 Profesional w wersji OEM
16. Monitor LCD 19”wymagania minimalne

Wielkość przekątnej ekranu 19 cali

Typ ekranu LCD, aktywna matryca TFT

Wielkość plamki 0,264mm

Rozdzielczość przy częstotliwości 60Hz 1280x1024

Jasność 280cd/m2

Kontrast 1500:1

Czas reakcji matrycy 16ms

Kąt widzenia 178/178 w pionie i poziomie

Piwot tak

Głośniki tak

Złącza analog D-subVGA i Digital DVI-D

Kable komplet kabli zasilających i podłączeniowych

Min okres gwarancji 36 miesięcy
17.Płyty CD-RW w pudełku tradycyjnym z tworzywa sztucznego – płyty

pojemności 700MB
18.Dyskietki 3,5” pakowane po 10 szt.
19.PenDrive 1GB – Interfejs USB 2.0
CZĘŚĆ II
1.Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe atramentowe

Interfejs USB 2.0

Technologia druku Atramentowa

Rozdzielczość wydruku mono 600 x 600 dpi

Rozdzielczość wydruku kolor 600 x 600 dpi

Min. prędkość wydruku mono 15

Min. prędkość wydruku kolor 10

Typ skanera Stolikowy

Min. rozdzielczość skanera 1200 x 1200

Format skanowania A4

Obsługiwane systemy operacyjne Windows 2000/XP/2003server

Min okres gwarancji 36 miesięcy
2.Zasilacz UPS 600VA

Moc: 600VA/ 360W

Napięcie wej.: 220-240V AC

Napięcie wyj.: 220-240V

Czas przełączania: <2ms

Wejścia : min 3xIEC-gniazda komputerowe,

Zabezpieczenia: Autotest i ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumuletora, przeciążenia, filtracja linii telef.

Warunki pracy: Temperatura: 0-40stopni C, wilgotności 0-90%Min okres gwarancji 36 miesięcy
3.Monitor LCD 17wymagania minimalne

Wielkość przekątnej ekranu 17 cali

Typ ekranu LCD, aktywna matryca TFT

Wielkość plamki 0,264mm

Rozdzielczość przy częstotliwości 60Hz 1280x1024

Jasność 280cd/m2

Kontrast 1500:1

Czas reakcji matrycy 16ms

Kąt widzenia 178/178 w pionie i poziomie

Piwot tak

Głośniki tak

Złącza analog D-subVGA i Digital DVI-D

Kable komplet kabli zasilających i podłączeniowych

Min okres gwarancji :60 miesięcy


4.Monitor LCD 24 z tunerem telewizyjnym – wymagania minimalne

Przekątna 24" 


Typ ekranu LCD, aktywna matryca TFT

Jasność 300 cd/m2

Kontrast 1500:1

Czas reakcji matrycy 16ms

Kąt widzenia 160/160 w pionie i poziomie

Złącza 15pin D-sub, DVI-D, TV

antena, SCART, 
Pilot Tak

Min okres gwarancji :36 miesięcy
5.Drukarka laserowa

Druk w kolorze: Nie

Min szybkość druku (mono) 12 str./min.

Maks. rozmiar nośnika A4

Min. rozdzielczość w pionie (mono) 1200 dpi

Min zainstalowana pamięć 32 MB

Złącza zewnętrzne USB 2.0

emulacja do standardu PLC 6

Obsługiwane systemy operacyjne Windows 2000/XP/2003server

Min okres gwarancji 36 miesięcy
6.Telefax

Druk laserowy

Min rozdzielczość druku 600*600dpi

Rozmiar nośnika A4;

Min prędkość druku 12 str./min.;

Min pamięć 4MB;

Min ilość stron w trybie odbioru; 150

Min ilość stron w trybie nadawania; 120

Funkcja korekcji błędów (ECM);

Wyświetlacz LCD;

Możliwość pracy jako faks, kopiarka, telefon;

Funkcja identyfikacji abonenta dzwoniącego (FSK);

Opisy na obudowie, komunikaty na wyświetlaczu i wydruki w języku polskim;

Min okres gwarancji 36 miesięcy
7.Aparaty telefoniczne

Opisy na obudowie w języku polskim

Blokada wyjścia

Blokada numerów (2 zaprogramowanych cyfr);

Jednoprzyciskowe wybieranie min. 20 numerów telefonicznych;

Skrócone wybieranie 10 min numerów telefonicznych;

Lampka sygnalizacji dzwonka;

Ponowne jednoprzyciskowe wybieranie ostatniego numeru;

Tonowe lub impulsowe wybieranie numeru;

Przycisk Flash

Auto-pauza

Przycisk ZAWIEŚ (z muzyką w tle);

Przycisk SP-PHONE do prowadzenia rozmów bez podnoszenia słuchawki;

Przycisk do wyłączenia mikrofonu;

Regulacja głośności dzwonka;

Regulacja głośności w słuchawce;

Możliwość montażu na ścianie;
8.Drukarka atramentowa kolorowa

Interfejs USB 2.0

Technologia druku Atramentowa

Rozdzielczość wydruku mono 600 x 600 dpi

Rozdzielczość wydruku kolor 600 x 600 dpi

Min. prędkość wydruku mono 15

Min. prędkość wydruku kolor 10

emulacja do standardu PLC 6

Obsługiwane systemy operacyjne Windows 2000/XP/2003server

Min okres gwarancji 36 miesięcy
9.Listwa zasilająca

Napięcie znamionowe 230

Ilość gniazd sieciowych 5

min długość kabla 2 m

Bezpieczniki 1 bezpiecznik automatyczny o

charakterystyce zwłocznej 10A/250V

Możliwość mocowania do podłoża Tak

10.Przełącznik Switch

Liczba portów 10/100 Mbps 5

QoS Tak

Obsługiwane protokoły Wsparcie dla 802.1p QoS

Zasilanie Wewnętrzne, 220V AC
11. KIESZEŃ NA TWARDY DYSK 3,5” - Kieszeń do zamontowania w komputerze

Interfejs IDE

Blokada Tak
12.Przełącznik Shwitch

Ilość portów 10/100TX: 24x

Shwitch współpracujący z urządzeniami z rodziny Cisco lub 3Com

Min okres gwarancji 36 miesięcy
CZĘŚĆ III
1.Drukarka laserowa

Druk w kolorze: Nie

Min szybkość druku (mono) 12 str./min.

Maks. rozmiar nośnika A4

Min. rozdzielczość w pionie (mono) 1200 dpi

Min. rozdzielczość w poziomie (mono) 1200 dpi

Min zainstalowana pamięć 32 MB

Złącza zewnętrzne USB 2.0

emulacja do standardu PLC 6

Obsługiwane systemy operacyjne Windows 2000/XP/2003serverMin okres gwarancji 36 miesięcy
2.Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono

Interfejs USB 2.0

Technologia druku Laserowa

Rozdzielczość wydruku mono 600 x 600 dpi

Rozdzielczość wydruku kolor 600 x 600 dpi

Min. prędkość wydruku mono 15

Typ skanera Stolikowy

Min. rozdzielczość skanera 1200 x 1200

Format skanowania A4

emulacja do standardu PLC 6

Obsługiwane systemy operacyjne Windows 2000/XP/2003server

Min okres gwarancji 36 miesięcy
3.Listwa zasilająca

Napięcie znamionowe 230

Ilość gniazd sieciowych 5

min długość kabla 2 m

Bezpieczniki 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V

Możliwość mocowania do podłoża Tak


4.Kabel do komunikacji drukarki z PC USB – min długość kabla 2 m
5.Niszczarka
Niszczarka do papieru posiadająca następujące funkcje :

- automatyczny start/stop

- AUTOREVERSE - funkcja cofania

- termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

- niszczy zszywki, spinacze, karty plastikowe

- elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem

- blokada bezpieczeństwa

- min. pojemność kosza 28 l.

- rodzaj cięcia: paski lub ścinki nie szersze niż 4mm

Min okres gwarancji 36 miesięcy
6.Drukarka atramentowa kolorowa

Interfejs USB 2.0

Technologia druku Atramentowa

Rozdzielczość wydruku mono 600 x 600 dpi

Rozdzielczość wydruku kolor 600 x 600 dpi

Min. prędkość wydruku mono 15

Min. prędkość wydruku kolor 10

emulacja do standardu PLC 6


Obsługiwane systemy operacyjne Windows 2000/XP/2003server

Min okres gwarancji 36 miesięcy
7.Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono A3(fotokopiujące)

Interfejs USB 2.0

Technologia druku Laserowa

Rozdzielczość wydruku mono 600 x 600 dpi

Rozdzielczość wydruku kolor 600 x 600 dpi

Min. prędkość wydruku mono 15

Typ skanera Stolikowy

Min. rozdzielczość skanera 1200 x 1200

Format skanowania A3

emulacja do standardu PLC 6

Obsługiwane systemy operacyjne Windows 2000/XP/2003server

Min okres gwarancji 36 miesięcy
8.KIESZEŃ NA TWARDY DYSK 3,5” - Kieszeń do zamontowania w komputerze

Interfejs IDE

Blokada Tak
9. Monitor LCD 19”wymagania minimalne

Wielkość przekątnej ekranu 19 cali

Typ ekranu LCD, aktywna matryca TFT

Wielkość plamki 0,264mm

Rozdzielczość przy częstotliwości 60Hz 1280x1024

Jasność 280cd/m2

Kontrast 1500:1

Czas reakcji matrycy 16ms

Kąt widzenia 178/178 w pionie i poziomie

Piwot tak

Głośniki tak

Złącza analog D-subVGA i Digital DVI-D

Kable komplet kabli zasilających i podłączeniowych
Min okres gwarancji 36 miesięcy
10. Dysk Sieciowy

Pojemność: 500GB

interfejsy: USB2.0 i Ethernet RJ-45

Min okres gwarancji 36 miesięcy
11. Przeącznik Switch

Liczba portów 10/100 Mbps 5

QoS Tak

Obsługiwane protokoły Wsparcie dla 802.1p QoS

Zasilanie Wewnętrzne, 220V AC
12. Lampa do projektora Mitsubishi SD 206U
13. Oprogramowani LEX SIGMA - dla stanowiska mobilnego pierwszy zakup
14. Router DSL

Port wan 1x

Port LAN 4x

Obsługiwane protokoły DHCP, klient PPTP, stały adres IP


Część IV
1.Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolor A4

Interfejs USB 2.0

Technologia druku atramentowa

Rozdzielczość wydruku mono 600 x 600 dpi

Rozdzielczość wydruku kolor 600 x 600 dpi

Min. prędkość wydruku mono 15

Typ skanera Stolikowy

Min. rozdzielczość skanera 1200 x 1200

Format skanowania A4

emulacja do standardu PLC 6

Obsługiwane systemy operacyjne Windows 2000/XP/2003server

Min okres gwarancji 36 miesięcy
CZĘŚĆ V


 1. Oprogramowanie Libra 2000 START – licencja na jeden komputer

 2. Czytnik kodów paskowych do programu Libra 2000

 3. Kpl. kodów paskowych


CZĘŚĆ VII


 1. Skaner A3 parametry minimalne (szt. 2)

Obszar zastosowań: biurowy

Format A3

Typ skanera: płaski/stolikowy

Typ skanowania jednoprzebiegowy

Obszar skanowania wymiary strony A3

Podajnik dokumentów nie

Rozdzielczość: - Sprzętowa: 1200 x 2400 - Optyczna 1200 dpi

Głębia koloru: - Odcienie szarości: 12 bit - Kolor 48 bit

Prędkość skanowania: - Zdjęcie kolorowe 10” x 15” < 30 sek.- OCR, A4 < 45sek

Interfejs: USB 2.0

Kompatybilność: Windows 2003/2000/XP/ME/98 (sterownik TWAIN)

Zawartość zestawu: oprogramowanie i sterowniki na CD

Oprogramowanie: Oprogramowanie do edycji obrazów i OCR zgodne na poziomie funkcjonalnym z Abbyy Fine ReaderAdobe w najnowszej dostępnej wersji polskojęzycznej.

Opcje Automatyczny podajnik

Gwarancja: 24 miesiące.


 1. Podkładka pod mysz optyczną ergonomiczna z poduszką pod nadgarstek
 1. Karta grafiki AGP 512 MB
 1. Karta PCI-USB 2.0 + Fire wire
 1. Wentylator Zalman na P IV - 3,2GHz
 1. Mysz optyczna LOGITECH- kompatybilność z Windows 98/2000/XP

Komunikacja: przewodowa

Interfejs: PS/2


Rolka do przewijania ekranu: Tak

Min okres gwarancji 12 miesięcy


 1. System podtrzymujący napięcie (zasilacz ups) 1 600VA

Moc wyjściowa 1600 VA/1040W

Architektura UPSa Line-interactive

PRACA Z SIECI

Napięcie wejściowe ~160- ~264V +/-2%

Częstotliwość napięcia wejściowego 45 – 55Hz +/- 1Hz

Zakres napięcia wyjściowego ~184V - ~264V +/- 2%

Kształt napięcia wyjściowego Sinus

Filtracja napięcia wyjściowego Filtr RMI/EMI + tłumik warystorowy

Czas przełączenia na ups < 3ms

PRACA Z BATERII

Napięcie wyjściowe (praca z baterii) ~230V +/- 5%

Kształt napięcia wyjściowego (praca z baterii) Sinus

Progi przełączania: UPS - sieć ~165V - ~259V +/- 2%

Częstotliwość napięcia wyjściowego (praca z baterii) 50Hz +/- 1Hz

Filtracja napięcia Wyjściowego LC

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe Elektroniczne

Zabezpieczenie przeciążeniowe Elektroniczne

Czas powrotu na pracę sieciową 0ms

Czas podtrzymania 80% / 50% obciążenia 6/10min

Czas ładowania baterii 5h

WYPOSAŻENIE

Ilość gniazd wyjściowych 4 szt. Standardu polskiego z kołkiem zerującym

Typ gniazda wejściowego Kabel z wtykiem PL zamontowany na stałe do UPSa

Sygnalizacja Akustyczna i optyczna (minimum dwie kolumny diod); pierwsza kolumna sygnalizująca procentowy poziom obciążenia zasilacza – minimum 4 diody

Druga kolumna sygnalizująca poziom naładowania akumulatorów – minimum 4 diody

Bezpiecznik topikowy

Filtr komunikacyjny Jest

Interfejs komunikacyjny RS 232

Oprogramowanie Dołączone na CD w języku polskim

Waga nie więcej niż 21kg
 1. Pamięć RAM 2 GB DDR/400MHz (2x1GB) 184 PIN
 1. Pamięć przenośna zewnętrzna Pen Drive 4GB

pojemność: 4 GB

zgodność z USB 2.0 oraz kompatybilność z USB 1.1

prędkość odczytu: > 20 MB/s

prędkość zapisu: > 15 MB/s

kompatybilność z Windows 98/2000/XP


 1. Płyta DVD do zapisu w pudełku tradycyjnym z możliwością nadruku
 1. Płyta DVD-R do zapisu w pudełku tradycyjnym z możliwością nadruku
 1. Płyta CD R do zapisu w pud trakcyjnym
 1. Płyta CD-RW w pud trakcyjnym
 1. Płyta CD-do zapisu z możliwością nadruku w pud. Trakcyjnym
 1. Monitory LCD 24''

Przekątna ekranu: 24’’

Typ ekranu LCD, aktywna matryca TFT

Wielkość plamki 0,27mm

Częstotliwość odchylenia pozioma 24 – 94 kHz

Częstotliwość odchylenia pionowa 49 – 86 Hz

Rozdzielczość przy częstotliwości 75Hz 1920 x 1200

Widoczny obszar ekranu 518,4 x 324 mm

Jasność 450cd/m2

Kontrast 1000 : 1

Całkowity Czas reakcji matrycy 16 ms (Czas rekcji pośrednich 8ms)

Korekcja krzywej Gamma 10 bit

Przetwarzanie informacji o kolorze 14 bit

Kalibracja monitora Sprzętowa kalibracja monitora przy pomocy dedykowanego oprogramowania dołączonego do monitora

Kąty widzenia (przy kontraście 10:1) 178 / 178 stopni w pionie i poziomie

Funkcje dodatkowe Układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora

Wbudowany hub USB 2.0 2 portowy

Zabezpieczenie Keningston

Regulacja położenia panelu Regulacja wysokości monitora, Możliwość obrotu monitora na podstawie

Gniazda wejściowe sygnału 2 x DVI-I

Zgodny ze standardem TCO 03

Kable zasilający, USB i sygnałowe

Gwarancja 60 miesięcy – Zamawiający wymaga potwierdzenia świadczenia usług serwisowych na terenie RP przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta monitorów lub przez samego producenta.
 1. Monitory LCD 24'' z matrycą PVA

Przekątna ekranu: 24’’

Typ ekranu LCD, aktywna matryca PVA

Regulacja wysokości podstawy Możliwość obrotu monitora na podstawie tak

Funkcja PIVOT

Rozdzielczość 1920 x1200

Format obrazu 16:10

Jasność 700 cd/m kw.

Kontrast 3000:1

Czas reakcji plamki 6ms

Wbudowane głośniki 2 x 3W

Cyfrowe interfejs HDMI z HDCP

Cyfrowy interfejs DVI-D 24 pin

Cyfrowy interfejs RCA(Ypbpr)

Analogowy interfejs D-Sub 15 pin

HUB USB 2.0 x 3

Certyfikat TCO’03
 1. Dysk twardy SCSI - Ultra 72,8 GB 10 000 rpm
 1. Dysk twardy 320GB zewnętrzny

zgodność z USB 2.0 oraz kompatybilność z USB 1.1


 1. Klawiatura ergonomiczna kompatybilność z Windows 98/2000/XP

Typ klawiatury: ergonomiczna
Komunikacja z klawiaturą: przewodowa
Klawisze multimedialne: nie
Dodatkowe klawisze: brak
Podkładka pod nadgarstki: tak
Interfejs: PS/2
Kolor: biały


 1. Aktualizacja oprogramowania AUTO MAPA POLSKA XL
 1. Oprogramowanie antywirusowe Oprogramowanie antywirusowe AVG Internet Security SBS Edition obsługujące systemy operacyjne (2szt Windows-NT, 15szt. Windows-XP, 1 szt- Windows Serw 2003, 2 szt. Windows- 2000)
 1. Oprogramowanie Norton Ghost
 1. Oprogramowanie antywirusowe na 11 stanowisk AVIRA Antyvir
 1. Oprogramowanie Norton Internet Security- uaktualnienie na 2009
 1. Uaktualnienie Upgrade Norton System Works na 2009
 1. Oprogramowanie antywirusowe ESET – Nod 32 pełna wersja polskojęzyczna licencja na serwer + 30 stanowisk
 1. Drukarka laserowa monochromatyczna A4 (parametry minimalne)

Pamięć min 32Mb z możliwością dalszej rozbudowy

Interfejsy Port USB 2.0,port równoległy IEEE 1284, wbudowana karta sieciowa 10/100 Base TX

Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 600 dpi

Minimalna szybkość druku w czerni– 26 str. A4/min

Czas wydruku pierwszej strony : =< 9s

Normatywne obciążenie miesięczne 40 000 stron

1 podajnik na 250 arkuszy 1 podajnik ręczny na min 1 arkusz

Języki drukowania PLC5e, PLC6,

Obsługiwane systemy Microsoft Windows 98, Windows XP, Windows 2000, Windows 2003 Server;

Wbudowany serwer sieciowy wydruku

Obsługiwane formaty papieru : A4, A5, A6;

Ilość tonerów w komplecie z drukarką zapewniająca wydrukowanie minimum 10 000 stron czarno- białych A4 przy 5% zaczernieniu strony – wymóg dla drukarek wyposażonych w kasetę zawierającą toner zintegrowany z bębnem

Ilość tonerów w komplecie z drukarką zapewniająca wydrukowanie minimum 10 000 stron czarno –białych A4 przy 5% zaczernieniu strony. Bęben lub odpowiednia ilość bębnów w komplecie z drukarką zapewniająca wydrukowanie minimum 300 000 stron czarno - białych A4 przy 5% zaczernieniu strony – wymóg dla drukarek wyposażonych w toner i bęben jako elementy oddzielne, niezintegrowane.

Materiały eksploatacyjne(toner5y, bębny) musza być oryginalne, nowe i nieużywane oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych drukarek.

Gwarancja 36 miesięcy, realizowana w miejscu zgłoszenia awarii.

Serwis zgodny ze standardem ISO 9001 : 2000.


UWAGA!

Informacja na temat pozostałych przedmiotów zamówienia zwarta została w formularzu ofertowym. Zgodnie z pkt. VI specyfikacji zamawiający żąda od oferenta złożenia oferty w raz z szczegółowym opisem wszystkich zaproponowanych typów urządzeń. Do urządzeń dla których nieokreślono gwarancji, wymagana gwarancja wynosi 12 miesięcy.

Przewodniczący komisji przetargowej.

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna