P. osobowości zajmuje się badaniami i opisywaniem człowieka w kategoriach najistotniejszych cech integrujących i organizujących jego funkcjonowanie społecznaPobieranie 34.4 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar34.4 Kb.
P. osobowości zajmuje się badaniami i opisywaniem człowieka w kategoriach najistotniejszych cech integrujących i organizujących jego funkcjonowanie

społeczna zajmuje się badaniem sposobu, w jaki otaczający świat wywiera wpływ na ludzkie myślenie, emocje, zachowanie

poznawcza (kognitywna) zajmuje się badaniem procesów poznawczych człowieka, czyli procesów umożliwiających nabywanie i przetwarzanie informacji o człowieku

kliniczna zajmuje się diagnozowaniem wszelkich form zaburzeń psychicznych i anomalii w zakresie myślenia, emocji, zachowania

zarządzania zajmuje się wykorzystywaniem badań i praw psychologii do rozwiązywanie problemów powstających w miejscu pracy ze szczególnym uwzględnieniem procesów

zarządzania ludźmiEksperyment stymulacja sytuacji naturalnej i badanie określonych zmiennych w sposób

kontrolowany, polega na celowym manipulowaniu jedną zmienną (niezależną) i obserwacji

wpływu tej zmiennej na drugą zmienną (zależną) Obserwacja metoda, którą wykorzystuje Si, gdy eksperymentalna manipulacja zmiennymi nie jest pożądana albo praktyczna

Wywiad polega na stworzeniu kwestionariusza zwierającego określone pytania, które następnie zadaje się badanym należącym do proby badanych reprezentujących daną populację badawczą Studium przypadku jakościowa analiza danej jednostki lub grupy oparta na studiowaniu materiałów związanych z jej funkcjonowaniem Testy psychologiczne znormalizowane i zobiektywizowane metody, za pomocą, których ustala się pewne cechy osób (ich zdolności, sprawności, postawy, zainteresowania);

wykorzystywane w zarządzaniu kadramiCechy dobrego testu: Trafność i rzetelność miary psychometryczne pozwalające na sprawdzanie czy test faktycznie mierzy tę cechę lub zestaw cech, do których mierzenia został przeznaczony. Jeżeli test ma wysoką t. i r. oznacza to, że otrzymanym wynikom badań można zaufać, gdyż prawidłowo określają mierzoną cechę. Testy o miarach t. i r. 0.7- 0.99 są bardzo dobrymi testami. Standaryzacja test jest wystandaryzowany, gdy osoba badająca nie ma wpływu na otrzymany wynik. Praktycznie sprawdza się to do przekazania uniwersalnej instrukcji Normalizacja – pozwala na faktyczną ocenę wyników uzyskanych przez badanego. Normy danego testu powstają na bazie badań przeprowadzonych na tzw. próbie normalizacyjnej (grupa ludzi dobrana losowo). Im większe p.n. tym lepsze normy danego testu Adaptacja kulturowa w przypadku zagranicznych testów; test wymaga nie tylko dobrego tłumaczenia, ale też przełożenie znaczenia na daną płaszczyznę kulturową kraju
Psychoanaliza Freuda: Osobowość: ID realizacja potrzeb natychmiast, zasada przyjemności, u dzieci EGO realność, funkcjonowanie w świecie SUPEREGO co wypada, należałoby zrobić, wyznacznik funkcjonowania społ.

Podstawowe pojęcia: Popędy – Eros, Thanatos, Libido, Stadia rozwoju: oralne (< 1 rok), analne (2-3), falliczne (3-5), genitalne (dojrzewanie), Mechanizmy obronne: wyparcie, projekcja, fiksacja (zaburzenie, niezaspokojenie potrzeb w określonym stadium), regresja (cofnięcie do dzieciństwa)
Psychologia analityczna C. G. Junga Składniki osobowości: Ego – świadoma psychika Nieświadomość osobowa – to, czego o sobie nie wiemy (ale możemy sobie

przypomnieć) Nieświadomość zbiorowa – doświadczenie psychiczne całej ludzkości, dziedzictwo przeszłości, archetypy (wyobrażenia o symbolach bez ich poznania) Persona maska, to co chcemy pokazać innym Anima (pierwiastek żeński w mężczyźnie) i Animus (pierwiastek męski w kobiecie), Cień (freudowskie ID, agresja i grzech) Jaźń (integruje osobowość, pełnia, harmonia i doskonałość naszej osobowości)


Teorie psychospołeczne Freuda: natura ludzka jest elastyczna i podatna na kształtowanie

przez społeczeństwo. Reprezentanci: A. Adler, K. Horney, E. FrommBehawioryzm zachowania i reakcje warte badań Warunkowanie klasyczne Pawłowa

Warunkowanie instrumentalne E. Thorndike’a: uczenie się metodą prób i błędów

Prawo efektu: każde zachowanie występujące w określonej sytuacji i przynoszące zadowolenie, zostaje skojarzone z tą sytuacją i w przyszłości istnieje duże prawdopodobieństwo, że gdy dana sytuacja się pojawi, wystąpi też to zachowanie.

Warunkowanie sprawcze B. F. Skinnera: w obecności bodźca dyskryminującego, po reakcji sprawczej, następuje bodziec wzmacniający, np. napiszę raport (r.s.), bo dostanę nagrodę (b.w.) od szefa (b.d.). Im bardziej nieregularne jest warunkowanie tym dłużej trwa

Psychologia humanistyczna: człowiek jest jednostką wyjątkową i niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju. Chce się rozwijać i ma wiele możliwości wyboru,
Współczesne koncepcje osobowości:

Teoria H. Eysencka: Neurotyzm – delikatność, lękliwość, emocje Psychotyzm – mała empatia Ekstra introwersja Teoria Wielkiej Piątki Neurotyzm Ekstra introwersja Otwartość na doświadczenie Ugodowość Sumienność Teoria R. Cattela: Cechy źródłowe Cechy powierzchniowe Teoria Maslowa
Temperament: zespół formalnych, biologicznie uwarunkowanych i względnie stałych cech

zachowania, takich jak siła i czas reagowania. Typy (wg Hipokratesa i Galena): sangwinik,

flegmatyk, choleryk, melancholik

Percepcja to złożony układ procesów prowadzący do kształtowania się subiektywnego obrazu rzeczywistości, czyli poznania i interpretacji otaczającego świata. Podstawą tych procesow są określone czynności tj. widzenie, słyszenie, smakowanie, wąchanie, odczuwanie dotyku i temperatury. Spostrzeganie jest pierwszym etapem przetwarzania informacji, ktore odbierane są przez narządy zmysłów

Obiekt spostrzegany: siła bodźca, modalność bodźca, złożoność obiektu, znajomość

obiektu. Podmiot spostrzegający: układ nerwowy, analizatory, wrodzona zdolność do

odbioru informacji (sytuacja, potrzeba, doświadczenie, emocje)

Dlaczego ufamy percepcji? Dokładność spostrzegania – receptory Stałość spostrzegania – ufamy w prawdziwość doświadczeń

Analiza procesu spostrzegania – 2 podejścia Integrowanie elementów bodźca w jedną złożoną całość Tworzenie/odkrywanie przedmiotu w kontekście jego celu/znaczenia dla człowieka

Nawyki percepcyjne: Podobieństwo Bliskość Zamykanie Kontynuacja Odwracalność figury i tła Dobroć figury Nawyk czytania od lewej do prawej

Uwaga – proces uwagi uwarunkowany jest: Stopniem podobieństwa bodźców Trudnością zadania Brakiem wprawy i doświadczenia Zagrożeniem i niepokojem Uprzedzeniem i roztargnieniem Nudą Przyzwyczajeniem do danego bodźca – zjawisko habituacji

Czynniki psychologiczne w postrzeganiu: Doświadczenie kulturowe Wcześniejsze ćwiczenie Nastawienie Zainteresowania, wartości, potrzeby

Spostrzeganie pozazmysłowe Telepatia Jasnowidzenie Przepowiadanie przyszłości Psychokineza (lewitacja)

Zapamiętywanie: P. krótkotrwała ulotna, ma ograniczoną pojemność 7+/- 2 jednostki, zlokalizowana w korze mózgowej, potrzebna w czytaniu, nie musi upośledzać pamięci długotrwałej

P. długotrwała zapamiętywanie faktów i zdarzeń, zlokalizowana w hipokampie,

ślady pamięciowe – hologramy, każdy slajd pamięciowy – zmiana w mózguFazy pamięci: Zapamiętywanie – kodowanie tego, co oddziałuje na jednostkę lub istotnych form

własnego zachowania Przechowywanie – jest utajona, wnioskujemy o niej na podstawie fazy 3 Odtwarzanie – ponowna aktywizacja tego, co zostało przyswojone i przechowane


Przypominanie – polega na odtwarzaniu zapamiętanego materiału: Dosłowne (pamięć mechaniczna, odtworcza) Rekonstruowanie (pamięć logiczna, wytworcza)

Zapominanie jest nieodwracalne i nieodzowne dla prawidłowego funkcjonowania mózgu

Dlaczego zapominamy? Teoria zanikania śladow Teoria interferencji Teoria usuwania Teoria utraty dostępu
Uczenie się – proces prowadzący do modyfikacji zachowania jednostki w wyniku jej

uprzednich doświadczeń (Stefan Baley).Rodzaje uczenia się: Zachowania zacierając komponent genetyczny oraz nabyte doświadczenie (zachowania instynktowne) Zachowania programowane przez uczenie się w kontakcie ze środowiskiem

Sposoby zapamiętywania i utrwalania treści Efektywne uczenie się to odpowiednia organizacja materiału: Ujęcie syntetyczne Zrozumiałe Tworzenie „uwypuklania fragmentów” – plan, punkty, pytania, schematy, tezy,

Prawo Focaulta: na przyswojenie dwa razy większego materiału potrzeba więcej niż dwa razy

więcej czasuEfektywne sposoby uczenia się zależą od: Czasu (uczenie się skomasowane lub rozłożone w czasie) Przerw między powtórzeniami (trudny materiał = dłuższe przerwy, na początku

uczenia się też dłuższe przerwy)Myślenie – proces łączenia elementów poznawczej reprezentacji świata (obrazów, pojęć,

sądów) w dłuższe ciągi Czynność formułowanie celów i świadome dążenie do nich Proces weryfikacja hipotezFunkcje myślenia: Zastępowanie jawnego zachowania działaniem symbolicznym Rozwiązywanie problemów Rozumowanie Podejmowanie decyzji

Jak myślimy? Algorytmy jednoznaczne, niezawodne przepisy działania, zawierające skończoną sekwencję operacji, jaka należy wykonać, by osiągnąć określony cel Heurystyki nieformalne, spekulatywne, uproszczone, albo skrótowe metody rozwiązywania problemów lub podejmowania decyzji

Myślenie, jako rozwiązywanie problemów. Problem to rozbieżność między stanem wyjściowym a pożądanym lub narzuconym stanem docelowym, której nie można zredukować rutynowo. Rozwiązywanie problemu to aktywność, która zmierza do redukcji rozbieżności między stanem aktualnym a docelowy. Trwa ona tak długo, aż rozbieżność między tym, co jest, a tym, co powinno być zostanie usunięta lub zredukowana do akceptowalnych rozmiarów

Sekwencje faz myślenia Preparacja Inkubacja – nieświadome przetwarzanie informacji Iluminacja – zjawisko wglądu (INSIGHT) AHA Weryfikacja

Czym jest inteligencja? Grupa zdolności do myślenia i rozwiązywania problemów Zdolność do skutecznego przystosowania się do środowiska Zdolność do rozumienia sytuacji społecznych; skutecznego w nich działania

Czy inteligencja jest wrodzona? Badania nad bliźniętami jednojajowymi dowodzą, że inteligencja jest dziedziczna w 50-90% Inteligencja kształtowana jest poprzez interakcję ok. 100tys genów, a w jej formowaniu bierze udział ponad 50tys spośród nich.

Testy inteligencji: Matryce Ravena, APIS, OMNIBUS, WAIS – R

Wady testów IQ Zadania formułowane są przez innych ludzi W zadaniach tkwi cała informacja do ich rozwiązania Zadania nie mają związku z osobistymi doświadczeniami Istnieje tylko jedna poprawna odpowiedź

Inteligencja a wydajność zawodowa. Ludzie o wysokim IQ zazwyczaj: Mają lepszą pracę Więcej zarabiają Lepiej spełniają swoje obowiązki zawodowe (im wyższy stopień złożoności pracy, tym lepiej IQ pracownika przewiduje jego

Umiejętności)Czym jest inteligencja emocjonalna? Zdolność hamowania impulsów emocjonalnych oraz regulowania nastrojów Umiejętność odczuwania emocji innych osób Zdolności interpersonalne Wytrwałość w dążeniu do celu


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna