P-21 P. M. Słomkiewicz, J. A. ZdenkowskiPobieranie 56.76 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar56.76 Kb.
P-21 P. M. Słomkiewicz, J. A. Zdenkowski (AŚ, Kielce)

Modyfikacja procesu stabilizacji metali ciężkich w osadach ściekowych.P-22 P. M. Słomkiewicz, J. A. Zdenkowski (AŚ, Kielce)

Technologia stabilizacji metali ciężkich w osadach ściekowych w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm ich zawartości.P-23 M. Stempin (GIG, Katowice), J. Kwapuliński (ŚAM, Sosnowiec)

Zastosowanie metody fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej XRF w monitoringu zawartości metali ciężkich w glebach i gruntach.P-24 R. Świetlik, D. Kowalczyk, J. Dojlido (PR, Radom)

Występowanie WWA i metali ciężkich w ściekach opadowych z obszaru Radomia.P-25 E. Tomczak, J. Nowak, Z. Czarnecki (AR, Poznań)

Próby modelowania aktywności protolitycznej osadów czynnych pochodzenia mleczarskiego poprzez regulację warunków napowietrzania i składu mikrobiologicznego.P-26 M. Trzaska, A. Chmarzyński, B. Buszewski (UMK, Toruń)

Struwit – problem biologicznych oczyszczalni ścieków?P-27 M. Wardas, M. Pawlikowska, W. Skubida, M. Kłęk, R. Szota (AGH, Kraków)

Ocena jakości osadów kanalizacji deszczowej i kanałów burzowych miasta Krakowa i ich oddziaływanie na środowisko wodno-glebowe, faza badań projektowych; wstępne badania fizykochemiczne i mineralogiczne.P-28 S. Wersocki, J. Hupka (PG, Gdańsk)

Badania autotermicznej higienizacji tlenowej osadów nadmiernych.P-29 R. Zbytniewski, A. Marczak, B. Buszewski (UMK, Toruń)

Wykorzystanie metod chemometrycznych w badaniu materii organicznej kompostów.KOMITET HONOROWY


Romuald Kosieniak – Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Waldemar Achramowicz – Marszałek Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wojciech Grochowski – Prezydent Miasta Torunia

prof. dr hab. Jan Kopcewicz – JM Rektor UMK

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA


J. Bień, Częstochowa K. Nowacki, Toruń

B. Buszewski, Toruń (przewodniczący) J. Pacyna, Katowice

P. Całbecki, Toruń Z. Paluszak, Bydgoszcz

J. Ceynowa, Toruń R. Pawłowski, Toruń

J. Gaca, Bydgoszcz E. Reszkowski, Toruń

J. Hupka, Gdańsk J. Siepak, Poznań

M. Jarosz, Warszawa J. Siuta, Warszawa

Z. Krajewski, Warszawa J. Strześniewski, Toruń

J. Lasa, Kraków K. Szymański, KoszalinKOMITET ORGANIZACYJNY

B. Buszewski (przewodniczący), K. Nowacki (wiceprzewodniczący),


A. Chmarzyński, J. Fudała (Katowice), R. M. Gadzała-Kopciuch, K. Gajek,
Ł. Górski, P. Kosobucki, T. Kowalkowski, J. Kowalska (sekretarz),
K. Krupczyńska, T. Ligor, H. Pawluk, P. Przyżycki, J. Rybiński,
L. Szablewski, M. Szumski, R. Zbytniewski

ORGANIZATORZYUniwersytet Mikołaja Kopernika

Zarząd Miasta Torunia


Miejska Oczyszczalnia Ścieków, Sp. z o.o.

Polskie Towarzystwo Chemiczne

Komitet Chemii Analitycznej PAN reprezentowany przez:

Komisję Analizy Powietrza i Gazów,

Komisję Analizy Wody
i Komisję Analizy Odpadów

WSPÓŁORGANIZATORZY i SPONSORZY


Context, Geofizyka Toruń, Hydrogeotechnika Kielce,


NILU Polska, Perkin Elmer, WFOŚiGW w Toruniu

MIEJSCE KONFERENCJI


Konferencja odbędzie się w Ratuszu Staromiejskim i Dworze Artusa
w Toruniu przy ul. Rynek Staromiejski 6.

Sekretariat Konferencji: Zakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki,
Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 61 14 308, tel/fax: (56) 61 14 837
e-mail: bbusz@chem.uni.torun.pl, kojo@chem.uni.torun.pl


P-11 M. Lebedynets (Uniwersytet I. Franko, Lwów)

Subsurface water pollution by nitrate-ions in country-side in West Ukraine.P-12 M. Micińska (KPSW, Bydgoszcz)

Problematyka wdrażania ustawy z dnia 11 maja 2001r.


o opakowaniach i odpadach opakowaniowych na tle dyrektyw Unii Europejskiej.

P-13 A. Marczak, R. Zbytniewski, B. Buszewski (UMK, Toruń)

Materia organiczna kompostów z osadów ściekowych.P-14 J. Nowak, M. Lasik, K. Trojanowska, H. Roszyk,
E. Tomczak
(AR, Poznań)

Ocena możliwości zastosowania organizmów termofilnych do biodegradacji ścieków z przemysłu ziemniaczanego.P-15 M. Pawlik (WIOŚ, Toruń)

Prawne podstawy gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi.P-16 A. Piotrowska-Cyplik, Z. Czarnecki (AR, Poznań)

Akumulacja metali ciężkich w konopi i w podłożu


w warunkach nieprzemysłowej utylizacji przefermentowanego osadu beztlenowego.

P-17 J. Rachwalski (IGNiG, Kraków)

Prognozowanie produktywności gazowej wysypisk odpadów komunalnych w celu oceny możliwości zagospodarowania gazu wysypiskowego.P-18 J. Dudek (IGNiG, Kraków)

Systemy monitoringu migracji gazu wysypiskowego.P-19 J. Rzepa (UŚ, Katowice)

Zastosowanie sorbentów selektywnych do zagęszczania


i detektorów specyficznych do oznaczania wybranych grup związków emitowanych do atmosfery ze składowisk odpadów komunalnych.

P-20 M. Sprynskyy (Ukraińska Akademia Nauk, Lwów)

Influence of municipal dumps of Lviv and Drohobych on natural waters.KOMUNIKATY POSTEROWE

P-1 K. Bojarska, Z. Bzowski, B. Łabuz (GIG, Katowice)

Monitoring wód podziemnych w rejonie rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Jaworznie.P-2 M. Chrzanowska, J. Hupka, T. Zimiński (PG, Gdańsk)

Problem efektywnej nitryfikacji podczas biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych.P-3 M. Cyrski, T. Kowalkowski, B. Buszewski (UMK, Toruń)

Wykorzystanie sieci neuronowych w badaniu transportu zanieczyszczeń gleb.P-4 P. Czupryński, P. Wachniew (AGH, Kraków)

Oczyszczanie hydrofitowe: problem zagospodarowania osadów i zużytych materiałów filtracyjnych.P-5 C. Dobosz, B. Janoszka, D. Bodzek (ŚAM, Zabrze)

Zastosowanie TLC z densytometrią w analizie wybranych mikrozanieczyszceń organicznych w osadach ściekowych.P-6 Ł. Górski (MOŚ, Toruń), B. Buszewski (UMK, Toruń)

Gospodarka osadowa i biogazowa w MOŚ Sp. z o. o.


w Toruniu.

P-7 S. Grys (BN, Warszawa), R. M. Gadzała-Kopciuch,
B. Buszewski
(UMK, Toruń)

Wpływ ścieków przetwórstwa owocowego na pracę osadu czynnego w biologicznej oczyszczalni ścieków.P-8 P. Kosobucki, B. Buszewski (UMK, Toruń)

Kompozycje kompostowe z wykorzystaniem materiałów strukturotwórczych i osadów ściekowych - cz. I.P-9 M. Kuczwalska, P. Kosobucki, B. Buszewski (UMK, Toruń)

Kompozycje kompostowe z wykorzystaniem materiałów strukturotwórczych i osadów ściekowych - cz. II.P-10 T. Kowalkowski, B. Buszewski (UMK, Toruń)

Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w badaniach transportu metali ciężkich w profilach kompostowych.

WYKŁADY


Językiem wykładowym będzie język polski. Organizatorzy zapewniają rzutnik pisma, projektor przeźroczy, videoprojektor (do prezentacji MS Power Point). Typ urządzenia projekcyjnego należy zgłosić przewodniczącemu przed rozpoczęciem sesji.


PREZENTACJA POSTEROWA

Sesja posterowa składać się będzie z dwóch części: plakatu i 5-cio minutowego ustnego wystąpienia. Językiem prezentacji będzie język polski. Komunikaty posterowe należy umieścić na tablicach zgodnie


z numeracją w dniu 20 maja do godz. 9.00. Wymiar planszy posterowej wynosi 1 x 1 m.

Przeprowadzony zostanie konkurs z nagrodami w kategorii Najlepszy poster.


PUBLIKACJA

Prace, których wyniki będą prezentowane podczas konferencji będą opublikowane w Polish Journal of Environmental Studies lub Ekologia


i Technika
, po akceptacji Komitetu Redakcyjnego. Manuskrypt, przygotowany zgodnie z wymogami edytorskimi czasopisma, należy złożyć w Biurze Konferencji.

WYSTAWA

W trakcie konferencji odbędzie się wystawa aparatury badawczo-naukowej firm: AB Electronics, AGAT, Buszrem, MedLab Products, OMC Envag, Perkin Elmer, S. Witko, Spectro-Lab, Waters.

ODPŁATNOŚĆ


Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi: 550,- zł od osoby.Opłata obejmuje: opłatę rejestracyjną, książkę ze streszczeniem prac, napoje, wystawę, udział w imprezach towarzyszących.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów delegacji w tym noclegów.

ZAKWATEROWANIE

Organizatorzy zapewnili Pani/Panu noclegi w następujących hotelach:  • Dom Studencki nr 10, ul. Gagarina 27 (cena 60-85 PLN)

  • Hotel KOPERNIK, ul. Wola Zamkowa 16 (cena 130-155 PLN)

  • Hotel ORBIS-HELIOS, ul. Kraszewskiego 1-3 (cena 250-300 PLN)

  • Hotel REFLEKS, ul. Wojska Polskiego 24 (cena 130-220 PLN)


BIURO KONFERENCJI

Biuro konferencji mieścić się będzie w Dworze Artusa i czynne będzie przez cały czas trwania obrad.Sesja VII (DWÓR ARTUSA)

Przewodniczą: prof. A. Voelkel, prof. J. GacaAnalityka,

12.00 – 12.30 W16 Prof. A. Grochowalski (PK, Kraków): Metody oznaczania szkodliwych zanieczyszczeń


z niekontrolowanego spalania odpadów
i wypalania traw w odniesieniu do nowych wymagań krajowych i europejskich. Oznaczanie dioksyn
i PCBs w spalinach i powietrzu atmosferycznym.

12.30 – 12.55 W17 Prof. W. Wasiak, (UAM, Poznań): Odpadowe tworzywa sztuczne oraz oleje przepracowane jako źródło surowców petrochemicznych.

12.55 – 13.20 W18 Prof. M. Jarosz, K. Połeć-Pawlak (PW, Warszawa): Techniki łączone w analizie specjacyjnej.

13.20 – 13.45 W19 Prof. J. Kwapuliński, B. Brodziak, M. Stempin,


M. Bebek, L. Drobek (ŚAM, Sosnowiec), Zjawisko współwystępowania wybranych metali ciężkich jako kryterium zasięgu oddziaływania obszarowych źródeł zanieczyszczenia powietrza.

13.45 Obiad i zakończenie Sympozjum.


_____________________________________________________________

_________________________________________________________________20.05.2002 - poniedziałek
Sesja II (DWÓR ARTUSA)

Przewodniczą: prof. J. Siuta, prof. J. SiepakAspekty prawne

9.00 – 9.30 W4 Prof. J. Pacyna, E. Pacyna (NILU Polska, Katowice): Modelowanie jako narzędzie pracy przy wprowadzaniu unijnych dyrektyw i norm.

9.30 – 9.55 W5 F. Busz (Ministerstwo Środowiska, Warszawa): Stan obecny i perspektywy wykorzystania funduszy Unii Europejskiej dla poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce.

9.55 – 10.20 W6 Prof. J. Siepak (UAM, Poznań): Problemy egzekwowania zapisów prawnych w obowiązującym rozporządzeniu, dotyczącym jakości kontroli wody do picia, na potrzeby gospodarcze i w kąpieliskach.

10.20 – 10.45 W7 A. Rybka, J. Zdenkowski, J. Wójtowicz (Hydrogeotechnika, Kielce): Zagospodarowanie
i utylizacja odpadów niebezpiecznych przez firmę Hydrogeotechnika Sp. z o.o.

10.45 – 11.30 Przerwa na kawę, wystawa.Sesja III (DWÓR ARTUSA)

Przewodniczą: prof. J. Lasa, prof. K. SzymańskiGospodarka osadowa

11.30 – 12.00 W8 Prof. Z. Paluszak, J. Bauza-Kaszewska, A. Melech (ATR, Bydgoszcz): Ocena mikrobiologiczna procesu kompostowania osadów pościekowych w MOŚ


w Toruniu.

12.00 – 12.25 W9 Dr A. Chmarzyński, P. Kosobucki, K. Nowacki*, H. Pawluk* & B. Buszewski (UMK, *MOŚ Toruń): Sposoby zagospodarowania osadów ściekowych MOŚ Sp. z o.o. w Toruniu.

12.25 – 12.50 W10 Prof. J. Hupka, J. Rzechuła (PG, Gdańsk): Zagospodarowanie popiołów ze spalania osadów ściekowych.

12.50 – 13.15 W11 W. Tuszewicki (PKN Orlen S.A., Płock): Gospodarka odpadowa w Orlenie.

13.15 – 14.30 Przerwa obiadowa.

Sesja IV (DWÓR ARTUSA)

Przewodniczą: dr hab. A. Grochowalski, dr A. Chmarzyński

14.30 – 16.30 Sesja posterowa

Sesja V (MIEJSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w Toruniu)

ul. Szosa Bydgoska 49

Przewodniczą: A. Chmarzyński, P. Kosobucki, H. Pawluk, Ł. Górski

17.00 – 19. Wprowadzenie: J. Rybiński

17.30 – 19.15 Zwiedzanie MOŚ i mobilnego laboratorium naukowo-dydaktycznego.

19.15 – 22.00 Spotkanie towarzyskie przy ognisku (MOŚ).

______________________________________________________________

______________________________________________________________


21.05.2002 - wtorek

Sesja VI (DWÓR ARTUSA)

Przewodniczą: prof. J. Pacyna. prof. M. JaroszChemometria

9.00 – 9.30 W12 Prof. J. Lasa, K. Różański (AGH, Karków): Znacznikowa metoda pomiaru emisji gazów


i substancji lotnych ze składowisk odpadów komunalnych.

9.30 – 9.55 W13 K. Steczko, J. Rachwalski (IGNiG w Krakowie): Inwentaryzacja emisji metanu z wysypisk odpadów komunalnych w Polsce.

9.55 – 10.20 W14 Prof. A. Voelkel, J. Fall (PP, Poznań): Przydatność technik chromatograficznych w rozróżnianiu olejów silnikowych.

10.20 – 10.45 W15 Prof. K. Szymański, B. Janowska (PK, Koszalin): Specjacja metali ciężkich w kompostach


i osadach ściekowych.

10.45 – 12.00 Przerwa na kawę, wystawa i posiedzenie Komisji Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

PROGRAM KONFERENCJI


19.05.2002 - niedziela

(DWÓR ARTUSA)


15.00 – 15.45 Rejestracja uczestników.
(RATUSZ STAROMIEKSKI)

15.45 – 16.30 Otwarcie Sympozjum.


Sesja I (RATUSZ STAROMIEJSKI)

Przewodniczą: prof. B. Buszewski, inż. K. Nowacki


16.30 – 17.00 W1 J. Strześniewski (Z-ca Prezydenta m. Torunia): Toruń – miasto nauki i kultury; szanse
i perspektywy.

17.00 – 17.30 W2 Prof. J. Siuta (IOŚ, Warszawa): Stan i możliwości przyrodniczego użytkowania osadów ściekowych


w Polsce.

17.30 – 18.00 W3 Z. W. Krajewski (GIOŚ, Warszawa): Dyrektywy


i normy unijne w odniesieniu do gospodarki wodnej
i odpadowej.

18.15 Spotkanie przy lampce wina.


_________________________________________________________________


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna