Pan Artur ChomiukPobieranie 106 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar106 Kb.


Lublin, 2 lutego 2009 r.
RIO – II – 601/56/2008

Pan Artur Chomiuk

Wójt Gminy Abramów

ul. 22-Lipca 2

21-143 Abramów

Szanowny Panie Wójcie,
W dniach od 15 września do 3 listopada 2008 r. inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Jolanta Łuszczak, Elżbieta Skorupska, Anna Kiraj-Knap, Dariusz Chojnacki, Krzysztof Sobina i Janusz Ożóg – przeprowadzili kompleksową kontrolę gospodarki finansowej gminy Abramów. Protokół podpisano 2 grudnia 2008 r.

Ustalenia kontroli wskazują, że jednostka prawidłowo realizuje swoje zadania, a ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości i uchybienia były wynikiem niewłaściwego stosowania obowiązujących przepisów prawa bądź błędnej ich interpretacji.

W zakresie dokonywania wydatków należy zwrócić uwagę na nieprawidłowości przy udzieleniu dotacji z budżetu gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w szczególności na nierozliczenie dotacji w kwocie 12.000 zł przekazanej w 2007 r. Gminnemu Klubowi Sportowemu w Abramowie na realizację zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Część ujawnionych nieprawidłowości została wyeliminowana w toku kontroli, po udzieleniu przez kontrolujących stosownego instruktażu; w tym zakresie nie formułowano wniosków pokontrolnych.

Poniżej podaję stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia oraz wnioski co do sposobu ich wyeliminowania, stosownie do przepisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.).

W załączniku do wystąpienia pokontrolnego wskazuję osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości. 1. W zakresie ustaleń ogólnoorganizacyjnych:


1.1. Niezamieszczanie daty na dokumentach wpływających do Urzędu Gminy (w tym na: wnioskach o zwrot podatku akcyzowego, sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania publicznego, wnioskach w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, ofertach przetargowych).

Na każdej wpływającej na nośniku papierowym korespondencji zamieszczać datę jej wpływu wraz z wchodzącym numerem ewidencyjnym z rejestru kancelaryjnego do Urzędu Gminy, stosownie do przepisów § 6 ust. 11 „Instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy i związków międzygminnych”, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.) – str. 51-53, 75, 82 i 97 protokołu.
 1. W zakresie księgowości i sprawozdawczości budżetowej:


2.1. Niewskazanie – w dokumentacji opisującej przyjęte zasady prowadzenia rachunkowości – aktualnej wersji wykorzystywanego programu komputerowego i daty rozpoczęcia jego eksploatacji.

Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte w Urzędzie Gminy zasady (politykę) rachunkowości, przez określenie aktualnej wersji stosowanego oprogramowania komputerowego oraz daty rozpoczęcia jego eksploatacji, stosownie do przepisów art.10 ust. 1 pkt 3 lit. c stawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) – str. 7 protokołu.


2.2. Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji analitycznej do konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” dotyczącej dostawców ścieków, w wyniku nieoznaczenia jej nazwą jednostki, której dotyczą, dokonywania zapisów bez wskazania rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu, braku zrozumiałego tekstu, skrótu lub kodu opisu operacji gospodarczej, oznaczenia kont, których dotyczy zapis księgowy oraz poprawiania błędnych zapisów przez zamazywanie ich treści korektorem.

Wykorzystywanie do prowadzenia ewidencji analitycznej dochodów z tytułu opłat za wodę programu komputerowego „Woda” wersja 6.17, który nie pozwala na uzyskanie jasnych i zrozumiałych informacji o treści dokonanych zapisów (w tym w zakresie przypisów należności, naliczonych odsetek, możliwości dokonywania wydruku odbiorców wody ze wskazaniem salda początkowego, przypisu, odpisu oraz salda końcowego za dowolny okres).

Księgi rachunkowe trwale oznaczać nazwą (pełną lub skróconą) jednostki której dotyczą, stosownie do art. 13 ust. 4 pkt 1 ustawy o rachunkowości.

Zapisów w księgach rachunkowych dokonywać ze wskazaniem rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego, stanowiącego podstawę zapisu oraz jego datę, jeżeli różni się ona od daty dokonania operacji, zrozumiałego tekstu, skrótu lub kodu opisu operacji, z tym że należy posiadać pisemne objaśnienia treści skrótów lub kodów oraz kont, których dotyczą, stosownie do przepisów art. 23 ust. 2 pkt 2, 3 i 5 tej ustawy.

Stwierdzone błędy w zapisach poprawiać przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty; poprawki takie muszą być dokonane jednocześnie w wszystkich księgach rachunkowych i nie mogą nastąpić po zamknięciu miesiąca, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy.

Bez względu na stosowaną technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych zapewnić możliwość uzyskania w dowolnym czasie i za dowolnie wybrany okres sprawozdawczy jasnych i zrozumiałych informacji o treści zapisów dokonanych w tych księgach, stosownie do przepisów art. 24 ust. 4 pkt 4 ustawy o rachunkowości – str. 9 i 63 protokołu.
2.3. Przypadki dokonywania zapisów niezgodnie z dekretacją wskazaną na dowodzie księgowym. Przypadki wskazywania w księdze głównej Urzędu Gminy numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego niezgodnego z numerem identyfikacyjnym zamieszczonym na tym dowodzie.

Zapisów księgowych dokonywać na podstawie dowodów księgowych, zgodnie z zamieszczonym na dowodzie sposobem ujęcia dowodu w księgach rachunkowych i numerem identyfikacyjnym, celem zapewnienia identyfikacji dowodów i sposobu ich zapisania w księgach rachunkowych na wszystkich etapach przetwarzania danych, stosownie do przepisów art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 1 pkt 1 i 6, art. 23 ust. 2 pkt 2 i art. 24 ust. 4 pkt 1ustawy o rachunkowości – str. 10 i 11 protokołu.


2.4. Przypadki naruszenia porządku systematycznego przy ewidencjonowaniu operacji gospodarczych.

Przestrzegać obowiązku dokonywania zapisów operacji gospodarczych w porządku systematycznym, w związku z przepisami art. 15 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w szczególności:

a) operacje związane z refundacją przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń pracowników interwencyjnych ujmować na kontach:

- naliczenie wynagrodzeń i składek należnych od pracodawcy:

Wn 240 „Pozostałe rozrachunki”,

Ma 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”,

Ma 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”,

- naliczone zaliczki na podatek dochodowy i składki należne od pracownika:

Wn 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”,

Ma 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”,

Ma 225 „Rozrachunki z budżetami”,

- wypłata wynagrodzeń pracownikom interwencyjnym, odprowadzenie należnych podatków i składek: • w księdze głównej Urzędu Gminy:

Wn 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”,

Wn 225 „Rozrachunki z budżetami”,

Wn 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”,

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostek budżetowych”, • w księdze głównej budżetu gminy:

Wn 902 „Wydatki budżetu”,

Ma 133 „Rachunek budżetu”,

- refundacja wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy (jeżeli dokonana jest w tym samym roku, w którym poniesiono wydatki):


 • w księgach rachunkowych Urzędu Gminy:

Wn 130 „Rachunek bieżący jednostek budżetowych”,

Ma 240 „Pozostałe rozrachunki”,

oraz dodatkowo, na podstawie polecenia księgowania techniczny zapis ujemny po obu stronach konta 130 „Rachunek bieżący jednostek budżetowych”,


 • w księgach rachunkowych budżetu gminy:

Wn 133 „Rachunek budżetu”,

Ma 902 „Wydatki budżetu”,

- jeżeli wydatki nie zostały zrefundowane w roku, w którym zostały poniesione, na koniec roku należy doksięgować koszty w księgach rachunkowych Urzędu Gminy na kontach:

Wn 400 „Koszty według rodzajów”,

Ma 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”,

a w roku następnym wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy ująć na kontach: • w księgach rachunkowych budżetu gminy:

Wn 133 „Rachunek budżetu”,

Ma 901 „Dochody budżetu”, • w księgach rachunkowych Urzędu Gminy:

Wn 130 „Rachunek bieżący jednostek budżetowych”,

Ma 240 „Pozostałe rozrachunki”,

oraz dodatkowo:

Wn 840 „Rezerwy oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów”,

Ma 750 „Przychody i koszty finansowe”,

b) operacje dotyczące przelewu dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych ujmować w księgach rachunkowych Urzędu Gminy na kontach:

Wn 224 „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych”,

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostek budżetowych”,

a ich rozliczenie:

Wn 810 „Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje”,

Ma 224 „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych”;

c) operacje gospodarcze związane z przypisem i wpływem dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ujmować:

- przypis należności na dany rok, np. na podstawie zezwolenia:

Wn 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”,

Ma 750 „Przychody i koszty finansowe”,

- wpłaty do kasy dochodów budżetowych:

Wn 101 „Kasa”,

Ma 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”,

- odprowadzenie dochodów budżetowych na rachunek bankowy:

Wn 140 „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne”,

Ma 101 „Kasa”,

- wpływ na rachunek bankowy wspólny dla budżetu gminy i Urzędu Gminy:

Wn 130 „Rachunek bieżący jednostek budżetowych”,

Ma 140 „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne”

oraz jednocześnie w księdze głównej budżetu gminy:

Wn 133 „Rachunek budżetu”,

Ma 901 „Dochody budżetu”;

stosownie do zasad funkcjonowania tych kont, określonych w załącznikach Nr 1 i do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 141, poz. 1020 z późn. zm.), zwanego w dalszej części tego wystąpienia „rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r.” – str. 11-13, 50 protokołu.


2.5. Nieterminowe sporządzenie bilansu z wykonania budżetu gminy na 31 grudnia 2007 roku.

Sprawozdania finansowe sporządzać w terminie 3 miesięcy od dnia, na który zamyka się księgi rachunkowe, zgodnie z przepisami § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. – str. 18 protokołu.


3. W zakresie wykonania budżetu:


  1. W zakresie dochodów budżetowych:


3.1.1. Nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania Rb-PDP „Półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy” za okres od początku roku do 31 grudnia 2007 r., przez:

a) zawyżenie skutków obniżenia górnej stawki w podatku rolnym o 4.155,64 zł, w wyniku przyjęcia do ich obliczenia powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym bez odliczenia powierzchni gruntów podlegających zwolnieniom i ulgom z tytułu nabycia gruntów oraz żołnierskim,

b) zawyżenie skutków obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości o 21.559,56 zł, w wyniku:

- przyjęcia do ich wyliczenia powierzchni gruntów zwolnionych ustawowo z podatku od nieruchomości bądź podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym lub leśnym (zawyżono o 29.407,84 zł),

- przyjęcia do ich wyliczenia nieprawidłowej górnej stawki podatku ustalonej przez Ministra Finansów dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (zaniżono o 8.051,40 zł),

- błędu rachunkowego (zawyżono o 203,12 zł),

c nieprawidłowe wykazanie skutków udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w wyniku:

- przyjęcia do ich wyliczenia powierzchni gruntów komunalnych, a także zajętych wyłącznie na potrzeby ochotniczych straży pożarnych jako zwolnionych z podatku od nieruchomości uchwałą Rady Gminy, sklasyfikowanych w ewidencji geodezyjnej jako nieużytki albo użytki rolne lub lasy (zawyżono o 6.301,68 zł),

- niewyliczenia skutków zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli stanowiących własność gminy.

Niewyegzekwowanie deklaracji na podatek rolny i od nieruchomości od jednostek OSP i gminnych jednostek organizacyjnych, mimo posiadania nieruchomości (lokali) zwolnionych z opodatkowania uchwałami Rady Gminy, a także nieskładanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez Urząd Gminy, mimo posiadania nieruchomości zwolnionych z tego podatku uchwałą Rady Gminy.

W sprawozdaniu Rb-PDP „Półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy” wykazywać kwoty stanowiące rzeczywiste skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy, stosownie do przepisów § 3 ust. 1 pkt 9 i 10 w związku z przepisami § 7 ust. 3 „Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, stanowiącej załącznik Nr 34 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).

Przy obliczaniu skutków obniżenia górnej stawki w podatku rolnym powierzchnię użytków rolnych, stanowiących podstawę obliczenia tych skutków, pomniejszać o powierzchnię gruntów zwolnionych z tego podatku z tytułu nabycia gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego, a także o powierzchnię, od której naliczono ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi żołnierskie.

Przy obliczaniu skutków obniżenia górnych stawek podatkowych (jako różnicy pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać stosując niższe stawki uchwalone przez Radę Gminy) przyjmować prawidłowe wysokości górnych granic stawek kwotowych ogłaszane – w drodze obwieszczenia - na każdy rok podatkowy przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, stosownie do przepisów art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach o opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

W kolumnie „Skutki udzielonych ulg i zwolnień…” wykazywać skutki zwolnienia wszystkich przedmiotów opodatkowania, przyjmując do ich wyliczenia stawkę podatku ustaloną w uchwale Rady Gminy.

Podatników - korzystających z zastosowanych przez Radę Gminy zwolnień w podatku rolnym i od nieruchomości - wzywać do składania deklaracji, stosownie do przepisów art. 274 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z art. 6 a ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) i art. 6 ust. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w celu rzetelnego przedstawienia w sprawozdaniu Rb-PDP skutków zastosowanych zwolnień, a także skutków obniżenia górnych stawek podatków. Przestrzegać obowiązku składania deklaracji na podatek od nieruchomości, w związku z posiadaniem nieruchomości zwolnionych z tego podatku uchwałą Rady Gminy

Sporządzić skorygowane sprawozdanie za 2007 r. (również w formie elektronicznej) oraz przekazać je do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w terminie 14 dni od daty otrzymania tego wystąpienia; załączyć szczegółową informację o wielkościach dokonanych korekt i wskazać, że korekta dokonana została w wyniku kontroli przeprowadzonej przez RIO – str. 27-29, 36, 38 protokołu.
3.1.2. Niezapewnienie ochrony danych ksiąg rachunkowych prowadzonych przy użyciu komputera, w zakresie podatków za lata 2004 – 2007.

Zapewnić ochronę danych ksiąg rachunkowych prowadzonych przy użyciu komputera w zakresie podatków, pamiętając że ochrona danych ksiąg rachunkowych prowadzonych techniką komputerową powinna polegać na stosowaniu odpornych na zagrożenia nośników danych, na doborze stosownych środków ochrony zewnętrznej, na systematycznym tworzeniu rezerwowych kopii zbiorów danych zapisanych na nośnikach komputerowych, pod warunkiem zapewnienia trwałości zapisu informacji systemu rachunkowości, przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg rachunkowych oraz na zapewnieniu ochrony programów komputerowych i danych systemu informatycznego rachunkowości, przez stosowanie odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych, chroniących przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem, zgodnie z przepisami art. 71 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Jeżeli system ochrony zbiorów danych rachunkowości, utrwalonych na informatycznych nośnikach danych, nie spełnia wymagań określonych w art. 71 ust. 2 tej ustawy, zapisy wydrukować w terminach przewidzianych w art. 13 ust. 6 powołanej ustawy, w związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 112, poz. 761) – str. 30, 31 protokołu.


3.1.3. Przypadki niezachowania zasady powszechności opodatkowania podatkiem rolnym i od nieruchomości.

Opodatkować wymienione w protokole kontroli osoby fizyczne, na których – stosownie do przepisów art. 3 ust. 1 ustawy o podatku rolnym – ciąży obowiązek podatkowy w tych podatkach, z uwzględnieniem okresu przedawnienia prawa do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, wskazanego w przepisach art. 68 Ordynacji podatkowej.

Wyjaśnić, czy osoba prawna wskazana w zał. nr IV/9 pod poz. 7, figurująca w ewidencji gruntów i budynków jako właściciel działki nr 885/2 o powierzchni 0,05 ha, nadal istnieje. Następnie określić lub ustalić, po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z zasadami określonymi w Ordynacji podatkowej, wysokość zobowiązania podatkowego (również za lata ubiegłe), z uwzględnieniem okresu przedawnienia prawa do wymierzenia zobowiązań podatkowych lub przedawnienia zobowiązań podatkowych, wskazanego w przepisach art. 68 i art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, pamiętając że:

- zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) podstawę wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków oraz • protokolarne przekazanie budynku w posiadanie innemu podmiotowi nie przenosi obowiązku podatkowego z właściciela budynku (i gruntu) na jego posiadacza, w związku z przepisami art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Szkoły publiczne, będące zarządcami gminnych użytków rolnych, opodatkowywać podatkiem rolnym na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatku rolnym. Jednostki te korzystają ze zwolnienia z podatku rolnego, na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku rolnym, w sytuacji gdy szkoła złoży wniosek o zwolnienie, a organ podatkowy udzieli zwolnienia na podstawie decyzji, stosownie do przepisów art. 13d ust. 1 tej ustawy, przy czym zwolnienie stosowane jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek (art. 13d ust. 3 ustawy). W przypadku gdy szkoła nie złoży wniosku, zwolnienie z podatku rolnego nie może być zastosowane – str. 33, 35-37 protokołu.
3.1.4. Przypadki opodatkowania osób fizycznych podatkiem rolnym i leśnym niezgodnie z ewidencją geodezyjną.

Doprowadzić do zgodności danych zawartych w ewidencji podatkowej z danymi ewidencji geodezyjnej, w celu ustalenia prawidłowej podstawy opodatkowania, zgodnie bowiem z przepisami art. 21 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego podstawę wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

Wznowić – na podstawie przepisów art. 240 § 1 pkt 5 w związku z art. 243 § 1 i art. 244 § 1 Ordynacji podatkowej – postępowanie podatkowe, uchylić decyzje ustalające osobom fizycznym wymienionym w protokole kontroli zobowiązanie podatkowe i orzec co do istoty sprawy, wydając decyzje na podstawie przepisów art. 245 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, uwzględniając okres przedawnienia prawa do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego (art. 68 ustawy) – str. 33-35 protokołu.
3.1.5. Nieegzekwowanie od osób odbierających decyzje wymiarowe, a niebędących ich adresatami – adnotacji o zobowiązaniu się do oddania pisma adresatowi.

W przypadku gdy decyzję wymiarową odbiera osoba niebędąca jej adresatem – zamieszczać adnotację zawierającą zobowiązanie się do oddania pisma adresatowi, mając na uwadze przepisy art. 149 Ordynacji podatkowej oraz zasadę pisemnego załatwiania spraw podatkowych, określoną w przepisach art. 126 tej ustawy – str. 41 protokołu.


3.1.6. Nieterminowe doręczenie podatnikom decyzji wymiarowych w 2008 r.

Decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego doręczać podatnikom w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed ustawowym terminem płatności zobowiązania podatkowego, stosownie do przepisów art. 47 § 2 Ordynacji podatkowej – str. 41 protokołu.


3.1.7. Przypadki nieprzerachowania wpłat niepokrywających kwoty należności głównej wraz z odsetkami za zwłokę.

Jeżeli dokonana przez podatnika wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – zaliczać ją proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę, w stosunku w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę, stosownie do przepisów art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej. Dokonać rozliczenia wpłat zaległości podatkowych wniesionych przez podatników wskazanych w protokole kontroli – str. 42, 43 protokołu.


3.1.8. Wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej oraz umorzenia zaległości podatkowej na wniosek osoby niebędącej stroną postępowania.

W przypadku gdy wniosek o udzielenie ulgi zostanie złożony przez osobę niebędącą stroną, wydawać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, zgodnie z przepisami art. 165a § 1 w związku z art. 165 §§ 1 i 3 Ordynacji podatkowej.

W sytuacji wystąpienia zaległości podatkowych na koncie zmarłego podatnika, wydawać – po przeprowadzeniu postępowania o nabycie spadku (art. 1025 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)) – decyzję o odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy, stosownie do przepisów art. 100 w związku z art. 102 Ordynacji podatkowej – str. 45, 49 protokołu.
3.1.9. Nieweryfikowanie wniosków o udzielenie ulgi żołnierskiej oraz zwolnień z tytułu nabycia gruntów w podatku rolnym, w zakresie czy planowana pomoc (ulga/zwolnienie ustawowe) jest pomocą publiczną.

W przypadku złożenia przez podatnika podania o udzielenie ulgi lub zwolnienia ustawowego w podatku rolnym, w którym podatnik nie sprecyzuje czy wnioskowana ulga (zwolnienie) stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2), czy też nie stanowi tej pomocy, wzywać podatnika do jego uzupełnienia, na podstawie przepisów art. 169 § 1 i art. 168 § 2 Ordynacji podatkowej. Przy udzielaniu tych ulg i zwolnień uwzględniać także informację „Pomoc publiczna w rolnictwie w formie zwolnień i ulg w podatku: rolnym, od nieruchomości oraz leśnym”, zamieszczoną 2 czerwca 2008 r. na stronie bip.minrol.gov.pl zakładka „Pomoc publiczna w rolnictwie”, zgodnie z którą zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów stanowią pomoc publiczną na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i powinny być realizowane – w ramach wyłączeń grupowych - do wysokości określonych w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006 r.) oraz podlegać kumulacji z innymi formami pomocy inwestycyjnej z tytułu realizacji tej samej inwestycji. Z kolei ulgi żołnierskie w podatku rolnym w wysokości 40 % stanowią pomoc publiczną i mogą być udzielane w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1535/2007 z 20 grudnia 2007 r. z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007 r.) do wysokości nieprzekraczającej równowartości 7.500 euro. Ulgi te podlegają kumulacji w okresie 3 kolejnych lat z innymi formami pomocy de minimis udzielonej temu samemu beneficjentowi.

Ponadto wyjaśnić, czy załączona do wniosku o udzielenie ulgi inwestycyjnej:

- faktura nr P/02/0204/03 z 19.02.2003 r., potwierdzająca poniesienie wydatków w wysokości 144,50 zł (dotyczy nakładów inwestycyjnych, które stanowiły podstawę udzielenia ulgi inwestycyjnej decyzją nr Fn.3111-2/07-I z 31.01.2007 r.), • fakturę nr 86/2006 z 25.11.2006 r., potwierdzająca poniesienie wydatków w wysokości 851,18 zł (dotyczy podatnika, któremu udzielono ulgi inwestycyjnej decyzją nr Fn. 3111-6/07-I z 31.01.2007 r.).

W sytuacji gdy okaże się, że wydatki, wynikające ze wskazanych faktur, zaliczono bezpodstawnie do kwoty wydatków ogółem, stanowiących podstawę ustalenia wysokości ulgi inwestycyjnej, dokonać – po uzyskaniu zgody strony – zmian wskazanych decyzji z 31 stycznia 2007 r. przyznających ulgę inwestycyjną, stosownie do przepisów art. 253a § 1 Ordynacji podatkowej, mając na uwadze przepisy art. 13 ust. 2 ustawy o podatku rolnym, w myśl których ulgi inwestycyjne udzielane są w wysokości 25 % nakładów inwestycyjnych udokumentowanych przez podatnika rachunkami. W przypadku braku zgody strony, zwrócić się do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego o podjęcie czynności, mających na celu wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej, wydanej z rażącym naruszeniem prawa, tj. w zawyżonej wysokości (art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej) – str. 47-49 protokołu.
3.1.10. Niewyznaczanie stronie – przed wydaniem decyzji odmawiającej umorzenia zaległości podatkowej oraz nieuwzględniającej w całości wniosku strony o udzielenie ulgi w zapłacie podatku – siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Przed wydaniem decyzji odmawiającej udzielenia ulgi w zapłacie podatku bądź nieuwzględniającej w całości wniosku strony o udzielenie ulgi w zapłacie, wyznaczać stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego, stosownie do przepisów art. 200 § 1 w związku z art. 123 Ordynacji podatkowej – str. 50 protokołu.


3.1.11. Przypadki wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, mimo nieuzyskania pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Gminy. Wydawanie zezwoleń bez potwierdzenia ich odbioru.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawać po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy, stosownie do przepisów art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawać za potwierdzeniem ich odbioru własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej, ze wskazaniem daty otrzymania, stosownie do przepisów art. 46 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – str. 52 protokołu.
3.1.12. Zawarcie przez wójta gminy umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieokreślony bez zgody Rady Gminy.

Nieruchomości gminne oddawać w najem na okres dłuższy niż 10 lat, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Gminy, w tym zakresie, stosownie do postanowień § 1 załącznika do uchwały Nr X/62/2008 Rady Gminy Abramów z 25 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), mając na uwadze przepisy art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) – str. 57 protokołu.


3.1.13. Nieopracowanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Nieustalenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (do ustalania opłat za wodę i ścieki stosowano stawki wynikające, odpowiednio, z uchwały Nr XXIV/142/2002 z 14 lutego 2002 r., oraz uchwały Nr XXVI/154/2002 z 28 czerwca 2002 r.).

Opracować projekt wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych i przedłożyć Radzie Gminy celem jego uchwalenia, stosownie do przepisów art. 21 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).

Określić taryfę na 1 rok, tj. ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, stosownie do przepisów art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy. Przy ustalaniu taryf kierować się zasadami określonymi w przepisach art. 20 ust. 2, 3 i 4 tej ustawy oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886). Wniosek o zatwierdzenie taryf, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do cytowanego rozporządzenia, przedstawić Radzie Gminy do zatwierdzenia, stosownie do przepisów art. 24 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – str. 58, 59 i 65 protokołu.
3.1.14. Niesystematyczne dokonywanie odczytów wodomierzy.

Rozliczenia faktycznej ilości świadczonych usług dostawy wody i odprowadzania ścieków dokonywać na podstawie wskazań wodomierzy lub urządzenia pomiarowego przynajmniej 1 raz w roku oraz zawsze przy zmianie cen za wodę lub ścieki, których ilość nie jest ustalana na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody lub jednostki miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, zgodnie z przepisami § 17 ust. 3 rozporządzenia w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – str. 60 i 61 protokołu.


3.1.15. Niepobieranie odsetek za zwłokę od nieterminowo wnoszonych należności z tytułu opłat za wodę. Przypadki wykazania w ewidencji analitycznej należności z tego tytułu nieprawidłowych kwot, w tym w wyniku wprowadzenia do programu komputerowego niewłaściwej stawki odsetek za zwłokę. Niepodejmowanie konsekwentnych działań zmierzających do wyegzekwowania należności z tego tytułu, skutkujące przedawnieniem tych roszczeń (w badanej próbie w kwocie 111,28 zł).

Od nieterminowo wnoszonych należności gminy pobierać odsetki za zwłokę w wysokości określonej w umowie, a w przypadku braku uregulowania umownego – w wysokości ustawowej, stosownie do przepisów art. 481 § 1 i 2 w związku z art. 359 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). W stosunku do zalegających z regulowaniem należności gminy podejmować konsekwentne czynności zmierzające do ich wyegzekwowania, na podstawie przepisów Części Trzeciej „Postępowanie egzekucyjne” ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). Zweryfikować stan rozrachunków z odbiorcami wody wskazanymi w protokole kontroli, w celu odzwierciedlenia w księgach stanu rzeczywistego, zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2 ustawy o rachunkowości – str. 63-65 protokołu.


3.1.16. Nienaliczanie odsetek od opłat za wodę i ścieki, należnych na koniec każdego kwartału 2007 r..

Odsetki od należności ujmować w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału, stosownie do przepisów § 7 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. – str. 65 protokołu.
   1. Nieokreślenie przez Radę Gminy górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych.

Skutkiem niepodjęcia takiej uchwały jest brak możliwości wydania przez wójta gminy decyzji, w której powinien ustalić opłaty za odbieranie odpadów komunalnych i ich wysokość, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Opracować i przedłożyć Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, stosownie do przepisów art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm).

Uchwała ta jest niezbędna między innymi w przypadku realizacji przez gminę obowiązku zorganizowania odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli z przedsiębiorcami – posiadającymi odpowiednie zezwolenia – umów na wykonywanie usług określonych w przepisach art. 5 ust. 1 powołanej ustawy, stosownie do przepisów jej art. 6 ust. 6. Właścicielom, którzy nie zawarli umów na odbieranie zebranych na terenie ich nieruchomości odpadów, wójt gminy winien wydać z urzędu decyzje ustalające obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów, wysokość tych opłat, terminy ich uiszczania oraz sposób i terminy udostępniania urządzeń w celu ich opróżnienia, na okres roku, nadając im rygor natychmiastowej wykonalności, stosownie do przepisów art. 6 ust. 7, 8 i 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podstawą do określenia w decyzji wysokości opłaty jest uchwała Rady Gminy; do momentu jej uchwalenia wydanie takiej decyzji jest niemożliwe i powoduje, że gmina ponosi koszty odbierania odpadów od osób nieposiadających zawartych umów – str. 67 protokołu.
3.1.18. Brak kontrasygnaty skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej na umowie o świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych zawartej 11 października 2007 r. oraz na umowie dotacji zawartej 9.05.2007 r. z Gminnym Klubem Sportowym w Abramowie.

Umowy i inne dokumenty – potwierdzające czynności prawne mogące spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych – przedkładać skarbnikowi gminy lub osobie przez niego upoważnionej, celem ich kontrasygnaty, stosownie do przepisów art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym – str. 67 i 74 protokołu.


3.2. W zakresie wydatków budżetowych:
3.2.1. Przypadki wypłacania nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej na podstawie list płac zatwierdzonych do wypłaty przez nieupoważnionych pracowników.

Wypłaty wynagrodzeń dokonywać wyłącznie na podstawie list płac zatwierdzonych do wypłaty przez osoby do tego upoważnione, stosownie do postanowień zawartych w pkt B. części II. „Dowody wewnętrzne” Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Abramów z dnia 23 stycznia 2007 r. – str. 70-71 protokołu.


3.2.2. Imienne wskazanie podmiotu spoza sektora finansów publicznych, któremu w 2007 r. miała być udzielona dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (w rozdziale 92605) - przed jego wyłonieniem w drodze otwartego konkursu ofert:

- w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej na rok 2007 (zarządzenie Nr 35/06 Wójta Gminy Abramów z dnia 15 listopada 2006 r.), tj. ponad 4 miesiące przed ogłoszeniem konkursu ofert (30 marca 2007 r.),

- w załączniku nr 7 do uchwały Nr IV/19/07 Rady Gminy Abramów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. (tj. w dniu upływu terminu składania ofert w tym konkursie).

W przypadku niewyłonienia wykonawcy zadania publicznego w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), w projekcie uchwały budżetowej (a następnie w tej uchwale) określać kwoty dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, przekazywane z budżetu gminy podmiotom spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z przepisami art. 179 oraz art. 184 ust. 1 pkt 14, w związku z art. 176 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Imienne wskazanie w budżecie gminy dotowanego podmiotu – jeszcze przed jego wyłonieniem w drodze otwartego konkursu ofert – może budzić wątpliwości co do rzetelności przeprowadzonego postępowania konkursowego i nie gwarantuje zachowania uczciwej konkurencji przy zlecaniu realizacji zadań własnych gminy podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, co narusza przepisy art. 5 ust. 2, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – str. 71-72 protokołu.
3.2.3. Nieprawidłowości przy udzieleniu w 2007 r. dotacji z budżetu gminy Gminnemu Klubowi Sportowemu w Abramowie na realizację zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, polegające na:

- niezawarciu w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert informacji o: zasadach przyznawania dotacji, warunkach realizacji zadania, kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty oraz zrealizowanych przez gminę w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach,

- udzieleniu klubowi dotacji, mimo że złożył ofertę sporządzoną na nieaktualnym wzorze formularza oferty, który nie zawierał wszystkich niezbędnych informacji i wymaganych załączników,

- niedokonaniu przez komisję konkursową, przy rozpatrywaniu oferty klubu, wszystkich czynności wynikających z obowiązującego regulaminu postępowania komisji konkursowej, polegających m.in. na ocenie jakości działania i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot składający ofertę zamierza realizować zadanie,

- niewyegzekwowaniu od klubu załączenia do zawartej umowy oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym,

- przekazywaniu transz dotacji w terminach niezgodnych z umową.

Przy zlecaniu zadań i udzielaniu z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, przestrzegać przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień zawartej umowy, a w szczególności:

- w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert zawierać co najmniej elementy wymagane przepisami art. 13 ust. 2 ustawy,

- dotacji udzielać ubiegającym się podmiotom w oparciu o oferty sporządzone zgodnie z obowiązującym wzorem formularza oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), zawierające wszystkie informacje i załączniki wskazane w tym formularzu,

- przy rozpatrywaniu ofert dokonywać ich oceny z uwzględnieniem wszystkich postanowień § 3 ust. 1 zarządzenia nr 8/06 Wójta Gminy Abramów z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie regulaminu postępowania komisji konkursowej o otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego, dopełniając wszystkich wymogów formalnych, o których mowa w postanowieniach § 4 tego zarządzenia,

- egzekwować od podmiotów, z którymi zawierane są umowy dotacji, obowiązek załączania do umowy wszystkich załączników wymaganych ramowym wzorem umowy, stanowiącym załącznik Nr 2 do cytowanego rozporządzenia,

- środki przyznanej dotacji przekazywać dotowanym podmiotom w trybie i na zasadach (w tym w terminach) ustalonych w zawartej umowie, stosownie do przepisów art. 16 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 131 ust. 2 pkt 2 i art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych – str. 72-74 protokołu.


3.2.4. Nierozliczenie dotacji przekazanej w 2007 r. z budżetu gminy Gminnemu Klubowi Sportowemu w Abramowie na realizację zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, o czym świadczy przyjęcie od klubu sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, które nie zawierało wszystkich niezbędnych informacji, a zawierało błędy oraz niespójne ze sobą i nierzetelne dane, w tym:

- z „Rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów” wynika, że ze środków dotacji w kwocie 12.000 zł poniesiono wydatki w wysokości 13.826,60 zł, przy czym w żadnej z pozycji rodzajowych kosztów poniesione wydatki nie odpowiadają wydatkom założonym w ofercie klubu, a nie dokonywano pisemnych zmian zawartej z klubem umowy,

- w „Zestawieniu faktur (rachunków)” wskazano numery dokumentów księgowych, które - podzielone na 4 rodzaje kosztów - dotyczyły jedynie wydatków w wysokości 5.337,18 zł,

- w sprawozdaniu nie wskazano żadnych dowodów potwierdzających dokonanie wydatków w pozostałych 3 rodzajach kosztów, na łączną kwotę 6.662,82 zł,

- łączne kwoty dotyczące poszczególnych rodzajów kosztów nie odpowiadają wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wynikających z podsumowania faktur, które wskazano jako podstawę tych wydatków (np. w poz. 4 „Rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów” i w poz. 2 „Zestawienia faktur” wykazano, że na wydatki rzeczowe wydatkowano 1.166,49 zł, podczas gdy z faktur wynika kwota 862,89 zł, natomiast w swojej ofercie klub zaplanował na te wydatki kwotę 1.000 zł),

- faktury dokumentujące poniesienie wydatków z udzielonej dotacji nie były opatrzone na odwrocie pieczęcią klubu i nie zawierały informacji, z jakich środków została pokryta wydatkowana kwota.

Od podmiotów, którym udzielono dotacji na realizację zadań własnych gminy, egzekwować obowiązek składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego na wypełnionym w sposób prawidłowy i kompletny formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do rozporządzenia w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, w związku z przepisami art. 19 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokonywać kontroli i oceny realizacji zleconych zadań publicznych, stosownie do przepisów art. 17 tej ustawy, w tym m.in.:

- prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy, stosownie do art. 17 pkt 3 ustawy, tj. czy - zgodnie z pouczeniem do załącznika Nr 3 do powołanego rozporządzenia - każda z faktur (rachunków) opłaconych z otrzymanej dotacji została opatrzona na odwrocie pieczęcią dotowanego podmiotu oraz czy zawiera sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta,

- prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, stosownie do art. 17 pkt 4 ustawy, mając na uwadze, że jedną z form tej kontroli jest rzetelna weryfikacja sprawozdań z wykonania zadań publicznych składanych przez dotowane podmioty.

Dokonać szczegółowego rozliczenia dotacji przekazanej w 2007 r. Gminnemu Klubowi Sportowemu w Abramowie. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – wydać decyzję określająca kwotę zwrotu, określając w niej termin, od którego naliczane będą odsetki, zgodnie z przepisami art. 146 ust. 1 w związku z art. 190 ustawy o finansach publicznych, mając na uwadze, że sankcją wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem jest wykluczenie prawa otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji, w myśl przepisów art. 145 ust. 6 tej ustawy – str. 75-77 protokołu.

Ponadto stwierdzono, że dopuszczono do sytuacji, która mogła nie gwarantować zachowania zasady uczciwej konkurencji w ramach współpracy gminy Abramów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przez to że pracownik Urzędu Gminy zajmujący się sprawami związanymi z udzielaniem, kontrolą i rozliczeniem, jest zarazem sekretarzem Gminnego Klubu Sportowego otrzymującego dotacje z budżetu gminy. W związku z tym rozważyć uzupełnienie obowiązujących w jednostce procedur kontroli finansowej o określenie zasad wyłączania z postępowania o udzielenie dotacji osób, które są jednocześnie członkami władz statutowych lub pełnią kierownicze funkcje w podmiotach ubiegających się o udzielenie dotacji, a więc pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności, w związku z przepisami art. 47 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” ogłoszonych Komunikatem Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 58) i w związku z przepisami art. 3 ust. 3 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3.2.5. Przypadki dokonania w 2007 r. wydatków ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- na cele niewskazane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2007 r. (układanie płytek ceramicznych w gabinecie pielęgniarskim w Szkole Podstawowej w Abramowie, zakup paliwa dla policji),

- na wycieczkę szkolną i kolonie profilaktyczne - bez określenia kryteriów, jakimi kierowano się przy wyborze uczestniczących w nich dzieci.

Przestrzegać – wynikającej z przepisów art. 35 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – zasady dokonywania wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków, w szczególności, dochody uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywać wyłącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, określając w sposób szczegółowy kryteria wyboru osób korzystających z pomocy oraz respektując zakaz wydatkowania tych środków na inne cele, stosownie do przepisów art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) – str. 78 protokołu.


3.2.6. Zawarcie – w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej - II etap w m. Abramow, Marcinów, Wielkie” oraz w załączonym do niej wzorze umowy – niejednolitych i wykluczających się postanowień dotyczących wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, polegających na określeniu, jako obowiązującej – ryczałtowej formy wynagrodzenia, która z definicji wykluczała możliwość zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy za przedmiot umowy, z jednoczesnym dopuszczeniem możliwości zapłaty dodatkowego wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych.

Ustalając w umowie o zamówienie publiczne należne wykonawcy wynagrodzenie, co w szczególności dotyczy umów o roboty budowlane, przestrzegać powszechnie ukształtowanych sposobów ustalania wynagrodzeń, mając do wyboru jedną z dwóch form przewidzianych przepisami art. 629 i art. 632 Kodeksu cywilnego, w związku z art. 139 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. wynagrodzenie kosztorysowe – określane na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów lub wynagrodzenie ryczałtowe.

Zasadnicza różnica pomiędzy tymi formami wynagrodzenia polega na możliwości jego podwyższenia, co – w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego – jest dopuszczalne, jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych, będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przy czym - jeżeli zestawienie takie sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy – mimo zachowania należytej staranności – nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych, stosownie do przepisów art. 630 § 1 Kodeksu cywilnego. Jeżeli jednak strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe – przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, a podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę może wyłącznie sąd, jeżeli wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie przedmiotu umowy groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, zgodnie z przepisami art. 632 § 1 i 2 tej ustawy – str. 81 protokołu.
3.2.7. Niezawarcie w ogłoszeniu o zamówieniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej - II etap w m. Abramow, Marcinów, Wielkie” opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W ogłoszeniu o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczać co najmniej informacje wymagane przepisami art. 41 Prawo zamówień publicznych, a w szczególności opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, stosownie do art. 41 pkt 7 tej ustawy – str. 82 protokołu.


4. W zakresie mienia komunalnego:
4.1. Nieuregulowanie prawnej formy władania nieruchomościami gminnymi przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Uregulować formę władania nieruchomościami komunalnymi przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, wybierając jedną z określonych w przepisach art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami – str. 86 protokołu.


4.2. Prowadzenie ewidencji analitycznej do konta 011 „Środki trwałe” bez podziału na podgrupy i rodzaje środków trwałych.

Środki trwałe klasyfikować do podgrup i rodzajów środków trwałych, zgodnie z klasyfikacją rodzajową środków trwałych określoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.), stosownie do obowiązku wynikającego z przepisów art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.) – str. 88 protokołu.


4.3. Niezgodność (na 31 grudnia 2007 r.) salda wynikającego z ewidencji syntetycznej z saldem wynikającym z ewidencji analitycznej prowadzonej do konta 013 „Pozostałe środki trwałe” (o kwotę 829,60 zł).

Zapewnić zgodność danych wykazanych w księdze głównej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” z ewidencją analityczną prowadzoną do tego konta, stosownie do przepisów art. 16 ust. 1 ustawy o rachunkowości – str. 89 i 90 protokołu.


4.4. Dokonywanie zapisów w ewidencji analitycznej prowadzonej do konta 013 „Pozostałe środki trwałe” i 020 „Wartości niematerialne i prawne” bez wskazania rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu.

Zapisów w księgach rachunkowych dokonywać ze wskazaniem rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz jego datę, jeżeli różni się ona od daty dokonania operacji, zgodnie z przepisami art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości – str. 90 i 91 protokołu.4.5. Dokonanie wyceny paliwa (etyliny) na 31 grudnia 2007 r. w oparciu o cenę uzyskaną od sprzedawców paliw, niezgodnie z ustaleniami wewnętrznymi.

Wyceny paliwa dokonywać zgodnie z postanowieniami zakładowego planu kont dla Urzędu Gminy, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2002 w sprawie ustalenia zakładowych zasad rachunkowości, tj. w oparciu o cenę zakupu wynikającą z ostatniej faktury – str. 94 protokołu.


5. W zakresie zadań zleconych i realizowanych w ramach porozumień:
5.1. Niewskazywanie w wydanych decyzjach w sprawie przyznania stypendium szkolnego formy udzielonej pomocy (faktycznie stosowano formę pomocy rzeczowej i świadczenia pieniężnego).

W decyzjach w sprawie przyznania stypendium szkolnego wskazywać formy udzielonej pomocy, o których mowa w przepisach art. 90 d ust. 2 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 2 „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Abramów”, stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/21/2007 Rady Gminy w Abramowie z dnia 30 marca 2007 r. Podjęcie decyzji o udzieleniu stypendium szkolnego, w tym w kilku formach jednocześnie, uzasadniać, stosownie do przepisów art. 107 § 1 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego – str. 99 i 100 protokołu.

Jeżeli uważa Pan, że wśród wniosków zawartych w tym wystąpieniu są takie, które naruszają prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, przysługuje Panu – zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w ciągu 14 dni od otrzymania tego wystąpienia.

Jednocześnie informuję, że – stosownie do przepisu art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – jest Pan zobowiązany zawiadomić Izbę o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania - w formie pisemnej i elektronicznej (plik w formacie Microsoft Word (*.doc) lub Rich Tekst Format (*.rtf) na adres: wkgf@lublin.rio.gov.pl lub dyskietką) – w terminie 30 dni od daty doręczenia Panu tego wystąpienia, mając na uwadze, że niezgodne z prawdą zawiadomienia o wykonaniu wniosków jest zagrożone karą grzywny, w myśl przepisów art. 27 tej ustawy.

Marek Poniatowski

Do wiadomości:

Rada Gminy Abramów

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna