Parlament europejskiPobieranie 61.26 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar61.26 Kb.


PARLAMENT EUROPEJSKI

20042009

<Commission>{PETI}Komisja PetycjiCommission>

{25/11/2008}25.11.2008

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0080/2008, którą złożył Cédric Callens (Luksemburg) w sprawie niesprawiedliwego wynagrodzenia pracowników kontraktowych zatrudnionych przez Komisję Europejską

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że pracownicy kontraktowi zatrudnieni przez Komisję Europejską są dyskryminowani z tego względu, iż otrzymują niższe wynagrodzenie niż urzędnicy UE, którzy posiadają identyczne obowiązki pracownicze.2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 czerwca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

Składający petycję jest pracownikiem kontraktowym (grupa funkcyjna I) i pracuje w Komisji Europejskiej w Brukseli. Pracuje on tam od 2002 r. Początkowo pracował dla agencji rekrutacyjnej („agence d'intérim”), a następnie bezpośrednio dla Komisji Europejskiej, na podstawie różnych kontraktów.

Według składającego petycję pracownicy kontraktowi pracujący dla Komisji Europejskiej powinni zarabiać tyle samo co urzędnicy, ponieważ jego zdaniem za tę samą pracę należy się taka sama płaca.

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (CEOS) określają strukturę płac dla różnych kategorii pracowników zatrudnionych przez instytucje europejskie. Wymienione regulacje prawne przewidują odrębne przepisy dla urzędników i pracowników kontraktowych, dotyczące zarówno zadań, jak i warunków wynagrodzenia.

Dla ułatwienia, do niniejszego dokumentu dołączone zostały cztery tabele ukazujące struktury kariery zawodowej (z przykładami rodzajów zadań dla poszczególnych kategorii pracowników) i płac (wynagrodzenie podstawowe wyrażone w euro). Do urzędników odnoszą się przepisy art. 66 i załącznik I do Regulaminu pracowniczego. Pracowników kontraktowych dotyczą art. 80 i 93 CEOS.

Oprócz informacji zawartych w załączonych tabelach Komisja Europejska chciałaby zwrócić uwagę na kilka innych elementów, które wyraźnie odróżniają urzędników od pracowników kontraktowych. Po pierwsze, składający petycję jest pracownikiem kontraktowym z grupy funkcyjnej I, która odpowiada „pracy fizycznej i pomocy w zadaniach administracyjnych”. Funkcja ta nie posiada ekwiwalentu w strukturze kariery zawodowej dla urzędników. Dlatego Komisja Europejska zatrudnia pracowników kontraktowych z grupy funkcyjnej I, aby wykonywali takie prace fizyczne jak dostarczanie poczty lub kierowanie pojazdami.

Po drugie, tabela zawarta w art. 80 CEOS wyraźnie pokazuje, że pracownicy kontraktowi powinni wykonywać swoją pracę „pod nadzorem urzędników lub personelu tymczasowego”. Oznacza to, że urzędnicy (którzy stanowią większość pracowników Komisji Europejskiej) powinni nadzorować pracę pracowników kontraktowych. Ponadto oznacza to, że praca podejmowana przez pracowników kontraktowych ma inny charakter niż praca wykonywana przez urzędników.

Co więcej, procedury wyboru pracowników kontraktowych różnią się od procedur wyboru urzędników. Kandydaci zainteresowani stanowiskiem pracownika kontraktowego muszą podejść do testów selekcyjnych; wszyscy kandydaci, którzy osiągną minimalny próg uznawani są za zdatnych do rekrutacji. Dla grupy funkcyjnej I wspomniany próg może w wypadku niektórych profili przekroczyć 80%. Aby jednak zostać urzędnikiem, kandydaci muszą podejść do egzaminu konkursowego („concours”), a każdy konkurs ma ustaloną liczbę laureatów. Na przykład, w niedawnym konkursie dla poziomu AST1 11720 kandydatów ubiegało się o niespełna 200 miejsc, co oznacza, że dany kandydat miał mniej niż 2% szans na sukces.

Wreszcie, dostępne orzecznictwo popiera istnienie różnych kategorii pracowników, które odpowiadają różnym potrzebom instytucji europejskich. Fragment wyroku Trybunału Sprawiedliwości (druga izba) z dnia 6 października 1983 r., Celant i inni przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich: sprawy połączone 118 do 123/82 stanowi, co następuje:

22. „ (...) Nie można kwestionować różnic w statusie między różnymi kategoriami osób zatrudnionych przez Wspólnoty, czy to jako urzędnicy słusznie nazywani urzędnikami, czy to jako członkowie różnych kategorii personelu podlegający Warunkom zatrudnienia innych pracowników. Każda z tych kategorii definiowana jest zgodnie ze przewidzianymi prawem wymogami administracji Wspólnoty oraz z charakterem przypisanych jej stałych lub tymczasowych zadań. Fakt, że niektóre kategorie osób zatrudnionych przez Wspólnoty mogą korzystać z gwarancji przewidzianych w Regulaminie pracowniczym i ze świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego, które nie są przyznawane innym kategoriom pracowników, nie może zatem być postrzegany jako dyskryminacja. (…)

W świetle powyższych wyjaśnień Komisja Europejska nie ma żadnych dalszych uwag.
Lista załączników


  1. Struktura kariery zawodowej dla urzędników i personelu kontraktowego

  2. Tabele wynagrodzenia dla urzędników i personelu kontraktowego

Załącznik I

Struktura kariery zawodowej dla urzędników:

Podstawowe rodzaje stanowisk oraz odpowiadające im szczeble kariery

A. Rodzaje stanowisk w każdej grupie funkcyjnej przewidzianej w art. 5 ust. 3
Grupa funkcyjna AD

Grupa funkcyjna AST
Dyrektor generalny

AD 16


Dyrektor generalny/dyrektor

AD 15


Stanowiska kadrowe, takie jak:

Dyrektor/Kierownik wydziału/Radca/Specjalista językoznawca, Specjalista ekonomista, Specjalista prawnik, Specjalista lekarz, Specjalista lekarz weterynarii, Specjalista naukowy, Specjalista analityk, Specjalista finansista, Specjalista audytorAD 14


Stanowiska kadrowe, takie jak:

Kierownik wydziału/ Radca/ Specjalista językoznawca, Specjalista ekonomista, Specjalista prawnik, Specjalista lekarz, Specjalista lekarz weterynarii, Specjalista naukowy, Specjalista analityk, Specjalista finansista, Specjalista audytorAD 13


Stanowiska kadrowe, takie jak:

Kierownik wydziału/ Główny tłumacz tekstów, Główny tłumacz ustny, Główny ekonomista, Główny prawnik, Główny lekarz urzędowy, Główny inspektor weterynaryjny, Główny naukowiec, Główny analityk, Główny finansista urzędowy, Główny audytor urzędowyAD 12


Stanowiska kadrowe, takie jak:

Kierownik wydziału/ Główny tłumacz tekstów, Główny tłumacz ustny, Główny ekonomista, Główny prawnik, Główny lekarz urzędowy, Główny inspektor weterynaryjny, Główny naukowiec, Główny analityk, Główny finansista urzędowy, Główny audytor urzędowyAD 11

AST 11

Stanowiska asystenckie, takie jak:

Osobisty asystent, urzędnik, urzędnik ds. technicznych, urzędnik ds. technologii informacji


Stanowiska kadrowe, takie jak:

Kierownik zespołu/ Starszy tłumacz, Starszy tłumacz ustny, Starszy ekonomista, Starszy prawnik, Starszy lekarz, Starszy inspektor weterynaryjny, Starszy naukowiec, Starszy analityk, Starszy finansista urzędowy, Starszy audytor urzędowyAD 10

AST 10

Stanowiska asystenckie, takie jak:

Osobisty asystent, urzędnik, urzędnik ds. technicznych, urzędnik ds. technologii informacji


Stanowiska kadrowe, takie jak:

Kierownik zespołu/ Starszy tłumacz, Starszy tłumacz ustny, Starszy ekonomista, Starszy prawnik, Starszy lekarz, Starszy inspektor weterynaryjny, Starszy naukowiec, Starszy analityk, Starszy finansista urzędowy, Starszy audytor urzędowyAD 9

AST 9

Stanowiska asystenckie, takie jak:

Osobisty asystent, urzędnik, urzędnik ds. technicznych, urzędnik ds. technologii informacji


Stanowiska kadrowe, takie jak:

Tłumacz, Tłumacz ustny, Ekonomista, Prawnik, Lekarz, Inspektor weterynaryjny, Naukowiec, Analityk, Finansista, AudytorAD 8

AST 8

Stanowiska asystenckie, takie jak:

starszy urzędnik, starszy archiwista, starszy technik, starszy operator ds. technologii informacji


Stanowiska kadrowe, takie jak:

Tłumacz, Tłumacz ustny, Ekonomista, Prawnik, Lekarz, Inspektor weterynaryjny, Naukowiec, Analityk, Finansista, AudytorAD 7

AST 7

Stanowiska asystenckie, takie jak:

starszy urzędnik, starszy archiwista, starszy technik, starszy operator ds. technologii informacji


Stanowiska kadrowe, takie jak:

Młodszy tłumacz, Młodszy tłumacz ustny, Młodszy ekonomista, Młodszy prawnik, Młodszy lekarz, Młodszy inspektor weterynaryjny, Młodszy naukowiec, Młodszy analityk, Młodszy finansista, Młodszy audytorAD 6

AST 6

Stanowiska asystenckie, takie jak:

urzędnik, archiwista, operator ds. technologii informacji


Stanowiska kadrowe, takie jak:

Młodszy tłumacz, Młodszy tłumacz ustny, Młodszy ekonomista, Młodszy prawnik, Młodszy lekarz, Młodszy inspektor weterynaryjny, Młodszy naukowiec, Młodszy analityk, Młodszy finansista, Młodszy audytorAD 5

AST 5

Stanowiska asystenckie, takie jak:

urzędnik, archiwista, operator ds. technologii informacji
AST 4

Stanowiska asystenckie, takie jak:

młodszy urzędnik, młodszy archiwista, młodszy technik, młodszy operator ds. technologii informacji
AST 3

Stanowiska asystenckie, takie jak:

młodszy urzędnik, młodszy archiwista, młodszy technik, młodszy operator ds. technologii informacji, woźny w Parlamencie  [1]
AST 2

Stanowiska asystenckie, takie jak:

pomocnik urzędnika, pomocnik technika, pomocnik operatora ds. technologii informacji, woźny w Parlamencie 1.
AST 1

Stanowiska asystenckie, takie jak:

pomocnik urzędnika, pomocnik technika, pomocnik operatora ds. technologii informacji, woźny w Parlamencie 1.


Struktura kariery personelu kontraktowego:

Grupa funkcyjna

Grupa zaszeregowania

Zadania

IV

13 do 18

Zadania administracyjne, doradcze, językowe oraz równoważne zadania techniczne, wykonywane pod nadzorem urzędników lub personelu tymczasowego.

III

8 do 12

Zadania wykonawcze, redakcyjne, księgowe oraz inne równoważne zadania techniczne, wykonywane pod nadzorem urzędników lub personelu tymczasowego.

II

4 do 7

Zadania biurowe i prace sekretarskie, prowadzenie biura oraz inne równoważne zadania, wykonywane pod nadzorem urzędników lub personelu tymczasowego.

I

1 do 3

Praca fizyczna i pomoc w zadaniach administracyjnych, wykonywane pod nadzorem urzędników lub personelu tymczasowego.

Załącznik II

Tabela wynagrodzenia urzędników:Tabela wynagrodzenia pracowników kontraktowych:
CM\756456PL.doc
PE416.464

PL PL


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna