OŚwiadczenie dotyczące praw autorskichPobieranie 15.67 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar15.67 Kb.
Zał. nr 1
do Regulaminu studiów w ASP w Warszawie

……………………………………….

(imię i nazwisko studenta)

……………………………………….

(nr albumu)

……………………………………….

(Wydział)

……………………………………….

(forma studiów)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH

Świadomy/a odpowiedzialności prawnej oświadczam, że przedkładana praca dyplomowa magisterska/licencjacka zatytułowana:

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

została wykonana przeze mnie samodzielnie.


Jednocześnie oświadczam, że ww. praca:


Oświadczam, że wydrukowana wersja jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.

Udzielam nieodpłatnie prawa do wprowadzania i przetwarzania w systemie antyplagiatowym teoretycznej pracy dyplomowej mojego autorstwa.

Jestem także świadomy/a, że jeśli praca zawiera treści stanowiące własność intelektualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, nie mogą być one udostępniane innym osobom i instytucjom bez zgody Uczelni.

………………….…………………

(podpis studentaZał. nr 2
do Regulaminu studiów w ASP w Warszawie

……………………………

Imię i nazwisko dyplomanta
……………………………

Nr albumu


…………………………..

Kierunek studiówOŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że teoretyczna praca dyplomowa zapisana na płycie CD/DVD jest tożsama ze składanym wydrukiem tej pracy.

………………………………………………….

Podpis dyplomantaZał. nr 3
do Regulaminu studiów w ASP w Warszawie

OŚWIADCZENIE PROMOTORA

Oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa magisterska/licencjacka zatytułowana:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie dyplomu.


..............................................(podpis kierującego pracą)


 niepotrzebne skreślić


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna