OŚwiadczenie wykonawcy o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia PodwykonawcomPobieranie 11.44 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar11.44 Kb.


Projekt „Regionalne partnerstwo na rzecz rozwoju” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Załącznik Nr 8 do SIWZ


OŚWIADCZENIE Wykonawcy

o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom

Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………...,

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..

(Imię i nazwisko/Nazwa Wykonawcy)


Biorącego udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia następującym Podwykonawcom:


Lp.

Nazwa i adres podwykonawcy

Zakres i rodzaj prac powierzonych dla Podwykonawcy
…………………….…………..…...…… ……………….….…..……………………

(pieczątka i podpis Podwykonawcy) (pieczątka i podpis Wykonawcy)

…………………………………..……, dnia ………………..
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć żadne części zamówienia Podwykonawcom, wówczas na powyższym załączniku pisze „NIE DOTYCZY” i załącza go do oferty.


Lider projektu
Partner projektuSTOWARZYSZENIE SAMORZĄDÓW EUROREGIONU BUG

Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm

NIP 712-25-71-842 REGON 431233986

tel./ fax (082) 562 75 77, 562 75 67 e-mail: sekretariat@euroregionbug.pl

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna