Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w badaniu Monitorowanie karier zawodowych absolwentów awf w WarszawiePobieranie 11.23 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar11.23 Kb.
................................., dnia ........................
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie mając na celu dostosowanie programów kształcenia dla potrzeb rynku pracy zwraca się ze szczególną prośbą o wyrażenie zgody na udziału w badaniu - Monitorowanie karier zawodowych absolwentów AWF w Warszawie1.

Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy, zaś uzyskane informacje posłużą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych. Badanie zostanie przeprowadzone drogą elektroniczną, link do ankiety zostanie przesłany na wskazany adres e-mail, wyłącznie tym Absolwentom, którzy wyrażą zgodę na udział w badaniu oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że Absolwenci, którzy wezmą udział w badaniu otrzymają na wskazany adres e-mailowy wyniki badań podsumowujące badanie losów zawodowych absolwentów AWF w Warszawie.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w badaniu

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów AWF w Warszawie
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody2 na udział w badaniu Monitorowanie karier zawodowych absolwentów AWF w Warszawie prowadzonych przez AWF w Warszawie. Ponadto wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na otrzymywanie korespondencji w sprawie powyższych badań na wskazany przeze mnie adres e-mailowy.

...............................................

podpis studenta

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez AWF w Warszawie moich danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) przez AWF w Warszawie dla prowadzonych badań Monitorowanie karier zawodowych absolwentów AWF w Warszawie.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz, że zostałam/em poinformowana/y o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.


.

..............................................podpis studenta


imię i nazwisko:

adres e-mailowy:

nr telefonu:

nr albumu:

wydział:

kierunek:

studia I stopnia/studia II stopnia (właściwe zaznaczyć)

studia stacjonarne/studia niestacjonarne (właściwe zaznaczyć)

rok ukończenia studiów:1 Przysługuje Państwu prawo do złożenia oświadczenie w dowolnym czasie o wycofaniu zgody na udział w badaniu.

2 Właściwe podkreślić.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna