Pakiet energetycznyPobieranie 11.17 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar11.17 Kb.
Parlament Europejski

Biuro Informacyjne w Polsce
PAKIET ENERGETYCZNY

Celem dyskutowanego w Parlamencie Europejskim trzeciego już pakietu legislacyjnego w dziedzinie energetyki jest uzupełnienie istniejących regulacji w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo, konkurencyjność i sprawne działanie wewnętrznego rynku energii w Unii Europejskiej. Rozwiązania rynkowe przyniosą korzyści nie tylko konsumentom energii; pozwolą także na szybszy i bardziej zrównoważony rozwój europejskiej gospodarki.

Na pakiet energetyczny składają się projekty dwóch dyrektyw: gazowej i elektrycznej oraz trzech rozporządzeń: gazowego, elektrycznego, a także rozporządzenia powołującego europejską agencję współpracy regulatorów w dziedzinie energii. Proponuje się w nich m.in:


  • Oddzielenie działalności związanej z produkcja energii od jej przesyłania, tzw. unbundling. Zgodnie z tym rozwiązaniem żadne przedsiębiorstwo produkujące energię lub dostarczające surowców energetycznych nie mogłoby posiadać ani zarządzać systemami przesyłu energii lub surowców energetycznych. Zakaz łączenia obu rodzajów działalności dotyczyłby zarówno firm z UE jak i z krajów trzecich. Alternatywnym rozwiązaniem rozpatrywanym w Parlamencie Europejskim jest wprowadzenie Systemu Niezależnych Operatorów, który musiałby dawać takie same gwarancje niezależności jak rozdział własnościowy.
  • Wzmocnienie pozycji narodowych regulatorów w dziedzinie energii i stworzenie europejskiej agencji współpracy między regulatorami. Agencja byłaby niezależna od wszelkich instytucji publicznych i prywatnych, jej pracownicy nie mogliby też przyjmować instrukcji od rządów państw członkowskich.
  • Polepszenie działania rynku. Rozwiązania proponowane w ramach pakietu energetycznego ułatwiają dostęp niezależnych firm do infrastruktury energetycznej, zwiększają przejrzystość działania rynku, ułatwiają dostęp do odbiorców energii. Proponuje się m.in. ustalenie klarownych reguł dostępu do terminali skroplonego gazu ziemnego (LNG).  • Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw przez wprowadzenie systemu monitoringu zapasów. Przedsiębiorstwa zarządzające rezerwami gazu byłyby zobowiązane do codziennego informowania o stanie zasobów. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie udzielenie pomocy regionom zagrożonym zakłóceniami w dostawach. Monitorowanie stanu zasobów będzie także sprzyjało budowaniu wzajemnego zaufania pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.


Pakiet energetyczny w Parlamencie Europejskim:


Dyrektywa elektryczna

Sprawozdawca: Eluned MORGAN (PSE). Sprawozdawcy grup politycznych: Gunnar Hökmark (EPP-ED); Sarunas Birutis (ALDE); Eugenijus Maldeikis (UEN). Propozycja legislacyjna COM/2007/0528 final


Rozporządzenie elektryczne

Sprawozdawca: Alejo VIDAL-QUADRAS (EPP-ED). Sprawozdawcy grup politycznych: Norbert Glante (PSE); Lena EK (ALDE); Eugenijus Maldeikis (UEN). Propozycja legislacyjna COM/2007/0531 final


Dyrektywa gazowa

Sprawozdawca: Romano LA RUSSA (UEN). Sprawozdawcy grup politycznych: Herbert Reul (EPP-ED); Hannes Swoboda (PSE); Toine Manders (ALDE). Propozycja legislacyjna COM/2007/0529 final


Rozporządzenie gazowe

Sprawozdawca: Atanas PAPARIZOV (PSE). Sprawozdawcy grup politycznych: Jerzy Buzek (EPP-ED); Danute Budreikaite (ALDE); Eugenijus Maldeikis (UEN). Propozycja legislacyjna COM/2007/0532 final


Rozporządzenie agencyjne

Sprawozdawca: Renato BRUNETTA (EPP-ED). Sprawozdawcy grup politycznych: Edit Herczog (PSE); Anne Laperrouze (ALDE); Eugenijus Maldeikis (UEN). Propozycja legislacyjna COM/2007/0530 final.ul. Jasna 14/16a  00-041 Warszawa

Tel.: (+48) 22 595 24 70  Faks: (+48) 22 595 24 80  e-mail: epwarszawa@europarl.europa.eu


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna