Pakiet aplikacyjny Ten pakiet zawiera wszystkie informacje potrzebne do przygotowania podania o pracę: List przewodniPobieranie 139.71 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar139.71 Kb.

Pakiet aplikacyjny


Ten pakiet zawiera wszystkie informacje potrzebne do przygotowania podania o pracę:

List przewodni


Szczegóły na temat sposobu ubiegania się o pracę oraz data zakończenia naboru i terminy przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

Ogłoszenie o pracę


Oficjalny tekst ogłoszenia o pracy w formie, w jakiej został podany do wiadomości kandydatów

Opis stanowiska


Określenie charakteru stanowiska, w tym celu pracy, wymagań, obowiązków oraz zakresu odpowiedzialności

Profil kandydata


Lista kryteriów, które powinni spełniać potencjalni kandydaci

Kierownik lokalizacji projektu LIFE-Wodniczka w Krajniku

praca w wymiarze 75% etatu

wynagrodzenie: 2 300 – 2,600 PLN brutto miesięcznie

Szanowna/y Kandydatko/cie,

Dziękujemy za wykazanie zainteresowania przedstawioną przez nas ofertą pracy. Dołączony do niej został opis stanowiska oraz profil kandydata.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Pawłem Szałanskim pod adresem: OTOP, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy, Poland

tel: +48-22 761 82 05; fax: +48-22 761 90 51, mobile +48-661898242

e-mail: Pawel.Szalanski@otop.org.pl.
CV wraz z listem motywacyjnym należy przesłać e-mailem do OTOP, na adres: biuro@otop.org.pl
Datą zakończenia okresu oczekiwania na kompletne podania o pracę jest 17 sierpnia 2007. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w Szczecinie lub w Markach k./Warszawy.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Oczekujemy na przesłanie podań w odpowiednim terminie.Izabela Flor

Dyrektor Sekretariatu


Put here a picture of AW with logos of APB, BL and CMS on top of itPRACA NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY

Poszukujemy zmotywowanego koordynatora, zdolnego do podjęcia pracy na szczeblu lokalnym, w ramach ekscytującego, realizowanego w skali międzynarodowej projektu ochrony przyrody przy wsparciu funduszu UE LIFE-Przyroda.

Kierownik Lokalizacji

na obszarze projektu k. Gryfina/Pomorze Zachodnie

2,5 roku, praca w wymiarze 75% etatu

2300-2600 PLN miesięcznieOgólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wraz z siedmioma innymi organizacjami rozpoczęło największy w Polsce, międzynarodowy projekt ochrony gatunkowej, mający na celu ochronę populacji, zagro­żonej wyginięciem w skali globalnej, wodniczki, w Polsce i Niemczech. Z Twoją pomocą ten trwający 5 lat projekt będzie mógł znacząco wpłynąć na zmianę sytuacji tego gatunku ptaka.

Będziesz uczestniczyć w tworzeniu nowego rezer­watu przyrody koło Gryfina oraz koordynować wszy­stkie działania w ramach projektu na tym terenie. Będziesz zajmować się wdrażaniem działań ochronnych, planów ochrony, koordynacją finansową oraz raportowaniem. Wspierany przez cały zespół projektu, będziesz miał za zadanie przeprowa­dzić zaplanowane działania, w określonym czasie i w ramach określonego budże­tu. Twój entuzjazm względem ochrony przyrody i pta­ków oraz umiejętność do budowania porozumienia z lokalną społecznością, będą przydatne w Twojej pracy.W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o wizytę na stronę www.wodniczka.pl lub o kontakt z biurem OTOP w Warszawie (biuro@otop.org.pl). Komplet­ne podania w języku angielskim lub polskim (list motywa­cyjny oraz CV odpowiadające stosownym kryteriom) na­leży kierować pod wskazany adres e-mail do dnia 17 sierpnia 2007. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandyda­tami.


Opis stanowiskaStanowisko: Kierownik lokalizacji projektu LIFE-Wodniczka w Krajniku

Miejsce pracy: do ustalenia, prawdopodobnie Gryfino
Przełożony: koordynator projektu LIFE-Wodniczka w biurze OTOP w Warszawie
Podwładni: pozostali pracownicy projektu LIFE-Wodniczka pracujący na terenie lokalizacji Krajnik
Inne relacje zawodowe: dyrektor Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry
pracownicy OTOP pełniący funkcję kierowników lokalizacji projektu LIFE-wodniczka na Karsiborskiej Kępie i w Rozwarowie
Ogólny cel pracy: zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji projektu finansowanego z funduszu Unii Europejskiej LIFE-Nature „Ochrona wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce i w Niemczech” (w skrócie: projekt LIFE-Wodniczka) na terenie lokalizacji Krajnik

Ustanowienie i zarządzanie nowym rezerwatem przyrody w Krajniku.


Czas zatrudnienia: do końca maja 2010, z szansą na przedłużenie zatrudnienia po zakończeniu projektu
Wymiar godzin pracy: 75% pełnego etatu (30 godziny tygodniowo)
Wynagrodzenie: 2300 - 2600 złotych brutto miesięcznie


Wprowadzenie:
OTOP-BirdLife Polska wspólnie z 6 innymi organizacjami partnerskimi zgłosił wniosek projektu do funduszu Unii Europejskiej LIFE-Przyroda, pod nazwą „Ochrona wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce i w Niemczech”. Wniosek ten został przyjęty. Projekt, którego okres realizacji wynosi 5 lat (do roku 2010), a całkowity budżet sięga 5,4 mln €, jest jednym z największych i najbardziej obiecujących projektów ochrony gatunkowej spośród przeprowadzonych dotychczas w Polsce. Jest on decydujący dla przetrwania skrajnie zagrożonej „pomorskiej” populacji wodniczki oraz dla odbudowy źródłowej populacji tego gatunku w Dolinie Biebrzy.

Krajnik jest jednym z siedmiu istniejących obecnie stanowisk lęgowych wodniczki na Pomorzu Zachodnim i z tego powodu został zakwalifikowany jako jedna z dziewię­ciu lokalizacji projektu LIFE - Wodniczka, realizowanego przez OTOP.

Występowanie wodniczki jest obecnie ograniczone do dwóch działek o łącznej po­wierzchni ok. 30 ha w centrum tego obszaru. Fragmenty te należą do Agencji Nieru­chomości Rolnych i zostały przekazane Parkowi Krajobrazowemu Doliny Dolnej Odry w celu zarządzania ochroną przyrody.

Biorąc pod uwagę fakt, iż Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry jest odpowiedzial­ny za zarządzanie kluczowymi obszarami na terenie Krajnika, w obliczu zapoczątko­wania projektu LIFE - Wodniczka (LIFE05/NAT/PL/000101), zarówno Park Krajobra­zowy jak i OTOP będą współodpowiedzialne za przetrwanie tego gatunku na terenie ostoi w Krajniku.

W ramach projektu LIFE, lokalizacja Krajnik została określona jako znacznie większy obszar, obejmujący 364,6 ha, ze strefą priorytetową 270 ha, z czego większość jest uz­nawana za potencjalne siedlisko wodniczki, gdzie w poprzednich latach odnotowy­wano śpiewające samce tego gatunku (patrz załączona mapa).

W projekcie zaplanowano, że OTOP uzyska 179 ha gruntów w strefie priorytetowej dla gatunku, w celu utworzenia rezerwatu zarządzanego zgodnie z potrzebami ochrony wodniczki w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu. Uzyskanie gruntów na tym terenie może nastąpić w drodze zakupu ziemi lub poprzez przeka­zanie praw do zarządzania tym terenem przez państwo jako właściciela (Agencję Nieruchomości Rolnych oraz prawdopodobnie również gminę Gryfino).

Obecnie własność gruntów w strefie priorytetowej (270 ha) przedstawia się następu­jąco:
- grunty należące do prywatnych właścicieli: 49 ha,

- grunty należące do Agencji Nieruchomości Rolnych: 175 ha,

- grunty należące do gminy Gryfino: 46 ha.

Projekt LIFE zapewnia środki na uzyskanie i zarządzanie tym obszarem do roku 2010. Inne działania przewidziane dla lokalizacji Krajnik jako terenu objętego pro­jektem obejmują m.in.: • opracowanie planu zarządzania tym terenem, w tym przeprowadzenie badań wstępnych,

 • poszukiwanie rozwiązania w jaki sposób wykorzystać biomasę uzyskaną w procesie zarządzania tym terenem,

 • monitoring ptaków i parametrów siedliska,

 • koszenie części obszaru jako działanie konieczne dla ochrony gatunku,

 • optymalizację warunków hydrologicznych dla wodniczki w odniesieniu do porozumienia w sprawie planu zarządzania,

 • materiały edukacyjne, włączając w to wyprodukowanie broszur na temat lokalizacji.


Główne obowiązki
 • Pełnienie funkcji kierownika lokalizacji Krajnik, w imieniu OTOP, w celu terminowego wdrażania działań zaplanowanych dla ostoi w Krajniku, w ramach projektu LIFE - Wodniczka, zgodnie z wymaganiami wniosku o jego dofinansowanie.

 • Dbanie o dokumentację sprawozdawczą, wykonanie działań na czas oraz środki związane z projektem LIFE w odniesieniu do lokalizacji Krajnik.

 • Kierowanie procesem zatrudnienia oraz pracą innych pracowników lub podwykonawców w projekcie, biorących udział w realizacji poszczególnych działań na terenie lub na potrzeby ostoi Krajnik.

 • Zarządzanie częścią budżetu projektu LIFE, przeznaczoną na prowadzenie działań na terenie lub na potrzeby lokalizacji Krajnik.

 • Prowadzenie dokumentacji oraz opisywanie wszystkich wydatków dla lokalizacji Krajnik, według zasad odnoszących się do pracowników OTOP, związanych z projektem LIFE, w celu umożliwienia poprawnego prowadzenia ksiąg rachunkowych na poziomie centralnym w Warszawie.

 • Regularne dostarczanie raportów technicznych i finansowych koordynatorowi projektu LIFE - Wodniczka w OTOP na temat postępu prac w Krajniku oraz na temat wydatków z nimi związanych, zgodnie z harmonogramem raportów uzgodnionych w ramach projektu.

 • Udział w najważniejszych przedsięwzięciach organizowanych przez pracowników szczebla centralnego, takich jak: warsztaty szkoleniowe, konferencje poświęcone najlepszym praktykom oraz wizyty Zespołu Doradców Technicznych.

 • Pełnienie funkcji lokalnego przedstawiciela OTOP i projektu LIFE - Wodniczka.

 • Dostarczanie zaktualizowanych informacji na temat postępów w projekcie dyrektorowi Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry oraz konsultowanie się z nim kwestiach wyszczególnionych w porozumieniu pomiędzy OTOP a PKDDO, dotyczącym Krajnika.

 • Kierownik lokalizacji Krajnik będzie zaangażowany m.in. w następujące działania:

 • Przygotowanie planu zarządzania i współpraca z partnerami (w tym przypadku kierownik lokalizacji pełni rolę koordynatora, podczas gdy wstępne prace naukowe i ogólne przygotowanie planu mogą zostać zlecone podwykonawcom).

 • Wybór wykonawców (np. w przypadku monitoringu, badań wstępnych, przygotowania planu zarządzania).

 • Sfinalizowanie i zatwierdzenie Narodowego Planu Działań na Rzecz Wodniczki w Polsce i Niemczech (w tym przypadku kierownik lokalizacji będzie wyłącznie doradcą w sprawie lokalizacji Krajnik).

 • Aktualizowanie planów i zapewnienie środków na zarządzanie w długim okresie.

 • Przeprowadzenie studium wykorzystania biomasy oraz wdrożenie jego wyników na terenach lokalizacji projektu.

 • Przeprowadzenie studium wykonalności kontrolowanego wypalania roślinności na terenach lokalizacji projektu.

 • Zakup i łączenie zakupionych działek.

 • Usuwanie drzew i zarośli (jeśli będzie to konieczne, w którymkolwiek miejscu na terenie nowego rezerwatu, zgodnie z nowym planem zarządzania).

 • Zarządzanie poziomem wód.

 • Koszenie roślinności oraz usuwanie biomasy (z reguły koszenie będzie przeprowadzane przez pracowników OTOP, przy użyciu maszyn będących własnością OTOP, na co zostały przewidziane środki w części budżetu dla Karsiborskiej Kępy - innej lokalizacji projektu LIFE. W wyjątkowych okolicznościach prace te mogą zostać zlecone podwykonawcom. Kierownik lokalizacji Krajnik będzie wówczas jedynie koordynował te działania).

 • Ustawienie znaków informacyjnych.

 • Ogólna promocja projektu oraz zwiększenie świadomości społecznej.

 • Publikacje w mediach.

 • Planowanie, monitoring, zarządzanie i administracja.

 • Wizyty Zespołu Doradców Technicznych (oznacza to przeprowadzenie przygotowań do wizyt Zespołu na terenie lokalizacji Krajnik oraz dyskusję na wszystkie tematy sygnalizowane przez członków Zespołu).

 • Opracowanie raportu technicznego.

 • Szkolenie w zakresie finansów, monitoringu oraz raportowania.

 • Monitorowanie struktury i rozwoju roślinności (to zadanie będzie z reguły zlecane podwykonawcom, ale może być częściowo przeprowadzone przez kierownika lokalizacji, jeśli będzie to wykonalne).

 • Monitorowanie poziomu wód (podwykonawcy wykonają urządzenia do prowadzenia monitoringu, lecz kierownik lokalizacji będzie musiał odczytywać pomiary i regularnie podsumowywać wyniki).

 • Monitorowanie bazy pokarmowej wodniczki (to działanie będzie z reguły zlecane podwykonawcom, lecz kierownik lokalizacji będzie musiał odczytywać pomiary i regularnie podsumowywać wyniki).

 • Monitorowanie populacji wodniczki (z reguły działanie to będzie wykonywane przez wolontariuszy; kierownik lokalizacji będzie miał za zadanie koordynować ich prace).


Pozostałe obowiązki:


 • Planowanie, we współpracy z OTOP i Parkiem Krajobrazowym Doliny Dolnej Odry, kontynuacji prac oraz zarządzania nowym rezerwatem przyrody w Krajniku, po zakończeniu finansowania z funduszu LIFE. Opracowanie kolejnych projektów i strategii.

 • Wspieranie OTOP podczas opracowywania i realizacji towarzyszących projektowi zabiegów ochronnych.

 • Pomoc w realizacji zadań związanych z podobnymi jak i innymi pracami w OTOP.

Profil kandydata

Nazwa stanowiska: Kierownik lokalizacji projektu LIFE-Wodniczka w Krajniku

Region / Departament: OTOP-BirdLife Polska

Metoda weryfikacji: A = podanie, T = test, I = rozmowa kwalifikacyjna, P = test osobowości, O = inna


Niezbędne
Pożądane
Kwalifikacje

A

T

I

P

O

Kwalifikacje

A

T

I

P

O

1

Dobry poziom wykształcenia

X
XA

Stopień naukowy

X

Doświadczenie
Doświadczenie

2

Potwierdzona umiejętność zarządzania projektami w stosownym obszarze

X
XB

Znajomość lokalizacji projektu (Krajnik)

X
X3

Znajomość sytuacji związanej z ochroną przyrody na obszarze sąsiadującym z Parkiem Krajobrazowym Doliny Dolnej Odry

X
XC

Zbieranie i analiza danych ekologicznych

X
X4

Dobre stosunki z lokalną społecznością (tj. władzami, rolnikami itd.)

X
X
X

D

Opracowanie planów ochrony

X
X
E

Praca z mediami oraz praktyka w zakresie public relations

X
X
F

Opracowanie wniosków oraz pozyskiwanie środków

X
XUmiejętności
Umiejętności
5

Dobre zdolności organizacyjne i kierownicze

X

X

X

X
G

Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

X

X

X6

Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

X

X

X
7

Obsługa komputera (Word, Excel, e-mail, PowerPoint)

X

X

X
8

Zdolność szybkiego uczenia się

X
X

X

Wiedza
Wiedza
9

Znajomość ogólnych zasad zarządzania finansami

X
XH

Solidne podstawy naukowe w dziedzinie ekologii/biologii

X
X10

Szerokie pojęcie w sprawach ochrony przyrody

X
XI

Znajomość procedur zakupu gruntów

X
X11J

Wiedza na temat wymagań ekologicznych wodniczki

X
XDyspozycyjność
Dyspozycyjność
12

Zdolność do pracy na pół etatu na danym stanowisku

X
X
13

Zdolność do pracy przy braku bezpośredniego nadzoru na miejscu, wysoka motywacja

X
X

X

14

Gotowość do pracy ponad określony wymiar godzin

X
X
15

Gotowość do podróżowania

X
X
16

Zaangażowanie w ochronę przyrody

X
X
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna