P rogram opieki nad zabytkami gminy KuźnicaPobieranie 274.44 Kb.
Strona5/5
Data08.05.2016
Rozmiar274.44 Kb.
1   2   3   4   5

6. Źródła finansowania gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Kuźnica
Przygotowany program jest zbiorem celów dla gminy jako terytorium administracyjnego, a nie władz samorządowych, także źródła finansowania nie odnoszą się wyłącznie do środków, którymi dysponować może samorząd. Zakłada się zatem, że źródłem finansowania zadań będą zarówno środki, które pozostają w dyspozycji lub zasięgu władz samorządowych, jak również inne źródła (prywatne, rządowe itp.)

 • środki własne - budżet gminy Kuźnica;

 • dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, których organizatorem jest samorząd gminny;

 • środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

 • środki znajdujące się w gestii wojewódzkiego konserwatora zabytków;

 • dotacje samorządu województwa dla jednostek samorządu terytorialnego innych szczebli na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki i zachowania dziedzictwa kulturowego (konkursy otwarte Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego);

 • dotacje, granty, nagrody samorządu województwa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych;

 • środki ministra kultury;

 • zaciągane przez gminę kredyty bankowe na realizację określonych celów i inwestycji;

 • dotacje i fundusze celowe programów pomocowych;

 • składki i zbiórki publiczne ze środków ludności;

 • fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

Obowiązek dbania o obiekty zabytkowe spoczywa w myśl ustawy na właścicielu i użytkowniku. Znaczącym wsparciem dla zadań z zakresu ochrony zabytków są także inne źródła finansowania, wśród których istotną rolę pełnią środki z budżetu państwa. Są to zarówno środki Generalnego Konserwatora Zabytków, jak i Wojewody Podlaskiego (będące w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). W dyspozycji Ministra Kultury znajdują się także środki specjalne pochodzące z dochodów płynących z gier losowych, przeznaczone m.in. na promocję i wspieranie działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego.

Na prace związane z remontami i prace konserwatorskie obiektów sakralnych asygnują przeważnie środki własne parafie, czasem środki budżetu państwa. Dodatkową możliwość wsparcia prac przy zabytkach sakralnych daje Fundusz Kościelny (w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji). Jednym z celów funduszu jest dofinansowywanie remontów i konserwacji obiektów zabytkowych sakralnych w zakresie podstawowych prac zabezpieczających obiekt (w szczególności remonty dachów, stropów, ścian i elewacji; osuszanie i odgrzybianie; izolacja; remonty i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciwwłamaniowej). Fundusz nie finansuje konserwacji zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie obiektu. W zakresie projektowania, wyboru i montażu instalacji przeciwpożarowej pomocą służy Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych.

Po akcesji Polski do Unii Europejskiej działania w sferze kultury mogą być wspierane w polityce strukturalnej poprzez realizację poszczególnych zadań m.in. w programie Kultura 2000; z tzw. Norweskiego Mechanizmu Finansowego; w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) i programach sektorowych, także poprzez znowelizowane Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG. Najpoważniejszym źródłem finansowania projektów kulturalnych jest ZPORR, składający się z 3 priorytetowych kierunków działań:

- rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów (działania w regionalnej infrastrukturze społecznej; rozwój turystyki i kultury; rozwój społeczeństwa informacyjnego);

- rozwój zasobów ludzkich (różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów);

- rozwój lokalny (działania na obszarach wiejskich, na obszarach restrukturyzowanych; rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, powojskowych, poprzemysłowych; odnowa wsi oraz zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego).

Beneficjentami tych wszystkich działań mogą być jednostki samorządu terytorialnego.

Beneficjentami tych wszystkich działań mogą być jednostki samorządu terytorialnego. Informacje o zasadach i kryteriach dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych na zadania związane z ochroną i opieką nad zabytkami znajdują się na podanych poniżej stronach internetowych (stan na koniec sierpnia 2008 r.).

Informacje dotyczące programu operacyjnego „Promesa Ministra Kultury” –www.mkidn.gov.pl

Informacje dotyczące programu operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe” –www.mkidn.gov.pl

Informacje dotyczące programu operacyjnego „Fundusz wymiany kulturalnej” –www.mkidn.gov.pl

Informacje dotyczące programu operacyjnego „Kultura 2007–2013 –www.mkidn.gov.pl

Informacje dotyczące programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”,

projektu nr 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym -

www.interreg.gov.pl

Informacje dotyczące programów operacyjnych „Regionalne programy operacyjne” – www.interreg.gov.pl

Informacje dotyczące programu operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” –

www.minrol.gov.pl

Informacje dotyczące programu operacyjnego „Kapitał ludzki” –www.mrr.gov.pl

Informacje dotyczące programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” –www.mrr.gov.pl

Informacje dotyczące programu operacyjnego „Europejska współpraca terytorialna” – www.mrr.gov.pl

Informacje dotyczące programu operacyjnego „Fundusz dla organizacji

pozarządowych” –www.funduszngo.pl

Informacje dotyczące możliwości finansowania przy wykorzystaniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym –www.partnerstwopublicznoprywatne.info/ustawa_ppp.php
Prognozy dotyczące finansowania zadań Programu opieki nad zabytkami w latach 2010-2013 oraz zadania do realizacji w latach 2010-2013
Planowane działania związane z opieką nad zabytkami, których właścicielem jest

Gmina Kuźnica.


Lp.

Działanie

Nakłady finansowe w zł

2010

2011

2012

2013

1.

Remont kapliczek przydrożnych
10000


2.

Wykonanie projektu „Krzyże kapliczki przydrożne”

5000


3.

Wykonanie projektu „Zabytki architektury drewnianej”3000
4.

Remont kaplicy przydrożnej w Wołkuszach


20000

1. Rada Gminy corocznie w uchwale budżetowej określi wysokość środków przeznaczonych

na dotacje na cele programu opieki nad zabytkami.

2. Realizacja programu poddana będzie ocenie Rady Gminy Kuźnica po upływie dwóchlat od jego uchwalenia.


1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna