Oświadczenie o samodzielności wykonanej pracy / części pracy dyplomowej* licencjackiej / inżynierskiej / magisterskiejPobieranie 9.79 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar9.79 Kb.……………………………

Imię i nazwisko studenta

Student’s first name and surname


……………………………

Numer albumu PESEL

Indeks no
……………………………

Wydział, kierunek studiów

Faculty, field of study


Oświadczenie o samodzielności

wykonanej pracy / części pracy dyplomowej*

licencjackiej / inżynierskiej / magisterskiej*
Declaration on single handed of

presented work / part of the work

bachelor / engineer/ master thesis

Ja, niżej podpisany ..................................................................................................................I, signed below

student Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiejstudent of the Faculty of Microsystem Electronics and Photonics of Wrocław University of Technology

oświadczam, że przedkładaną pracę dyplomową licencjacką / inżynierską / magisterską * /declare that presented bachelor/engineer/master thesis work

część pracy dyplomowej licencjackiej / inżynierskiej / magisterskiej *

part of the presented bachelor/engineer/master thesis

pt.:


entitled:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

wykonałem/-am samodzielnie, tzn. nie zlecałem/-am opracowania pracy dyplomowej,

was done by myself, it means I did not order preparation of the work

ani jej części osobom trzecim, jak również nie kopiowałem/-am i nie korzystałem/-amor any parts to third parties, as well as I did not

z części lub całości pracy innych osób.copied parts or whole works of the other authors.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia popełnienia przeze mnie czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzej pracy lub ustalenia naukowego, Rada Wydziału stwierdzi nieważność postępowania w sprawie nadania mi tytułu zawodowego (art. 193 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późniejszymi zmianami).I acknowledge that in case of plagiarism, Council of the Faculty will cancel procedure of occupational title assignment.

................................. ........................................

Data Podpis studenta

Student’s signature

* niepotrzebne skreślić

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna