Pan Adam Roman Pachura Ul. Parkowa 15a/13Pobieranie 22.55 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar22.55 Kb.PRZEWODNICZĄCY

Krajowej Rady Radiofonii

i Telewizji


Warszawa, dnia 13 maja 2013 r.

Pan Adam Roman Pachura

Ul. Parkowa 15a/13


58-260 Bielawa

KONCESJA

Nr 202/K/2013-TK

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3, art. 35a, art. 37 ust. 1-3 oraz art. 40 ust. 3 pkt 4 oraz ust. 10 i ust. 11 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 226 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku o sygnaturze Nr DR.441.2.2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. (data wpływu wniosku do Biura KRRiT 17 styczeń 2013 r.) Pana Adama Romana Pachury zamieszkałego w Bielawie oraz w wykonaniu uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 144/2013 z dnia 19 marca 2013 r., po porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie technicznych warunków rozpowszechniania


postanawia się  1. Udzielić Panu Adamowi Romanowi Pachurze zamieszkałemu w Bielawie, koncesji na kolejny okres, po wygaśnięciu koncesji Nr TK-0018/04 z dnia 20 sierpnia 2004 r. wydanej na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Telewizja Sudecka”, zwanego dalej „programem”. Program będzie:

  1. oznaczony na antenie przez jego nazwę zapisaną w koncesji;

  2. rozpowszechniany nie mniej niż 10 minut na dobę;

  3. miał charakter uniwersalny;

  4. tworzony zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku Nr TVK0019/04 z dnia 8 marca 2004 r. oraz na podstawie dotychczas wykonywanej koncesji Nr TK-0018/04 z dnia 20 sierpnia 2004 r. zmienionej decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr D-TK-0031/06 z dnia 24 maja 2006 r.

  5. rozpowszechniany na obszarze objętym następującymi sieciami telekomunikacyjnymi:Lp.

Nazwa Operatora

zarządzającego sieciąLokalizacja stacji głównej/obszar objęty siecią telekomunikacyjną

Nr z rejestru przedsiębiorców telekomunika-cyjnych

1.

Telewizja Kablowa

„STUDIO”


Antoni Łuniewski

Ul. Rościszów 61, PieszyceUl. Sanatoryjna 2

Pieszyce/Pieszyce845

2.

VECTRA S.A.

Os. Jasne 20

Bielawa-Dzierżoniów/

Bielawa-Dzierżoniów


5568

3.

VECTRA S.A.

Ul. Bohaterów Getta 10

Nowa Ruda/

Nowa Ruda


5568  1. Koncesja obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2014 r. i wygasa z dniem 19 sierpnia 2024 r.  1. Opłata za udzielenie koncesji wynosi 2.000 (słownie: dwa tysiące) złotych.

UZASADNIENIE

Pan Adam Roman Pachura zamieszkały w Bielawie wykonuje koncesję nr TK-0018/04 z dnia 20 sierpnia 2004 r., której ważność wygasa z dniem 19 sierpnia 2014 r.

W dniu 17 stycznia 2013 r. (wniosek o sygnaturze Nr DR.441.2.2013) Pan Adam Roman Pachura złożył wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sieciach telekomunikacyjnych na kolejny okres, zachowując ustawowy termin do jego złożenia wynikający z art. 35a ustawy o radiofonii i telewizji.

Program będzie miał charakter uniwersalny, który będzie zawierał własne audycje informacyjne w wymiarze 40% i publicystyczne w wymiarze 40%.


Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 lipca 2006 roku o sygnaturze akt II GSK 34/06 wskazał, iż „dopuszczalne jest zamieszczenie w decyzji koncesyjnej odesłania do informacji programowych, dołączanych do wniosku o przyznanie koncesji i przewidywanej struktury poszczególnych rodzajów programów, będącej elementem tychże informacji programowych”. Sąd stwierdził, że „informacje programowe dołączane do wniosku koncesyjnego są, wraz z innymi składnikami wniosku i załączników do niego, istotnym czynnikiem branym pod uwagę przy rozstrzyganiu przez organ koncesyjny o tym, czy dany podmiot spełnia wymagania do otrzymania koncesji, a w razie ubiegania się o koncesję więcej niż jednego wnioskodawcy – o tym, komu koncesję przyznać”. Sąd podkreślił, iż „Koncesjonariusz ma obowiązek ich przestrzegania, jako zadeklarowanych przez siebie zamierzeń, przy ubieganiu się o otrzymanie koncesji, a nie jako warunków określonych jednostronnie i władczo przez organ”.

Takie rozwiązanie znalazło odzwierciedlenie w pkt 1 lit. d) niniejszej decyzji koncesyjnej, co pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której organ koncesyjny wyznacza treść koncesji w zakresie dotyczącym struktury nadawanego programu.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, kierując się określonymi w ustawie o radiofonii i telewizji kryteriami oceny wniosku oraz dotychczasowej działalności Pana Adama Romana Pachury związanej z rozpowszechnianiem programu „Telewizja Sudecka”, stwierdziła brak przesłanek negatywnych określonych w art. 38 ust. 1 i ust. 2 u.r.t., w wyniku których mogłaby nastąpić odmowa udzielenia Wnioskodawcy koncesji na kolejny okres w trybie art. 35a ustawy o radiofonii i telewizji.

Sposób rozpowszechniania programu określony w pkt. 1 lit. e) koncesji został zaakceptowany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej postanowieniem nr DZC-WRT-073-15/13(2) z dnia 29 marca 2013 r.

Pismem z dnia 10 kwietnia 2013 r. Pan Adam Roman Pachura poinformował Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, że akceptuje postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WRT-073-15/13(2) z dnia 29 marca 2013r.
Dla zapewnienia nieprzerwanego prawa do rozpowszechniania programu „Telewizja Sudecka” po wygaśnięciu koncesji nr TK-0018/04 z dnia 20 sierpnia 2004 r., termin obowiązywania niniejszej koncesji ustalono od dnia 20 sierpnia 2014 r. do dnia 19 sierpnia 2024 r.

Opłata za udzielenie koncesji została ustalona na podstawie art. 40 ust. 3 pkt 4 ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 z późn. zm.).

Do zapłaty: 2.000 (słownie: dwa tysiące) złotych.
Dnia 19 marca 2013 r. w uchwale Nr 144/2013 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji upoważniła Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do udzielenia Panu Adamowi Romanowi Pachurze koncesji na w/w warunkach.
Opłatę należy uiścić w terminie sześćdziesięciu dni od dnia doręczenia decyzji o udzieleniu koncesji, na rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji:

NBP O/O w Warszawie

Nr 13101010100095372231000000
Wobec tego należało postanowić jak na wstępie.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Przewodniczący

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Jan Dworak

Otrzymują:

1. Pan Adam Roman Pachura

2. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

3. a/a


202/K/2013-TK-

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna