Pan Czesław Więckowski Dyrektor Departamentu Współpracy z ZagranicąPobieranie 10.38 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar10.38 Kb.

Ministerstwo Środowiska

Dyrektor GeneralnyAndrzej Dworzak


Warszawa, dnia 28 lutego 2006r.

BKiAWkr-094/13/ 105 /05/06jchPan

Czesław Więckowski

Dyrektor Departamentu

Współpracy z Zagranicą

w miejscu

W okresie od 27.12.2005r. do 13.01.2006r. zespół kontrolny Ministerstwa Środowiska przeprowadził kontrolę doraźną w Departamencie Współpracy z Zagranicą, zgodnie z tematyką zawartą w upoważnieniu nr 13/2005 z dnia 28.11.2005r.

Należy stwierdzić, że w zakresie kontrolowanej problematyki, DPE w większości przypadków należycie wywiązywał się z obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów ustaw o zamówieniach publicznych. Stwierdzono jednak działania nienormowane prawnie lub organizacyjnie, które należy w ocenie kontrolujących poprawić. Ocena ta wynika z następujących ustaleń kontroli:  1. Stwierdzono uchybienia w stosowaniu przepisów Prawo zamówień publicznych, polegające na wątpliwej i nie w pełni uzasadnione przesłance wskazanej podstawy prawnej (art.67,ust.1 pkt 1a Pzp) wyboru wykonawcy zadania w trybie z wolnej ręki,

  2. Stwierdzono w jednym przypadku brak karty informacyjnej SYNABA, która zgodnie z umową trójstronną pomiędzy Wykonawcą (fundacja), Zleceniobiorcą (MŚ), i Finansującym (NFOŚiGW) powinna być opracowana przez wykonawcę zadania

  3. W badanym okresie (lata 2002 – 2003) zostały opracowane dwa zadania dotyczące Agendy 21. Łączny koszt opracowań wyniósł ogółem 479.340,- zł. W przypadku jednego z tych opracowań stwierdzono niewspółmiernie krótki okres czasu na realizację jednego z etapów opracowania, w stosunku do zakresu opracowania i poniesionych kosztów.Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli zalecam podjęcie następujących działań:

  1. Zwrócić uwagę na prawidłowe stosowanie w przyszłości przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

  2. W pełni realizować ustalenia wynikające z zawieranych umów.

  3. Dokonać analizy potrzeb, w perspektywie przyszłych lat, zadań dotyczących jednego problemu (Agenda 21), w celu określenia celowości kontynuacji opracowań w tym zakresie oraz potrzebnych środków.

  4. W ramach swoich kompetencji przestrzegać konsekwentnie obowiązujących uregulowań wynikających z przyjętego w toku postępowania (dotyczy to prac zakwalifikowanych jako usługi w zakresie badań naukowych lub rozwojowych).

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Pana Dyrektora o złożenie pisemnej informacji nt. sposobu wykorzystania wyników kontroli zawartych w protokóle oraz o podjętych działaniach zmierzających do usunięcia stwierdzonych niedociągnięć i realizacji zaleceń zawartych w tym wystąpieniu – w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania niniejszego pisma.

Do wiadomości:

Pan Jan Szyszko – Minister Środowiska


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna