Pani Barbara Lampart Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska, Pan Daniel Wolny Kierownik referatPobieranie 61.27 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar61.27 Kb.
BRM.0012.7.2.2016.

Protokół nr 2/2016 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska .

Data posiedzenia: 10.02.2016 r.

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, sala 315.

Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 13:00.

Godzina zakończenia obrad Komisji: 15:45.

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Bartosz Wydra.

Protokolant: Agata Żurkowska.

Zaproszeni Goście:

Pan Mariusz Skiba – Wiceprezydent Miasta Katowice,

Pani Barbara Lampart – Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska,

Pan Daniel Wolny - Kierownik Referatu Zarządzania Energią w Wydziale Budynków i Dróg,

Pani Anna Wrześniak – Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,

Pan Andrzej Szczygieł - Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska w WIOŚ,

Pani Ewa Maniecka – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Pani Maria Kuchna – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Pan Mariusz Sumara – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej,

Pan Grzegorz Żądło – Katowice24.info,

Pan Włodzimierz Zarodkiewicz – radny Jednostki Pomocniczej nr 12 Koszutka.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Środowiska Pan Bartosz Wydra powitał gości i Radnych; stwierdził prawomocność obrad i zwrócił się do Komisji o przyjęcie poszerzonego porządku obrad:

1.Przyjęcie protokołu z komisji w dniu 20.01.2016 r.

2.Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice zmierzających do poprawy jakości powietrza w mieście - dyskusja z udziałem Przedstawicieli: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wydziału Kształtowania Środowiska i Straży Miejskiej.

3.Sprawy bieżące i wniesione:

3.1.pismo SM "Piast" w Katowicach z dnia 18.11.2015r. (TT/1225/SD/2015).

3.2.pismo BRM.0005.45.2015 z dnia 26.01.2016r.

3.3.wniosek radnego Pana Jacka Piwowarczuka z dnia 10.02.2016r.
Członkowie Komisji Infrastruktury i Środowiska jednogłośnie: 10 gł. „za” przyjęli porządek obrad.
Ad.1.

Przewodniczący Komisji Pan Bartosz Wydra poinformował Radnych, że protokół był dostępny na portalu oraz był do wglądu w Biurze Rady Miasta; następnie poddał pod głosowanie protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska w dniu 20.01.2016 r.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół nr 1/2016 z posiedzenia w dniu 20.01.2016 r.


Ad.2.

Przewodniczący Komisji Pan Bartosz Wydra poinformował, że Radni otrzymali informację Wiceprezydenta Miasta Katowice o działaniach Prezydenta Miasta Katowice zmierzających do poprawy jakości powietrza w mieście (pismo KŚ-III.ZD-00042/16 z dn.02.02.2016 r.)

Pan Przewodniczący Komisji udzielił głosu Pani Annie Wrześniak, która przedstawiła prezentację przygotowaną w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach n/t jakości powietrza w Katowicach, informowania o jakości powietrza oraz o działaniach podejmowanych przez WIOŚ. Oceny jakości powietrza dokonuje WIOŚ w ramach państwowego monitoringu powietrza i zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska, oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach. Województwo śląskie podzielone jest na 5 stref, a Katowice należą do strefy o nazwie aglomeracja górnośląska. Strefa ta klasę A (bez przekroczeń) otrzymała za 2014r. w zakresie stężeń metali, benzenu, tlenku węgla i dwutlenku siarki. Dla pozostałych zanieczyszczeń występują przekroczenia wartości dopuszczalnych. W Katowicach znajdują się 2 stacje pomiarowe, zlokalizowane przy ul.Kossutha i Plebiscytowej (przy autostradzie A4). I tak analizując wyniki zebrane na tych stacjach - przekroczenia obserwujemy w zakresie dwutlenku azotu – przy czym nastąpił wzrost przekroczeń na stacji przy autostradzie A4 i zmniejszenie w stosunku do ub.roku na stacji przy ul.Kossutha. Dla porównania - dwutlenek siarki - dwukrotny spadek stężeń w stosunku do roku ubiegłego na obu stacjach. Ozon – obserwujemy wzrost przekroczenia tego wskaźnika w stosunku do lat ubiegłych. Natomiast - benzo/a/piren – spadek o 50% w stosunku do roku 2010 – ale wciąż mamy przekroczone wartości dopuszczalne. Najważniejsze są tendencje w zakresie wskaźnika, którego stężenia bezpośrednio wpływają na ogłoszenie alarmu smogowego – tj. pyłu zawieszonego PM10. Dla stacji na Kossutha występuje tendencja malejąca z 52 w 2010r. do 43 µg/m3 w roku 2013 i 2014 (wartość dopuszczalna 40 µg/m3). Na spadek wskaźnika wpływają zarówno działania poszczególnych gmin związane z ograniczeniem niskiej emisji oraz bardzo łagodne sezony grzewcze. Zestawiając dane emisyjne z danymi dotyczącymi emisji zanieczyszczeń pyłowych emitowanych do atmosfery na terenie miasta Katowice w latach 1998-2014 (dane GUS) - emisja ta zmniejszyła się prawie 10- krotnie. Zatem generalny wniosek jest taki, że stan powietrza w mieście Katowice ulega ciągłej poprawie – ale mamy jeszcze wiele do zrobienia. W kwietniu 2016 r. będą uszczegółowione dane na temat roku 2015.

Radni zostali zapoznani z procedurą powiadamiania społeczeństwa o zagrożeniach związanych z zanieczyszczeniem powietrza, w tym z listą działań krótkoterminowych wynikających z konieczności wdrożenia planu działań krótkoterminowych (zadania gminy). Wydaje się koniecznym powołanie w każdej gminie koordynatora działań związanych z dążeniem do poprawy jakości powietrza.

Radni zostali zapoznani z wynikami kontroli WIOŚ we wrześniu 2015 r., która wykazała dla Katowic:

- nieosiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego redukcji pyłu i benzo(a)pirenu w okresie 2010-2011. /Gmina Katowice udzieliła w tej sprawie stosownego wyjaśnienia, dotyczącego zmian w sposobie finansowania gminnych FOŚiGW/;

- zrealizowanie z opóźnieniem budowy drugiej linii technologicznej w Zakładzie Utylizacji Odpadów,

- brak aktualizacji planów zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Katowice.

Dane dotyczące Katowic pokazują, że w mieście liczącym 301 000 mieszkańców szacunkowa liczba mieszkań z paleniskami węglowymi wynosi około 38 000 i w 2012r. zostało zlikwidowanych 241 kotłów węglowych a w 2013r. 142. WIOŚ pozostawia bez komentarza dane na temat ilości budynków podłączonych do centralnego ogrzewania w Katowicach. Być może sytuacja się poprawiła, ale WIOŚ bazował na danych z lat 2012/2013.Przewodniczący Komisji Pan Bartosz Wydra stwierdził, że Radni spodziewali się takich informacji, szczególnie cieszy opanowanie wysokiej emisji. Najważniejszy problem do rozwiązania stanowi spalanie niskiej jakości paliwa w piecach domowych. W jaki sposób Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest przygotowany finansowo do rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza i w jaki sposób wspiera gminy?

Kierownik Pani Ewa Maniecka zapoznała Radnych z prowadzonymi od 2002r. działaniami dotyczącymi ograniczania niskiej emisji, tzw. „dofinansowanie programów obszarowych” i podała przykład programu ograniczania niskiej emisji opracowanego w Tychach. Gmina Tychy przeprowadziła wśród mieszkańców domów jednorodzinnych ankiety i na ich podstawie zebrała chętnych mieszkańców do realizacji przedsięwzięcia wielowariantowego instalacji kotłów węglowch/gazowych niskoemisyjnych o wyższej sprawności. WFOŚiGW na te przedsięwzięcia udzielił gminie Tychy pożyczkę. Górna granica dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych i na gminie ciąży obowiązek spłaty kapitału i odsetek. Po spłacie połowy pożyczki gmina występuje do nas o umorzenie i może ono wynosić do 40% kosztów pożyczki. Mieszkaniec uzyskuje 60% dotacji, ale musi zapewnić 40% środków własnych. Oprocentowanie, zwykle 3 %, i czas spłaty wybiera gmina. To jest jedyna nasza propozycja wsparcia, adresowana do osób fizycznych.
Kierownik Pani Maria Kuchna przedstawiła Radnym Działanie.1.7. pn. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 , adresowane do właścicieli nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju jest zamieszczona informacja o wysokości dotacji/pożyczki i premii inwestycyjnej po zrealizowaniu zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.

Radni zostali zapoznani z możliwością wsparcia ze środków UE projektów inwestycyjnych, realizowanych przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. Aby można było skorzystać z dofinansowania, wymagana jest efektywność energetyczna budynku wynosząca nie mniej niż 25% oszczędności szacowanej energii. Dokumenty do naboru ciągłego są w przygotowaniu; będzie ogłoszony konkurs z wnioskami o dofinansowanie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Nabór w II/III kwartale bieżącego roku przygotowuje instytucja zarządzająca.


Kierownik Pani Ewa Maniecka dodała, że połowa wydatków WFOŚiGW jest przeznaczona na ochronę atmosfery. Rocznie jest to 200 mln zł udzielonych pożyczek i 20 mln zł dotacji. Oferta jest bardzo szeroka, dotyczy termomodernizacji obiektów i wśród beneficjentów dominują spółdzielnie mieszkaniowe. Wspólnoty mieszkaniowe mają problemy z opracowaniem wniosków i z zabezpieczeniem spłaty pożyczki. Trudno byłoby znaleźć zadanie energetyczne, które nie mogłoby uzyskać wsparcia z WFOŚiGW, ostatnio dużo zakładów przemysłowych występuje do nas o dofinansowanie odpylania.
Przewodniczący Komisji Pan Bartosz Wydra stwierdził, że mówimy o pożyczkach, które dla wielu osób są nieosiągalne. Np. w Szopienicach dochodzi do tzw. „kanibalizmu” energetycznego, bo ludzie rozbierają własne domy i palą częściami więźby w piecach. Myślenie kategoriami, że możemy im udzielić pożyczki, której oni nie są w stanie zabezpieczyć, bo raczej im potrzeba pieniędzy na chleb, to raczej nie ten kierunek.
Kierownik Pani Ewa Maniecka wyjaśniła, że WFOŚiGW realizuje cele związane z ochroną środowiska, nie socjalne.

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko stwierdził, że problem jest bardzo złożony i jest związany z finansami bo wysoka ekologia i szczytne cele są realizowane w społeczeństwach bogatych. My jesteśmy biednym społeczeństwem, ludzie palą czym mogą palić. Jeżeli nie potraktujemy wody, powietrza jako dobra narodowego i jeżeli te środki nie będą należycie dystrybuowane, to coś osiągniemy za 20-30 lat. Mamy w Katowicach 38 000 palenisk i policzyłem, że potrzebowalibyśmy ok. 400 mln zł na wymianę pieców węglowych na trochę bardziej nowoczesne (średnio 6 000 zł na piec). Mamy takie dzielnice w Katowicach, gdzie dzięki zmianom poczynionym np. przez Hutniczo-Górniczą Spółkę Mieszkaniową nie ma niskiej emisji, wręcz można oddychać lepszym powietrzem, natomiast gdy rozpocznie się sezon grzewczy w Giszowcu to problem niskiej emisji dotyczy całej dzielnicy. Radni nie rozwiążą tych problemów, bo nie mają odpowiednich narzędzi. Wspomniane pożyczki są dla ludzi, którzy są w stanie zainwestować pieniądze. Większość społeczeństwa na to nie stać. Jest to także problem dla gmin, bo muszą wyłożyć kilkaset milionów na uzdrowienie sytuacji. Kierunek jest dobry, ale trzeba wiele rzeczy zmienić, aby to zadziałało za 20-30 lat.
Naczelnik Pan Andrzej Szczygieł zwrócił uwagę Radnych, że liczbę 38 000 palenisk oszacowała w ramach wstępnej inwentaryzacji firma ATMOTERM z Opola. Punktem wyjścia w dyskusji jest to, co z tymi paleniskami zrobić. Państwo – jako Gmina Katowice powinniście mieć zaktualizowane „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice” i zgodnie z tym planem powinniście mieć ustalone, czy z tych 38 000 palenisk np. 20 000 jest do wymiany na paleniska nowoczesne, a pozostałe paleniska powinny być podłączone do sieci ciepłowniczej. Bez tej aktualizacji nie będziemy wiedzieć o jakiej skali problemu mówimy, bo to jest element podstawowy i on powinien rozstrzygać o działaniach Gminy Katowice. Co do współpracy - to ciągle są zgłaszane zarzuty do WIOŚ, że informacja nie dociera do mieszkańców, że Straż Miejska nie objeżdża wszystkich dzielnic w Katowicach i nie przekazuje ulotek. Ulotka powinna trafić do każdego mieszkańca Katowic, który ma indywidualne palenisko, żeby wiedział, jakie są kary za spalanie śmieci w domowych piecach.

Przewodniczący Komisji Pan Bartosz Wydra stwierdził, że należałoby zacząć edukację ekologiczną od etapu wczesnoszkolnego.

Kierownik Pan Daniel Wolny odniósł się do wypowiedzi przedstawiciela WFOŚIGW i stwierdził, że cieszy fakt powstania programu ministerialnego adresowanego dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, które podłączą się do sieci ciepłowniczej. Jednocześnie zaznaczył, że program obejmuje podłączenie do sieci ciepłowniczej spełniającej warunki dyrektywy, w której energia pochodzi w 50% z OZE, albo w 75% z kogeneracji. Te wymogi pozbawiają dofinansowania 35% podmiotów z terenu z naszego miasta.

Następnie Kierownik Pan D.Wolny odniósł się do wypowiedzi Naczelnika Pana A.Szczygła i wyjaśnił, że Miasto Katowice jako pierwsze w Polsce opracowało i uchwaliło „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” i posiada zaktualizowane „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” – do 2017 roku, które to dokumenty zostały uchwalone przez Radę Miasta Katowice na sesji w dniu 29.10.2014r. i w dniu 17.12.2015r. i nie zgodził się ze stwierdzeniem Pana Naczelnika, że projekt założeń do „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię…” jest dokumentem, który powinien określać ilość palenisk węglowych i wskazywać, co trzeba uciepłowić, a co nie. Założenia do planu to dokument strategiczny, z którego powinny wynikać kolejne dokumenty wykonawcze. Szacunki firmy ATMOTERM dotyczące liczby 38 000 palenisk w Katowicach są błędne i Referat Zarządzania Energią posiada inne wyliczenia. Nie możemy się posługiwać ilością palenisk węglowych „bo w jednym domu kocioł węglowy jest sztuką, a gdzie indziej „kachlok” też jest sztuką. Czy mamy porównywać kocioł, który ma 50 kW z kachlokiem, który stoi w altance”? Raczej odnosimy się do danych dotyczących lokali mieszkalnych. Pan Kierownik przypomniał, że tematem następnej Komisji Infrastruktury i Środowiska będą właśnie sprawozdania z realizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Katowice” oraz z „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Katowice”. Szacunkowy koszt całkowity zaproponowanych w PGN działań do 2020 roku wynosi ponad 2,2 mld zł, w tym prawie 140 mln zł pochodzić będzie z budżetu miasta Katowice. W budżecie miasta na rok 2016 na realizację zadań przewidzianych w PGN zarezerwowano ponad 124 mln zł, przy czym na dopłaty bezpośrednie dla mieszkańców w formie dotacji na wymianę źródeł ciepła i OZE - ponad 4,5 mln zł. Środki pochodzić będą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pozostałe zadania będą realizowane ze środków własnych oraz unijnych, w tym z RPO WSL 2014-2020. To co jest dla nas najważniejsze: pojawi się możliwość wydania - znaczących środków - na poprawę infrastruktury technicznej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej. W budynkach użyteczności publicznej zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej wynosi ok. 2%, tak więc jako Miasto Katowice odpowiadamy tylko za 2% emisji substancji szkodliwych do powietrza i na takie działania możemy przeznaczać środki budżetowe. Pan Kierownik stwierdził, że pieniądze w Programach Operacyjnych nie są kierowane bezpośrednio w miejsca, w których przynoszą największy efekt ekologiczny, więc cieszy fakt, że w końcu spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe doczekały się programu skierowanego bezpośrednio do nich.


Naczelnik Pani Barbara Lampart zapoznała Komisję ze źródłami finansowania ochrony środowiska w Polsce, gdzie dla Miasta Katowice najważniejsze są środki pozyskiwane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przekazuje do budżetu miasta Marszałek Województwa i są to tzw. pieniądze znaczone. Następnie Pani Naczelnik B.Lampart poinformowała Radnych, jak kształtowało się od 1995 roku dofinansowanie działań w zakresie zmiany systemu ogrzewania w budynkach/lokalach na proekologiczne oraz montażu urządzeń wykorzystujących OZE. Wysokość dofinansowania dla osoby fizycznej wynosiła 800 zł na lokal mieszkalny przy zmianie ogrzewania węglowego na gazowe, elektryczne, kominkowe, sieć zdalaczynną. W 2009r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Katowice dla obiektów indywidualnych w latach 2009-2011”. Kwota dofinansowania wynosiła 50% kosztów wykonania inwestycji, nie więcej niż 6.000 zł. W 2010r., w związku ze zmianami ustawy Prawo ochrony środowiska, likwidującymi gminne i powiatowe FOŚiGW, środki pochodzące z opłat i kar stały się częścią budżetu miasta i ówczesne regulacje prawne nie pozwalały na udzielanie dotacji z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska osobom fizycznym. Aktualnie dofinansowaniu podlegają zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a w szczególności dot. ochrony powietrza, zieleni, edukacji ekologicznej, ochrony przed hałasem, gospodarki odpadami. W latach 2011-2015 w ramach dopłat do zmiany sposobu ogrzewania wymieniono 1 524 źródeł ciepła przy dofinansowaniu z budżetu Miasta Katowice w wysokości ponad 8,01 mln zł. W latach 2011-2015 zamontowano 540 instalacji wykorzystujących OZE przy dofinansowaniu z budżetu miasta wynoszącym ponad 2,85 mln zł. Podjęta uchwała nr IX/169/15 z dnia 29.05.2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania wprowadza zmiany dotyczące kwot dotacji na zmianę systemu ogrzewania, obowiązujące od 1.01.2016r. Do realizacji w tym roku wpłynęło 513 wniosków (na 927 lokali mieszkalnych) dotyczących zmiany systemu ogrzewania; 121 wniosków dotyczących odnawialnych źródeł energii i 9 wniosków w sprawie usunięcia azbestu z budynków. Naczelnik Pani B.Lampart zwróciła uwagę Radnych na fakt, że Miasto Katowice jako zielone centrum aglomeracji ma bardzo dobre warunki przewietrzające i nieprawdą jest - jak piszą media - że Katowice są wymieniane, tuż za Krakowem, jako najbardziej zanieczyszczone miasto w Polsce.

Zastępca Komendanta Pan Mariusz Sumara przedstawił działania kontrolne podejmowane przez Straż Miejską podczas kompleksowych kontroli porządkowych nieruchomości. Na podst. art. 379 ustawy o ochronie środowiska strażnik miejski ma upoważnienie do wstępu na teren nieruchomości. W okresie od listopada 2015r. do lutego 2016r. Straż Miejska wykonała 1041 kontroli porządkowych w domach jednorodzinnych/wielorodzinnych i nałożyła 108 kar pieniężnych w zw. z wykryciem spalania odpadów w piecach domowych.

Zastępca Komendanta Pan M. Sumara odniósł się do wypowiedzi Pana Naczelnika A.Szczygła, który zgłosił uwagi pod adresem Straży Miejskiej i stwierdził, że inspektorzy WIOŚ wykonali przez 4 lata 39 kontroli, natomiast Straż Miejska w ciągu 5 lat przeprowadziła ok. 3 300 kontroli mając zatrudnionych w pionie komunalnym 44 funkcjonariuszy. Prawie połowa kontroli odbyła się w ubiegłym roku, w związku z wykonaniem zarządzenia Pana Prezydenta Miasta. Od stycznia do lutego br. strażnicy odwiedzili już 508 nieruchomości. Celem kontroli Straży Miejskiej jest dotarcie do mieszkańców i uświadomienie im zagrożeń, dlatego wręczamy mieszkańcom ulotki, natomiast dzieciom rozdajemy kolorowanki ekologiczne. Faktycznie, w Giszowcu kontrole odbywają się systematycznie, odbyło się 221 kontroli nieruchomości i nałożyliśmy 52 mandaty. Nie oceniam, czy to dużo, czy mało. Chodzi o uświadomienie mieszkańcom, że jest kontrola nad tym, co się spala. Dzięki Urzędowi Miasta Straż Miejska ma narzędzia i może np. pobrać próbki z palenisk do analizy.Radni zostali poinformowani, że od 18.02.2016 r. będą odbywały się w Giszowcu, Podlesiu i Zarzeczu kontrole SM z udziałem kominiarzy, którzy w wybranych budynkach bezpłatnie przeczyszczą komin. Chcemy uświadomić wybranym mieszkańcom, że spalanie odpadów powoduje nie tylko tzw. niską emisję, ale też stopniowe zapychanie się komina.
Inspektor Pani Anna Wrześniak wyjaśniła, że kontrole WIOŚ mają inny charakter, są kilkudniowe, z pomiarami i bierze w nich udział kilku inspektorów WIOŚ (jest 53 inspektorów na terenie całego województwa) w sumie było ich 2 200-2 300 kontroli. Natomiast badaniem jakości powietrza zajmuje się Wydział Monitoringu Powietrza, którym kieruje Pan Naczelnik Andrzej Szczygieł.

Radna Pani Małgorzata Smoleń zapytała Panią A.Wrześniak, że w prezentacji n/t ilości palenisk w Katowicach była podana informacja z 2012 roku i zwróciła się o wyjaśnienie - skoro WIOŚ gromadzi dane o ochronie środowiska, to dlaczego nie ma danych z lat 2013, 2014, 2015?

Inspektor Pani Anna Wrześniak wyjaśniła, że w zeszłym tygodniu WIOŚ zwrócił się do Urzędu Miasta z pismem o uzupełnienie danych.

Radna Pani Małgorzata Smoleń: takie dane powinniście mieć i okazuje się, że przychodzicie na Komisję i prezentujecie nam informację i mówicie, że nie macie takich danych.

Naczelnik Pan Andrzej Szczygieł: wyraźnie powiedzieliśmy: chodzi o dane z Urzędu Miasta Katowice.

Radna Pani Małgorzata Smoleń zapytała, skoro to nie są wasze dane, to po co je prezentujecie?

Naczelnik Pan Andrzej Szczygieł wyjaśnił, że przeprowadzamy kontrole w gminach i staramy się przed tymi kontrolami zrobić rozpoznanie, jaki jest stan w gminie w zakresie poprawy jakości powietrza i wystąpiliśmy w 2013 roku do wszystkich gmin w województwie śląskim z ankietami, żeby takie podstawowe informacje gminy nam przekazały i na koniec 2013 roku dostaliśmy dane, które zaprezentowała w prezentacji Pani A.Wrześniak – ile w Katowicach wymieniono palenisk w 2012 roku i w I połowie 2013 r. Na początku lutego 2015 r. wystąpiliśmy do Pana Prezydenta Katowic z prośbą o zaktualizowanie danych za rok 2013, 2014 i 2015. To jest bardzo dużo danych do przygotowania i my rozumiemy, że do dzisiaj nie udało się ich przygotować i umieścić w prezentacji. To co mówi Pani Radna M.Smoleń, jest rozbieżne z rzeczywistością. My nie prowadzimy danych statystycznych, od tego jest Urząd Statystyczny. My bierzemy pod uwagę dane, które zbieramy podczas kontroli.
Radna Pani Małgorzata Smoleń w podsumowaniu stwierdziła, że WIOŚ zbiera dane w celu inwentaryzacji i pogratulowała WIOŚ 3-letniego poślizgu.

Naczelnik Pan Andrzej Szczygieł wyjaśnił, że WIOŚ nie będzie każdego roku występować do gmin o dane.

Radna Pani Małgorzata Smoleń zwróciła uwagę, że nie będzie ustalać WIOŚ zakresu obowiązków i stwierdza z dzisiejszej prezentacji, że WIOŚ po prostu nie wie, co ma skontrolować.

Naczelnik Pan Andrzej Szczygieł: w prezentacji podaliśmy dane dodatkowe bo podczas kontroli sprawdzamy np. Program Ochrony Powietrza, w którym nie jest napisane, ile „czegoś” gmina ma zrobić, wykonać itp. Dlatego WIOŚ zbiera dane dodatkowe dla lepszego rozpoznania. Pani Radna M.Smoleń zaprzecza temu, co robimy mówiąc że jesteśmy nieprzygotowani. Gmina jest zobowiązana przekazać do Marszałka Województwa co rok sprawozdanie i my z tych sprawozdań korzystamy. Jest to zupełnie inny obieg dokumentów. Uważam, że udało się dzisiaj pokazać Państwu Radnym skalę problemu. Korzystając z okazji Pan Naczelnik zapytał przedstawicieli strony prezydenckiej, czy mogliby podać wyliczoną przez Urząd Miasta liczbę palenisk w Katowicach?
Kierownik Pan Daniel Wolny wyjaśnił, że jest bardzo poważny problem z inwentaryzacją i oszacowaniem palenisk. Jedyną miarodajną instytucją w tym zakresie jest GUS, który ma dane ze spisów powszechnych. Firma ATMOTERM określiła procentowe zapotrzebowanie energii cieplnej w paliwo węglowe - w Katowicach na poziomie 27%. My zaktualizowaliśmy nasz Projekt założeń i domknęliśmy bilans energetyczny miasta. Fizycznie nie jest możliwa inwentaryzacja palenisk. Mamy wyliczenia, które jeszcze sprawdzamy z różnych stron i wiemy, że samych palenisk w Katowicach jest mniej niż 38 000, natomiast standardowych lokali mieszkalnych opalanych węglem jest znacznie więcej. WIOŚ posługuje się POP-em z 2014 roku a w naszych Założeniach do Planu procent zaopatrzenia w węgiel dla ogólnych celów grzewczych - wynosi ponad 33%.

Naczelnik Pan Andrzej Szczygieł wyjaśnił zebranym, że firma ATMOTERM dla całej Polski zrobiła inwentaryzację, stąd te dane są. GUS nie zebrał danych n/t palenisk jakie są w mieszkaniach. Na oszacowanie ilości palenisk indywidualnych w województwie śląskim potrzeba 20 mln złotych.
Na zakończenie prezentacji Naczelnik Pani Barbara Lampart omówiła podejmowane działania edukacyjne i wymianę doświadczeń z innymi miastami.
Przewodniczący Komisji Pan Bartosz Wydra podziękował za prezentację i stwierdził, że należy się zastanowić, co jeszcze można zrobić i w którą stronę iść.
Radna Pani Barbara Wnęk stwierdziła, że żeby coś zmienić to najpierw należy to zmierzyć i zapytała kiedy Radni otrzymają dane, o których mówił P.Naczelnik WIOŚ. Następnie zapytała Kierownika Pana D.Wolnego jakie działania Miasto podjęło/zamierza podjąć w najbliższym czasie, mające na celu likwidację nieekologicznych palenisk w zasobach KZGM i kiedy będzie podpięcie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul.Teatralnej 9, którego mieszkańcy od 1995r. proszą o wymianę ogrzewania i czy takich budynków jest dużo w mieście?

Wiceprezydent Pan Mariusz Skiba podziękował za dyskusję w ważnym temacie i podsumował działania podejmowane przez Miasto Katowice. Władze Miasta zdają sobie sprawę z konsekwencji jakie powoduje zła jakość powietrza, którym oddychamy. Ale rewolucji z dnia na dzień nie da się zrobić. Pan Wiceprezydent M.Skiba odniósł się do wypowiedzi radnego Pana D.Łyczki: dzisiejsza prezentacja przygotowana przez Panią Naczelnik WKŚ potwierdza fakt, że działania podejmowane za poprzedniego Prezydenta Katowic były pionierskie, bo jako pierwsi w Polsce opracowaliśmy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który pokazuje, że chcemy się z problemem niskiej emisji uporać i pozyskać z UE bardzo duże środki – ponad 2,2 mld zł.

Pan Wiceprezydent M. Skiba wyjaśnił radnej Pani B.Wnęk, że w załączniku do PGN jest podana ilość budynków użyteczności publicznej zakwalifikowanych do pełnej termomodernizacji. Z informacji WFOŚiGW wynika, że w ciągu 25 lat Miasto Katowice aplikowało o dofinansowanie na łączną kwotę 200 mln zł i to pokazuje skalę zjawiska.


Kierownik Pani Ewa Maniecka wyjaśniła, że nie chodzi o Miasto Katowice, tylko o podmioty gospodarcze z Katowic.
Radna Pani Barbara Wnęk wyjaśniła, że pytała o podłączenie budynków do sieci centralnego ogrze-wania, nie o termomodernizację.
Wiceprezydent Miasta Pan Mariusz Skiba poinformował, że to zadanie mieści się w Działaniu 1.7 i w II kwartale 2016 r. przewidywany jest konkurs na podłączenie przez Tauron. Chodzi o zsynchronizowanie działań w budynkach wielolokalowych i trwają na ten temat konsultacje społeczne. Miasto Katowice widzi szansę na wzrost realizowanych inwestycji w tym zakresie. Do tej pory była bariera psychologiczna wśród mieszkańców, bo środki były (3,5 mln zł). W tym roku zmieniła się mentalność wśród mieszkańców, bo złożyli 2 razy więcej wniosków i kwota 4,5 mln zł została wykorzystana w pełni. To jest dobry prognostyk na przyszłość i efekt działań edukacyjnych, o których mówiła Pani Naczelnik B.Lampart. Mamy przyjęty, zaktualizowany w grudniu 2015r. przez Radę Miasta „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”. Obecnie kotły na gaz czy instalacje OZE są finansowane do kwoty 6 000 zł lub 10 000 zł. Jeżeli decydujemy się na wymianę instalacji, to Miasto Katowice da pieniądze, ale nam zależy na tym, aby były określone źródła ciepła. Jeżeli zainteresowanie mieszkańców będzie większe, to będziemy starać się pozyskiwać więcej środków.

Kolejnym zamierzeniem, które wymaga dopracowania zarówno ze strony urzędników jak i mieszkańców jest czystość w mieście. Te działania wiążą się m.in. z jakością transportu publicznego, dlatego urzędnicy będą przekonywać mieszkańców, aby swoje samochody zostawiali w centrach przesiadkowych i korzystali z transportu publicznego. Pan Wiceprezydent M.Skiba zwrócił się z prośbą do Radnych, aby przekazywali te informacje np. na spotkaniach w radach jednostek pomocniczych, aby promowali te działania miasta.


Naczelnik Pan Andrzej Szczygieł poinformował, że z zebranych ankiet wynika, że Miasto Katowice w skali województwa podejmuje najwięcej działań ekologicznych, niestety potrzeby są dużo większe. Pan Naczelnik złożył wyrazy uznania pod adresem działań Straży Miejskiej w Katowicach, bo w innych gminach straże tak wielu kontroli nie przeprowadzają. WIOŚ chce zwalczać wśród mieszkańców złe nawyki, bieda to jedna rzecz, ale niewiedza powoduje, że mieszkańcy spalając śmieci nie są świadomi, że popełniają wykroczenie. Naczelnik Pan A.Szczygieł na tym zakończył swój udział w posiedzeniu komisji.
Radna Pani Małgorzata Smoleń stwierdziła że zanieczyszczenie powietrza w dzielnicach południowych występuje o każdej porze roku. Uważa, że to jest bardzo dobry pomysł, aby ludzi zaktywizować do przesiadania się w środki transportu publicznego. Czy w związku z tym Miasto Katowice będzie stawiało warunki KZK GOP co do wymiany transportu na ekologiczny?

Pani Radna M.Smoleń poinformowała zebranych o spotkaniu Radnych z Komendantem Miejskim Policji, na którym była mowa m.in. o mapie zagrożeń w mieście, dotyczącej ochrony środowiska i zapytała czy Wydział Kształtowania Środowiska „coś robi” w kierunku wpisania się w tę mapę? Na spotkaniu z Policją Radni dyskutowali o tym, żeby komunikacja z mieszkańcami odbywała się przez dzielnicowych, którzy pełniliby dyżury w siedzibach rad jednostek pomocniczych. Czy Straż Miejska będzie brać udział w tych dyżurach?Zastępca Komendanta Pan Mariusz Sumara potwierdził, że dostał 17 propozycji takich spotkań z Policją, na które będą delegowani kierownicy rejonów. Z-ca Komendanta Pan M.Sumara poinformował obecnych, że stworzył w Straży Miejskiej od podstaw Zespół Komunalny i rozpoczął współpracę z KMP w zakresie wykrywania przestępstw przeciwko środowisku i przypomniał, że Straż Miejska posiada tylko 5% uprawnień Policji.

Przewodniczący Komisji Pan Bartosz Wydra zapytał, czy można spowodować, aby pomoc społeczna dostarczała najbiedniejszym ludziom paliwo wyższej jakości?

Naczelnik Pani Barbara Lampart odpowiedziała, że w tym temacie spotka się z Panią Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej.

Radna Pani Małgorzata Smoleń stwierdziła, że osoby, które mają mało pieniędzy rzadko korzystają z pomocy MOPS. Uważa, że jednak za mało informacji o podejmowanych działaniach w mieście trafia do mieszkańców, a z dyskusji wynika że robi się bardzo dużo.

Kierownik Pan Daniel Wolny wyjaśnił Radnej Pani M.Smoleń, że w zakresie transportu ekologicznego należy skierować pytanie do KZK GOP, który ogłasza przetargi na obsługę transportową dla całej aglomeracji.
Wiceprezydent Katowic Pan Mariusz Skiba przypomniał, że temat poprawy jakości powietrza w Katowicach jest elementem programu wyborczego Pana Prezydenta Miasta Marcina Krupy. Natomiast w dzisiejszej dyskusji nie było mowy o funkcjonujących w Katowicach 4 kopalniach i o deputacie węglowym.
Radny Pan Marek Chmieliński podsumował dyskusję i stwierdził, że spór z przedstawicielami WIOŚ o liczbę palenisk był niepotrzebny. Chodzi o to, żeby urzędnicy oszacowali ilość spalanego węgla. Wiemy, jakie jest wydobycie węgla na Śląsku; możemy zlecić ekspertyzę naukowcom z Uniwersytetu Ekonomicznego.
Kierownik Pan Daniel Wolny udzielił odpowiedzi Radnemu Panu M.Chmielińskiemu, że ilość gospodarstw domowych opalanych węglem w Katowicach jest policzalna i posiada w swoim Referacie dane od przedsiębiorstw energetycznych od 2007 roku. Na podstawie PGN z 2014 roku możemy oszacować, na podstawie mieszkań i gęstości zaludnienia, ile gospodarstw domowych zasilanych jest z węgla.
Naczelnik Pani Barbara Lampart: w gminach robimy co możemy, wymieniliśmy 1 524 źródeł ciepła w ciągu 5 lat. Mechanizm finansowania ochrony środowiska w Polsce nie jest prosty i zmiana w finansowaniu ochrony środowiska musi nastąpić, ale nie na poziomie gminy/powiatu.
Wiceprezydent Miasta Pan Mariusz Skiba stwierdził, że prawo polskie dotyczące ochrony środowiska jest bardzo sformalizowane i na przykład w Czechach nie ma tak skomplikowanych przepisów porządkowych i sprawę wejścia na posesję „załatwia” jeden przepis.
Kierownik Pan Daniel Wolny odpowiedział radnej Pani B. Wnęk, że dane n/t liczby palenisk zostaną przekazane Radnym po zweryfikowaniu wskaźników. WIOŚ wyliczył liczbę na 38 000, na podstawie przyjętych założeń i algorytmów Referat Zarządzania Energią potwierdził ilość „jednostek” na poziomie 37 995 sztuk. Budynek przy ul. Teatralna 9/Warszawska 6 - to budynek w części będący własnością Gminy Katowice i w Katowicach takich budynków jest bardzo dużo. W tym roku planowane jest wykonanie dla tego budynku dokumentacji projektowej, a w 2017 r. planowana jest realizacja. Problem kamienic i starych budynków jest związany z kompleksowym wykonaniem remontu i z dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów BHP i p.poż. Koszt remontu budynku jest oszacowany na ok .1 mln zł, natomiast zmiana ogrzewania w budynku kosztuje 150 000 zł; niestety, wszystkie niezbędne prace trzeba wykonać w całości.
Przewodniczący Komisji Pan Bartosz Wydra zakończył dyskusję i poinformował, że temat będzie kontynuowany i serdecznie podziękował ekspertom za udział w dyskusji.

Ad.6. Przewodniczący Komisji Bartosz Wydra rozpatrzył sprawy bieżące i wniesione:

6.1. Radni otrzymali do zapoznania się pismo Spółdzielni Mieszkaniowej "PIAST" z dnia 18.11.2015r. (TT/7225/SD/2015), skierowane do Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Środowiska, dotyczące „Poparcia przedsięwzięć i przedstawienie ich do realizacji Radzie Miasta i Prezydentowi Miasta Katowice. Przedsięwzięcia zostały już kilkakrotnie omówione w ubiegłym roku na spotkaniach mieszkańców w Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” z Prezydentem Miasta. Spośród wielu potrzeb wybrano najistotniejsze sprawy, których konieczność wykonania została poparta i obiecana do realizacji przez Prezydenta Miasta Pana Marcina Krupę:

1.Remont traktu pieszo-rowerowego od sklepu „Lidl” w kierunku wejścia do parku.

2.Remont traktu pieszo-rowerowego od budynku przy ul. Ułańskiej 16 w stronę wejścia do parku.

3.Zakończenie wymiany starych uszkodzonych latarń ulicznych na osiedlu Tysiąclecia.

4.Remont parkingu przy ul. Tysiąclecia 90 (teren miejski), pomimo zgłoszenia do budżetu obywatelskiego (wniosek odrzucony).

5.Zagospodarowanie stawu w rejonie Skweru Józefa Kidonia przy Al. Księcia Henryka Pobożnego (teren miejski), pomimo zgłoszenia do budżetu obywatelskiego (wniosek został odrzucony).

6.Remont pawilonu przy ul. Tysiąclecia 82.

7.Wykonanie bezpośredniej drogi dojazdowej do Pogotowia Ratunkowego w rejonie budynku Tysiąclecia 92”.
Wiceprezydent Miasta Pan Mariusz Skiba poinformował, że sprawę zna, bo niektóre postulaty Spółdzielni dotyczą podległych mu wydziałów; w styczniu br. było spotkanie u Pana Prezydenta z władzami SM „Piast” i pewne uzgodnienia zostały przekazane.
Przewodniczący Komisji Pan Bartosz Wydra poddał pod głosowanie wniosek:

Komisja Infrastruktury i Środowiska popierając postulaty zgłoszone w dniu 18.11.2015r. przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Piast” w Katowicach, zwraca się z wnioskiem do Pana Prezydenta Miasta Katowice o ustosunkowanie się do w/w pisma i poinformowanie kopią odpowiedzi udzielonej Spółdzielni.

(Wniosek został podjęty jednogłośnie, w obecności 7 członków Komisji).


6.2.Przewodniczący Komisji Pan Bartosz Wydra poddał pod dyskusję pismo wniesione przez Radnego Pana Jacka Piwowarczuka w dniu dzisiejszym, dotyczące modernizacji i utwardzenia powierzchni istniejących parkingów na terenach miejskich na Osiedlu Tysiąclecia.

Komisja postanowiła skierować wniosek do Pana Prezydenta Miasta, ponieważ sprawa dotyczy zmiany w budżecie miasta Katowice na 2016 rok.


Komisja Infrastruktury i Środowiska zwraca się z wnioskiem do Pana Prezydenta Miasta Katowice o dokonanie zmiany w budżecie miasta Katowice na 2016 rok i zabezpieczenie środków na modernizację i utwardzenie nawierzchni istniejących parkingów na terenach miejskich pod następującymi blokami: Tysiąclecia 90, Tysiąclecia 86, Mieszka I 5, Mieszka I 7, Mieszka I 9 i Mieszka I 11.

Wniosek został podjęty jednogłośnie, w obecności 7 członków Komisji.6.3. Przewodniczący Komisji Pan Bartosz Wydra poinformował, że otrzymał do zaopiniowania projekt inicjatywy uchwałodawczej Mieszkańców w sprawie ochrony terenów leśnych, mieszkaniowych i rekreacyjnych w rejonie ulic: Jagodowej, Jarzębinowej, Zakątek, Biedronek, Jaworowej, Koników Polnych, Spółdzielczości przed dewastacyjnym wpływem planowanej inwestycji drogowo-tramwajowej, który zostanie przedstawiony przez Wnioskodawcę na Komisji w dniu 30 marca br.

Członkowie Komisji otrzymali do wiadomości i wykorzystania projekt uchwały.

Na tym porządek obrad Komisji został wyczerpany.

Przewodniczący Komisji

Infrastruktury i Środowiska

Bartosz Wydra

Protokółowała:str.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna