Pan Adam Kamiński Ul. Warszawska 18A 82-500 Kwidzyn koncesja nr 513/2013-tkPobieranie 23.02 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar23.02 Kb.PRZEWODNICZĄCY

Krajowej Rady Radiofonii

i Telewizji


Warszawa, dnia 30 stycznia 2013 r.


Pan Adam Kamiński

Ul. Warszawska 18A

82-500 Kwidzyn

KONCESJA

Nr 513/2013-TK

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3, art. 36 ust. 1, art. 37 ust. 1 - 3 oraz art. 40 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Nr DR.441.31.2012 z dnia 17 września 2012r. (data wpływu wniosku do Biura KRRiT 10 październik 2012r.) Pana Adama Kamińskiego zamieszkałego w Kwidzynie, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Studio Telewizyjne „Kamena” Adam Kamiński” z siedziba w Kwidzynie oraz w wykonaniu uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 499/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r., po porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie postanowień pkt. 1 e niniejszej koncesji


postanawia się  1. Udzielić Panu Adamowi Kamińskiemu zamieszkałemu w Kwidzynie, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą „Studio Telewizyjne „Kamena” Adam Kamiński” z siedzibą w Kwidzynie - zwanemu dalej Koncesjonariuszem, koncesji na rozpowszechnianie w sieci telekomunikacyjnej programu telewizyjnego pod nazwą „Wiadomości Kwidzyńskie”- zwanego dalej „programem”. Program będzie:

  1. oznaczany na ekranie przez jego nazwę zapisaną w koncesji;

  2. rozpowszechniany codziennie, nie mniej niż 1 godzinę na dobę;

  3. miał charakter uniwersalny;

  4. tworzony zgodnie z warunkami zadeklarowanymi we wniosku o udzielenie koncesji, w części „Informacje Programowe” oraz w załącznikach, do których przestrzegania po uzyskaniu koncesji Wnioskodawca się zobowiązał;

  5. rozpowszechniany w sieci telekomunikacyjnej przy zachowaniu następujących warunków technicznych:
Lp.

Nazwa Operatora

zarządzającego sieciąLokalizacja stacji głównej/obszar objęty siecią telekomunikacyjną

Nr z rejestru przeds. telekomunka-cyjnych

1.

Multimedia Polska S.A.

Ul. Spółdzielcza 1

Kwidzyn/Kwidzyn180
  1. Koncesja obowiązuje od dnia 30 stycznia 2013 r. i wygasa z dniem 29 stycznia 2023 r.

  2. Koncesjonariusz, rozpocznie rozpowszechnianie programu od daty wydania koncesji.

  3. Opłata za udzielenie koncesji wynosi 2.000 (słownie: dwa tysiące) złotych.UZASADNIENIE
Pan Adam Kamiński złożył wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sieci telekomunikacyjnej w dniu 10 października 2012 r. (wniosek nr DR.441.31.2012). Pan Adam Kamiński jest obywatelem polskim, zamieszkałym w Kwidzynie i prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „Studio Telewizyjne „Kamena” Adam Kamiński” z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 18A.

Wnioskodawca wystąpił o koncesję na rozpowszechnianie programu o charakterze uniwersalnym, który będzie zawierał audycje informacyjne w wymiarze 15% oraz audycje publicystyczne w wymiarze 70%.

Wnioskodawca zadeklarował codzienne nadawanie programu, w wymiarze co najmniej 1 godziny na dobę.

Wnioskodawca zadeklarował udział w rocznym czasie nadawania programu audycji wytworzonych przez Wnioskodawcę lub na jego zamówienie albo we współdziałaniu z innymi nadawcami w wysokości 100%.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 lipca 2006 roku o sygnaturze akt II GSK 34/06 wskazał, iż „dopuszczalne jest zamieszczenie w decyzji koncesyjnej odesłania do informacji programowych, dołączanych do wniosku o przyznanie koncesji i przewidywanej struktury poszczególnych rodzajów programów, będącej elementem tychże informacji programowych”. Sąd stwierdził, że „informacje programowe dołączane do wniosku koncesyjnego są, wraz z innymi składnikami wniosku i załączników do niego, istotnym czynnikiem branym pod uwagę przy rozstrzyganiu przez organ koncesyjny o tym, czy dany podmiot spełnia wymagania do otrzymania koncesji, a w razie ubiegania się o koncesję więcej niż jednego wnioskodawcy – o tym, komu koncesję przyznać”. Sąd podkreślił, iż „Koncesjonariusz ma obowiązek ich przestrzegania, jako zadeklarowanych przez siebie zamierzeń, przy ubieganiu się o otrzymanie koncesji, a nie jako warunków określonych jednostronnie i władczo przez organ”.

Takie rozwiązanie znalazło odzwierciedlenie w pkt 1 lit. d niniejszej decyzji koncesyjnej, co pozwoli na uniknięcie sytuacji w której organ koncesyjny wyznacza treść koncesji w zakresie dotyczącym struktury nadawanego programu.

Pan Adam Kamiński wystąpił o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu w następującej sieci telekomunikacyjnej:
Lp.

Nazwa Operatora

zarządzającego sieciąLokalizacja stacji głównej/obszar objęty siecią telekomunikacyjną

Nr z rejestru przeds. telekomunka-cyjnych

1.

Multimedia Polska S.A.

Ul. Spółdzielcza 1

Kwidzyn/Kwidzyn180

Sposób rozpowszechniania programu określony w pkt. 1 lit. e koncesji został zaakceptowany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej postanowieniem z dnia 7 stycznia 2013 r.


W dniu 18 stycznia 2013 r. Pan Adam Kamiński poinformował Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, że akceptuje postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 7 stycznia 2013 r.

Dnia 18 grudnia 2012 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podejmując uchwałę nr 499/2012 przyznającą Panu Adamowi Kamińskiemu koncesję, kierowała się określonymi w ustawie o radiofonii i telewizji kryteriami oceny wniosku, a w szczególności kryteriami zawartymi w art. 36. Krajowa Rada dokonując oceny wniosku stwierdziła brak przesłanek negatywnych określonych w art. 36 ust. 2 u.r.t.


Wnioskodawca wykazał, że dysponuje możliwościami finansowymi niezbędnymi do finansowania, tworzenia i rozpowszechniania programu.
Termin wygaśnięcia koncesji ustalono na dzień 29 stycznia 2023 r.

Opłata za udzielenie koncesji została ustalona na podstawie art. 40 ust. 3 pkt 4 ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 z późn. zm.).


Do zapłaty: 2.000 (słownie: dwa tysiące) złotych.
Opłatę należy uiścić w terminie sześćdziesięciu dni od dnia doręczenia decyzji o udzieleniu koncesji, na rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji:
NBP O/O w Warszawie

Nr 13101010100095372231000000


Wobec tego należało postanowić jak na wstępie.
Zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Jan DworakOtrzymują:

1. Pan Adam Kamiński

2. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

3. a/a


513/2013-TK-

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna