P olski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess FederationPobieranie 68.73 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar68.73 Kb.


P olski Związek SzachowyFédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation

Tel./fax: (+48 22) 841 41 92 00-454 Warszawa, Al.Jerozolimskie 49

Fax/tel.: (+48 22) 841 94 60 KRS 0000143874 NIP: 526-16-67-148

Konto: BPH SA XX O/Warszawa 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184

e-mail: biuro@pzszach.org.pl http://www.pzszach.pl

****************************************************************************
ZASADY ORGANIZACJI WYJAZDÓW REPREZENTACJI POLSKI

NA MISTRZOSTWA ŚWIATA I EUROPY JUNIORÓW


 1. Oficjalni reprezentanci Polski wyłonieni na podstawie Regulaminu Kadry Narodowej Juniorów

 1. 1. Zatwierdzenie listy zawodników

Po ostatnich rozgrywkach Mistrzostw Polski Juniorów nie później niż w terminie 14 dni po
zakończeniu ostatnich rozgrywek z cyklu Mistrzostw Polski Juniorów, Wiceprezes
ds. młodzieżowych zatwierdza przygotowaną przez Szefa Wyszkolenia na podstawie Regulaminu
Kadry Narodowej Juniorów
listę finansowanych reprezentantów Polski na MEJ i MŚJ (zarówno tych z pełnym finansowaniem, jak i częściowym).

2. Nominacje

Nie później niż 120 dni* przed rozpoczęciem danych zawodów (Mistrzostw Europy Juniorów lub Mistrzostw Świata Juniorów) biuro PZSzach przygotowuje dla zatwierdzonych przez Zarząd


PZSzach zawodników nominacje wraz z następującymi załącznikami (dokumentami):

 • Regulamin Kadry Narodowej Juniorów

 • Zasady Organizacji Wyjazdów Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata i Europy
  Juniorów. Formularz zawierający wskazanie trenera, informację o ewentualnych osobach towarzyszących, dane do ubezpieczenia, rozmiary strojów (załącznik nr 2)

 • Informacja dla reprezentantów Polski (załącznik nr 1)

W/w dokumenty zawodnicy otrzymują od biura PZSzach pocztą elektroniczną.
Jednocześnie na stronie PZSzach (http://www.pzszach.pl) Specjalista ds. Organizacyjnych
zamieszcza komunikat zawierający listę zawodników nominowanych wraz z załącznikami.

3. Potwierdzenie udziału i wpłaty

Koszty wyjazdu (przelot, pobyt, opłata startowa, opłata organizacyjna, ubezpieczenie oraz przybliżony koszt biletu lotniczego) zostaną podane na stronie PZSzach natychmiast po ukazaniu się komunikatu organizacyjnego zawodów, nie póżniej niż 100 dni przed rozpoczęciem zawodów.


* W przypadku gdy Mistrzostwa Polski zakończą się później niż 120 dni przez MEJ/MŚJ nominacje zostaną wysłane w ciągu 14 dni od zakończenia zawodów.
Nie później niż 90 dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy/Świata Juniorów, zawodnicy
nominowani przesyłają potwierdzenie chęci udziału w danych mistrzostwach mailowo na adres
specjalisty ds. organizacyjnych wraz ze skanem paszportu, kopią aktualnych badań lekarskich oraz ze zdjęciem w formie elektronicznej (jpg, lub inny plik graficzny).

Zawodnicy z prawem do częściowego sfinansowania (zakwaterowania i wyżywienia)


wyjazdu w terminie nie później niż 90 dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy/Świata Juniorów
wnoszą dodatkowo na konto PZSzach wpłatę za wpisowe, opłatę organizacyjną, transport, ubezpieczenie, oraz zakwaterowanie i transport trenera i osób towarzyszących w wysokości podanej na stronie www.pzszach.pl.

Ponadto każdy zawodnik ma obowiązek przesłać na adres Specjalisty ds. organizacyjnych


aktualne zdjęcie przy szachownicy oraz wykaz swoich najważniejszych szachowych sukcesów
(osiągnięcia w Mistrzostwach Polski, województwa/ makroregionu, ile razy uczestniczył w MŚ/ME itp.). Materiały te zostaną wykorzystane do celów promocyjnych (informacje na stronie PZSzach, materiały prasowe itp.).

Po upłynięciu terminu przesyłania zgłoszeń do Mistrzostw Europy/Świata Juniorów Specjalista ds. Organizacyjnych zamieszcza na stronie internetowej PZSzach komunikat, iż minął termin


przesyłania potwierdzenia udziału w MŚJ i MEJ oraz dokonywania wpłat określonych w punkcie 3. Brak uregulowania w/w należności (wpisowe, opłata organizacyjna, ubezpieczenie, oraz transport) przez
zawodników jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w mistrzostwach.

W przypadku rezygnacji zawodnika z częściowym finansowaniem z udziału w zawodach, który dokonał już wpłaty, PZSzach zwróci wpłaconą sumę, pod warunkiem, że rezygnacja dotrze do biura PZSzach przed dokonaniem opłaty na rzecz organizatora danych mistrzostw.


4. Skład trenerski

Nie później niż 80 dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy/Świata Juniorów biuro PZSzach przesyła Wiceprezesa ds. Młodzieżowych zestawienie zawodników, którzy w terminie przesłali wszystkie wymagane dokumenty. Polski Związek Szachowy zapewnia dofinansowanie wyjazdy trenera do określonej kwoty, jednakże nie organizuje opieki trenerskiej.

Niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Wiceprezesa ds. Młodzieżowych Specjalista ds.
Organizacyjnych publikuje na stronie PZSzach listę zawodników, trenerów i opiekunów wraz z
informacją, który trener ma możliwość przyjęcia jeszcze jednego zawodnika. Pierwszeństwo mają
zawodnicy z częściowym finansowaniem, potem dopiero zawodnicy uczestniczący w mistrzostwach na koszt własny.
5. Kierownik ekipy

W terminie do 65 dni przed rozpoczęciem mistrzostw Wiceprezes ds. Młodzieżowych w


porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Młodzieżowej, na podstawie otrzymanego zestawienia, przedkłada propozycje kierowników ekip na MEJ i MŚJ i poddaje je pod głosowanie elektroniczne
Zarządu.

W przypadku, gdy liczba uczestników jadących na Mistrzostwa (zawodników + osób towarzyszących) jest bardzo duża, wiceprezes ds. Młodzieżowych może podjąć decyzję o wysłaniu drugiego kierownika ekipy. Koszt wysłania drugiego kierownika ponoszony jest równomiernie pomiędzy wszystkie


dodatkowe osoby jadące na zawody.

 1. Zawodnicy na koszt własny (dodatkowi)
 1. Informacja dla zawodników dodatkowych

Informacja dla zawodników dodatkowych (załącznik nr 3) zostanie opublikowana na stronie
internetowej PZSzach na co najmniej 120 dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy Juniorów
i Mistrzostw Świata Juniorów. Szczegóły dotyczące kosztów zakwaterowania i inne koszty wyjazdu
zostaną zamieszczone na stronie PZSzach przez Specjalistę ds. Organizacyjnych niezwłocznie po
ukazaniu się oficjalnego komunikatu MEJ i MŚJ.

 1. Potwierdzenie udziału

W terminie nie później niż 90 dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy/Świata Juniorów
zawodnicy deklarują chęć udziału w zawodach, wypełniają formularz zamieszczony na stronie PZSzach (załącznik nr 4) i przesyłają e-mailem na adres specjalisty ds. organizacyjnych wraz ze skanem
paszportu, kopią aktualnych badań lekarskich oraz ze zdjęciem w formie elektronicznej (jpg, lub inny plik graficzny).

Ponadto każdy zawodnik dodatkowy ma obowiązek przesłać na adres Specjalisty ds.

organizacyjnych aktualne zdjęcie przy szachownicy oraz podsumowanie swoich najważniejszych
szachowych sukcesów. Materiały te zostaną wykorzystane do celów promocyjnych (informacje na stronie PZSzach, materiały prasowe itp.).


 1. Opłaty

Wraz ze zgłoszeniem zawodnicy pokrywają koszt zakwaterowania i wyżywienia, wpisowego, opłat organizacyjnych i ubezpieczenia. Zawodnik jadący na koszt własny organizuje transport we
własnym zakresie. Biuro PZSzach może zaproponować zapewnienie zbiorowego transportu lub poda na stronie PZSzach szczegóły transportu zawodników składu podstawowego by pozostali zawodnicy mogli zakupić bilet we własnym zakresie.

Ponadto każdego dodatkowego zawodnika obowiązuje opłata do PZSzach w wysokości 100 zł. za obsługę zadania. Wszystkie osoby towarzyszące (w tym i trenerzy), którzy obsługiwani są przez


biuro PZSzach, wnoszą także do PZSzach opłatę w wysokości 100 zł. Brak uregulowania ze strony
wymienionych osób w terminie do 90 dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy/Świata Juniorów jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w danych mistrzostwach. W ramach opłaty każdy zawodnik
dostanie strój reprezentacyjny (koszulkę).

Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej, którą można zakupić we własnym zakresie lub za pośrednictwem biura PZSzach.

W nieprzekraczalnym terminie do 90 dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy/Świata
Juniorów, zawodnicy biorący udział na koszt własny wpłacają 100% kwoty zakwaterowania za siebie oraz osoby towarzyszące. Brak uregulowania następujących opłat: wpisowe, opłata
organizacyjna, opłata na rzecz PZSzach, zakwaterowanie, ubezpieczenie, transport


ze strony wymienionych osób w terminie do 90 dni przed rozpoczęciem Mistrzostw
Europy/Świata Juniorów jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w danych mistrzostwach.

ZAŁĄCZNIK 1
INFORMACJA DLA REPREZENTANTÓW POLSKI NA MISTRZOSTWA ŚWIATA
I EUROPY JUNIORÓW

Biuro Polskiego Związku Szachowego serdecznie gratuluje zdobycia złotego/srebrnego* medalu w Mistrzostwach Polski Juniorów. Zdobycie tytułu mistrza/mistrzyni/wicemistrzyni Polski Juniorów jest równoznaczne z uzyskaniem statusu oficjalnego reprezentanta Polski na Mistrzostwa Świata/Europy* Juniorów. Szczegółowe warunki finansowania określa Regulamin Powoływania Reprezentantów Polski Na Mistrzostwa Świata i Europy Juniorów (w załączeniu).
Prosimy o wypełnienie zgłoszenia do Mistrzostw Świata/Europy* Juniorów i odesłanie go wraz z kopią paszportu oraz kopią aktualnych badań lekarskich z Ośrodka Medycyny Sportowej, ważnych do końca trwania Mistrzostw.

e-mailem na adres specjalisty ds. organizacyjnych wraz ze zdjęciem w formie elektronicznej (jpg, lub inny plik graficzny) w terminie do 90 dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy/Świata Juniorów.W przypadku zawodników, którzy uzyskali częściowe finansowanie, prosimy o
dokonanie opłaty organizacyjnej, wpisowego oraz opłaty za ubezpieczenie (jeśli zawodnik nie będzie ubezpieczony we własnym zakresie) w terminie do 90 dni przed rozpoczęciem
Mistrzostw Europy/Świata Juniorów.


Polski Związek Szachowy
34 1060 0076 0000 3200 0071 8184


W przypadku uzgodnienia transportu na zawody wraz z ekipą główną przez zawodnika
prosimy także o wpłatę kosztów biletu.

W tytule przelewu prosimy o wpisanie skróconej nazwy imprezy (MEJ lub MŚJ) oraz imienia i nazwiska zawodnika.

W przypadku zdobycia przez zawodnika z częściowym finansowaniem medalu PZSzach zwraca poniesione przez zawodnika koszty jego udziału w rozgrywkach (zakwaterowanie, transport, wpisowe, opłatę organizacyjną oraz ubezpieczenie). Za zajęcie miejsca 4-6 zawodnikowi przysługuje częściowy zwrot kosztów w wysokości 1000 zł, a za miejsce 7-8 – w wysokości 500 zł.

Ponadto prosimy o przesłanie na adres Specjalisty ds. organizacyjnych aktualnego zdjęcia


(najlepiej przy szachownicy) oraz wykaz swoich najważniejszych szachowych sukcesów. Materiały te zostaną wykorzystane do celów promocyjnych (informacje na stronie PZSzach, materiały prasowe itp.).

Zawodnik zobowiązany jest do uczestnictwa w przedsięwzięciach medialnych i promocyjnych PZSzach


i sponsorów Związku lub reprezentacji, co oznacza, ze w przypadku uzyskania bardzo dobrego wyniku zawodnik może zostać zobowiązany do udziału w konferencji prasowej w dniu powrotu z zawodów.
Zawodnik zostanie poinformowany o udziale w konferencji przez Kierownika Ekipy po ostatniej rundzie zawodów.

Jednocześnie informujemy, że główną platformą kontaktu z zawodnikami jest strona PZSzach: http://www.pzszach.pl Prosimy o regularne odwiedzanie strony i zapoznawanie się z informacjami na temat wyjazdu.

W trakcie zawodów wszyscy zawodnicy (niezależnie od sposobu finansowania wyjazdu), trenerzy oraz osoby towarzyszące podlegają kierownikowi reprezentacji wyznaczonemu przez Zarząd PZSzach.
Każdy reprezentant Polski a także zawodnik, trener, opiekun przed wyjazdem akceptuje
niniejszy regulamin i stosowny dokument określający prawa i obowiązki.

W sprawach sportowych prosimy o kontakt z Szefem Wyszkolenia PZSzach oraz Wiceprezesem ds.


Młodzieżowych.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. organizacyjnych PZSzach.

Aktualne adresy email podajemy w załączniku nr 5.
Uwaga:

Rozliczenie finansowe z wyjazdu na MEJ/MŚJ przygotowuje biuro PZSzach w terminie do 30 dni od zakończenia mistrzostw, na podstawie faktycznie poniesionych kosztów i faktur wystawionych przez organizatora/biuro podróży etc.

Koszty wyjazdu, podane na stronie PZSzach, są szacunkowe i mogą się zmienić z uwagi na wahania kursów walut, zmianę cen biletów przy zakupach grupowych lub inne nieprzewidziane wydatki. Wszelkie różnice – nadpłaty lub niedopłaty rozliczone mogą być po zakończeniu mistrzostw i otrzymaniu rozliczenia finansowego.
Z poważaniem,

/-/
* niepotrzebne skreślićZAŁĄCZNIK 2

ZGŁOSZENIE DO MISTRZOSTW ŚWIATA/EUROPY* JUNIORÓW

Imię
Nazwisko
Grupa wiekowa
Wskazanie trenera**:

1.
2.
Dane kontaktowe:

Telefon
E-mail
Adres do korespondencji
Dane do ubezpieczenia:

Adres zameldowania
Numer PeselRozmiar stroju
wzrost
Obwód klatki piersiowejOsoby towarzysząceTransport na zawody: z PZSzach lub we własnym zakresieInne ważne
informacje


* niepotrzebne skreślić

** Wskazanie trenera nie jest równoznaczne z jego akceptacją przez PZSzach. Skład trenerski ekipy zatwierdza Przewodniczący Kolegium Trenerów PZSzach.


Podpis rodzica/zawodnika


Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu KNJ oraz Zasadami Organizacji Wyjazdów oraz akceptuję ich treść.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w zakresie organizacji wyjazdu na MEJ/MŚJ

ZAŁĄCZNIK 3

INFORMACJA DLA ZAWODNIKÓW JADĄCYCH NA WŁASNY KOSZT NA
MISTRZOSTWA ŚWIATA I EUROPY JUNIORÓW

Biuro Polskiego Związku Szachowego uprzejmie informuje, że prawo do udziału na koszt własny regulują postanowienia punktów 4.1 i 4.2 Regulaminu Kadry Narodowej Juniorów.

Reprezentanci Polski na mistrzostwach muszą mieć zapewnioną opiekę trenerską oraz wychowawczą (opiekę wychowawczą zawodnika w grupach wiekowych do 8 i 10 lat bezwzględnie powinien pełnić rodzic). Trener może pełnić jednocześnie opiekę wychowawczą, udokumentowaną zgodą rodziców na piśmie. Opiekę trenerską mogą pełnić jedynie trenerzy i instruktorzy z aktualnymi uprawnieniami. Zawodnicy do 8 i 10 lat są zwolnieni z obowiązku posiadania opieki trenerskiej.

W trakcie zawodów wszyscy zawodnicy (niezależnie od sposobu finansowania wyjazdu), trenerzy oraz osoby towarzyszące podlegają kierownikowi reprezentacji wyznaczonemu przez Zarząd PZSzach.
Każdy reprezentant Polski a także zawodnik, trener, opiekun przed wyjazdem akceptuje
niniejszy regulamin i stosowny dokument określający prawa i obowiązki.

Zawodników chętnych do udziału w Mistrzostw Świata/Europy Juniorów, którzy zajęli


odpowiednie miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów lub uzyskali zgodę Wiceprezesa ds.
Młodzieżowych, prosimy o wypełnienie zgłoszenia do i odesłanie go wraz z kopią paszportu oraz kopią aktualnych badań lekarskich z Ośrodka Medycyny Sportowej, ważnych do końca trwania e-mailem na adres specjalisty ds. organizacyjnych wraz ze zdjęciem w formie elektronicznej (jpg, lub inny plik graficzny) w terminie do 90 dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy/Świata Juniorów.

Ponadto w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy/Świata Juniorów prosimy o przesłanie na adres Specjalisty ds. organizacyjnych aktualnego zdjęcia (najlepiej przy szachownicy) oraz podsumowania swoich najważniejszych szachowych sukcesów. Materiały te zostaną wykorzystane do celów promocyjnych (informacje na stronie PZSzach, materiały prasowe itd.).

Jednocześnie informujemy, że główną platformą kontaktu z zawodnikami jest strona PZSzach: www.pzszach.pl Prosimy o regularne odwiedzanie strony i zapoznawanie się z informacjami na temat wyjazdu.

Wraz ze zgłoszeniem prosimy o dokonanie opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie, opłaty organizacyjnej, wpisowego, opłaty do PZSzach oraz opłaty za ubezpieczenie (jeśli
zawodnik nie będzie ubezpieczony we własnym zakresie) w terminie do 90 dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy/Świata Juniorów.


Polski Związek Szachowy

34 1060 0076 0000 3200 0071 8184

W przypadku uzgodnienia transportu na zawody wraz z ekipą główną, prosimy także o
wpłatę kosztów transportu.

W tytule przelewu prosimy o wpisanie skróconej nazwy imprezy (MEJ lub MŚJ) oraz imienia i nazwiska zawodnika.

Osoby towarzyszące zobowiązane są do wpłacenia, w terminie do 90 dni przed rozpoczęciem
Mistrzostw Europy/Świata Juniorów, opłaty organizacyjnej, 100 zł opłaty na rzecz PZSzach za obsługę zadania, opłaty za zakwaterowanie z wyżywieniem oraz opłaty za transport z lotniska, jeśli jest
wymagana przez organizatora. W przypadku bardzo dużej ilości zgłoszeń PZSzach może powołać
drugiego kierownika ekipy. Koszt wyjazdu drugiego kierownika jest dzielona i pokrywana solidarnie przez wszystkich dodatkowych uczestników.

Przypominamy, że na Mistrzostwach Świata i Europy Juniorów jest obowiązek
zakwaterowania zawodnika w ośrodku organizatora pod groźbą niedopuszczenia do
zawodów.

W przypadku zdobycia przez zawodnika jadącego na własny koszt medalu PZSzach zwraca pełne koszty udziału zawodnika w rozgrywkach (z wyłączeniem kosztów trenera). Za zajęcie miejsca 4-6


zawodnikowi przysługuje częściowy zwrot kosztów w wysokości 1000 zł, a za miejsce 7-8 – w
wysokości 500 zł.

Informujemy także, że w przypadku uzyskania bardzo dobrego wyniku zawodnik może zostać zobowiązany do udziału w konferencji prasowej w dniu powrotu z zawodów. Zawodnik zostanie


poinformowany o udziale w konferencji przez Kierownika Ekipy po ostatniej rundzie zawodów.

W sprawach sportowych prosimy o kontakt z Szefem Wyszkolenia PZSzach.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. organizacyjnych PZSzach.

Aktualne adresy email podajemy w załączniku.

* niepotrzebne skreślić


Uwaga:

Rozliczenie finansowe z wyjazdu na MEJ/MŚJ przygotowuje biuro PZSzach w terminie do 30 dni od zakończenia mistrzostw, na podstawie faktycznie poniesionych kosztów i faktur wystawionych przez organizatora/biuro podróży etc.Koszty wyjazdu, podane na stronie PZSzach, są szacunkowe i mogą się zmienić z uwagi na wahania kursów walut, zmianę cen biletów przy zakupach grupowych lub inne nieprzewidziane wydatki. Wszelkie różnice – nadpłaty lub niedopłaty rozliczone mogą być po zakończeniu mistrzostw i otrzymaniu rozliczenia finansowego.
ZAŁĄCZNIK 4

ZGŁOSZENIE DO MISTRZOSTW ŚWIATA/EUROPY* JUNIORÓW

ZAWODNIK DODATKOWY

Imię
Nazwisko
Grupa wiekowa
Osoby towarzyszące:

Trener
Opiekun
Dane kontaktowe:

Telefon
E-mail
Transport na zawody:

Transport na zawody: z PZSzach lub we własnym zakresie
Dane do ubezpieczenia:

Czy zawodnik chce być ubezpieczony przez PZSzach**
Adres zameldowania
Numer PeselRozmiar stroju
Wzrost
Obwód klatki piersiowej


Inne ważne informacje

* niepotrzebne skreślić

** każdy zawodnik ma obowiązek posiadać ubezpieczenie na czas wyjazdu na zawody. Ubezpieczenie można załatwić we własnym zakresie lub za pośrednictwem biura PZSzach.


Podpisy rodzica/zawodnika


Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu KNJ oraz Zasadami Organizacji Wyjazdów oraz akceptuję ich treść.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w zakresie organizacji wyjazdu na MEJ/MŚJ

ZAŁĄCZNIK 5

TERMINARZ I ADRESY E-MAIL NA 2016 ROK
A) Mistrzostwa Europy Juniorów – Praga, Czechy 17-28.08.2016

Termin wysłania nominacji: 19.04.2016 (dla zawodników do lat 8, 12 i 14 do 14 dni po zakończeniu MPJ, OOM)

Termin podania ostatecznych kosztów wyjazdu: 09.05.2016

Termin zgłoszeń i wpłat: 31.05.2016

Termin wyznaczania trenerów: 29.05.2016

Termin wyznaczenia kierownika 13.06.2016
B)Mistrzostwa Świata Juniorów 8,10,12 – Batumi, Gruzja 18-31.10.2016

Termin wysłania nominacji 20.06.2016

Termin podania ostatecznych kosztów wyjazdu: 10.07.2016

Termin zgłoszeń i wpłat: 20.07.2016

Termin wyznaczania trenerów: 30.07.2016

Termin wyznaczenia kierownika: 14.08.2016
C) Mistrzostwa Świata Juniorów 14,16,18 – Chanty Mansyjsk, Rosja 20.09-04.10.2016

Termin wysłania nominacji 23.05.2016

Termin podania ostatecznych kosztów wyjazdu: 12.06.2016

Termin zgłoszeń i wpłat: 22.06.2016

Termin wyznaczania trenerów: 2.07.2016

Termin wyznaczenia kierownika: 17.07.2016

Aktualne adresy e-mail:

Wiceprezes ds. Młodzieżowych: Andrzej Modzelan anmodz@gmail.comSzef Wyszkolenia: Piotr Murdzia p.murdzia@pzszach.org.pl

Specjalista ds. Organizacyjnych: Michał Bartel m.bartel@pzszach.org.pl


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna